Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Hastane Personelinde Nazal Staphylococcus aureus Taşıyıcılığı ve 
Bazı Antimikrobiklere Duyarlılık Profilleri
Dr. Gaye USLUER*, Dr. Gül DURMAZ**, Dr. İlhan ÖZGÜNEŞ*, Dr. Yurdanur AKGÜN**,
Dr. Hasan ÇOLAK*, Dr. Aydın AYDINLI**, Dr. Nevil AYKIN*

  *  Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı.      
**  Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir.
ÖZET
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışmakta olan 321 kişide (doktor, hemşire ve hasta bakıcı) nazal Staphylococcus aureus taşıyıcılığı araştırıldı. Çalışma grubu, kişilerin çalıştıkları birimler göz önüne alınarak (cerrahi klinikler, onkoloji, yanık üniteleri, ameliyathane, hemodiyaliz ünitesi) yüksek riskli ve düşük riskli grup olmak üzere ikiye ayrıldı.
Yüksek risk grubunu oluşturan 168 kişinin 25'inde (% 14.9) nazal S. aureus taşıyıcılığı saptandı. Bunların 10'u (%40) Metisiline dirençli S.aureus (MRSA) taşıyıcısı olarak tanımlandı. Düşük risk grubundaki 153 kişinin 16'sında (%10.5) S. aureus taşıyıcılığı saptandı. Bu grupta MRSA tespit edilmedi.
S. aureus olarak tanımlanan tüm suşlarda patojenite kriteri olarak beta-laktamaz aktivitesi, beta-hemoliz ve kristal viyole reaksiyonu (KVR) araştırıldı. Beta-laktamaz aktivitesi yüksek riskli grupta 16 (%64) suşta , düşük riskli grupta 8 (%50) suşta pozitif bulundu. Beta-hemoliz birinci grupta 16 (%64) suşta, ikinci grupta 11 (%68.8) suşta pozitif olarak değerlendirildi. KVR, birinci grupta 23 (%92) suşta , ikinci grupta 14 (%88) suşta pozitif bulundu.
Yüksek riskli gruptaki S. aureus suşlarında antimikrobiklere direnç yüksek oranda tespit edilirken, düşük riskli grupta antimikrobiyal direnç daha düşük oranda bulundu.
Anahtar Kelimeler: Staphylococcus aureus, Nazal Taşıyıcılık, Hastane İnfeksiyonları.
SUMMARY
Nasal Staphylococcus aureus Carriage in Hospital Staff and Susceptibility Pattern to Some Antimicrobials
Nasal Staphylococcus aureus colonization was investigated in 321 persons (doctor, nurse and nurse's aide) working in Osmangazi University Faculty of Medicine. Study group was divided in to two as high and low risk groups, according to units where they are working (surgery clinics, oncology and burn units, operation room and hemodialysis unit).
Nasal S. aureus carriage was found in 25 (14.9%) of 168 persons that were in high risk group. Ten (40%) of these were defined as Meticilline resistant S.aureus. S. aureus carriage was found in16 (10.5%) of 153 persons in low risk group. MRSA was not identified in this group.
Beta-lactamase activity, beta-hemolysis and crystal violet reaction(CVR) were investigated as pathogenicity criteria in all isolates identified as S.aureus. Beta-lactamase activity was found positive in 16 (64%) isolates of high risk group and in 8 (50%) isolates of low risk group. Beta-hemolysis was evaluated as positive in16 (64%) isolates of first group and in 11 (68.8%) of second group. CVR was found positive in 23 (92%) isolates of first group and in 14 (88%) isolates of second group.
Resistance to antimicrobials was found in high ratios in the first group compared with the second group.
Key Words: Staphylococcus aureus, Nasal Carriage, Hospital Infections.
YAZIŞMA ADRESİ:
Doç. Dr. Gaye USLUER
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Klinik Bakteriyoloji ve
İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı
ESKİŞEHİR
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir