Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır

Çok İlaca Dirençli Acinetobacter İnfeksiyonlarında Kolistin Deneyimi

Dr. Derya SEYMAN1, Dr. Melike CENGİZ2, Dr. Nevgün ÖZEN3, Dr. Özge TURHAN1,
Dr. Atilla RAMAZANOĞLU2, Dr. Ata Nevzat YALÇIN1


1 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

Antalya, Türkiye.

1 Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, University of

Akdeniz, Antalya, Turkey.

2 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye.

2 Department of Anesthesiology and Reanimation, Faculty of Medicine, University of Akdeniz,

Antalya, Turkey.

3 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye.

3 Department of Medical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Akdeniz, Antalya, Turkey.

ÖZET

Yoğun bakım ünitelerinde çok ilaca dirençli Acinetobacter baumannii’nin artan prevalansı önemli bir klinik problemdir. Son 10 yıl içinde kolistin klinik pratikte tekrar kullanılmaya başlandı. Bu çalışmada çok ilaca dirençli Acinetobacter infeksiyonlarının tedavisinde kolistinin klinik ve mikrobiyolojik etkinliği ve güvenilirliği değerlendirildi. Çok ilaca dirençli A. baumannii ile infekte 18 hastaya intravenöz kolistin tedavisi 7-25 gün verildi. Olguların dördü nozokomiyal üriner sistem infeksiyonu, biri kateterle ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu, altısı ventilatörle ilişkili pnömoni, beşi intraabdominal infeksiyon, sekizi kan dolaşımı infeksiyonu, ikisi yanık sonrası yumuşak doku infeksiyonu, biri nozokomiyal menenjit, ikisi cerrahi alan infeksiyonu idi. Klinik yanıt ve tedavi sonu sağkalım oranı sırasıyla %88.8 ve %72.2 olarak bulundu. Bu klinik başarı oranının bugüne kadar yayınlanan çalışmalardan daha yüksek olduğu gözlendi. Sonuç olarak, çok ilaca dirençli A. baumannii’nin neden olduğu infeksiyonların tedavisinde intravenöz kolistinin kullanımı etkili ve güvenlidir.

Anahtar Kelimeler: Kolistin, Çok ilaca direnç.

SUMMARY

Experience with Colistin in Multidrug-Resistant Acinetobacter Infections

The increasing prevalence of multidrug-resistant Acinetobacter baumannii poses an important clinical problem in intensive care units. In the past 10 years, colistin has been reintroduced in clinical practice. In this study clinical and microbiological efficacy and safety of colistin in the treatment of multidrug-resistant Acinetobacter infections were evaluated. Eighteen patients infected with multidrug-resistant A. baumannii received intravenous colistin therapy for 7-25 days. Of the patients, four had nosocomial urinary tract infections, one had catheter-related infection, six had ventilator-associated pneumonias, five had intra-abdominal infections, eight had bacteremia, two had subcutaneous tissue infection after burn, one had nosocomial meningitis and two had surgical site infections. Total clinical response rate, survival rate at the end of therapy period were 88.8% and 72.2% respectively. This is a higher clinical success rate than recently published studies. In conclusion use of intravenous colistin for the treatment of infections due to multidrug-resistant A. baumannii appears to be safe and effective.

Key Words: Colistin, Multidrug resistant.

Yazışma Adresi/Address for Correspondence:

Dr. Derya SEYMAN

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi,

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

ANTALYA/TÜRKİYE   

e-posta: deryaseyman@akdeniz.edu.tr

 

Geliş Tarihi/Received: 18/06/2007

Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 01/02/2010
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir