Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Kardiyotorasik Cerrahi Ünitesinde Operasyon Sonrası Gelişen Hastane İnfeksiyonlarının Sürveyansı
Dr. Serap ŞİMŞEK YAVUZ*, Dr. Nurgül YURTSEVEN**, Dr. Hakan GERÇEKOĞLU***,
Dr. Ünsal SOHTORİK*, Dr. Ergin EREN***, Dr. Azmi ÖZLER***

    *  Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,
  **  Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği,  
***  Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İstanbul.
ÖZET
Bu bildirimde, Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi'nde 1 Ocak 1999-1 Ocak 2000 tarihleri arasında yapılmış, operasyon sonrası gelişen hastane infeksiyonlarının sürveyans çalışması sonuçları verilmiştir. Cerrahi alan infeksiyonu (CAİ) gelişen 20 hasta, infeksiyon gelişmeyen 20 hasta ile yaş, cinsiyet, altta yatan hastalık, hastanede yatış süresi, tedavi maliyeti ve mortalite gibi özellikleri açısından karşılaştırılmıştır. Sürveyans çalışması süresince opere edilen toplam 1975 hastanın 103 (%5.2)'ünde, toplam 138 hastane infeksiyonu belirlenmiştir (1.3 infeksiyon/hasta). Hastane infeksiyonları insidansı 138/1975= %6.9 olarak hesaplanmıştır. Hastane infeksiyonlarının %47'si cerrahi alan infeksiyonu, %28'i pnömoni, %8.5'i bakteremi, %4'ü A-V kateter infeksiyonu, %3'ü asemptomatik üriner sistem infeksiyonu, %2'si semptomatik üriner sistem infeksiyonu, %2.5'i sternal osteomiyelit, %1'i ise peritonit olarak saptanmıştır. Hastane infeksiyonunda etken olan mikroorganizmalar, atakların %44'ünde Staphylococcus aureus [%30 metisilin dirençli stafilokok (MRSA), %14 metisilin duyarlı stafilokok (MSSA)], %24'ünde Pseudomonas aeruginosa, %15'inde Enterobacter spp., %10'unda Klebsiella spp., %4'ünde Serratia spp., %1'inde Stenotrophomanas maltophilia, %1'inde koagülaz negatif stafilokok ve %1'inde ise diğer bakteriler olarak belirlenmiştir.
CAİ gelişen 20 hasta, infeksiyon gelişmeyen 20 hasta ile karşılaştırıldığında, infeksiyon gelişen grupta hastanede yatış süresinin daha uzun (p= 0.000), tedavi maliyetinin daha fazla (p= 0.000) ve mortalitenin daha yüksek (p= 0.02) olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Hastane İnfeksiyonları, Kardiyotorasik Cerrahi.
SUMMARY
Postoperative Hospital Infections Surveillance in a Cardiothoracic Surgery Center
In this study, one year surveillance study results of postoperative nosocomial infections in Dr. Siyami Ersek Cardiothoracic Surgery Center were reported. The surveillance study was carried out between 1st January 1999 and 1st January 2000. Twenty patients with surgical site infection compared with 20 patients without infection, according to the age, gender, underlying disease, duration of hospital stay, cost of treatment and mortality rate of patients. One hundred-thirty eight nosocomial infections in 103 patients were determined in a total of 1975 patients who undergone cardiothoracic operation (6.9%, 1.3 infections/per patient). Forty seven percent of hospital infections were determined to be surgical site infections, 28% were pneumonia, 8.5% were bacteremia, 4% were A-V catheter infections, 3% were asymptomatic urinary tract infections, 2% were symptomatic urinary tract infections, 2.5% were sternal osteomyelitis and 1% were peritonitis. Causative microorganisms of hospital infections were found to be Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter spp., Klebsiella spp., Serratia spp., Stenotrophomanas maltophilia, coagulase negative staphylococci in 44% (30% methicillin resistant, 14% methicillin sensitive), 24%, 15%, 10%, 4%, 1% and 1% of the cases, respectively.
When comparing 20 patients with surgical site infections with patients without infections, it is found that duration of hospital stay is longer (p= 0.000), hospital cost and mortality rate is higher (p= 0.000 and p= 0.02 respectively) in the first group.
Key Words: Nosocomial Infections, Cardiothoracic Surgery.
YAZIŞMA ADRESİ:
Dr. Serap ŞİMŞEK YAVUZ
Cumhuriyet Mah. Zeytinlik Cad. Bingöl Sok.
Barış Sitesi, Özgür Apt. Daire: 10
Yakacık, Kartal - İSTANBUL

Makalenin Geliş Tarihi: 25.08.2000        Kabul Tarihi: 18.12.2000
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir