Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Hastane Kökenli İnfektif Endokarditler: 14 Olgunun Değerlendirilmesi
Dr. Serap ŞİMŞEK YAVUZ*, Dr. Funda KOÇAK*

* Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi, İstanbul.
ÖZET
Hastane kökenli infektif endokardit, hastane kaynaklı bakteremilerin ciddi bir komplikasyonudur. Bu çalışmada, Ocak 2000-Mayıs 2005 tarihleri arasında Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi'nde yatarak tedavi olan ve infektif endokardit belirlenen hastalardan hastane kökenli infektif endokardit tanısı alanlar sunulmuştur. Endokarditli hastalar, daha önceden hazırlanmış formlara kaydedilerek prospektif olarak izlenmiştir. Tanı, Duke kriterlerine göre konulmuştur. Belirtilen tarihler arasında toplam 94 infektif endokardit olgusu izlenmiş, bunların 14 (%15)'ü hastane kökenli endokardit olarak belirlenmiştir. Tanı olguların tümünde kesindir. Olguların altısı kadın, sekizi erkek olup yaş ortalaması 52'dir (sınırlar 27-76). Olguların 10 (%72)'unda altta yatan kapak hastalığı vardır. İnfeksiyon kaynağı, olguların yedisinde intravenöz kateterler, dördünde pace teli, üçünde ise kalp ameliyatı sonrası gelişen mediastinite sekonder bakteremidir. Etken, olguların altısında metisiline duyarlı Staphylococcus aureus (MSSA), dördünde metisiline dirençli S. aureus (MRSA), üçünde Candida spp., birinde ise Acinetobacter baumannii olarak belirlenmiştir. Tutulan kapak olguların altısında mitral, üçünde aort, beşinde ise triküspittir. Yedi olguda yapay, yedi olguda ise doğal kapak endokarditi söz konusudur. Hastaların 8 (%57)'i kaybedilmiştir. Altta yatan kapak hastalığı olan hastalarda, hastane kökenli bakteremi gelişmesi halinde, infektif endokardit riskinin yüksek olduğu akılda tutularak tanı ve tedavi yönlendirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Hastane İnfeksiyonu, Bakteriyel, Endokardit.
SUMMARY
Nosocomial Infective Endocarditis: Evaluation of 14 Cases
Nosocomial infective endocarditis is a serious complication of hospital acquired bacteremia. In this study, 14 cases of nosocomial infective endocarditis diagnosed between January 2000 and May 2005 at Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Hospital were reported. Patients with endocarditis were recorded prospectively and Duke criteria were used for the diagnosis of infective endocarditis. Fourteen of nosocomial infective endocarditis were diagnosed in a total of 94 infective endocarditis. Diagnosis was definite in all of the cases. Six of the cases were female and eight of the cases were male. Mean age of the cases was 52 (range 27-76).  Ten of the 14 (72%) patients had underlying heart valve diseases. Source of the infection was intravenous cathethers, pace leads, and bacteremia secondary to mediastinitis in seven, four and three of the 14 cases respectively. Causative microorganism was methicillin sensitive Staphylococcus aureus (MSSA) in six, methicillin resistant S. aureus (MRSA) in four, Candida spp. in three and Acinetobacter baumannii in one of the cases. Involved valve was mitral, aortic and tricuspid in six, three and five respectively. Seven of the 14 cases had prosthetic, seven of the 14 cases had native valve infective endocarditis. Mortality rate was 57%. Because of higher risk of infective endocarditis, hospital acquired bacteremia should be evaluated and treated effectively in patients with underlying heart valve disease.
Key Words: Nosocomial Infection, Bacterial, Endocarditis.
YAZIŞMA ADRESİ
Dr. Serap ŞİMŞEKYAVUZ
Şevki Özengin Sokak
Ercan Apartmanı No: 16/4
81090 Erenköy-İSTANBUL
 
Makalenin Geliş Tarihi: 05.05.2005        Kabul Tarihi: 20.05.2005
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir