Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Reanimasyon Ünitemizde 1999-2000 Yılları Arasında Gözlenen Hastane İnfeksiyonları#
Dr. Alper YOSUNKAYA*, Dr. Sema TUNCER*, Dr. Ruhiye REİSLİ*, Dr. Süleyman UZUN*, Dr. Selmin ÖKESLİ*

* Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Konya.
ÖZET
Bu çalışmamızda, 1999-2000 yılları arasında hastanemiz reanimasyon ünitesindeki hastane infeksiyonlarını, bu infeksiyonlara neden olan patojenleri ve antibiyotik duyarlılıklarını incelemeyi amaçladık.
Doksanüç hasta geriye dönük olarak incelendi. Hastaların reanimasyon servisine yatışlarındaki esas hastalıkları, demografik verileri, yatış süreleri ve ?Acute Physiologic and Chronic Health Evaluation (APACHE)? II skorları kaydedildi. Hastane infeksiyonu tanısı ?Centers for Disease Control and Prevention (CDC)? kriterlerine göre konuldu. İzole edilen mikroorganizmaların antibiyotik duyarlılıkları saptandı.
Çalışmaya alınan 93 hastanın 31'inde 79 hastane infeksiyonu belirlendi. Bu infeksiyonların %48.1'i pnömoni, %34.2'si idrar yolu infeksiyonu, %7.6'sı bakteremi, %5.1'i yumuşak doku infeksiyonu ve %5.1'i cerrahi alan infeksiyonu idi. En sık izole edilen etkenler; Pseudomonas aeruginosa (%26.6), Staphylococcus aureus (%15.2) ve Enterobacter spp. (%15.2) olarak saptandı. İzole edilen S. aureus suşlarının %58.3'ü metisiline dirençliydi. Gram-negatif bakterilerin yaptığı infeksiyonlarda (%63.3) en etkili ajan siprofloksasin idi.
Anahtar Kelimeler: Hastane İnfeksiyonu, Yoğun Bakım Ünitesi, Sürveyans.
SUMMARY
In this study we aimed to investigate nosocomial infections, causative microorganisms and their antimicrobial susceptibility in our reanimation unit between years 1999-2000.
A total of 93 patients were studied retrospectively. In these patients underlying diseases, demographic data, length of stay in intensive care unit and Acute Physiologic and Chronic Health Evaluation (APACHE) II score were recorded. Diagnosis of nosocomial infections was made according to the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) definitions. Antibiotic susceptibilities of isolated microorganisms were determined.
A total of 79 nosocomial infections were detected in 31 of 93 patients. The distribution of infections were as follows: 48.1% pneumonia, 34.2% urinary tract infection, 7.6% bacteremia, 5.1% soft tissue infection and 5.1% surgical site infection. Pseudomonas aeruginosa (26.6%), Staphylococcus aureus (15.2%) and Enterobacter spp. (15.2%) were the most commonly isolated microorganisms. Among S. aureus isolates meticillin resistance was 58.3%. The most active antimicrobial agent was ciprofloxacin against gram-negative pathogens.
Key Words: Nosocomial Infection, Intensive Care Unit, Surveillance.
# Bu çalışma, XXXIV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi'nde poster olarak sunulmuştur.
YAZIŞMA ADRESİ
Yrd. Doç. Dr. Alper YOSUNKAYA
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
42080 KONYA

Makalenin Geliş Tarihi: 01.02.2001        Kabul Tarihi: 02.10.2001
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir