Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Bir Reanimasyon Ünitesinde Gözlenen Hastane İnfeksiyonları:
Risk Faktörleri, Etkenler ve Antibiyotik Direnci
Dr. İffet PALABIYIKOĞLU*, Dr. Melek TULUNAY**, Dr. Mehmet ORAL**, Dr. J. Sedef BENGİSUN*

  *  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbn-i Sina Hastanesi, Merkez Bakteriyoloji Laboratuvarı,
**  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Ankara.
ÖZET
Reanimasyon ünitesi (RÜ)'nde 1999 yılında yürütülen prospektif çalışmada, 2 günün üzerinde izlenen 70 hastada gözlenen hastane infeksiyonları (Hİ) değerlendirildi. Yetmiş hastanın primer hastalıkları irdelendiğinde; batın cerrahisi, multipl travma ve beyin cerrahisi gibi ağır seyirli durumların %67.2 oranında olduğu görüldü. Hastalardan 38'inde (%54.3) toplam 67 Hİ geliştiği, olguların %56.7'sinde tek, %43.3'ünde birden fazla Hİ atağı geçirdiği belirlendi. Bu infeksiyonların 26'sının (%38.8) kan dolaşımı infeksiyonu, 23'ünün (%34.3) pnömoni, 12'sinin (%17.9) üriner sistem infeksiyonu ve 6'sının (%9.0) yara infeksiyonu olduğu saptandı. Hİ gelişen ve gelişmeyen hastalar karşılaştırıldığında immünsüpresif ajan kullanımı, nötropeni, önceki hospitalizasyon, önceden antibiyotik kullanımı, RÜ'de 7 günden fazla kalma ve eşlik eden hastalıklar gibi risk faktörleri varlığı açısından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark bulunamadı (p > 0.05). RÜ'de Hİ etkeni olan mikroorganizmalar değerlendirildiğinde %71.4'ünün gram-negatif bakteriler olduğu ve bakterilerin antibiyotiklere yüksek oranlarda direnç gösterdiği görüldü.
Anahtar Kelimeler: Yoğun Bakım Ünitesi, Hastane İnfeksiyonları.
SUMMARY
Nosocomial Infections Observed in a Reanimation Unit: Risk Factors, Causative Agents and Antimicrobial Resistance
Seventy patients hospitalized for more than 2 days in Reanimation unit (RU) during 1999 were evaluated prospectively in terms of hospital infection (HI). Abdominal and neurosurgery with multiple travma altogether created 67.2% of the primary diseases. Thirty-eight patients (34.3%) experienced 67 hospital infection (HI) episodes; 56.7% of the patients had one, and 43.3% had two or more episodes of HI. Assessment of HI revealed 38.8% blood stream infection, 34.3% pneumonia, 17.9% urinary tract infection and 9% wound infection. There was not any significant difference when two groups (with and without HI) were compared in terms of risk factors such as immunsupressive and earlier antibiotic usage, neutropenia, hospitalization in RU for more than 7 days, accompanying diseases and earlier hospitalization (p > 0.05). Effective microorganisms of HI in the Reanimation unit were predominantly gram negative bacteria (71.4%) showing multiple resistance to antibiotics.
Key Words: Intensive Care Unit, Hospital Infections.
YAZIŞMA ADRESİ:
Uzm. Dr. İffet PALABIYIKOĞLU
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İbn-i Sina Hastanesi
Merkez Bakteriyoloji Laboratuvarı
06100 Sıhhiye-ANKARA

Makalenin Geliş Tarihi: 26.02.2000        Kabul Tarihi: 05.06.2000
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir