Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Nöroşirürji Kliniği ve Nozokomiyal İnfeksiyon: Bir Üniversite Hastanesinin Üç Yıllık Takip Sonuçları
Dr. İlyas DÖKMETAŞ*, Dr. Nazif ELALDI*, Dr. Mehmet BAKIR*, Dr. Murat GÖKSEL**,
Dr. M. Zahir BAKICI***, Dr. Mustafa GÜRELİK**, Dr. Özen KARADAĞ**, Hmş. Filiz ŞAHİN****

      *  Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı,
    **  Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı,
   ***  Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,
****  Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Kontrol Hemşiresi, Sivas.
ÖZET
Nozokomiyal infeksiyonlar hastanede yatan hastalar arasında önemli morbidite ve mortalite nedenidir. Bu çalışmada, Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği ve bu kliniğe bağlı yoğun bakım ünitesinde 1997-1999 yılları arasında yatarak tedavi gören hastaların nozokomiyal infeksiyon açısından ileriye dönük olarak incelenmesi amaçlandı. Üç yıllık takip süresinde 1315 hastanın yatarak tedavi gördüğü ve bu hastaların 169 (%12.9)'unda 219 nozokomiyal infeksiyon geliştiği tespit edildi. Solunum sistemi kaynaklı infeksiyonlar %33.3 ile ilk sırayı alırken, Staphylococcus aureus (%20.7), koagülaz-negatif stafilokoklar (%19.3) ve Pseudomonas aeruginosa (%13.7) türlerinin aerop kültürlerden en sık izole edilen bakteriler olduğu gözlendi.
Anahtar Kelimeler: Nöroşirürji, Yoğun Bakım Ünitesi, Nozokomiyal İnfeksiyon.
SUMMARY
Neurosurgery and Nosocomial Infection: A Three Year Follow-up Study of the University Hospital
Nosocomial infections are an important cause of morbidity and mortality among hospitalized patients. In this report; we aimed to analyze the patients who hospitalized and treated at Cumhuriyet University, Faculty of Medicine, the Department of Neurosurgery and related with intensive care unit (ICU) for nosocomial infections between 1997-1999 prospectively. In this three year follow-up period; totally 1315 patients were hospitalized and treated. Nosocomial infections were observed 169 (12.9%) of these patients. The respiratory system was the commonest source of infections (33.3%). Staphylococcus aureus (20.7%), coagulase-negative staphylococci (19.3%), and Pseudomonas aeruginosa (13.7%) were the most responsible microorganisms.
Key Words: Neurosurgery, Intensive Care Unit, Nosocomial Infection.
YAZIŞMA ADRESİ
Yrd. Doç. Dr. Nazif ELALDI
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon
Hastalıkları Anabilim Dalı
58140 SİVAS

Makalenin Geliş Tarihi: 18.01.2001        Kabul Tarihi: 30.07.2001
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir