Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Hastane İnfeksiyonu Etkeni Olan Bir Patojen: Acinetobacter baumannii ve Çeşitli Antimikrobiyallere Direnç Durumu

Hastane İnfeksiyonu Etkeni Olan Bir Patojen:
Acinetobacter baumannii ve Çeşitli Antimikrobiyallere Direnç Durumu

A Nosocomial Pathogen: Acinetobacter baumannii and Resistance to Some Antimicrobials

Dr. Aslıhan UZUN1, Dr. Dumrul GÜLEN2, Dr. Ayşe Demet KAYA3, Arş. Gör. Mine AYDIN3


1 SB Tekirdağ Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji Kliniği, Tekirdağ, Türkiye.

1 Clinic of Microbiology, Tekirdag State Hospital, Tekirdag, Turkey.

2 Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Mikrobiyoloji Bölümü, Tekirdağ, Türkiye.

2 Department of Microbiology, High School of Health, University of Namik Kemal, Tekirdag, Turkey.

3 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tekirdağ, Türkiye.

3 Department of Medical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Namik Kemal, Tekirdag, Turkey.

ÖZET

Giriş: Bu çalışmada, yoğun bakım ünitesinde yatan hastalara ait  çeşitli klinik örneklerden izole edilen Acinetobacter baumannii suşlarının antibiyotik duyarlılık paternleri incelenmiştir.

Materyal ve Metod: Antimikrobiyal duyarlılık testi "Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)" önerileri dikkate alınarak, Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemiyle yapılmıştır.

Bulgular: Yoğun bakım ünitesinde yatan hastalardan 100 (%45.8)'ü endotrakeal aspirat, 86 (%39.4)'sı kan, 19 (%8.7)'u yara, 8'i idrar (%3.6), 3 (%1.3)'ü balgam, 1 (%0.4)'i boğaz ve 1 (%0.4)'i kulak örneklerinden olmak üzere, toplam 218 A. baumannii suşu izole edilmiştir. İzolatların direnç oranları, sefotaksim, gentamisin, tetrasiklin, trimetoprim-sülfametoksazol, seftazidim, imipenem, meropenem, siprofloksasin, sefepim, piperasilin-tazobaktama karşı sırasıyla; %97.2, %65.6, %84.9, %97.2, %98.2, %81.6, %86.7, %96.3, %92.7 ve %93.6 olarak bulunmuştur.

Sonuç: Sonuçlarımız, A. baumannii'nin antimikrobiyal direncinin Tekirdağ'da ciddi bir sorun olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda, antimikrobiyal duyarlılık testlerinin düzenli yapılması ve infeksiyon önleme kurallarına uyumun önemi vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Antimikrobiyal direnç, Acinetobacter baumannii, Yoğun bakım ünitesi.

SUMMARY

A Nosocomial Pathogen: Acinetobacter baumannii and Resistance to Some Antimicrobials

Introduction: In this study, antimicrobial susceptibility patterns of Acinetobacter baumannii strains isolated from clinical specimens of the patients of intensive care unit, were investigated.

Materials and Methods: Antimicrobial susceptibility testing was carried out by the Kirby-Bauer disk diffusion method  and the results were assessed according to the guidelines of the Clinical and Laboratory Standards Institute.

Results: A total of 218 A. baumannii strains of were isolated from, blood (39.4%), endotracheal aspirate (45.8%), wound (8.7%), urine (3.6%), sputum (1.3%), throat (0.4%) and ear (0.4%) samples of the intensive care unit patients. The resistance rates of the isolates were; 97.2%, 65.6%, 84.9%, 97.2%, 98.2%, 81.6%, 86.7%, 96.3%, 92.7%, 93.6% to cefotaxime, gentamycine, tetracycline, trimethoprim-sulfamethoxazole, ceftazidime, imipenem, meropenem, ciprofloxacine, cefepime, piperacillin-tazobactam,  respectively.

Conclusion: Our results demonstrated, the antimicrobial resistance of A. baumannii is an emerging problem in Tekirdag. The importance of continuous monitoring of antimicrobial susceptibility and strict adherence to infection prevention guidelines are emphasized.

Key Words: Antimicrobial resistance, Acinetobacter baumannii, Intensive care unit.

Geliş Tarihi/Received: 13/01/2012 • Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 25/07/2012

Yazışma Adresi/Address for Correspondence:

Prof. Dr. Ayşe Demet KAYA

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

TEKİRDAĞ/TÜRKİYE

e-posta: ademetkaya@hotmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir