Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Acinetobacter Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıklarının Dört Yıllık Analizi
Dr. Serap İSKENDER*, Dr. Rahmet ÇAYLAN*, Dr. Nurgün SUCU*, Dr. Gönülden AKTOZ BOZ*, Dr. İftihar KÖKSAL*, Dr. Kemalettin AYDIN*

*  Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Trabzon.

ÖZET

Geniş spektrumlu antibiyotiklerin yaygın kullanımı sonucunda, dirençli patojenlerle oluşan hastane infeksiyonları giderek artmaktadır. Bu patojenlerden Acinetobacter'ler, özellikle immünsüprese hastalarda ve yoğun bakım üniteleri (YBÜ)'nde yatan hastalarda kolonizasyon, yara infeksiyonları, pnömoni, üriner sistem infeksiyonları (ÜSİ), bakteremi ve menenjitte önemli rol oynamaktadır. Çalışmamızda 01 Ocak 2000-01 Ocak 2004 tarihleri arasındaki periyodda çeşitli klinik örneklerden izole edilen 857 Acinetobacter suşu incelenmiştir. Acinetobacter suşlarının izole edildiği klinik örneklerin %57.4'ünün kan, %14.8'inin trakeal aspirasyon materyali, %11.9'unun yara, yanık ve püy, %9.9'unun idrar, %3.3'ünün beyin omurilik sıvısı (BOS) ve %2.7'sinin balgam olduğu görülmüştür. İzole edilen suşların %77'si Acinetobacter baumannii, %23'ü Acinetobacter lwoffii olarak tiplendirilmiş olup, sırasıyla ampisilin-sulbaktama %27-%48, sefoperazon-sulbaktama %60-%54, seftazidime %18-%46, sefepime %26-%52, siprofloksasine %37-%58, imipeneme %86-%78, meropeneme %84-%72, amikasine %45-%66, gentamisine %28-%53, netilmisine %38-%55, tobramisine %66-%52 duyarlılık oranları saptanmıştır. Elde edilen sonuçlar daha önceki duyarlılık oranlarımız ile karşılaştırılmış olup, yıllar içerisindeki duyarlılık oranlarındaki değişimler imipenem ve amikasin için istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Acinetobacter, Antibiyotik, Direnç.
SUMMARY
A Four-Year Analysis of Antibiotic Susceptibility Patterns of Acinetobacter Strains
Hospital infections caused by resistant pathogens increase gradually due to widespread usage of broad spectrum antibiotics. From these pathogens, Acinetobacters play an important role in the colonisation, bacteremia, urinary system infection, meningitis, wound infections and pneumonia especially in immunosupressive groups and patients hospitalized in the internal care units. Between 01.01.2000-01.01.2004, 857 Acinetobacter strains isolated from different clinical specimens were included in our study. Of these specimens 57.4% were blood, 14.8% were tracheal aspiration material, 11.9% were wound, burn, pus, 9.9% were urine, 3.3% were cerebrospinal fluid, 2.7% were sputum. Strains were identified as Acinetobacter baumannii (77%) and Acinetobacter lwoffii (23%), antibiotic susceptibilities were, 27%-48% for ampicillin/sulbactam, 60%-54% for cefoperazone/sulbactam, 18%-46% for ceftazidime, 26%-52% for cefepime, 37%-58% for ciprofloxacin, 86%-78% for imipenem, 84%-72% for meropenem, 45%-66% for amikacin, 28%-53% for gentamicin, 38%-55% for netilmicin, 66%-52% for tobramycin, respectively. When the results were compared with our previous findings, the change of susceptibility rates were statistically significant for imipenem and amikacin.
Key Words: Acinetobacter, Antibiotics, Anti-Bacterial Agents, Resistance.
YAZIŞMA ADRESİ
Dr. Serap İSKENDER
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı  
TRABZON

Makalenin Geliş Tarihi: 28.06.2005        Kabul Tarihi: 24.11.2005
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir