Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Servisinde
2004 Yılı Nozokomiyal İnfeksiyonları


Dr. Ahmet SOYSAL*, Dr. Demet TOPRAK*,  Dr. Burcu YAVUZ*,
Dr. Özden TÜREL*,  Hem. Gülcan ÇULHA**, Dr. Onur KARATUNA***,
Dr. Güner SÖYLETİR***, Dr. Mustafa BAKIR*


  *    Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,
Çocuk İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı,
**    Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi,
***   Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul.

ÖZET
Pediatri servislerindeki koğuşlarda ve yoğun bakım üniteleri (YBÜ)'nde yatan hastalar nozokomiyal infeksiyonlar açısından yüksek risk taşımaktadır. Ülkemizde pediatri servislerinde görülen nozokomiyal infeksiyon epidemiyolojisi ile ilgili yeterli veri bulunmamaktadır. Bu nedenle Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Servisinde yatan hastalarda nozokomiyal infeksiyonların yıllık insidansı, etken mikroorganizmaların dağılımı ve antibiyotik dirençlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. ?Centers for Disease Control and Prevention (CDC)?ın nozokomiyal infeksiyon tanımlaması kullanılarak Ulusal Nozokomiyal İnfeksiyon Sürveyans Sistemi (NosoLINE) veri tabanına girilen nozokomiyal infeksiyonu olan hastaların verileri retrospektif olarak incelendi. 1 Ocak 2004-31 Aralık 2004 tarihleri arasında yatarak tedavi gören çocukların %9.6'sında nozokomiyal infeksiyon gelişti. Nozokomiyal infeksiyon gelişen hastaların ortalama yaşı 4.4 (4 ay-13 yaş arası) ve ortalama yatış süresi 36.7 ± 36.8 (4.5-143 gün arası) gün olarak saptandı. En sık görülen infeksiyonlar sırasıyla üriner sistem infeksiyonları (ÜSİ) (%42.7), kan dolaşımı infeksiyonları (%37.8) ve yumuşak doku infeksiyonları (%9.7) idi. En sık izole edilen üç patojen sırasıyla Klebsiella pneumoniae (%27), Candida spp. (%18) ve Escherichia coli (%11) idi. İzole edilen 13 Enterococcus spp.'nin altı tanesinin vankomisine dirençli (VRE) olduğu belirlendi. K. pneumoniae ve E. coli kökenlerinde yüksek oranda genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) üretimi saptandı (%46 ve %54). Pediatri servislerinde nozokomiyal infeksiyon etkenlerinin bilinmesi infeksiyon kontrolü ve antibiyotik uygulamaları açısından önem taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Nozokomiyal İnfeksiyon, Pediatri Servisi, İnfeksiyon.

SUMMARY
Nosocomial Infections Detected in Marmara University Hospital Pediatry Department in 2004
Children in pediatric wards and intensive care units are at high risk for nosocomial infections. There is not enough data about the epidemiology of nosocomial infections of pediatric patients in Turkish literature. Because of this we aimed to analyze the annual incidence and the antibiotic resistance patterns in our pediatric ward. All hospitalized patients in the pediatric ward were evaluated for nosocomial infections from 1st January 2004 through 31st December 2004. Data was collected by means of the National Nosocomial Infections Surveillance System (NosoLINE). During the study period of one year 9.6% of all hospitalized patients developed nosocomial infections. The mean age of the patients was 4.4 years (range 4 months to 13 years). The mean duration of hospital stay of those patients was 36.7 ± 36.8 days (ranged 4.5 to 143 days). Urinary tract infections (42.7%), bloodstream infections (37.8%) and skin and soft tissue infections (9.7%) were the most frequently encountered nosocomial infections. The most commonly isolated three pathogens were Klebsiella pneumoniae (27%), Candida spp. (18%) and Escherichia coli (11%). Among 13 Enterococcus spp. isolates, six of them were vancomycin resistant (VRE). Among isolated K. pneumoniae isolates 46% were extended spectrum beta-lactamase (ESBL) positive, while E. coli isolates were 54% ESBL positive. Surveillance of emerging nosocomial infections will provide data for prevention and treatment of nosocomial infections due to resistant pathogens.
Key Words: Nosocomial Infections, Pediatrics, Infection.
YAZIŞMA ADRESİ
Uzm. Dr. Ahmet SOYSAL
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Çocuk İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı
Altunizade-İSTANBUL

Makalenin Geliş Tarihi: 10.03.2006        Kabul Tarihi: 19.10.2006
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir