Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Genel Cerrahi Kliniklerinde Postoperatif Nozokomiyal İnfeksiyon Sürveyansı
Dr. Zerdi DAĞ*, Dr. Diler COŞKUN*, Dr. Paşa GÖKTAŞ*
* Haydarpaşa Numune Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul.
ÖZET

Hastanemiz genel cerrahi kliniklerinde postoperatif nozokomiyal infeksiyonların sıklığı, türleri, infeksiyon etkenleri ve bu etkenlerin antimikrobiyal duyarlılıklarını ortaya koymak amacı ile Eylül 1996-Mart 1997 tarihleri arasında aktif prospektif sürveyans çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu tarihler arasında opere edilen 1124 hastanın 110'unda (%9.8) 130 nozokomiyal infeksiyon gelişmiştir. Bunların 85'i (%65.4) cerrahi alan infeksiyonu, 20'si (%15.4) alt solunum yolları infeksiyonu, 11'i (%8.5) bakteremi, 10'u (%7.7) idrar yolları infeksiyonu ve 4'ü (%3.1) intravasküler kateter infeksiyonudur. Kültürlerden 24'ü negatif kalırken, 86 hastaya ait 120 örnekten 131 etken izole edilmiştir. Staphylococcus aureus, %22.9 oranıyla en sık izole edilen etkendir; bunu sırasıyla Enterobacter spp. %14.5, Escherichia coli %12.2, Pseudomonas spp. %11.4, Proteus spp. %8.4 ve Candida spp. %8.4 oranlarıyla izlemektedir. Gram negatif basiller değişik antibiyotik direnç oranları gösterirlerken, S. aureus suşlarının %90'ı metisiline dirençli bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Postoperatif Nozokomiyal İnfeksiyon, Genel Cerrahi.
SUMMARY
A prospective active surveillance was performed in the general surgery departments of our hospital between 1996 and March 1997, in order to find out the incidence, types of post-operative nosocomial infections, responsible microorganisms and their antimicrobial susceptibilities. During the study period, 130 nosocomial infections occured in 110 (9.8%) of 1124 operated patients. Of these, 85 (65.4%) were surgical site infection, 20 (15.4%) were lower respiratory tract infections, 11 (8.5%) were bacteremia, 10 (7.7%) were urinary tractus infections and four (3.1%) were intravascular catheter infections. Twenty-four of the cultures remained sterile, where 131 microorganisms were isolated from 120 samples belonging to 86 patients. Staphylococcus aureus was the most frequently isolated microorganism with a ratio as 22.9%, followed by Enterobacter spp. 14.5%, Escherichia coli 12.2%, Pseudomonas spp. 11.4%, Proteus spp. 8.4% and Candida spp. 8.4%. While gram negative bacilli had different antimicrobial resistance patterns 90% of S. aureus strains were resistant to methicillin.
Key Words: Post-operative Nosocomial Infections, General Surgery.
YAZIŞMA ADRESİ:
Uzm. Dr. Diler COŞKUN
Bakkal sokak
Orhan Bey apt. 2/6
Acıbadem-Kadıköy/İSTANBUL
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir