Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği Çalışanlarında Kesici-Delici Alet Yaralanmaları#
Dr. Mahmut GÜCÜK*, Dr. Selma KARABEY**, Dr. Nuray YOLSAL**, Dr. Yakut IRMAK ÖZDEN**

  *  S.B. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
**  İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul.
ÖZET
İleriye dönük, Kohort araştırması olarak yürütülen bu çalışmanın amacı; sağlık çalışanlarında kesici-delici alet yaralanmalarının sıklığını belirlemek, kazaya neden olan faktörleri tanımlamak ve çalışanların konuya ilişkin tutumlarını belirlemektir. İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği'nde çalışan 87 kişi 5 ay süreyle yaralanma açısından izlenmiştir. Sağlık çalışanlarının 40 (%46)'ında en az 1 yaralanma olmuştur. Yüzbin çalışma saati başına yaralanma insidans hızı hekimlerde 145.4 [güven aralığı (GA): 123-172], hemşirelerde 129.8 (GA: 108-155) ve yardımcı personelde 19.5 (GA: 12-31) bulunmuştur. Hekimler en çok ameliyat sırasında sütür atarken (%75.4), hemşireler ampul kırarken (%65), yardımcı personel ise çöp toplarken (%50) yaralanmıştır. Hekimlerde en çok yaralanmaya neden olan alet sütür iğnesi (%77.1), hemşirelerde ampul (%65), yardımcı personelde ise enjektördür (%75). Hekimlerde en çok sol el ikinci parmak (%43.8), hemşirelerde sağ el ikinci parmak (%30) yaralanırken; yardımcı personelde öne çıkan bir vücut bölgesi yoktur. Kaza sırasında çalışanların %55'i koruyucu bir bariyer kullanmakta olduklarını belirtmişlerdir. Hekimlere göre yaralanmanın en önemli nedeni dikkatsizlik (%85.7), hemşirelere göre acele edilmesi (%71.7), yardımcı personele göre ise atıkların uygun şekilde uzaklaştırılmamış olmasıdır (%50). Hekimlerin %63.3'ü kazalardan korunmak için alınması gereken önlemler konusunda bir eğitim almadıklarını belirtirken; hemşirelerin %70.6'sı, yardımcı personelin ise %63.6'sı bu tür bir eğitim aldıklarını ifade etmişlerdir. Mesleki yaralanmaların olmaması için sağlık çalışanlarının önerileri; iş yükünün azaltılması, yeterli malzeme sağlanması, atıkların uygun şekilde ayrılması ve dikkatli olunmasıdır.
Anahtar Kelimeler: Kesici-Delici Alet Yaralanması, Cerrahi Ünitesi, Mesleksel Maruz Kalma.
SUMMARY
Percutaneous Injuries in the Health Care Personnel Working in the General Surgery Clinics of the Medical School of İstanbul
This is a prospective descriptive study that was planned to determine the frequency of sharp instrument injuries and exposure to blood and body fluids containing blood in health care workers as well as to define factors that cause injuries and the attitude of health care workers pertaining to this subject. The study was conducted in the Department of General Surgery of the Medical School of İstanbul. A total of 87 health care workers were followed up to detect injuries/exposures they sustained for a period of five months. While no injuries were detected in 47 (54%) of the 87 participants, at least one injury was detected in 40 (46%) of them. The incidence rate of injury/exposure per 100.000 hours worked was found as 145.4 [confirdence interval (CI): 123-172] in the physicians, 129.8 (CI: 108-155) in the nurses, and 19.5 (CI: 12-31) in the auxiliary personnel.  Physicians were injured most commonly while suturing (75.4 %), nurses while breaking ampules (65%), and the other personnel while disposing of waste material (50%). The devices causing injury most commonly in physicians were suture needles (77.1%), in nurses ampules (65%), and in the other personnel injectors (75%). The body sites most commonly injured in physicians were the second finger of the left hand (43.8%), in nurses the second finger of the right hand (30%). While being injured, 55% of the participants were wearing some kind of protective barrier. The most prominent reason of injury was carelessness among physicians (85.7%), the emergency of the work among nurses (71.7%), and the inadequate disposal of the waste material among other personnel (50%). While 63.3% of the physicians stated that they had not gone through any kind of training regarding protection against injuries, 70.6% of the nurses and 69.6% of the other personnel stated that they had had such a training. The participants declared suggestions such as diminishing the work load, supplying of adequate equipment, proper disposing of waste materials, and working carefully to avoid such injuries.
Key Words: Needlestick Injury, Surgical Unit, Occupational Exposure.
# Bu çalışma, Sağlık Çalışanlarının Sağlığı I. Ulusal Kongresi (26-28 Kasım 1999)'nde bildiri olarak sunulmuştur.
YAZIŞMA ADRESİ
Doç. Dr. Selma KARABEY
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
34390 Çapa - İSTANBUL

Makalenin Geliş Tarihi: 06.10.2000        Kabul Tarihi: 05.02.2001
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir