Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Bir Üniversite Hastanesinde Hastane İnfeksiyonlu Hasta Prevalansı: Tek Gün Prevalans Çalışması
Dr. Selma METİNTAŞ*, Dr. Yurdanur AKGÜN**, Dr. Didem ARSLANTAŞ*, Dr. Aydın AYDINLI**

  *  Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı,
**  Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir.

ÖZET

Bu çalışmada, Osmangazi Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hastane infeksiyonlu hasta prevalansının, infeksiyon tiplerinin, infeksiyona neden olan mikroorganizmaların ve antimikrobik duyarlılık profillerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Tek gün prevalans çalışması iki tur halinde yapıldı. Çalışmada "British National Survey" Protokolünün bir modifikasyonu uygulanarak hazırlanan anket kullanıldı. Hastane infeksiyonu prevalansı için "Centers for Disease Control and Prevention (CDC)"ın kriterleri alındı. İnfeksiyonlu ve infeksiyon şüphesi olan hastaların listeleri hazırlandı, sürveyi izleyen 1 hafta içinde takip edildi. Hastane infeksiyonlu hasta prevalansı hesaplandı. Hastane infeksiyonlu hasta prevalansı 1. turda %13.4, 2. turda %10.9 olarak bulundu. Her iki turda da hastane infeksiyonlu hastaların sıklığı en yüksek yoğun bakım ünitelerinde gözlendi. Hastalarda en sık görülen hastane infeksiyonu cerrahi yara infeksiyonu idi. Hastane infeksiyonlarında en sık rastlanan etken Staphylococcus aureus'tu. Onu sırasıyla Escherichia coli ve Acinetobacter spp. izledi. Cerrahi yara infeksiyonlarında en sık tespit edilen etken S. aureus, üriner sistem infeksiyonlarında E. coli, bakteremilerde koagülaz-negatif stafilokoklardı. Hastane infeksiyonu etkenlerinin antibiyotik duyarlılıklarına bakıldığı zaman etken S. aureus ve koagülaz-negatif stafilokoklar arasında çeşitli antimikrobiklere, vankomisin ve eritromisin hariç yüksek oranda direnç sözkonusuydu. E. coli'de ise direnç yalnızca siprofloksasine karşı bulunmadı. Tek gün prevalans çalışmaları uygun aralıklarla tekrarlanırsa hem yerel hem de ulusal olarak faydalı bilgiler sağlayabilir.
Anahtar Kelimeler: Hastane İnfeksiyonları, Prevalans Çalışmaları, Sürveyans.
SUMMARY
The Prevalence of Patients with Hospital Infection in a University Hospital: One-Day Prevalence Study
This study was carried out with the aim of finding the prevalance of hospital infection, types of infections, etiologic agents, and antibiotic susceptibility paterns of them. The study was conducted two stages. For the survey a questionnaire, prepared applying a modification of the British National Survey protocol, was used. Definitions of hospital infection was determined on the basis of criteria applied by Center for Disease Control and Prevention Patients with hospital infection were surveyed for one week. In the first stage of the study, patients with hospital infections were found 41 (13.4%), and in the second stage 34 (10.9%). No difference was found between these two stages in term of patients with hospital infections prevalance. The greatest prevalance of hospital infection for both stages was seen to be in intensive care units. Surgical wounds were the most prevalent hospital infections in both stages. The most frequent microorganism was detected as Staphylococus aureus, Escherichia coli and Acinetobacter spp. were detected at the second frequency. The most frequent microorganism was detected as Staphylococcus aureus in surgical wound infections, Escherichia coli in urinary tract infections and coagulase negative staphylococi were detected. Staphylococci were highly resistant to various antibiotics except vancomycine and eritromycine. We could not found resistance to only ciprofloxacyine for E. coli. If we can repeat the point prevalence studies in appropriate intervals, those can serve useful data for both local and national size.
Key Words: Hospital Infections, Prevalence Study, Survey.
YAZIŞMA ADRESİ
Dr. Selma METİNTAŞ
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
EŞKİŞEHİR

Makalenin Geliş Tarihi: 27.01.2000        Kabul Tarihi: 12.02.2001

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir