Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği'nde Ameliyat Sonrası Gelişen
Hastane İnfeksiyonlarının Risk Faktörlerine Göre Değerlendirilmesi
Dr. Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN*, Dr. Bilgin ARDA*, Dr. Tansu YAMAZHAN*,
Dr. Hüsnü PULLUKÇU*, Dr. Sercan ULUSOY*

* Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir.
ÖZET
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği'nde 17 Eylül 2001-17 Mart 2002 tarihleri arasında ameliyat olan tüm hastalar, hastane infeksiyonu gelişimi açısından hastaya dayalı aktif sürveyans yöntemi ile izlenmiştir. Altı aylık sürede ameliyat olan 1125 hastanın 51 (%4.5)'inde hastane infeksiyonu gelişmiştir. Hastane infeksiyonu olarak en sık cerrahi alan infeksiyonu (%52.9) saptanmış olup, bunu sırasıyla pnömoni (%23.5), bakteremi/sepsis (%21.6) ve üriner sistem infeksiyonu (%2) izlemiştir. Hastane infeksiyonu gelişen hastaların ek yatış süresi ortalama 12.5 gün (3-101) olup, mortalite oranı %27.5 olarak saptanmıştır. Hastane infeksiyonlarının gelişmesine neden olan faktörler değerlendirildiğinde; ameliyat süresinin uzunluğunun, acil ve gece yapılan ameliyatların, temiz-kontamine ve kontamine yara sınıfında bulunmanın, diyabet, malignite ve ek hastalık varlığının önemli risk faktörleri olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hastane İnfeksiyonları, Risk Faktörleri.
SUMMARY
Evaluation of Postoperative Nosocomial Infections at Ege University Faculty of Medicine Department of General Surgery
All patients operated in the Ege University Faculty of Medicine Department of General Surgery between September 17, 2001-March 17, 2002 have been followed up with the patient based active surveillance method for nosocomial infections. Fifty-one of 1125 patients operated in this period were found to have nosocomial infection. 52.9% of these patients had surgical wound infection, 23.5% pneumonia, 21.6% bacteremia/septicemia, 2% urinary tract infection. The patients, who had nosocomial infection had a mean of 12.5 days of (range 3-101) additional length of stay in hospital and mortality rate was 27.5%. The length of operation time, emergency and night shift operation, wounds classfied as dirty-contaminated or contamineted, diabetes mellitus, malignancy and additional diseases were the risk factors associated with nosocomial infection.
Key Words: Nosocomial Infection, Risk Factors.
YAZIŞMA ADRESİ
Uzm. Dr. Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
35100, Bornova - İZMİR
tasbakan@yahoo.com

Makalenin Geliş Tarihi: 22.12.2003        Kabul Tarihi: 01.11.2004
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir