Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Haydarpaşa Numune Hastanesi Beyin Cerrahisi Kliniği 2004-2007 Yılları Arası
Hastane İnfeksiyonları Sonuçları: İnsidans, Etyoloji ve Antibiyotik Duyarlılığındaki Değişimi
Dr. Derya ÖZTÜRK ENGİN1, Dr. İlknur ERDEM1, Dr. Asuman İNAN1, Dr. Nurgül CERAN1,
Dr. Tayfun HAKAN2, Dr. Seniha ŞENBAYRAK AKÇAY3, Dr. Paşa GÖKTAŞ1,
Dr. Zafer BERKMAN2

1 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye.
1 Clinic of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Haydarpasa Numune Training and
Research Hospital, Istanbul, Turkey.
2 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye.
2 Clinical of Brain Surgery, Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey.
3 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı,
İstanbul, Türkiye
3 Laboratory of Clinical Microbiology, Haydarpasa Numune Training and Research Hospital,
Istanbul, Turkey.
ÖZET
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahisi Kliniğinde 2004-2007 yılları arasında yatan 4594 hastanın 223 (%4.8)'ünde, 356 (%7.7) hastane infeksiyonu gelişti. Bin hasta gününe göre hastane infeksiyonu oranı 6.9 olarak belirlendi. En sık görülen infeksiyon pnömoni (%31) olup, bunu kan dolaşımı infeksiyonu (%24) ve santral sinir sistemi infeksiyonu (%19) izlemekteydi. En sık izole edilen etkenler, sırasıyla metisiline dirençli Staphylococcus aureus (%30), Pseudomonas aeruginosa (%20) ve Acinetobacter spp. (%15) idi. S. aureus'ta metisiline direnç %85 idi. Pseudomonas suşları için duyarlı oldukları antibiyotikler sırasıyla; amikasin (%89), siprofloksasin (%69), imipenem (%53) iken, Acinetobacter suşları için; sefoperazon-sulbaktam (%89), amikasin (%61) ve imipenem (%46) idi. 2004-2007 yılları arasında antibiyotik duyarlılık oranları kıyaslandığında; Pseudomonas suşlarında piperasilin-tazobaktam duyarlılığında (%50-28) istatistiksel olarak anlamlı bir azalma, imipenem (%23-52), meropenem (%16-43), siprofloksasin (%43-75) ve amikasin (%83-96) duyarlılığında istatistiksel olarak anlamlı bir artış (p< 0.005) saptandı. Acinetobacter suşlarında ise ampisilin-sulbaktam (%67-13), sefoperazon-sulbaktam (%100-72) ve imipenem (%80-45) duyarlılığında istatistiksel olarak anlamlı bir azalma, amikasin duyarlılığında (%56-74) istatistiksel olarak anlamlı bir artma (p< 0.005) gözlendi.
Anahtar Kelimeler: Beyin cerrahisi, Sürveyans, Nozokomiyal infeksiyonlar, Antibiyotik duyarlılığı.
SUMMARY
Results of Hospital Infections in the Neurosurgery Clinic of Haydarpasa Numune Hospital During the Years 2004-2007: Incidence, Etiology and the Change of Antibiotic Susceptibility
In the neurosurgery department of our hospital, 356 (7.7%) nosocomial infection in 223 (4.8%) of 4594 patients were detected during the years 2004-2007. The rate of nosocomial infection according to 1000 patients days was 6.9. Pneumonia was the most common infection with 31% followed by bloodstream infection 24% and central nervous system infection 19%. The most common isolated microorganisms were methicillin-resistant Staphylococcus aureus (30%), Pseudomonas aeruginosa (20%), and Acinetobacter spp. (15%). Resistance to methicillin in S. aureus isolates were 85%. The most effective antibiotics againts Pseudomonas isolates were amikacin (89%), ciprofloxacin (69%) and imipenem (53%). The most effective antibiotics againts Acinetobacter isolates were sefoperazon-sulbactam (89%), amikacin (61%) and imipenem (46%), respectively. When the antibiotic susceptibility rates of Pseudomonas strains were compared between 2004 and 2007 years, a statistically meaningful decrease for piperacillin-tazobactam (50-28%), and a statistically meaningful increase for imipenem (23-52%), meropenem (16-43%), ciprofloxacin (43-75%) and amikacin (83-96%) was observed (p< 0.005). When the antibiotic susceptibility rates of Acinetobacter strains were compared between 2004 and 2007 years, a significant decrease for ampicillin-sulbactam (67-13%), cefoperazone-sulbactam (100-72%), imipenem (80-45%) and a significant increase for amikacin (83-96%) was observed (p< 0.005).
Key Words: Neurosurgery, Surveillance, Nosocomial infections, Antibiotic susceptibility.
Yazışma Adresi/Address for Correspondence:
Uzm. Dr. Derya ÖZTÜRK ENGİN
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,
İSTANBUL/TÜRKİYE
e-posta: dr.deryaengin@gmail.com

Geliş Tarihi/Received: 03/06/2008
Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 10/09/2008
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir