Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Nozokomiyal İnfeksiyon Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
Dr. Gül Ruhsar YILMAZ*, Dr. Mustafa Aydın ÇEVİK*, Dr. F. Şebnem ERDİNÇ*, Dr. Necla TÜLEK*

* S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara.
ÖZET
Yoğun bakım ünitesi (YBÜ)'nde yatan hastalar durumlarının ciddiyetiyle ve uygulanan invaziv girişimlerle ilişkili olarak yüksek infeksiyon riski altındadırlar. Nozokomiyal infeksiyon için çok sayıda risk faktörü sözkonusu olduğundan hastalarda infeksiyonun farklı riskleri birarada olabilir. Bu çalışmada, hastanemiz nöroloji YBÜ'de edinilmiş infeksiyon için intrensek (hastayla ilgili) ve ekstrensek (invaziv girişim ve tedaviler, YBÜ'de kalış süresi) risk faktörlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Altı yataklı nöroloji YBÜ'de tedavi edilen tüm hastalar 15 Mart 1999-15 Mayıs 2000 tarihleri arasında nozokomiyal infeksiyon risk faktörleri açısından prospektif olarak izlendi. Her hasta için YBÜ'de kalış süresince daha önceden belirlenmiş ekstrensek ve intrensek risk faktörleri kaydedildi ve nozokomiyal infeksiyonla önemli derecede ilişkili değişkenlerin identifikasyonunda tek değişkenli analiz ve çok değişkenli lojistik regresyon analizi yapıldı. Tek değişkenli analiz sonucunda yaşın ? 70 olması (p< 0.01), glaskow koma skalasının ? 10 olması (p< 0.05), santral venöz kateter varlığı (p< 0.001), parenteral beslenme (p< 0.001) ve yatış süresinin uzunluğu (p< 0.001) YBÜ'de edinilmiş infeksiyon riskini arttıran faktörler olarak bulundu. Çok değişkenli lojistik regresyon analizinde YBÜ'de edinilmiş infeksiyon için risk faktörü saptanmadı.
Sonuç olarak, özellikle YBÜ hastalarında morbidite, mortalite ve tedavi maliyetlerinde artışa neden olan nozokomiyal infeksiyonlar için risk faktörlerinin belirlenmesi infeksiyon kontrol önlemlerinde yol gösterici olması açısından çok önemlidir. Her YBÜ kendi risk faktörlerini belirlemeli ve bu faktörlere yönelik önleme stratejileri geliştirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Yoğun Bakım Ünitesi, İnfeksiyon, Epidemiyoloji.
SUMMARY
Nosocomial Infections in a Neurology Intensive Care Unit: Identification of Risk Factors
Patients admitted to intensive care units (ICUs) generally have a risk of infection. This is partly due to the susceptibility associated with the severity of their conditions and also due to the invasive medical procedures performed. Since a variety of risk factors has been determined for nosocomial infections, different combinations of these risk factors can be possibly exist in these patients. The aim of this study is to identify the intrinsic (related with the patient) and extrinsic (related with the invasive procedures and the length of stay in the ICU) risk factors for the nosocomial infections acquired in the neurology ICU of our hospital. All patients treated at a six-bed neurology ICU were prospectively observed for the nosocomial infection risk factors from 15 March 1999 through 15 May 2000. Variables measuring extrinsic and intrinsic risk factors for nosocomial infection were recorded for each patient during their ICU stay and univariate analysis and multivariate logistic regression analysis were used to identify the variables significantly associated with nosocomial infection. Univariate analysis showed; age equal to or greater than 70 years (p< 0.01), glaskow coma scala score equal to or less than 10 (p< 0.05), central venous catheterization (p< 0.001), parenteral nutrition (p< 0.001) and length of ICU stay (p< 0.001) as risk factors for ICU acquired infections. In multivariate logistic regression analysis there was no significant variable detected.
Since nosocomial infections increase the morbidity, mortality and cost of treatment especially for ICU patients the identification risk factors for nosocomial infections is especially important planning and developing infection control programmes. Each ICU has to evaluate and identify the risk factors of it's own and develop preventive strategies accordingly.
Key Words: Intensive Care Unit, Infection, Epidemiology.
YAZIŞMA ADRESİ
Dr. Gül Ruhsar YILMAZ
S.B. Ankara Eğitim ve
Araştırma Hastanesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Kliniği
ANKARA
Makalenin Geliş Tarihi: 02.06.2001        Kabul Tarihi: 28.10.2001
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir