Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Karaciğer Transplantasyonu Sonrası Karşılaşılan İnfeksiyonlar#
Dr. Tansu YAMAZHAN*, Dr. Bilgin ARDA*, Dr. Sercan ULUSOY*, Dr. Yaman TOKAT**,
Dr. Abdullahi HASSAN*, Dr. Mahmut SERTPOLAT*, Dr. Deniz GÖKENGİN*

  *  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,
**  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Organ Nakli Merkezi, İzmir.
ÖZET
1994-1999 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakli Merkezi tarafından karaciğer transplantasyonu uygulanan 52 hasta, bu çalışmaya alınmıştır. Hastalar, cinsiyet ve yaş dağılımları, uygulanan immünsüpresif tedavi rejimleri, infeksiyon tipleri ve ortaya çıkış zamanları, etken dağılımları ile transplantasyon sonrası ilk 1 yıl içindeki yaşam oranları açısından retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Onüçü kadın, 39'u erkek, toplam 52 hastanın ortalama yaşı 20.96 (7-62) olarak belirlenmiştir. İmmünsüpresif tedavi protokolü olarak standart düşük doz üçlü ilaç tedavisi (azatioprin, siklosporin A, prednizolon) uygulanan 52 hastanın 43'ünde, transplantasyon sonrası 1 yıl içinde toplam 48 infeksiyon atağı saptanmıştır. Bunların 31 (%64.5)'i transplantasyon sonrası ilk 1 ay içinde ortaya çıkmıştır. İnfeksiyonların tümü incelendiğinde, bakteriyel infeksiyonların ilk sırada yer aldığı (%75), bunu viral (%12.5) ve fungal (%12.5) infeksiyonların takip ettiği saptanmıştır. İnfeksiyon tipleri sıklık sırasına göre batın, idrar yolu, yara, kateter, akciğer ve santral sinir sistemi infeksiyonları olarak belirlenmiştir. Bakteriyel infeksiyonlarda Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp., Enterococcus spp. en sık karşılaşılan etkenleri oluşturmuştur. Viral infeksiyonlar incelendiğinde, 4 hastada semptomatik sitomegalovirüs (CMV) infeksiyonu, 2 hastada ise herpes simpleks virüs (HSV) infeksiyonu saptanırken, fungal infeksiyonların büyük çoğunluğu Candida türlerine bağlı idrar ve batın infeksiyonu olarak karşımıza çıkmıştır. Bir hastada Cryptococcus neoformans'ın etken olduğu menenjit saptanmıştır. Transplantasyon sonrası 1 yıl içinde infeksiyon komplikasyonlarına bağlı 2 (%3.84) hasta kaybedilmiştir. Transplantasyon sonrası 0-6 aylık dönem infeksiyon gelişimi açısından en riskli dönemdir. Bu dönem içinde karşılaşılabilecek infeksiyon etkenlerinin bilinmesi, hızlı tanı ve tedavinin yapılması, transplantasyon uygulanan hastalarda infeksiyöz komplikasyonlara bağlı ölüm oranını düşürmede etkili olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Karaciğer Transplantasyonu, İnfeksiyonlar.
SUMMARY
Evaluation of Infections Following Liver Transplantation
A total of 52 patients with a history of liver transplantation during the period 1994-1999 in the Center for Organ Transplantation, Ege University, School of Medicine were included in the study. The patients were analyzed retrospectively according to sex, age, immunosuppressive therapy regimen used, site of infection, causative agents, time of onset and the survival rate during the first year of transplantation. Of the 52 patients 13 were women and 39 were men. The mean age of the patients was 20.96 (7-62). A standard immunosuppressive therapy regimen consisting of low dose azathioprine, cyclosporin A, and prednisolone was administered to all the patients. Thirty-one out of 48 infections (64.5%) appeared in the posttransplant first month. The most common type of infection by 75% was bacterial, followed by viral (12.5%) and fungal (12.5%) infections. The most common sites of infection were the abdomen, urinary tract, surgical wounds, catheter, lung and central nervous system, respectively. Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp., Enterococcus spp. were most frequenty isolated bacterial pathogens. Overall there were 6 patients with viral infections, 4 symptomatic cytomegalovirus (CMV) and 2 herpes simplex virus (HSV). The vast majority of fungal infections occured as urinary and intraabdominal infections caused by Candida species. There was only one patient with cryptococcal meningitis. Two patients (3.84%) died in the posttransplant first year due to complications related to infections. The highest risk of infection is in the first 6 months following transplantation. Being aware of possible infections in this period, rapid diagnosis and treatment are of utmost importance in decreasing the mortality rate.
Key Words: Liver Transplantation, Infections.
# Bu çalışma, ?11th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases? Kongresi (1-4 Nisan 2001 İstanbul)'nde poster olarak sunulmuştur.
YAZIŞMA ADRESİ
Dr. Tansu YAMAZHAN
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
35100 İZMİR

Makalenin Geliş Tarihi: 26.07.2001        Kabul Tarihi: 01.04.2002
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir