Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Stafilokokların Neden Olduğu
Hastane İnfeksiyonlarının Değerlendirilmesi
Dr. Bilal YILDIZ*, Dr. Neslihan TEKİN**, Dr. Arif AKŞİT**, Dr. Gaye USLUER***, Dr. Filiz AKŞİT****

      *  Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,
    **  Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Yenidoğan Bilim Dalı,
   ***  Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,
****  Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir.

ÖZET

Stafilokoklara bağlı hastane infeksiyonları yenidoğan yoğun bakım üniteleri (YBÜ)'nde önemli bir mortalite ve morbidite nedenidir. Bu nedenle, stafilokoklara bağlı hastane infeksiyonlarının etkin tedavisi için bu infeksiyonların klinik ve laboratuvar özelliklerini belirlemek gereklidir. Bu çalışmada, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan YBÜ'sünde, Ocak 2003-Aralık 2004 tarihleri arasında tedavi gören ve ?Centers for Disease Control and Prevention (CDC)? kriterlerine göre belirlenen stafilokokların neden olduğu hastane infeksiyonlarının özellikleri retrospektif olarak incelenmiştir. Bu süre içinde toplam 104 hastada stafilokok üremesi saptandı. Bunlardan 31 (%29.8)'i hastane infeksiyonu olarak tanımlandı. Stafilokok suşlarının %10.5 oranında hastane infeksiyonlarına neden olduğu saptandı. Bunların %56.4'ünü koagülaz-pozitif stafilokoklar (KPS), %43.6'sını koagülaz-negatif stafilokoklar (KNS) oluşturuyordu. Metisiline dirençli stafilokok (MRS) suşu oranı %22.3 idi. Stafilokoklara bağlı hastane infeksiyonları için en belirgin risk faktörünün mekanik ventilatör tedavisi olduğu belirlendi (OR= 7.52; %95 CI= 2.46-22.98; p< 0.001). Üretilen stafilokok suşlarının hiçbirinde glikopeptid direnci yoktu. Stafilokokların neden olduğu hastane infeksiyonlarını belirlemek için lökosit ve trombosit sayımlarının yetersiz olduğu, ancak eğer etken bir MRS ise trombosit sayısının anlamlı olarak azaldığı saptandı (p< 0.01). Ünitemizde stafilokoklara bağlı hastane infeksiyonlarında mortalite oranı %29 idi ve ölenlerin %77.7'sinde MRS suşu izole edildi. MRS direnci ve eksitus arasındaki bu ilişki nedeniyle şüpheli vakalarda ve özellikle mekanik ventilatör tedavisi uygulanan vakalarda, ampirik tedaviye glikopeptid bir antibiyotik eklenmesi uygun bir tedavi protokolünü oluşturabilir.
Anahtar Kelimeler: Stafilokok, Hastane İnfeksiyonu, Yenidoğan, Tedavi.
SUMMARY
Evaluation of Staphylococcal Nosocomial Infections in a Newborn Intensive Care Unit
The staphylococci related hospital infections (SRHI) are important causes of mortality and morbidity in newborn intensive care units (ICU). For this reason, determination of the clinical and laboratory features of the SRHI must be evaluated. In this study, we investigated the clinical and laboratory features of SRHI in newborn ICU in Eskisehir Osmangazi University between January 2003 and December 2004, retrospectively. The diagnosis of hospital infection was defined according to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) criterias. Total 104 staphylococci strains were isolated during the study period. The 31 (29.8%) out of the 104 isolates were defined as hospital infection agents, and 56.4% of them were coagulase positive staphylococci  (KPS) whereas 43.6% of them were coagulase negative staphylococci (KNS). Methicillin resistant staphylococci (MRS) were found as 22.3% of the SRHI. We also found that mechanical ventilation was a major risk factor for SRHI (OR= 7.52; 95% CI= 2.46-22.98; p< 0.001). We did not find the glycopeptid resistance in all staphylococci strains. On the other hand, leucocyte and thrombocyte counts were inadequate marker for the definiation of the hospital infection but thrombocyte counts were statistically decreased if causative agent was a MRS (p< 0.01). The SRHI associated mortality rate was found as 29% and 77.7% of them were MRS in our newborn ICU. According to the possible relationship between MRS and mortality rate, we purpose the empirical therapy including the glycopeptide agent for the patients with suspected SRHI and which also requires mechanical ventilation.
Key Words: Staphylococci, Hospital Infection, Newborn, Therapy.
YAZIŞMA ADRESİ
Yrd. Doç. Dr. Bilal YILDIZ
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
26480 Meşelik-ESKİŞEHİR
e-mail: bilalyn@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 20.10.2005        Kabul Tarihi: 15.05.2006
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir