Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Nozokomiyal Üriner Sistem İnfeksiyonları: İnsidans, Etyoloji ve Sonuçlar#
Dr. Mehmet BAKIR*, Dr. Nazif ELALDI*, Dr. İlyas DÖKMETAŞ*, Dr. Aytaç BİLGİÇ*,
Dr. M. Zahir BAKICI**, Hmş. Filiz ŞAHİN***

    *  Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı,
  **  Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,
***  Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi, Sivas.
ÖZET
Bu çalışmada Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde Ocak 1998-Aralık 2001 tarihleri arasında nozokomiyal üriner sistem infeksiyonu (NÜSİ) tanısı alan olgular ileriye dönük olarak değerlendirildi. Çalışılan dört yıllık süre içinde hastanemize 33.744 hasta yatırılmıştır. Hastalar ?Centers for Disease Control and Prevention (CDC)? kriterleri ile NÜSİ tanısı aldı. NÜSİ etkeni mikroorganizmalar standart mikrobiyolojik yöntemler ile izole edilerek otomatik ?Sceptor (Becton Dickinson Diagnostic Instrument Systems, Towson, Md.)? sistem ile tanımlandı. Takip sırasında yaş ortalaması 52.9 (SD: 19.4, min: 1, max: 82) (yıl) olan 170 (%48.2)'i kadın, 183 (%51.8)'ü erkek toplam 353 hastada 380 NÜSİ atağı belirlendi. NÜSİ atağı gelişen hastaların 70 (%19.8)'i nöroloji ve bu kliniğe bağlı yoğun bakım ünitesi (YBÜ), 66 (%18.7)'sı nöroşirürji ve bu kliniğe bağlı YBÜ ve 63 (%17.9)'ü ise iç hastalıkları kliniğinde yatıyordu. Çalışılan dönem içinde hastanemizdeki genel NÜSİ insidansının 100 hasta başına 1.13 olduğu hesaplandı. En fazla NÜSİ insidansının %4.65 ile anesteziyoloji ve reanimasyon YBÜ'de olduğu belirlendi. Bu kliniği %3.99 ile nöroşirürji ve YBÜ, %3.74 ile nöroloji ve YBÜ takip etti. NÜSİ insidansı açısından tüm klinikler istatistiksel olarak karşılaştırıldığında aralarında fark olduğu gözlendi (p< 0.001). Anesteziyoloji ve reanimasyon YBÜ, nöroşirürji ve bu kliniğe bağlı YBÜ ile nöroloji ve bu kliniğe bağlı YBÜ arasında NÜSİ insidansı açısından fark olmadığı bulundu (p> 0.05). NÜSİ atağı gelişen hastaların yaklaşık %90'ında predispozan faktör olarak üriner kateter tespit edildi. İdrar kültürlerinden 316 etken mikroorganizma izole edildi. NÜSİ ataklarından en sık izole edilen üç mikroorganizma sırasıyla Escherichia coli (%37.4), Klebsiella spp. (%17.6) ve Candida spp. (%12.6) idi. Hastalardan 46 (%13.0)'sı takip sırasında kaybedildi. Bu hastalardan 8 (%2.3)'inin ölüm nedeninin NÜSİ olduğu düşünüldü.
Anahtar Kelimeler: Nozokomiyal Üriner Sistem İnfeksiyonu, İnsidans, Etyoloji, Mortalite.
SUMMARY
Nosocomial Urinary Tract Infections: Incidence Aetiology and Outcomes
In this report, nosocomial urinary tract infections (NUTIs) were analysed prospectively at the Cumhuriyet University Hospital, Sivas, between January 1998 and December 2001. The study included 33.744 patients who were hospitalised during the four-year study period. Definitions of NUTI was determined on the basis of criteria applied by Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Causing micro-organisms were isolated by standardised microbiologic methods and defined by automatic Sceptor (Becton Dickinson Diagnostic Instrument Systems, Towson, Md.) system. In this period, totally 380 NAUTI attacks in 353 patients were defined. One hundred and seventy (48.2%) of them were female, 183 (51.8%) were male, and mean age was 52.9 (SD: 19.4, min: 1, max: 82) years. Seventy (19.8%) of whom were hospitalised at neurology dept. and related intensive care unit (ICU), 66 (18.7%) were at neurosurgery dept. and related ICU, and 63 (17.9%) were at internal medicine. During the four-year study period, NUTI attack incidence was calculated as 1.13 per 100 patients at our hospital. The greatest incidence of NUTI attack was seen in ICU of anaesthesiology and reanimation (4.65 per 100 patients). Neurosurgery dept. and related ICU were the second (3.99 per 100 patients), and neurology dept. and related ICU were the third (3.74 per 100 patients). A statistically difference was found between all the clinics in term of incidence of NUTI attack (p< 0.001). But, no difference was found incidence of NUTI attack between the first three clinics (p> 0.05). About ninety percent of the patients with NUTI attack had urinary catheter as predisposing factor. Three hundred and sixteen causative microorganisms were isolated from urinary cultures. The three most commonly isolated micro-organisms were Escherichia coli (37.4%), Klebsiella spp. (17.6%), and Candida spp. (12.6%). Forty-six (13.0%) patients died during the study period and 8 (%2.3) of whom died because of NUTI.
Key Words: Nosocomial Urinary Tract Infection, Incidence, Aetiology, Mortality.
# Bu çalışma, Hastane İnfeksiyonları Kongresi (11-14 Nisan 2002, Ankara)'nde poster olarak sunulmuştur.
YAZIŞMA ADRESİ
Yrd. Doç. Dr. Nazif ELALDI
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları
Anabilim Dalı
58140 SİVAS
e-mail: nelaldi@ttnet.net.tr

Makalenin Geliş Tarihi: 25.06.2002        Kabul Tarihi: 02.01.2003
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir