Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Uludağ Üniversitesi Sağlık Kuruluşları Personelinin Kan ve Vücut Sıvılarına
Maruziyet Durumunun Değerlendirilmesi
Dr. Mehmet GÜLAY1, Dr. Deniz SIĞIRLI2, Dr. Emel İRGİL1, Dr. Emel YILMAZ3, Dr. Halis AKALIN3

1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye.
1 Department of Public Health, Faculty of Medicine, University of Uludag, Bursa, Turkey.
2 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye.
2 Department of Bioistatistics, Faculty of Medicine, University of Uludag, Bursa, Turkey.
3 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,
Bursa, Türkiye.
3 Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine,
University of Uludag, Bursa, Turkey.
ÖZET
Giriş: Bu çalışmanın amacı Uludağ Üniversitesi Sağlık Kuruluşlarında kan ve/veya vücut sıvılarına maruziyet durumunu değerlendirmek ve personel güvenliği ile ilgili çalışmalara alt yapı hazırlamaktır.
Materyal ve Metod: Haziran 2006 ile Aralık 2007 tarihleri arasında beklenmeyen olay bildirim formlarıyla bildirilen maruziyetler değerlendirilmiştir.
Bulgular: Bildirilen maruziyetlerin %10.6'sı Ağustos 2006 tarihinde olmuştur. En sık gözlenen maruziyet tipi %80.8'lik oran ile iğne batmasıdır. Olduğu bölüme göre en çok maruziyet %16.6 oranıyla ameliyathanelerde, %15.2 oranıyla çocuk sağlığı ve hastalıklarında saptanmıştır. Çalışma yerleri ve alanlarına göre en çok maruziyet kliniklerde (%34.4) ve dahili branşlarda (%50.3) saptanmıştır. Maruziyetten en fazla etkilenen meslek grubu öğrencilerdir (%29.5). Öğrencileri %28.9 ile hemşireler, %22.1 ile doktorlar izlemektedir. Yüz personele düşen maruziyet sayısı 2007 yılı içinde hemşirelerde 5.4, doktorlarda 2.3, temizlik personelinde 3.7 olarak bulunmuştur. Hastanemizde 2007 yılı içerisinde 100 yatağa karşılık maruziyet sayısı 15.0 bulunmuştur. Olguların yarısı kan ve/veya vücut sıvılarına maruziyetlerin önlenmesi ile ilgili eğitimlerin tamamlandığı 5 Mart 2007 tarihinden sonra meydana gelmiştir.
Sonuç: Maruziyet insidanslarını ulusal ve uluslararası araştırma örnekleriyle karşılaştırdığımızda düşük bulunmuştur. Bu, hastanemizde maruziyet sayısının daha düşük olduğunu düşündürse de olguların ne kadarının bildirildiği bilinmemektedir.
Anahtar Kelimeler: Personel güvenliği, Kan ve/veya vücut sıvılarına maruziyet.
SUMMARY
Evaluation of Exposure to the Blood and Body Fluids Among Health Staff Working at Uludag University Health Organizations
Introduction: The aim of the study is to evaluate the exposure to the blood and body fluids among health staff working at Uludağ University Health Organization sand to prepare an infrastructure for health staff safety.
Materials and Methods: Exposures reported by ?unexpected event declaration forms? between June 2006 and December 2007 were evaluated.
Results: In August 2006, 10.6% of exposures were reported. The most frequent (80.8%) was needlestick injury. The exposures were occurred mostly in operating rooms (16.6%) and pediatrics (15.2%). According to the working, the exposures were occurred mostly in clinics (34.4%) and internal branches (50.3%). Medical students were exposed most (29.5%). Nurses (28.9%) and medical doctors (22.1%) followed the students. The number of exposures per 100 health staff in 2007 were 5.4 among nurses, 2.3 among doctors and 3.7 among cleaning staff. In 2007, the number of exposures per 100 beds was found 15.0. Half of the cases were occurred after March 5th, 2007, the date that education about the protection of blood and body fluid exposures was completed.
Conclusion: The exposure incidences were low when they were compared with the national and international data. It was thought that numbers of exposures were less in our hospital; on the other hand it was not known how many of them were declared.
Key Words: Health staff safety, Exposures of blood and body fluids.
Yazışma Adresi/Address for Correspondence:
Araş. Gör. Dr. Mehmet GÜLAY
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Halk Sağlığı Anabilim Dalı,
BURSA/TÜRKİYE
e-posta: mgulaydr@gmail.com

Geliş Tarihi/Received: 14/10/2008
Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 26/02/2009
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir