Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Cerrahların ve Diş Hekimlerinin Hepatit B ve C Bilgi Düzeyleri#
Dr. Neşe DEMİRTÜRK*, Dr. Nevil AYKIN**, Dr. Hülya ELDEMİR***, Dr. Tuna DEMİRDAL*

    *  Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Afyon.
  **  Eskişehir SSK Bölge Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Eskişehir.
***  Afyon SSK Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Afyon.
ÖZET
Sağlık personeli hepatit B virüsü (HBV) ve hepatit C virüsü (HCV) infeksiyonları için risk grubundadır. Çalışmamızda hasta kanı ile daha sık temas halinde olan cerrahların ve diş hekimlerinin HBV ve HCV infeksiyonları ile ilgili bilgi düzeylerinin ölçülmesi amaçlandı. Çalışmaya Afyon il merkezinde ve Eskişehir SSK Hastanesi'nde çalışan 40'ı diş hekimi, 40'ı cerrah olmak üzere toplam 80 hekim dahil edildi. Hekimlere 17 soruluk anket formu yüz yüze görüşme yöntemi ile uygulandı. Çalışma sonunda cerrahların tamamı, diş hekimlerinin ise %65'i viral hepatitlerle ilgili serolojik testleri yaptırmışlardı. Diş hekimlerinin %15'i HBV ve HCV taşıyıcı hastalara müdahale ederken özel bir önlem almazken, cerrahların tümünün önlem aldığı saptandı. Cerrahların %42.5'i, diş hekimlerinin %12.5'i parenteral bulaşın viral hepatit etkenlerini doğru olarak biliyordu. Cerrahların %47.5'i, diş hekimlerinin %22.5'i viral hepatitlerin bulaş yollarını, klinik gidiş ve sonuçlarını, kronik hastalık ve taşıyıcılık arasındaki farkı bildiğini düşünüyordu. Cerrah ve diş hekimlerinin HBV ve HCV infeksiyonları için önemli bir risk grubu olmalarına karşın bu konuda bilgi düzeylerinin yetersiz olması sağlık çalışanlarının her kademesinde olduğu gibi hekim düzeyinde de viral hepatitler ile ilgili hizmet içi eğitimin gerekli olduğunu ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: HBV, HCV, Risk Grupları, Hastane İnfeksiyonu.
SUMMARY
Knowledge of Surgeons and Dentists About the Hepatitis B and C
The surgeons and dentists are under great risk for hepatitis B virus (HBV) and hepatitis C virus (HCV) infections as they usually get direct contact with patients' blood. This study was designed to evaluate their level of knowledge about these infections. Forty surgeons and 40 dentists, who work in Afyon and Eskisehir SSK Hospital, were included in the study. A questionnaire including 17 questions about hepatitis B and C infections was filled out by the subjects. The results showed that only 20% of the subjects in each group has enough information about the clinical course, transmission routes and prognosis of HBV and HCV infections. This study demonstrated that, although surgeons and dentists are under great risk for these infections, they know little about these diseases. Therefore, education is also necessary for surgeons and dentists like other health care workers.
Key Words: HBV, HCV, Risk Groups, Hospital Infection.

# Bu çalışma, VI. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu (31 Ekim-2 Kasım 2002)'nda poster olarak sunulmuştur.
YAZIŞMA ADRESİ
Yrd. Doç. Dr. Neşe DEMİRTÜRK
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Klinik Mikrobiyoloji ve
İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı
Pembe Hastane
03200, AFYON
e-mail: nesed60@hotmail.com
 
Makalenin Geliş Tarihi: 08.01.2004        Kabul Tarihi: 17.08.2004
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir