Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Koagülaz Negatif Stafilokokların Patojenitesi ve Antibiyotik Duyarlılığı ile
Slime Pozitifliği Arasındaki İlişki
Dr. İlhan ÖZGÜNEŞ*, Dr. Dilek YILDIRIM*, Dr. Hasan ÇOLAK*, Dr. Gül DURMAZ*,
Dr. Gaye USLUER*, Dr. Yurdanur AKGÜN**

  *  Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı,
**  Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir.
ÖZET
Koagülaz negatif stafilokoklar (KNS) kateter ve prostetik cihazlar ile ilişkili infeksiyonlar başta olmak üzere özellikle hastane infeksiyonlarında artan bir öneme sahiptir. Ancak klinik örneklerden izole edildiklerinde etken patojen olduklarının saptanmasında güçlükler yaşanmaktadır. Antibiyotik duyarlılık testleri, faj tiplendirmesi, plazmid analizi gibi yöntemler ile patojen suşlar ayırt edilmeye çalışılmaktadır. Bu çalışmada etken patojen olarak izole edilen suşlar ile normal burun florasında bulunan KNS'lerin slime yapımı ve antibiyotik direnci araştırılmıştır. Ekim 1996 ile Şubat 1998 tarihleri arasında 50'si yatan hastaların kan, idrar, pü ve peritoneal sıvı gibi klinik örneklerinden izole edilen ve etken kabul edilen, 30'u ise sağlıklı bireylerin burun kültürlerinden izole edilen toplam 80 KNS suşu çalışmaya alındı.
KNS suşları arasında slime yapımı Christensen ve Kongo kırmızılı agar yöntemi ile araştırıldı. Antibiyotik duyarlılık testleri ise mikrodilüsyon yöntemi ile yapıldı.
Etken kabul edilen 50 KNS suşunun %84'ü S. epidermidis, %16'sı S. saprophyticus idi. Kontrol grubundaki 30 KNS suşunun tamamı S. epidermidis idi. Christensen yöntemi ile etken KNS'lerin %22'sinde kontrol KNS'lerin ise %16.7'sinde slime pozitifliği saptandı (p > 0.05). Kongo kırmızısı yöntemiyle bu oranlar sırasıyla %18 ve %16.7 idi (p > 0.05). Her iki yöntem ile elde edilen sonuçların paralellik gösterdiği görüldü. Metisilin direnci etken KNS grubunda %82, kontrol grubunda ise %10 olarak bulundu. Sadece kontrol grubunda slime yapımı ile metisilin direnci arasında ilişki saptandı. Çalışmaya alınan tüm suşlar vankomisine duyarlı iken, etken KNS grubunda teikoplanine %8 oranında direnç saptandı. Teikoplanine dirençli 4 KNS suşunun sadece biri slime pozitif idi.
Sonuç olarak, hasta ve kontrollerden izole edilen KNS suşları karşılaştırıldığında slime yapımı ve antibiyotik direnç durumları arasında bir fark olmadığı saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Koagülaz Negatif Stafilokok, Slime Oluşumu, Antibiyotik Duyarlılığı.
SUMMARY
Pathogenecity of Coagulase-Negative Staphylococci and the Relationship Between Slime Production and Antibiotic Susceptibility
Coagulase-negative staphylococci (CNS) have an increasing importance in nosocomial infections particularly in catheter and prosthetic device associated infections. However there are some difficulties to describe a CNS strain as a pathogen isolated from clinical samples. In this study slime production and antibiotic resistance patterns of CNS strains isolated as a pathogen from clinical specimens of hospitalized patients and isolated from nasal swabs of healthy people were compared.
In the period of October 1996 to February 1998, a total of 80 CNS strains, 50 of them were isolated from blood, urine, pus and peritoneal fluid samples of hospitalized patients and 30 of them isolated from healthy subjects and hospital staff nasal swab specimens, were studied.
Slime production of CNS was investigated by Christensen and Congo Red Agar methods. Antibiotic susceptibility tests were performed by microdilution method according to NCCLS.
Eightyfour percent of 50 pathogenic CNS strains were defined as S. epidermidis and 16% as S. saprophyticus. All of the 30 CNS strains isolated from control group were defined as S. epidermidis. Slime production was detected in 22% of pathogenic CNS strains and 16.7% of control CNS strains by Christensen method (p > 0.05). These ratios were found as 18% and 16.7% respectively by Congo Red Agar method (p > 0.05). There were no statistically significant difference between these two methods. Eightytwo percent of pathogenic CNS strains and 10% of control CNS strains were found resistant to methicillin. The relationship between slime production and methicillin resistance was found important in the control group. All of the strains were susceptible to vancomycin, but 8% of pathogenic strains were resistant to teicoplanin. Slime production was detected in only one of four strains resistant to teicoplanin.
As a result, no difference between pathogenic and floral strains was found in terms of slime production and antibiotic resistance.
Key Words: Coagulase-negative Staphylococci, Slime Production, Antibiotic Susceptibility.
YAZIŞMA ADRESİ:
Dr. İlhan ÖZGÜNEŞ
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon
Hastalıkları Anabilim Dalı
26040 ESKİŞEHİR

Makalenin Geliş Tarihi: 25.06.1999        Kabul Tarihi: 31.12.1999
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir