Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Nozokomiyal Acinetobacter İzolatlarında Antibiyotik Direnci
Dr. Serpil EROL*, Dr. Halil YAZGI**, Dr. Osman AKTAŞ**, Dr. Zülal ÖZKURT*

  *  Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı,
**  Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum.

ÖZET

Acinetobacter türlerinin neden olduğu nozokomiyal infeksiyonlar son yıllarda daha sık bildirilmeye başlanmıştır. Bu bakterilerin sıklıkla birçok antibiyotiğe karşı çoğul direnç göstermeleri nedeniyle, Acinetobacter infeksiyonlarının tedavisinde zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bu çalışma, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde nozokomiyal infeksiyon etkeni olarak izole edilen Acinetobacter suşlarına karşı çeşitli antimikrobiyal ajanların in vitro etkinliğini saptamak amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, Mart 2000-Haziran 2001 tarihleri arasında değişik kliniklerdeki nozokomiyal infeksiyon tanısı almış hastaların çeşitli klinik örneklerinden izole edilen 60 Acinetobacter suşunun çeşitli antibiyotiklere direnci disk difüzyon yöntemiyle araştırılmıştır. Çalışmaya alınan antibiyotiklerden imipeneme %6.7, tikarsilin-klavulanata %51.7, sefaperazon-sulbaktama %58.3, ampisilin-sulbaktama %65.0, siprofloksasine %66.7, amikasine %75.0, trimetoprim-sulfametoksazole %75.0, sefepime %93.3, seftazidime %95.0, aztreonama %100.0 oranında direnç saptanmıştır. Buna göre, hastanemizde izole edilen Acinetobacter suşlarına en etkili antibiyotiğin imipenem olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Acinetobacter, Nozokomiyal İnfeksiyon, Antibiyotik Direnci.
SUMMARY
Antibiotic Resistance in Nosocomial Isolates of Acinetobacter
Nosocomial infections caused by Acinetobacter spp. has been increasingly reported in recent years. Because these bacteria are resistant to many antibiotics, it is confronted with some difficulties in the treatment of Acinetobacter infections. This study was carried-out to determine the in vitro activity of various antimicrobial agents against Acinetobacter spp. isolated from nosocomial infections in Medical School Hospitals of Atatürk University. For this purpose, antibiotic susceptibility of 60 Acinetobacter strains isolated from various clinical specimens of patients with nosocomial infections in different clinics between March 2000-June 2001 were investigated by disk diffusion method. The rates of resistance of strains to the antimicrobials tested were as follows: Imipenem 6.7%, ticarcillin-clavulanate 51.7%, cefaperazone-sulbactam 58.3%, ampicillin-sulbactam 65.0%, ciprofloxacin 66.7%, amicacin 75.0%, trimethoprime-sulfamethoxazole 75.0%, cefepime 93.3%, ceftazidime 95.0%, and aztreonam 100.0%. According to these results, imipenem was the most sensitive antimicrobial against the Acinetobacter strains isolated from our hospital.
Key Words: Acinetobacter, Nosocomial Infection, Antibiotic Resistance.
YAZIŞMA ADRESİ
Yrd. Doç. Dr. Serpil EROL
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Aziziye Araştırma Hastanesi
İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği
ERZURUM

Makalenin Geliş Tarihi: 27.09.2001        Kabul Tarihi: 10.12.2001

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir