Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Ventilatörle İlişkili Pnömoni#
Dr. Haluk ERDOĞAN*, Dr. Nurcan BAYKAM**, Dr. Aşkın ERDOĞAN***,
Dr. Ebru BALABAN****, Dr. Demet ALBAYRAK*****, Dr. Başak DOKUZOĞUZ**

        *  Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,
      **  Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,
     ***  Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Kliniği,
   ****  Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,
*****  Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, Ankara.
ÖZET
Amaç: Ventilatörle ilişkili pnömoni (VİP) insidansı, risk faktörleri, etyolojik ajanlar, antimikrobiyal duyarlılıkları ve pnömoninin mortaliteye etkisini araştırmak.
Çalışma şekli: Prospektif kohort.
Gereç ve yöntem: Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım üniteleri (YBÜ)'nde mekanik ventilatörde 48 saat veya daha fazla takip edilen erişkin 75 hasta değerlendirildi. ViP'te risk faktörü olarak yaş, cinsiyet, cerrahi girişim, antibiyotik kullanımı, ?Acute Physiology, Assessment and Chronic Health Evaluation (APACHE)? II, gastrointestinal sistemi koruma yaklaşımları ve ventilasyon süresi araştırıldı. Etken izolasyonu için endotrakeal aspiratın kantitatif kültürü (> 105) yapıldı ve antibiyotik duyarlılıkları disk difüzyon ile çalışıldı.
Bulgular: VİP insidansı %34 olarak bulundu. Etken patojenlerin 2/3'ünde Acinetobacter spp., Pseudomonas spp. ve metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) izole edildi. VİP pozitif ve VİP negatif hastalar arasında yaş, cinsiyet, APACHE II, antibiyotik kulanımı arasında istatistiksel fark saptanmadı; abdominal cerrahi girişim (RR: 1.88, %95 güvenirlik aralığı: 1.08-2.80), H2 reseptör kullanılması (RR: 3, %95 güvenirlik aralığı: 1.44-9.87) ve ventilasyon süresinin uzaması (p< 0.001) VİP'te risk faktörü olarak bulundu. VİP gelişen olgularda mortalite daha yüksek olup istatistiksel olarak anlamlıydı.
Sonuç: YBÜ'müzde pnömoni mekanik ventilatöre bağlı hastalarda önemli morbidite ve mortaliteye neden olmaktadır. Abdominal cerrahi girişim, H2 reseptör blokeri kullanımı ve uzun ventilasyon süresi VİP riskini arttırmaktadır. Dirençli gram-negatif bakteriler en sık saptanan etken patojenlerdir.
Anahtar Kelimeler: Ventilatörle İlişkili Pnömoni, Hastane Kaynaklı Pnömoni, Yoğun Bakım Ünitesi.
SUMMARY
Ventilator-Associated Pneumonia
Aim: To evaluate the incidence, risk factors, etiologic agents, antimicrobial susceptibility and mortality rate of the ventilator-associated pneumonia (VAP).
Study design: Prospective cohort.
Material-method: 75 adult patients underwent mechanical ventilation for more than 48 hours in intensive care units (ICU) of Ankara Numune Hospital were evaluated. VAP was defined according to presence of Centers for Disease Control and Prevention (CDC) criterias. Etiologic agents were detected by quantitative culture of endotracheal aspirate (>105) and antimicrobial susceptibility tests were performed by disk diffusion test. Age, sex, surgical procedures, antibiotic usage, Acute Physiology, Assessment and Chronic Health Evaluation (APACHE) II, approach to gastrointestinal protection, period of ventilation were evaluated as the risk factors for VAP.
Results: The incidance of VAP was 34%. The effective agents isolated were Acinetobacter spp., Pseudomonas spp. and methicilin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in 2/3 of etiologic agents. There were no statistical difference between age, sex, APACHE II, antibiotic usage of VAP positive and VAP negative patients. Releavent risk factors were surgical procedures (RR: 1.88, %95 confidence interval of 1.08 to 2.80), usage of H2 antagonist (RR: 3, %95 confidence interval of 1.44 to 9.87), duration of mechanical ventilation. Mortality rate of patients with VAP were significantly higher than patients without VAP.
Conclusion: In our study VAP was the most important complication of mechanical ventilation in ICU and the role of VAP on mortality was found to be important. Surgical procedures, usage of H2 antagonist, duration of mechanical ventilation were the risk factors of VAP. Multiresistant gram-negative bacteries are the main problem microorganisms in VAP in ICU.
Key Words: Ventilator-Associated Pneumonia, Hospital Acquired Pneumonia, Intensive Care Unit.
# Bu çalışma, ?European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECMID) (Milano, 2002)?de poster olarak sunulmuştur.
YAZIŞMA ADRESİ
Dr. Haluk ERDOĞAN
Başkent Üniversitesi Alanya Hastanesi
Saray Mahallesi Yunus Emre Caddesi No: 1
07400 Alanya - ANTALYA

Makalenin Geliş Tarihi: 02.11.2002        Kabul Tarihi: 03.01.2003
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir