Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Üriner Sistem İnfeksiyonu Etkeni Escherichia coli Suşlarındaki
Antibiyotik Direncinin Kullanılan Antibiyotiklerle İlişkisi
Dr. Kemalettin AYDIN*, Dr. Serkan VOLKAN*, Dr. İftihar KÖKSAL*, Dr. Recep ÖKSÜZ*,
Dr. Rahmet ÇAYLAN*, Dr. Bülent KARDEŞ*

* Karadeniz Teknik Üniversitesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Trabzon.
ÖZET
Hastanede gelişen infeksiyonlardan sorumlu olan bakterilerin, hastane dışında gelişen infeksiyon etkenlerine göre daha dirençli olduğu bilinmektedir.
Çalışmamızda üriner sistem infeksiyonu olan  810 poliklinik hastasından ve 380 yatan hastadan izole edilen E.coli suşlarının çeşitli antibiyotiklere karşı direnç durumları ve bu direnç ile antibiyotiklerin hastanede kullanım oranları arasındaki ilişki incelendi.
Yatan hastalarda, poliklinik hastaları ile kıyaslandığında, 3. kuşak sefalosporinlerde yedi kat, aminoglikozidlerde iki-üç kat direnç artışı tesbit edilmiştir. Hastanede %42 oranı ile en yüksek oranda 3. kuşak sefalosporinler, %14 oranında aminoglikozidler kullanılmaktadır. Yapılan karşılaştırmada; hastanede en çok kullanılan antibiyotik gruplarındaki direnç artışı istatistiksel olarak anlamlı bulunurken (p<0.00001), düşük oranda kullanılan antibiyotik gruplarındaki direnç artışı istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05).
Bulgularımız, antibiyotiklere karşı gelişen direnç artışının sadece farklı direnç mekanizmalarına bağlı olmadığını, aynı zamanda uygunsuz antibiyotik kullanımına da bağlı olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: E.coli, Antibiyotik Kullanımı, Direnç.
SUMMARY
The Relation between Antibiotic Usage and Antibiotic Resistance Patterns of E.coli Strains isolated from Urine Specimens.
It is well known that microorganisms responsible for hospital infections are more resistant to antibiotics than those for outpatient infections.
We investigated antibiotic resistance patterns of E.coli isolated from 810 outpatients with urinary tract infection, and 380 hospitalized patients with nosocomial urinary tract infection, and the relation between resistance patterns and antibiotic usage. In hospitalized patients, resistance to cephalosporins and aminoglycosides were 7 times and 3 times more common respectively than  in outpatients. In our hospital, third generation cephalosporine and aminoglycoside usage was 42% and 14% respectively. The increase in resistance to the frequent ly used antibiotics was found as statistically significant (p<0.00001) while the one to the infrequently used antibiotics was not (p>0.05).
Our findings have showed that, the antibiotic resistance is not only due to the different resistance mechanisms, but also to the inappropriate antibiotic usage.      
Key Words: E.coli, Antibiotic Usage, Resistance.
YAZIŞMA ADRESİ:
Y.Doç.Dr.Kemalettin  AYDIN
K.T.Ü.Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
TRABZON
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir