Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Böbrek Nakli Sonrası İnfeksiyon Gelişimi
Dr. Yusuf OĞUZ*, Dr. Fatih BULUCU*, Dr. Kayser ÇAĞLAR*, Dr. Müjdat YENİCESU*,
Dr. Levent DOĞANCI**, Dr. Abdülgaffar VURAL*

  *  Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Nefroloji Bilim Dalı,
**  Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara.
ÖZET
Böbrek nakilli hastalarda infeksiyon hala önemli bir klinik sorun olarak durmaktadır. Yaşam boyu süren immünsüpresyona bağlı gelişen infeksiyonlar, bu hastalarda başta gelen ölüm nedenidir. Bu çalışmada 1980-1998 yılları arasında merkezimizde izlenen 135 böbrek nakilli hastanın infeksiyöz komplikasyonları retrospektif olarak irdelenmiştir. Bu olguların 83'üne (%61.4) canlı akraba donörden, 18'ine (%13.3) akraba olmayan canlı donörden ve 34'üne (%25.1) de kadavradan böbrek nakli uygulanmıştır. İmmünsüpresyon, 42 hastada azatioprin (AZA) + kortikosteroid (KS) ve 93 hastada AZA+KS+Siklosporin A (CsA) ile sağlanmıştır. Bulgular, nakil sonrası erken, orta ve geç dönem şeklinde üç farklı döneme göre sınıflandırılarak, her üç dönemde de bakteriyel infeksiyonların en sık infeksiyonlar olduğu ve çoğunluğunun üriner bakteriyel infeksiyon şeklinde görüldüğü saptanmıştır. Bu periyodlar içerisinde alıcıların tümünün en az bir kere üriner infeksiyon atağı geçirdiği ve E. coli'nin başlıca infeksiyon ajanı olduğu belirlenmiştir. HCV önde gelen viral patojen iken (%14.3), HBV'ye karşı yapılan aşılamanın, HBV infeksiyonu sıklığını azalttığı (%2.2), olguların hiçbirinde HIV'e bağlı infeksiyonun gelişmediği; izlenen tüm grup için mortalite oranının %7.4 olarak saptandığı ve sepsisin en yaygın mortalite nedeni olduğu (%80) gözlendi.
Anahtar Kelimeler: Böbrek nakli, İmmünsüpresyon, İnfeksiyon.
SUMMARY
Infectious Complications in Renal Transplant Patients
Infection still remains as a major clinical problem in the renal transplant patients. It is the leading cause of mortality in these patients due to lifelong immunosuppressive therapy. In this study, we investigated infectious complications of 135 renal transplant patients who were followed between the period of 1980-1998 in our centre. Among them, 83 (61.4%) had a transplant from living related donors, 18 (13.3%) from living nonrelated donors and 34 (25.1%) from cadaveric donors. Immunosuppresion was achieved in 42 recipients by azathioprine plus corticosteroids (AZA+CS) and in 93 by AZA+CS+cyclosporin A (CsA). Findings were classified according to three different periods of the transplantation procedure, i.e. early, intermediate and late. Bacterial infections were the leading infections in all three periods and most of them were urinary infections. All of the recipients had at least one episode of urinary infection and E. coli was the most common urinary pathogen. Routine vaccination against HBV in pretransplant period seems to reduce incidence of HBV infection (2.2%), while HCV was the leading viral pathogen (14.3%). There was no HIV-related infection in these patients. The rate of mortality was (7.4%); and most of these (80%) were caused by sepsis.
Key Words: Transplantation, Immunosuppression, Infection.
YAZIŞMA ADRESİ:
Dr. Yusuf OĞUZ
Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Nefroloji Bilim Dalı
Etlik - ANKARA

Makalenin Geliş Tarihi: 22.03.1999        Kabul Tarihi: 18.10.1999
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir