Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Hastane İnfeksiyonlarından İzole Edilen Stafilokok Suşlarında Vankomisin ve Teikoplaninin Minimum İnhibitör Konsantrasyonlarının Yedi Yıl Öncesi ile Karşılaştırılması
Dr. Özlem KURT AZAP*, Dr. Funda TİMURKAYNAK*, Dr. Ebru ORUÇ*, Dr. Turhan TOGAN*, Dr. Hande ARSLAN*

* Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara.

ÖZET

Stafilokoklar, toplum ve hastane kökenli infeksiyonlardan sıklıkla izole edilen mikroorganizmalardır. Vankomisin, metisiline dirençli suşlarla gelişen infeksiyonların tedavisinde uzun yıllar güvenle kullanılmıştır. Bu çalışmanın amacı, stafilokoklarda vankomisin ve teikoplaninin minimum inhibitör konsantrasyonu (MİK) değerlerini belirlemek ve aynı birimde yedi yıl önce yapılan çalışmanın sonuçlarıyla karşılaştırmaktır. Çalışmaya, farklı hasta örneklerinden izole edilen 76 metisiline duyarlı Staphylococcus aureus (MSSA), 77 metisiline dirençli S. aureus (MRSA), 79 metisiline duyarlı koagülaz-negatif stafilokok (MS-KNS), 78 metisiline dirençli koagülaz-negatif stafilokok (MR-KNS) suşu alınmıştır. MSSA, MRSA, MS-KNS, MR-KNS suşlarının vankomisin için MİK50 ve MİK90 değerleri, yedi yıl önce aynı birimden yapılan çalışmanın sonuçlarıyla benzer bulunmuştur. Teikoplanin için MİK50 değerleri tüm suşlar için artmıştır. MSSA, MRSA ve MS-KNS için teikoplanin MİK90 değerleri her iki çalışmada da benzer bulunmuştur. MR-KNS suşları için ise MİK90 değeri artmıştır. Çalışılan suşlar içinde glikopeptidlere karşı duyarlılığı azalmış veya dirençli stafilokok suşuna rastlanmamış olması sevindiricidir.
Anahtar Kelimeler: Stafilokok, Vankomisin, Teikoplanin, Minimum İnhibitör Konsantrasyonu.
SUMMARY
Comparison of the Minimal Inhibitory Concentration Values of Vancomycin and Teicoplanin Against Staphylococci with the Results Obtained Seven Years Before
Staphylococci are frequently isolated from community and hospital acquired infections. Vancomycin has been used for the methicillin-resistant staphylococcal infections confidentially for many years. The aim of this study was to determine the minimal inhibitory concentration (MIC) values of vancomycin and teicoplanin against staphylococci and to compare the results with the MIC values obtained from the same laboratory seven years before. The isolates included in this study were collected from samples obtained from different patients. The distributions of the isolates were as follows; 76 methicillin-susceptible Staphylococcus aureus (MSSA), 77 methicillin-resistant S. aureus (MRSA), 79 methicillin-susceptible coagulase negative staphylococci (MS-CoNS), 78 methicillin-resistant coagulase negative staphylococci (MR-CoNS). MIC50 and MIC90 values for vancomycin against MSSA, MRSA, MS-CoNS, MR-CoNS were found to be similar with the values obtained seven years before. MIC50 values of teicoplanin against all strains increased. MIC90 values of teicoplanin against MSSA, MRSA and MS-CoNS were similar with the results of the previous study. Only the MIC90 value against MR-CoNS increased. Absence of staphylococcal isolates either with reduced susceptibility or resistant to glycopeptides in our study is a pleasant result.
Key Words: Staphylococci, Vancomycin, Teicoplanin, Minimum Inhibitory Concentration.
YAZIŞMA ADRESİ
Uzm. Dr. Özlem KURT AZAP
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
06490 Bahçelievler-ANKARA
e-mail: okurtazap@baskent-ank.edu.tr

Makalenin Geliş Tarihi: 18.08.2005        Kabul Tarihi: 10.07.2006
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir