Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Hastane İnfeksiyonlarının Farmakoekonomik Yönden İncelenmesi: Hacettepe Deneyimi
Dr. A. Nevzat YALÇIN*, Dr. Murat HAYRAN**, Dr. Serhat ÜNAL***

    *  Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Denizli
  **  Omega Araştırma Organizasyonu
***  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Ankara.
Özet
Hastane infeksiyonları morbidite, hastanede kalış süresinin uzaması, hasta bakım maliyetinin artışı ve yüksek mortalite riski nedenleriyle önemli bir sağlık sorunudur.
Bu çalışma, hastanede kazanılan infeksiyonların ve buna bağlı kalış süresindeki uzamanın getirdiği maliyeti belirlemek amacıyla hastane infeksiyonu olan ve olmayan hastalar karşılaştırılmak üzere Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde yapılmıştır. Hastane infeksiyonu bulunan 102 kişi (A Grubu) ile 102 kontrolden (B Grubu) elde edilen veriler bir bilgisayar programına (dbase IV) kaydedildi. Üriner sistem infeksiyonu, cerrahi yara infeksiyonları ve bakteremiler en sık görülen hastane infeksiyonları idi. Hastalar genellikle Dahiliye,Nöroşirürji ve Genel Cerrahi Klinikleri'nde bulunuyordu. Total hastanede kalış süreleri ortalama olarak A grubu için 35.1, B grubu için 14.8 gündü (p<0.0001).
Total hastane maliyetlerinin ortalamaları ise A grubu için 2280 Amerikan doları, B grubu için 698 Amerikan doları ve ölüm oranı A grubunda %19.6, B grubunda %2.9 olarak saptandı (p<0.0001). Sonuç olarak hastane infeksiyonlarının yol açtığı yüksek maliyet, bu infeksiyonların kontrolüne yönelik çalışmaların gerekliliğini birkez daha ortaya çıkarmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Hastane İnfeksiyonları, Maliyet, Maliyet Analizi
Summary
Pharmacoeconomical Analysis of Nosocomial Infections in a Turkish University Hospital
Nosocomial infections constitute an important health problem with morbidity, prolongation of hospital stay, increased costs of direct patient care and high mortality. This study was conducted in Hacettepe University Hospital in order to determine the cost of nosocomial infections and length of hospitalization by matching infected patients with uninfected controls. Data collected from 102 individuals with nosocomial infection (group A) and 102 controls (group B) were recorded by using a computer program (dbase IV). Urinary tract infections, surgical wound infections and bacteremias were the most common nosocomial infections. Patients were generally located in Internal Medicine, Neurosurgery, General Surgery Clinics. The mean total length of stay was 35.1, and 14.8 days for patients in group A and group B res-pectively (p< 0.0001). The average total hospital cost was 2280 US $ for group A, and 698 US $ for group B. Mortality rates were 19.6 % for patients with nosocomial infections and 2.9 % for uninfected controls (p < 0.0001). We conclude that the high economic expense which nosocomial infection represent emphasizes the justification for measures of control of this entity.
Key Words: Nosocomial Infection, Cost, Cost Analysis.
YAZIŞMA ADRESİ:
Yard. Doç. Dr. A. Nevzat YALÇIN
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Klinik Mikrobiyoloji ve
İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı
DENİZLİ
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir