Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Cerrahi Alan İnfeksiyonu Gelişmesinde Predispozan Faktörlerin Araştırılması
Dr. Diler COŞKUN*, Dr. Zerdi DAĞ*, Dr. Paşa GÖKTAŞ*

* Haydarpaşa Numune Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul.
ÖZET
Bu çalışmada cerrahi alan infeksiyonu (CAİ) gelişmesinde rol oynayabileceğini düşündüğümüz hasta yaşı, cinsiyeti, operasyon süresi, yara türü ve altta yatan bazı hastalıklar prospektif bir çalışma ile araştırılmıştır. Hastanemiz genel cerrahi kliniklerinde Eylül 1996-Mart 1997 tarihleri arasında opere edilen 1124 olgunun 85'inde (%7.6) CAİ gelişmiştir. CAİ gelişme oranı 60 yaşın altında %6.8, 60 yaşın üzerinde %9.7; kadınlarda %6.6, erkeklerde %8.4 olarak bulunmuştur. Operasyon süresi iki saatten kısa olguların %7.5'inde, iki-dört saat olanların %16'sında, dört saatten uzun olanların ise %22.4'ünde; temiz yaraların %1.5'inde, temiz-kontamine yaraların %4.2'sinde, kontamine yaraların %12.9'unda, kirli yaraların ise %18'inde CAİ gelişmiştir. Altta yatan hastalığı olmayan bireylerde CAİ %6.2, maligniteli olgularda %32.1, diabetes mellituslu olgularda %23, kardiyovasküler sistem hastalığı olanlarda %5, renal hastalığı olanlarda %28.6, kortikosteroid kullananlarda %25 ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı olanlarda %8.3 olarak bulunmuştur. İstatistiki değerlendirme yapıldığında cerrahi alan infeksiyonu gelişmesi ile sadece operasyon süresi, yara türü, malignite ve diabetes mellitus varlığı arasındaki ilişki anlamlı bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Cerrahi Alan İnfeksiyonu, Predispozan Faktörler.
SUMMARY
Determination of Predisposing Factors in the Development of Surgical Site Infections
In this study, factors thought to play role in the development of surgical site infections (SSIs), such as patients' age, sex, duration of operation, type of the wound and some underlying diseases were examined prospectively. 1184 patients were operated between September 1996-March 1997 in general surgery departments and 85 (7.6%) of them developed SSI. SSI rate was 6.8% under the age of 60 years, 9.7% over age of 60; 6.6% in women and 8.4% in men. SSI was 7.5% when the duration of operation was under two hours, 16% between two-four hours, 22.4% over four hours; 1.5% in clean wounds, 4.2% in clean-contaminated wounds, 12.9% in contaminated wounds and 18% in infected wounds. 6.2% of the patients who hadn't any underlying disease developed SSI, whereas patients with malignancy, diabetes mellitus, cardiovascular system disease, renal disease, chronic obstructive pulmonary disease and using corticosteroids developed SSI with rates as 32.1%, 23%, 5%, 28,6%, 8.3%, 25% respectively. Only the duration of operation, type of the wound, malignancy and diabetes mellitus as underlying diseases were the statistically significant factors in the development of SSIs.
Key Words: Surgical Site Infections, Predisposing Factors.
YAZIŞMA ADRESİ:
Dr. Diler COŞKUN
Bakkal Sokak, Orhan Bey Apartmanı No: 2/6
Acıbadem, Kadıköy - İSTANBUL
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir