Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Hastane İnfeksiyonu Etkeni Gram-Negatif Bakterilerde Genişlemiş Spektrumlu
Beta-Laktamaz Varlığının Saptanması
Dr. Murat DİZBAY*, Dr. Resul KARAKUŞ**, Dr. Dilek ARMAN**

  *  Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı,
**  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara.

ÖZET

Hastane infeksiyonu etkeni Escherichia coli, Klebsiella spp. ve daha az sıklıkta Pseudomonas aeruginosa izolatları arasında beta-laktam ilaçlara direncin en sık nedeni olan genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) varlığı, çift disk sinerji (ÇDS) yöntemi ile araştırılmış ve bu mikroorganizmalarda sırasıyla %12, %33 ve %17 oranında GSBL saptanmıştır. P. aeruginosa suşlarının 6/8'inde, substrat olarak kullanılan beta-laktam ajanlardan sadece sefepim ile gösterilen GSBL varlığı saptanmıştır. Bu durum, test duyarlılığının kullanılan enzimin substrat profiline ve diskler arası mesafeye göre değiştiği ÇDS yönteminde sefepimin kullanılmasının GSBL varlığının saptanmasında duyarlılığı arttırabileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Nozokomiyal İnfeksiyon, GSBL, Çift Disk Sinerji, Sefepim.
SUMMARY
Investigation of Extended Spectrum Beta-Lactamase Production Among Nosocomial Gram-Negative Microorganisms
Extended spectrum beta-lactamase (ESBL) production which is an important cause of beta-lactam resistance among Escherichia coli, Klebsiella spp. and less frequently Pseudomonas aeruginosa isolates, were found 12%, 33% and 17% respectively using double disk synergy (DDS) method. ESBL was detected only when cefepime was used as a substrate in 6/8 of P. aeruginosa isolates. Since sensitivity of DDS method may differ according to enzyme substrate profiles and the distance between discs, using cefepime as a substrate in DDS method may increase the sensitivity of the detection of ESBL.
Key Words: Nosocomial Infection, ESBL, Double Disk Synergy, Cefepime.
# Bu çalışma, 15. Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Kongresi'nde poster olarak sunulmuştur.
YAZIŞMA ADRESİ
Uzm. Dr. Murat DİZBAY
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı
Sıhhiye - ANKARA

Makalenin Geliş Tarihi: 05.09.2002        Kabul Tarihi: 14.08.2003
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir