Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Postoperatif Santral Sinir Sistemi İnfeksiyonları
Dr. Fatma METİN1, Dr. İlknur ERDEM1, Dr. Aram BAKIRCI2, Dr. Behiye YÜCESOY DEDE1,  
Dr. Selhan KARADERELER2, Dr. M. Zafer BERKMAN2, Dr. Seniha ŞENBAYRAK AKÇAY3,
Dr. Paşa GÖKTAŞ1

1 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye.
1 Clinic of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Haydarpasa Numune Training and
Research Hospital, Istanbul, Turkey.
2 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2 Clinical of Brain Surgery, Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey.
3 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve
Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İstanbul, Türkiye.
3 Laboratory of Microbiology and Clinical Microbiology, Haydarpasa Numune Training and
Research Hospital, Istanbul, Turkey.
ÖZET
Nozokomiyal santral sinir sistemi (SSS) infeksiyonları hastane infeksiyonları içinde sık olmayan, fakat yüksek morbidite ve mortalitesi ile ciddi sonuçlara yol açabilen nozokomiyal infeksiyonlardandır. Bu çalışmada 1 Ocak 2003-31 Aralık 2003 tarihleri arasında hastanemiz beyin cerrahisi kliniğinde yatan, kraniyal ve medulla spinalis operasyonları yapılan hastalarda gelişen postoperatif SSS infeksiyonları değerlendirilmiştir.
Bu süre içinde operasyon uygulanan 490 hastanın 33 (%6.73)'ünde 52 (%10.6) postoperatif SSS infeksiyonu gelişmiştir (1.57 SSS infeksiyonu/hasta). Nozokomiyal SSS infeksiyonu insidansı %10.6 (menenjit insidansı %6.73) idi. Hastaların 20 (%60.61)'si acil, 13 (%39.39)'ü elektif koşullarda operasyona alındı (p< 0.05). On altı (%48.5) hastada ekstraventriküler drenaj, 6 (%18.1) hastada spinal drenaj uygulaması vardı (p< 0.05). En sık izole edilen infeksiyon etkeni Acinetobacter spp. idi. Olguların %19.2'sinde kan kültüründe üreme oldu.
Menenjit gelişen hastaların 14 (%63.6)'ünde menenjit dışı hastane infeksiyonu gelişti. En sık gelişen hastane infeksiyonu %40 oranı ile pnömoni idi. SSS infeksiyonu gelişen 33 hastanın 14 (%42.42)'ü yaşamını kaybetti. On iki (%85.71)'sinin tanısı menenjit idi.
Anahtar Kelimeler: Nozokomiyal, Santral sinir sistemi infeksiyonları, Postoperatif, Menenjit, Şant infeksiyonları.
SUMMARY
Postoperative Nervous System Infections
Nosocomial central nervous system (CNS) infections are rare among all hospital acquired infections, however they cause severe infections with high mortality and morbidity. We design the study on patients who had cranial or spinal cord operation, developed postoperative CNS infections between 1st January-31th December of 2003. According to our study results, 33 (6.73%) of 490 operated patients were developed 52 postoperative CNS infections (1.57 CNS infection/per patient). Nosocomial CNS infection insidence was 10.6%. Nosocomial meningitis insidence was 6.73%. Twenty (60.61%) patients had emergency operations while 13 (39.39%) patients had elective operations (p< 0.05). Sixteen patients had extraventricular drainage application, six patients had a spinal drainage application (p< 0.05). Acinetobacter spp. was the most frequently isolated pathogen. 19.2% of cases blood cultures were given positive result. Fourteen (63.6%) of 22 patients with meningitis at least one another hospital infection were developed. The most common hospital infection was pneumonia. Fourteen (42.42%) of 33 patients who developed CNS infections were died. The 12 (85.7%) died patients had had meningitis.
Key Words: Nosocomial, Central nervous system infections, Postoperative, Meningitis, Shunt infections.
Yazışma Adresi/Address for Correspondence:
Doç. Dr. İlknur ERDEM
Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı,
Namık Kemal Caddesi, No:14
59100 TEKİRDAĞ/TÜRKİYE
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir