Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Cerrahi Kliniklerdeki Hastane İnfeksiyonlarının Hastanede Kalış Süresine ve Maliyete Etkisi
Dr. A. Tevfik SÜNTER*, Dr. Yıldız PEKŞEN*, Dr. Cihad DÜNDAR*, Dr. Sevgi CANBAZ*,
Hem. Ayşe GÜÇLÜ GÖKTAŞ**

  *  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı,
**  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hastane İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Samsun.
ÖZET
Hastane infeksiyonları (Hİ) morbidite ve mortalitesinin yüksek, ekonomik yükünün fazla olması ve temel uygulamalarla kısmen önlenebilir olmasıyla önemli infeksiyonlardır. Bu çalışmada amacımız, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ndeki cerrahi kliniklerde görülen Hİ'lerin dağılımını, neden oldukları ek yatış süresini ve ek maliyeti belirlemektir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ndeki cerrahi kliniklerde 01 Ocak-31 Mart 1999 tarihleri arasında yatırılarak izlenen 1767 hastadan 27 (%1.5)'sinde 35 Hİ gelişmiştir. Hİ tanısı konan 27 hastadan 20'si ile bu hastalara eş özelliklere sahip Hİ gelişmemiş 20 hastaya ait hastane kayıtları incelenmiş, her iki hasta grubu için de ortalama hastanede kalış süresi ve ortalama maliyet hesaplanmıştır. Saptanan Hİ'ler içinde en sık görüleni cerrahi alan infeksiyonu (%48.6) olup, en sık izole edilen etken Klebsiella spp. (%27.5) olmuştur. Ortalama hastanede kalış süresi Hİ'li grupta 29.4 ± 3.2 gün, Hİ gelişmeyen grupta 19.7 ± 3.4 gün olarak hesaplanırken (p < 0.01), Hİ'li ve Hİ'siz hastaların ortalama maliyetleri sırasıyla 1.056.007.000 TL (3352.4 USD) ve 528.150.300 TL (1676.6 USD) olarak hesaplanmıştır (p < 0.01). Hastane infeksiyonunun getirdiği ek maliyet ise 527.857.000 TL (1675.7 USD) olarak bulunmuştur. Bu çalışmayla Hİ'lerin ve bu infeksiyonların önlenmesi için alınması gereken önlemlerin önemine dikkat çekilmek istenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Hastane İnfeksiyonu, Hastanede Kalış Süresi, Maliyet.
SUMMARY
The Effect of Hospital Infections on Hospital Stay and Cost in Surgical Departments
Hospital infections constitute an important health problem with morbidity, prolongation of hospital stay, increased cost of direct patient care and high mortality. A prospective study was conducted in surgical departments of Ondokuz Mayıs University Medical Faculty between January-April 1999 in order to determine the prevalence and cost of hospital infections and length of hospitalization by matching infected patients with uninfected controls. During the study period 35 hospital infections occurred in 27 (1.5%) of 1767 operated patients. Surgical wound infection (48.6%) was the most common infection and Klebsiella spp. (27.5%) were the most common isolated microorganisms. The mean total length of stay was 29.4 ± 3.2 and 19.7 ± 3.4 days for infected and uninfected patients, respectively (p < 0.01). The average total hospital costs were 1.056.007.000 TL (3352.4 USD) for infected patients and 528.150.300 TL (1676.6 USD) for uninfected patients (p < 0.01). The mean excess cost of hospital infections for each patient was calculated as 527.857.000 TL (1675.7 USD). The importance of hospital infection and control measures to be taken were once wanted to be emphasized with this study.
Key Words: Hospital Infection, Hospital Stay, Cost.
YAZIŞMA ADRESİ:
Dr. A. Tevfik SÜNTER
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
55139 SAMSUN

Makalenin Geliş Tarihi: 12.08.1999        Kabul Tarihi: 31.12.1999
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir