Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Nozokomiyal Menenjitler
Dr. Rabin SABA*, Dr. Dilara İNAN*, Dr. Filiz GÜNSEREN*, Dr. Fatma T. ÖZÇELİK**,
Dr. Latife MAMIKOĞLU*

  *  Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,
**  Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kontrol Komitesi Hemşiresi, Antalya.
ÖZET
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 1993-1998 yılları arasında gelişen 55 nozokomiyal menenjit olgusu retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Olgu tanıları Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 1988 hastane infeksiyonları tanım kriterlerine göre yapılmıştır. Olguların 26'sına (%47) ventriküloperitoneal şant (VPŞ) konulmuş, diğer 29 atağın 26'sına bir cerrahi girişim uygulanmış, 3 atakta ise travmaya sekonder fraktür mevcut olup herhangi bir nöroşirürjikal cerrahi girişim uygulanmamıştı. Ellibeş olgunun 38'inde (%69) BOS kültüründe üreme saptandı ve bu üremelerin 8'i polimikrobiyaldi. İzole edilen tüm etkenler arasında Staphylococcus aureus 16 olgu (%33) ve Acinetobacter spp. 13 olgu (%27) ile ilk sıraları alıyordu. S. aureus'ların 13'ü VPŞ uygulanan olgularda iken, Acinetobacter izole edilen olguların sadece 3'ü bu grupta yer alıyordu. Takip edilen 55 olgudan 6'sı (%11) kaybedilmiştir. Bu veriler ışığında, her hastanın altta yatan hastalık ve uygulanan cerrahi girişim yönünden ayrı ayrı incelenmesi gerektiği, özellikle şant takılan hastalar ile diğer nöroşirurjikal cerrahi uygulanan hastaların farklı değerlendirilmesi ve tedavinin bunlara göre yönlendirilmesi gerektiği sonucuna varıldı.
Anahtar Kelimeler: Nozokomiyal Menenjit, Ventriküloperitoneal Şant.
SUMMARY
Nosocomial Meningitis in Akdeniz University Hospital
Fifty-five nosocomial meningitis cases were observed  in Akdeniz University Hospital between 1993 and 1998 and analyzed retrospectively. The definition of nosocomial meningitis were done by using the criteria proposed by Centers for Disaese Control and Prevention (CDC) in 1988. Ventriculoperitoneal shunt (VPS) had been performed in 26 episodes and other neurosurgical procedures had been done in 26 episodes and in the remaining 3 episodes there had been a skull fracture and no neurosurgical procedure. The causative organisms had been isolated in 38 episodes (33%) which were polimicrobial in 8 cases. Staphylococcus aureus (33%) and Acinetobacter spp. (27%) were the two most frequently isolated microorganisms. While 13 S. aureus isolates were in the VPS performed group, only 3 Acinetobacter spp. strains were isolated in that group. Six patients died. In conclusion; according to these results every patient must be evaluated seperately according to his/her underlying disease and to the performed neurosurgical procedure.
Key Words: Nosocomial Meningitis, Ventriculoperitoneal Shunt.
YAZIŞMA ADRESİ:
Dr. Rabin SABA
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
07070  ANTALYA

Makalenin Geliş Tarihi: 24.06.1999        Kabul Tarihi: 16.10.1999
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir