Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Hastane İnfeksiyonlarına Genel Bir Bakış: Dört Yıllık Deneyim

Hastane İnfeksiyonlarına Genel Bir Bakış: Dört Yıllık Deneyim

Nosocomial Infections an Overview: Four Years Experience

Dr. Nebahat DİKİCİ1, Dr. Gaye URAL2, Dr. Fatime KORKMAZ3, Hmş. Şenay DAĞLI4, Hmş. Özlem GENÇ4


1 Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye.

1 Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Selcuklu Medicine, University of Selcuk,

Konya, Turkey.

2 Konya Numune Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Konya, Türkiye.

2 Clinic of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Konya Numune Hospital, Konya, Turkey.

3 Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Konya, Türkiye.

3 Clinic of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Konya Training and Research Hospital, Konya, Turkey.

4 Konya Numune Hastanesi, İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Konya, Türkiye.

4 Infection Control Committee, Konya Numune Hospital, Konya, Turkey.

ÖZET

Giriş: Bu çalışmada Konya Numune Hastanesinde hastane infeksiyonlarının epidemiyolojisi, hastane infeksiyonu etkenlerinin ve antibiyotik direnç oranlarının belirlenmesi amaçlandı.

Materyal ve Metod: Hastane infeksiyonu antibiyotik direnci, alet ilişkili infeksiyon oranlarını belirlemek amacıyla Ocak 2006-Aralık 2009 tarihleri arasında, İnfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından ileriye dönük sürveyans yapıldı. Hastane infeksiyonu tanısı "Centers for Disease Control and Prevention" kriterlerine göre konuldu.

Bulgular: Çalışmanın yapıldığı dört yıl süresince, hastaneye yatan 136.750 hastanın 620'sinde 908 hastane infeksiyonu atağı izlendi ve 821 etken izole edildi. Hastane infeksiyonu insidansı 1.35/1000 hasta günü olarak tespit edildi. Kan dolaşımı infeksiyonu, üriner sistem infeksiyonu ve cerrahi alan infeksiyonu en sık izlenen hastane infeksiyonları oldu. Yoğun bakım ünitelerimizde ventilatörle ilişkili pnömoni hızı 3.88/1000 ventilatör günü, üriner kateter ilişkili üriner sistem infeksiyonu hızı 5.80/1000 kateter günü ve santral venöz kateter ilişkili infeksiyon hızı: 15.15/1000 kateter günü olarak tespit edildi. Diz ve kalça protez operasyonlarında prosedür spesifik cerrahi alan infeksiyonu oranı sırasıyla %3.4 ve %5.7 idi. Acinetobacter baumannii (%19.1), Staphylococcus aureus (%12.7) ve Escherichia coli (%10.6) en sık izole edilen etkenlerdi.

Sonuç: Hastane infeksiyonlarının tanınması, karşılaşılan patojenlerin ve antibiyotik duyarlılıklarının bilinmesi, hastanelerin infeksiyon kontrol programlarında yol gösterici olacak ve hastane infeksiyonlarının tedavi başarısını etkileyecektir.

Anahtar Kelimeler: Hastane infeksiyonu, Yoğun bakım, Antimikrobiyal direnç.

SUMMARY

Nosocomial Infections an Overview: Four Years Experience

Introduction: The aim of this study is to determine the epidemiology of nosocomial infections, identify etiologic agents and their antibiotic resistance in Konya Numune Hospital.

Materials and Methods: A prospective surveillance was performed to determine nosocomial infections, antibiotic resistance, device-related infection rates during January 2006-December 2009 by infection control team. Nosocomial infections were identified using the Centers for Disease Control and Prevention definitions.

Results: During the four-years study, 908 nosocomial infections episode were detected in 620 patient out of 136.750 inpatients and 821 microorganisms were isolated. The nosocomial infections incidence was 1.35/1000 patient days. The commonest nosocomial infections were: bloodstream infection, urinary tract infection and surgical site infection. Ventilator-associated pneumonia rate was 3.88/1000 ventilator days, urinary catheter related infection rate was 5.80/1000 catheter days and central venous catheter related infection rate was 15.15/1000 catheter days. The surgical site infection for knee and hip prostheses rate were 3.4% and 5.7%, respectively. The most frequent causative agents were found as Acinetobacter baumannii (19.1%), Staphylococcus aureus (12.7%) and Escherichia coli (10.6%).

Conclusion: The description of the epidemiology of emerging nosocomial infections, pathogens and their antibiotic rezistance patterns will provide important data for prevention, control and successful treatment of nosocomial infections.

Key Words: Nosocomial infection, Intensive care unit, Antimicrobial resistance.

Geliş Tarihi/Received: 24/01/2011 • Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 14/03/2011

Yazışma Adresi/Address for Correspondence:

Yrd. Doç. Dr. Nebahat DİKİCİ

Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi,

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

KONYA/TÜRKİYE

e-posta: nebahatdikici@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir