Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Anestezi-Reanimasyon ve Nöroloji Yoğun Bakım Ünitelerinde Gelişen
Nozokomiyal İnfeksiyonlar: İki Yılın Değerlendirmesi#
Dr. Murat DİZBAY*, Dr. Arzu ALTUNÇEKİÇ*, Dr. Derya ÖZCAN KANAT*,
Dr. Büşra ERGÜT SEZER*, Hmş. Serpil BAŞ**, Hmş. Fatma ÖZER**, Dr. Dilek ARMAN*

  *  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,
**  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi, Ankara.
# 3. Ulusal Yoğun Bakım İnfeksiyonları Sempozyumu (18-20 Mayıs 2007, Nevşehir)'nda poster olarak sunulmuştur.
ÖZET
Çalışmada Anestezi-Reanimasyon ve Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ)'nde 2005-2006 yıllarında gelişen nozokomiyal infeksiyon (Nİ) hızları, etken dağılımları ve antibiyotik direnç durumları karşılaştırılmıştır. İnfeksiyon hızı 2005 ve 2006 yıllarında sırasıyla ARYBÜ'de %94 ve %188.7, NYBÜ'de %90 ve %134.5 olarak belirlenmiştir. ARYBÜ'de kan dolaşımı infeksiyonları, NYBÜ'de ise pnömoniler en sık gözlenen infeksiyonlar olmuştur. Her iki YBÜ'de 2005 ve 2006 yıllarında Nİ'lerden en sık izole edilen mikroorganizma Acinetobacter türleri olmuştur. ARYBÜ'de Pseudomonas türleri, NYBÜ'de ise Candida türleri ikinci sıklıkta izole edilen patojenlerdir. Antimikrobiyal direnç oranları her iki ünitede de yüksek olmakla birlikte, her iki ünite oranında önemli farklılıklar göstermiştir. Sonuçlarımız, YBÜ'lerdeki infeksiyon oranlarının etken profilinin ve direnç durumlarının dinamik olduğunu ve üniteye özgü farklılıklar gösterebildiğini, bu nedenle düzenli sürveyans yapılmasının ve ampirik antimikrobiyal seçiminde ünite bazında davranılmasının gereğini bir kez daha vurgulamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Nozokomiyal İnfeksiyon, Yoğun Bakım Ünitesi, Antimikrobiyal Duyarlılık.
SUMMARY
Nosocomial Infections in Anesthesiology-Reanimation and Neurology Intensive Care Units: Evaluation of Two Years
In this study, nosocomial infection (NI) rates, with the distribution and resistance profiles of causative agents of NIs in Anesthesiology-Reanimation and Neurology intensive care units (ICUs) in 2005-2006 were compared. NI rates were 94% and 188.7% in ARICU, and 90% and 134.5% in NICU in 2005 and 2006, respectively. Bloodstream infections were the most common NI in ARICU, and pneumonias in NICU. Acinetobacter species were the most isolated microorganisms in both units followed by Pseudomonas spp. in ARICU and Candida species in NICU. Antimicrobial resistance rates were high in both units, but still remarkable differences were detected between two units. Our results indicate that infection rates, microorganism profiles, and antimicrobial resistance in ICUs are very dynamic issues and differ relative to unit. The necessity of performing a regular NI surveillance, and making the choice of antimicrobial therapy according to the unit-based data is emphasized.
Key Words: Nosocomial Infection, Intensive Care Unit, Antimicrobial Susceptibility.
YAZIŞMA ADRESİ
Dr. Murat DİZBAY
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
06510 Beşevler-ANKARA
e-mail: muratdizbay@gazi.edu.tr

Makalenin Geliş Tarihi: 05.06.2007        Kabul Tarihi: 17.11.2007
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir