Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Hastane İnfeksiyonları Sürveyansı:
Alet Kullanım ve Alet İlişkili İnfeksiyon Oranları
Dr. Dilara İNAN*, Dr. Rabin SABA*, Hmş. Sevim KESKİN**, Dr. Gözde ÖNGÜT***, Dr. Dilara ÖĞÜNÇ***, Dr. Filiz GÜNSEREN*, Dr. Latife MAMIKOĞLU*

    *  Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,
  **  Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi,
***  Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Antalya.

ÖZET

Yoğun bakım üniteleri (YBÜ)'nde yatan hastalar, serviste yatan hastalara göre hastane infeksiyonları açısından daha fazla risk taşımaktadır. Bu birimlerde yatan hastalara tanı ve tedavi amaçlı invaziv girişimler sık uygulanmaktadır. Ancak genel hastane veya servis spesifik infeksiyon oranları bu girişimlerle ilgili infeksiyon oranlarını tam olarak yansıtmamaktadır. Ayrıca, hastaneler arası karşılaştırmalarda bu oranların kullanılması önerilmemektedir. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi YBÜ'lerinde yatan hastalarda Ocak 2002 tarihinden bu yana invaziv alet kullanım oranları ve alet ilişkili infeksiyon oranları kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada hastanemiz YBÜ'lerinde Ocak 2002-Aralık 2002 tarihleri arasında gelişen hastane infeksiyonları, alet kullanım ve alet ilişkili infeksiyon oranları, etkenler ve antibiyotik duyarlılıkları prospektif olarak incelendi. Çalışmaya alınan 2878 hastanın 256'sında 393 infeksiyon belirlendi. En sık görülen infeksiyon türü kan dolaşımı infeksiyonu (%31.3) idi. En sık izole edilen etkenler Pseudomonas spp. (%26.8), Acinetobacter spp. (%12.2) ve Candida spp. (%11.3) olarak saptandı. YBÜ'de 1000 alet gününe göre üriner sistem infeksiyonları 1.8-14.3; ventilatörle ilişkili pnömoniler 11.6-26.4; kan dolaşımı infeksiyonları 2.5-10.9 arasında değişmekteydi. İnvaziv alet kullanımının hastane infeksiyonu gelişimi üzerindeki etkisini tespit edebilmek için YBÜ'de invaziv alet kullanımıyla ilişkili infeksiyon oranlarının hesaplanması uygun olacaktır.
Anahtar Kelimeler:  Hastane İnfeksiyonu, Alet Kullanım Oranı, Alet İlişkili İnfeksiyon Oranı.
SUMMARY
Hospital Infection Surveillance in Intensive Care Units of Akdeniz University Hospital: Device Utilization and Device-Associated Infection Rates
Patients in the intensive care unit (ICU) are at a higher risk of acquiring nosocomial infections compared with patients in general wards. During their ICU stay, patients are frequently exposed to invasive devices and procedures. A hospital's crude overall nosocomial infection rate or ward-specific overall infection rates provides no means of adjustment for patients extrinsic risks, such as invasive medical interventions that could lead to infection. Therefore, crude nosocomial infections should not used for interhospital comparison. So that, we used device utilization ratios and device-associated infection rates in our hospital's ICUs from January 2002. In this study, we prospectively investigated nosocomial infections, device utilization ratios and device-associated infection rates, isolated agents and their antimicrobial susceptibilities in the ICUs of our hospital between January 2002-December 2002. A total of 393 nosocomial infections were detected in 256 of 2878 patients. The most common infection type was bloodstream infection (31.3%). Pseudomonas spp. (26.8%), Acinetobacter spp. (12.2%) and Candida spp. (11.3%) were the most commonly isolated microorganisms. Catheter-associated urinary tract infection rates were between 1.8-14.3, ventilator-associated pneumonia rates were between 11.6-26.4, central line-associated bloodstream infection rates were between 2.5-10.9. Device-associated, device-day infection rates appear to perform better for intra and interhospital comparison than overall infection rates because they at least partially control for the effects of average length of stay and device use.
Key Words: Nosocomial Infections, Device Utilization Ratio, Device-Associated Infection Rate.
YAZIŞMA ADRESİ
Yrd. Doç. Dr. Dilara İNAN
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
ANTALYA
e-mail: inan@akdeniz.edu.tr

Makalenin Geliş Tarihi: 05.07.2003        Kabul Tarihi: 30.12.2003
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir