Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Çorum Devlet Hastanesi  Sağlık Personelinin Tıbbi Atıklara ve Tıbbi Atıklardan Bulaşan
İnfeksiyonlara İlişkin Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
Ebe Nurten TÜRKMEN*,  Dr. Ayhanım TÜMTÜRK**,  Dr. Mustafa YİĞİT***

    *  Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık İstatistikleri ve Bilgi İşlem Şubesi,
  **  Çorum Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,
***  Çorum Devlet Hastanesi, Acil Servis, Çorum.

ÖZET

Çalışmada, Çorum Devlet Hastanesinde çalışan personelin, tıbbi atıklara ve tıbbi atıklar yoluyla bulaşan hastalıklara ilişkin bilgi düzeylerinin araştırılması, uygulanmakta olan önlemlerin etkinliğinin ölçülmesi, alınacak tedbirlerin ve eğitim gereksiniminin saptanması amaçlandı. Bu amaçla Çorum Devlet Hastanesinde hasta bakımıyla ilgilenen 421 kişiden 214'ü çalışma kapsamına alındı. Eğitim durumunun, cinsiyetin, meslekte-hastanede çalışma süresinin ve ameliyathanede çalışıyor olmanın tıbbi atıklarla ilgili bilgi düzeyine etkisi araştırıldı. Veriler seçilen kişilerden yüz yüze görüşme yöntemiyle toplandı. Veri toplamak için anket formu kullanıldı. Çalışmada hizmetlilerin tıbbi atıklarla bulaşan hastalıkları daha az tanıdığı (p= 0.017 < 0.05), ameliyathanede çalışanların (p= 0.049 < 0.05) ve bayan personelin (p= 0.032 < 0.05), tıbbi atıklarla bulaşan hastalıkları sayarken kıyaslandıkları gruplara göre daha çok yanlış cevap verdikleri tespit edildi. Meslekte henüz hiç çalışması olmayanların (stajyerlerin), tıbbi atık poşet rengini ve tıbbi atıklarla bulaşan hastalıkları belli bir çalışma süresi olan kişilere göre daha az bildiği belirlendi. Bu iki soruya en çok doğru cevap 0-5 yıl çalışan gruptan geldi. Eğitim seviyesinin artmasına paralel olarak kişilerin konuyla ilgili bilgi seviyesinde ve davranışlarında olumlu değişiklikler olmadığı tespit edildi. Ankete katılanların tıbbi atık kutusu kullanımını isteme oranı %73.4 olarak saptandı. Geri dönüşümlü atıkların ayrı toplanmasına doktor ve temizlik şirketi işçileri diğer gruplara göre daha az istekli bulundu. Elde edilen bu sonuçlara göre, etkin ve düzenli bir eğitimin gerekliliği inancındayız.
Anahtar Kelimeler: Tıbbi Atık, Yaralanma, Hastalık, Bulaş.
SUMMARY
The Evaluation of Knowledge, Attitude and Behaviour of Health Personnel about Medical Waste in Corum State Hospital
In the study, the evaluation of the knowledge about medical waste and related diseases, measurement of the appliance to precautions, and trainig requirements in Corum State Hospital personnel were aimed. The hospital has a total number of 421 personnel and 214 of them were included into the study. Whether education level, sexuality, working period or working in operating room had an effect on the level of knowledge about medical waste were investigated. The data collected by face to face conversation with a questionnaire. Cleaners were found to kow less about medical waste (p= 0.017 < 0.05). About the possible diseases related with medical waste, female personnel (p= 0.032 < 0.05) and personnel working in the operating room (p= 0.049 < 0.05) had given more wrong answers. According to the period of working, personnel working less time of period had given less correct answers about medical waste and related diseases. The group with working period up to five years had the highest level of knowledge. However, neither increase in working period nor increasing level of education reflected a parallel increase in the level of knowledge. The percentage of personnel willing to use medical waste box was 73.4%. Doctors and cleaners groups were found less willing about recyled waste collection. The result obtained indicated the necessity of an active and regular training of personnel.
Key Words: Medical Waste, Injury, Disease, Transmission.
YAZIŞMA ADRESİ
Ebe Nurten TÜRKMEN
Çorum İl Sağlık Müdürlüğü
Sağlık İstatistikleri ve
Bilgi İşlem Şubesi
ÇORUM
e-mail: nurten07@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 23.05.2007          Kabul Tarihi: 10.12.2007

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir