Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde Hastane İnfeksiyonları: 1998 Yılı Sonuçları#
Dr. Zülal ÖZKURT*, Dr. Serpil EROL*, Dr. Mehmet PARLAK*, Dr. Şerafettin YILMAZ*

* Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzurum.
ÖZET
Bu çalışma Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aziziye ve Yakutiye Araştırma Hastaneleri'nin 1998 yılı hastane infeksiyon verileri değerlendirilerek infeksiyon kontrol programının yönlendirilmesi amacıyla planlandı. Hastane İnfeksiyonu Kontrol Ekibi tarafından aktif sürveyans yöntemi ile saptanan olgulara ?CDC (Centers for Disease Control and Prevention)? kriterlerine göre tanı konuldu; antibiyotik duyarlılıkları Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi ile test edildi. İnfeksiyon Kontrol Komitesi'nin kuruluş tarihi olan Nisan 1998'den yıl sonuna kadar geçen 8 aylık sürede hastaneye yatırılan 7157 hastanın 275'inde (%3.8) hastane infeksiyonu görüldü. Hastane infeksiyonlarının en sık görüldüğü servislerin reanimasyon (%33.7), nöroşirürji (%8.5), iç hastalıkları (%3.5), genel cerrahi (%3.1) ve göğüs-kalp-damar  cerrahisi (%2.9) olduğu; patojen mikroorganizmaların en çok üriner sistemden köken aldığı (%32.7), bunu cerrahi alan (%27.3), alt solunum yolu infeksiyonu (%20.7) ve baktereminin  (%16.0) izlediği saptandı.
İnfeksiyon etkenleri arasında  Escherichia coli %25.9 oranıyla en sık izole edilen etken olup bunu sırasıyla koagülaz pozitif stafilokoklar %24.7, Enterobacter türleri %19.2 ve Pseudomonas aeruginosa %15.6 oranlarıyla izlemektedir. Hastane infeksiyonlarından izole edilen koagülaz pozitif stafilokok (KPS)'larda %36.7 oranında metisilin direnci olduğu gözlenirken glikopeptidlere karşı direnç saptanmadı. İzole edilen gram-negatif basillerde çoğul antibiyotik direnci gözlenmiş olup direncin en az olduğu antibiyotiklerin ofloksasin (%19.1), amikasin (%10.9) ve imipenem (%5.4) olduğu saptandı.
Bu veriler hastane infeksiyon kontrol çalışmalarının daha etkin hale getirilmesi ve antibiyotik direncinin önlenmesine yönelik politikalar geliştirilmesi gereğini ortaya çıkarmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hastane İnfeksiyonları, Sürveyans.
SUMMARY
Hospital Infections in Atatürk University Medical Faculty Hospitals: Results of 1998
This study was planned to evaluate the data of hospital infections seen in Atatürk University Resarch Hospitals during 1998. The subject determined by Infection Control Committee using active surveillance were diagnosed according to CDC criteria.  The antimicrobial susceptibilities were tested by Kirby-Bauer disk diffusion method. Hospital infection was detected in 275 (3.8%) of 7157 in patients during an-8-month period starting from April 1998, which is foundation date of Infection Control Committee, to date. The most frequently seen infections where were reanimation (33.7%), neurosurgery (8.5%), internal medicine (3.5%), general surgery (3.1%) and chest and cardiovascular surgery departments (2.9%). The most infections were urinary tract infection (32.7%), surgery plain (27.3%) and lower respiratory tract (20.7%) and bacteremia (16.0%), respectively.
Among infectious agents, Escherichia coli was the mostly isolated one at 25.9 percentage, followed by  coagulase positive Staphylococcus (24.7%), Enterobacter species (19.2%) and Pseudomonas aeruginosa (15.6%). While 36.7% of coagulase positive Staphylococcus isolated from hospital infections showed resistance against methicillin, no resistance was detected against glycopeptides. Gram-negative bacilli isolated showed multiple antimicrobial resistance and the least resistance was seen in ofloxacin (19.1%), amikacin (10.9%) and imipenem (5.4%).
These findings reveal that there is a need for making hospital infection control efforts more effective, and that policies should be developed to prevent antibiotic resistance.
Key Words: Hospital Infection, Surveillance.
YAZIŞMA ADRESİ:
Yrd. Doç. Dr. Zülal ÖZKURT
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon
Hastalıkları Anabilim Dalı
ERZURUM

Makalenin Geliş Tarihi: 16.12.1999        Kabul Tarihi: 27.03.2000
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir