Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi'nde 1993-1998 Yılları Arasında İncelenen
Kan Kültürlerinin İrdelenmesi
Dr. Alaaddin PAHSA*, Dr. Mustafa Fevzi ÖZSOY*, Dr. Oral ÖNCÜL*, Dr. Hakan ERDEM*,
Dr. O. Şadi YENEN**

  *  GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi, 
**  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul.
ÖZET
Bu çalışmada GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi Laboratuvarı'nda 1993-1998 tarihleri arasında incelenen kan kültürleri retrospektif olarak değerlendirilmiş, sepsis veya bakteremi etkenlerinin sıklığının belirlenmesi amaçlanmıştır.
Binbeşyüzseksenbir hastaya ait toplam 3377 kan kültürü sonuçları incelenmiş, 352 (%10.4) kan kültüründe patojen mikroorganizma soyutlanmıştır. Altmışyedi (%1.98) kan kültürü kontaminasyon olarak değerlendirilmiş ve çalışma dışı bırakılmıştır. Soyutlanan mikroorganizmaların 182'si (%51.7) gram-pozitif bakteri, 146'sı (%41.5) gram-negatif bakteri, 24'ü (%6.8) ise Candida albicans idi. En sık soyutlanan beş bakteri sırasıyla Staphylococcus aureus (%34.4), Pseudomonas aeruginosa (%13.4), koagülaz negatif stafilokoklar (KNS) (%11.4), Escherichia coli (%9.7) ve Enterobacter spp. (%6.8) idi.
Alınan kan kültürlerinde yıllara göre sırasıyla %5.5, %8.2, %10.6, %12.1, %12.1 ve %12.1 oranında pozitiflik saptanmıştır. 1995 yılında P. aeruginosa, diğer yıllarda ise S. aureus en sık soyutlanan mikroorganizmalar olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Kan Kültürü, Sepsis, Bakteremi.
SUMMARY
The Evaluation of Blood Cultures Examined Between 1993-1998 in GATA Haydarpaşa Educational Hospital
In this study, blood cultures obtained in GATA Haydarpaşa Educational Hospital Infectious Diseases and Clinical Microbiology Department Laboratory were evaluated retrospectively between 1993 and 1998. We aimed to determine the agent of sepsis or bacteriemia.
Of the 3377 blood cultures taken from 1581 patients,  352 (10.4%)  samples were detected to be positive, 67 (1.98%) of them were determined as contaminated and put out of the classification. Identified isolates were as follows; 182 (51.7%) gram-positive bacteria, 146 (41.5%) gram-negative bacteria and 24 (6.8%) Candida albicans. The most frequently seen 5 types of bacteria were, in the following order, S. aureus (34.4%), P. aeruginosa (32.4%), coagulase negative staphylococcus (11.4%), Escherichia coli (9.7%) and Enterobacter spp. (6.8%).
Positivity rates determined in blood cultures were  5.5%, 8.2%, 10.6%, 12.1% 12.1% and 12.1% with respect to the years. While P. aeruginosa was the most frequently isolated bacteria in 1995, it was S. aureus in the other years.
Key Words: Blood Culture, Sepsis, Bacteremia.
YAZIŞMA ADRESİ:
Dr. Mustafa Fevzi ÖZSOY
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Servisi
81347 Kadıköy - İSTANBUL

Makalenin Geliş Tarihi: 10.04.1999        Kabul Tarihi: 22.07.1999
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir