Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Salgılayan ve Salgılamayan Escherichia coli, Klebsiella Suşlarında Ko-Trimoksazol, Sefepim ve Karbapenem Duyarlılıkları
Dr. Özlem KURT AZAP*, Dr. Funda TİMURKAYNAK*, Dr. Göknur YAPAR*, Dr. Ünal ÇAĞIR*, Dr. Hande ARSLAN*

*  Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara.

ÖZET

Genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) üreten bakterilerle gelişen infeksiyonların tedavisinde kullanılabilecek antibiyotikler kısıtlıdır. Çalışmanın amacı, GSBL üreten ve üretmeyen Escherichia coli, Klebsiella suşlarında ko-trimoksazol [trimetoprim-sülfametoksazol (TMP-SMZ)], sefepim, imipenem ve meropenem için minimum inhibitör konsantrasyonu (MİK) değerlerini ve duyarlılık oranlarını belirlemektir. 2004 yılında merkezimizde izole edilen 263 E. coli suşunun 127 (%48.2)'si, 176 Klebsiella suşunun 58 (%31.1)'i GSBL pozitif bulunmuştur. Çalışmaya 36'sı GSBL negatif, 33'ü GSBL pozitif, toplam 69 E. coli ve 34'ü GSBL negatif, 23'ü GSBL pozitif toplam 57 Klebsiella suşu alınmıştır. Suşların MİK değerleri ?Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)? önerileri doğrultusunda agar dilüsyon yöntemi ile belirlenmiştir. GSBL pozitif suşların TMP-SMZ ve sefepim için MİK değerleri daha yüksek iken, karbapenemler için MİK değerleri arasında belirgin farklılık yoktur. Test edilen tüm suşlar imipeneme ve meropeneme duyarlıdır. İn vitro duyarlılık sonuçlarına göre karbapenemler, GSBL pozitif suşlarla gelişen infeksiyonların tedavisinde güvenle kullanılabilecek antibiyotiklerdir.
Anahtar Kelimeler: Escherichia coli, Klebsiella, GSBL, Sefepim, Karbapenem, Ko-trimoksazol.
SUMMARY
Susceptibility Rates of Co-Trimoxazole, Cefepime, Carbapenems Against ESBL Producing and Non-Producing Escherichia coli and Klebsiella Strains
The number of antibiotics to be used in the treatment of infections caused by extended spectrum beta-lactamase (ESBL) producing bacteria is limited. The aim of this study was to determine the minimal inhibitory concentrations (MIC) and susceptibility rates of ESBL producing and non-producing Escherichia coli and Klebsiella strains against co-trimoxazole, cefepime, imipenem and meropenem. One-hundred and twenty-seven (48.2%) of 263 E. coli strains and 58 (31.1%) of 176 Klebsiella strains isolated from the hospitalized patients in 2004 were ESBL producers. A total of 69 E. coli isolates (36 ESBL negative and 33 ESBL positive) and 57 Klebsiella isolates (34 ESBL negative, 23 ESBL positive) were included to this study. MIC values of the strains were determined by agar dilution method according to the Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) criteria. MIC values of co-trimoxazole and cefepime against ESBL positive strains are higher than the ESBL negative ones. MIC values of carbapenems were similar against both the ESBL negative and positive bacteria. All the strains tested were found to be susceptible to imipenem and meropenem. Carbapenems seem to be appropriate choices in the treatment of infections caused by ESBL producing bacteria based on the in vitro susceptibility data.
Key Words: Escherichia coli, Klebsiella, ESBL, Cefepime, Carbapenem, Co-trimoxazole.
YAZIŞMA ADRESİ
Uzm. Dr. Özlem KURT AZAP
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
06490 Bahçelievler - ANKARA
e-mail: okurtazap@baskent-ank.edu.tr

Makalenin Geliş Tarihi: 18.08.2005        Kabul Tarihi: 03.05.2006
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir