Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Hastane Kaynaklı İnfeksiyonlardan İzole Edilen Gram-Negatif Aerob Basillerin Antibiyotik Duyarlılıkları
Dr. Dilek KILIÇ*, Dr. Çiğdem KUZUCU**, Dr. F. Şebnem ERDİNÇ*, Dr. Necla TÜLEK*, Dr. Nilgün ACAR***

    *  S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara.
  **  İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Malatya.
***  S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara.
ÖZET
Etkin ve yeni antibiyotiklerin kullanımına rağmen, çoğul dirençli mikroorganizmaların neden olduğu infeksiyonlar halen önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Bu çalışma; ampirik tedavinin yönlendirilmesi amacıyla  Haziran 1998- Mart 1999  tarihleri arasında izole edilen, nozokomiyal enfeksiyon etkeni olan, 126 gram-negatif aerob basilin antibiyotik duyarlılıkları belirlenmesi amacıyla gerçekleştirildi. Araştırma kapsamına alınan mikroorganizmaların dağılımı; 47'si E. coli, 43'ü Klebsiella spp, 9'u Enterobacter spp, 2'si Proteus mirabilis, 1'i Citrobacter freundii, 12'si Pseudomonas aeruginosa ve 12'si Acinetobacter baumannii şeklindeydi. İzole edildikleri yerler, idrar (93), yara (16), kan (6), balgam (2) ve diğer (9) infeksiyon kaynaklarıydı. Gentamisin, tobramisin, siprofloksasin, seftriakson, sefepim, seftazidim, aztreonam, imipenem ve meropeneme karşı duyarlılıkları araştırıldı. Enterobacteriaceae cinsi mikroorganizmalarda en yüksek ve en düşük duyarlılık oranları, sırasıyla karbapenem (%100) ve tobramisine (%67) karşı elde edildi. Nonfermentatif grupta ise aynı oranlar sırasıyla karbapenem (%83) ve aminoglikozit (%21) grubunda tespit edildi.
Sonuç olarak; her hastanenin nozokomiyal enfeksiyon etkenlerinin antibiyotik duyarlılıklarını izlemesi ve buna göre antibiyotik kullanım politikasını belirlemesi gereklidir.
Anahtar Kelimeler: Nozokomiyal İnfeksiyon, Antibiyotik Duyarlılığı.
SUMMARY
Antibiotic Susceptibilities of Gram-Negative Aerob Bacilli Isolated from Nosocomial Infections
The infections related to multiple resistant microorganisms are still an important cause of morbidity and mortality even though the new and effective antibiotics on the market. This study has been performed on 126 gram-negative aerob bacilli cultured from nosocomial infections to detect antibiotic susceptibility of these organisms for the ampiric management of the patients between June 1998 and May 1999. The microorganisms isolated in the study were as follows: E. coli (47), Klebsiella spp  (43), Enterobacter spp (9), Proteus spp  (2), Citrobacter freundii (1), Pseudomonas aeruginosa and (12), Acinetobacter baumannii (12). They were isolated from urine, wounds, blood, sputum and other samples. The susceptibility of these microorganisms to gentamycin, tobramycin, ciprofloxacin, ceftriaxon, cefepim, ceftazidim, aztreonam, imipenem and meropenem were tested. The maximum and minimum susceptibility rates for Enterobacteriaceae species were 100% to carbapenem and 67% to tobramycine respectively. The rates for nonfermentative group were detected as 83% to carbapenem and 21% to aminoglycosides respectively.
In conclusion, we can say that every hospital's own comittees should perform antibiotic susceptibility tests for responsible pathogens of nosocomial infections at their hospitals, regularly and should define the antibiotic usage policy according to these test results.
Key Words: Nosocomial Infections, Antibiotic Susceptibility.
YAZIŞMA ADRESİ:
Dr. Dilek KILIÇ
S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Kliniği
Cebeci - ANKARA

Makalenin Geliş Tarihi: 31.03.2000        Kabul Tarihi: 18.09.2000
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir