Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Koagülaz-Negatif Stafilokoklarda Slime Üretiminin Çeşitli Yöntemlerle Araştırılması#
Dr. A. Esin AKTAŞ*, Dr. Nimet YİĞİT*, Dr. Funda DOĞRUMAN AL*,
Dr. Ülkü ALTOPARLAK ŞAHİN*, Dr. Ahmet AYYILDIZ*

* Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum.
ÖZET
Çalışmamızda, çeşitli klinik örneklerden soyutlanan koagülaz-negatif stafilokoklarda (KNS) kongo kırmızılı agar (KKA), standart tüp (ST) ve Christensen (C) yöntemleri kullanılarak slime üretimi araştırıldı. Toplam 71 suşun 42 (%59.2)'sinin KKA yöntemiyle, 37 (%52.1)'sinin ST yöntemiyle, 30 (%42.3)'unun da C yöntemiyle slime pozitif olduğu saptandı. Bulgularımızın istatistiksel analizi Mc Nemar testi ile yapıldı. Sonuçta, KKA yönteminin ST yöntemine (p< 0.05) ve C yöntemine (p< 0.01) göre; aynı şekilde ST yönteminin de C yöntemine (p< 0.01) göre daha duyarlı olduğu görüldü.
Anahtar Kelimeler: Koagülaz-Negatif Stafilokok, Slime Faktör.
SUMMARY
Investigation of Slime Production by Three Different Method in Coagulase Negative Staphylococci
In this study, slime production was investigated by using congo red agar (CRA), standard tube (ST) and Christensen (C) methods in 71 strains of coagulase negative staphylococci isolated from several clinical samples. Of the strains, the 42 (59.2%) were positive with CRA method, the 37 (52.1%) with ST and the 30 (42.3%) with C. The data obtained were statistically analysed by Mc Nemar test. Results indicate that the CRA method is more effective than the ST (p< 0.05) and the C methods (p< 0.01) in determining the slime production. Similarly, the ST method is more effective than the C method (p< 0.01).
Key Words: Coagulase Negative Staphylococci, Slime Factor.
# XXIX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi (8-13 Ekim 2000, Antalya)'nde poster olarak sunulmuştur.
YAZIŞMA ADRESİ
Yrd. Doç. Dr. A. Esin AKTAŞ
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı
ERZURUM

Makalenin Geliş Tarihi: 08.05.2001        Kabul Tarihi: 11.06.2001
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir