Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Bir Devlet Hastanesi Örneği: Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde
2005 Yılında Saptanan Hastane İnfeksiyonları#
Dr. Figen Çağlan ÇEVİK*, Dr. Nevil AYKIN*, Dr. Hasan NAZ*

* Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Eskişehir.
# Bu çalışma Hastane İnfeksiyonları Kongresi (6-9 Nisan 2006, Ankara)'nde poster olarak sunulmuştur.

ÖZET

Hastane infeksiyonları (Hİ) bütün dünyada olduğu gibi, ülkemizde de önemli bir sağlık sorunu olma özelliğini sürdürmektedir. Hastane infeksiyonu etkenlerinin dağılımının bilinmesi ve bu verilerin yıllar içinde izlenmesi, infeksiyon kontrol politikalarına yön verme ve hastanelerdeki hizmet kalitesi açısından önemlidir. Bu çalışmada, bir hizmet hastanesi olan Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesinde 2005 yılında saptanan Hİ'lerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 01 Ocak 2005-31 Aralık 2005 tarihleri arasında, 669 yatak kapasiteli hastanemizde 32.092 hasta yatarak tedavi görmüştür. Hastalar, klinik ve laboratuvar verilerine dayalı aktif sürveyans yöntemi ile İnfeksiyon Kontrol Komitesi (İKK) tarafından izlenmiş ve veriler retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Yüz otuz dokuz hastada 149 hastane infeksiyonu tespit edilmiştir. Hastane infeksiyonu hızı %0.5 olarak belirlenmiştir. Tespit edilen Hİ'nin %25.5'inin cerrahi alan infeksiyonları (CAİ), %21.5'inin deri ve yumuşak doku infeksiyonları ve %20.8'inin üriner sistem infeksiyonları (ÜSİ) olduğu görülmüştür. Bu infeksiyonlardan izole edilen mikroorganizmalar sırasıyla %23.3 Staphylococcus aureus, %17.3 Pseudomonas spp. ve %13.5 Acinetobacter spp. olarak belirlenmiştir. Hİ'nin kliniklere göre dağılımı irdelendiğinde, en yüksek oranın nöroloji kliniğinde (%2.4) olduğu görülmüştür. Bunu sırasıyla yoğun bakım (%2.2) ve ortopedi (%1.5) klinikleri takip etmektedir. Çalışmamızın, hizmet hastanelerindeki Hİ'lerin değerlendirilmesi açısından ek bir veri kaynağı olabileceği düşüncesindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Hastane İnfeksiyonları, Sürveyans,          İnfeksiyon Kontrolü.
SUMMARY
A State Hospital Case Study: Hospital Infections Detected in Eskisehir Yunus Emre State Hospital During 2005
Hospital infections (HIs) continue to pose a significant health problem in our country, as they do worldwide. Analysis of the distribution of hospital infection pathogens and observation of these data through the years are important for regulation of infection control policies and the quality of health care in hospitals. In this study, HIs detected in Eskisehir Yunus Emre State Hospital, during the year 2005 were evaluated. In the year 2005, 32.092 patients were admitted to our hospital. Patients were followed up via active surveillance based on clinical and laboratory data. Data were evaluated retrospectively by Infection Control Committee (ICC) of our hospital. One hundred and thirty-nine patients had 149 hospital infections. The rate of nosocomial infections was 0.5%. 25.5% of the hospital infections were surgical site infections, 21.5% were skin and soft tissue infections, and 20.8% were urinary tract infections. The isolated microorganisms were, in order of frequency, Staphylococcus aureus (23.3%), Pseudomonas spp. (17.3%), and Acinetobacter spp. (13.5%). The rate of hospital infections according to departments was 2.4% in the neurology clinic, 2.2% in the intensive care clinic, and 1.5% in the orthopedics clinic. We believe, this study can be used as on additional data reference for evaluating HIs in state hospitals.
Key Words: Hospital Infections, Surveillance, Infection Control.
YAZIŞMA ADRESİ
Dr. Figen Çağlan ÇEVİK
Atatürk Bulvarı
Çizgi Sitesi C Blok D: 11
ESKİŞEHİR
e-mail: figencevik@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 29.06.2006        Kabul Tarihi: 17.11.2006
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir