Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitesinde Hastane İnfeksiyonlarına Neden Olan Gram-Negatif Mikroorganizmaların Değerlendirilmes

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitesinde Hastane İnfeksiyonlarına
Neden Olan Gram-Negatif Mikroorganizmaların Değerlendirilmesi*

The Evaluation of Gram-Negative Microorganisms Caused Nosocomial Infections in
Intensive Care Unit of Mustafa Kemal University Medical School**

Dr. Vicdan KÖKSALDI MOTOR1, Dr. Ömer EVİRGEN1, Dr. Melek İNCİ2, Dr. Burçin ÖZER2, Dr. Yusuf ÖNLEN1


1 Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye.

1 Department of Infectious Diseases of Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Mustafa Kemal, Hatay, Turkey.

2 Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye.

2 Department of Medical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Mustafa Kemal, Hatay, Turkey.

* Bu çalışma 4. Avrasya İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (1-5 Haziran 2011, Saraybosna, Bosna-Hersek)'nde sunulmuştur. Poster no: 143.

** This article was presented at "The 4th Eurasia Congress of Infectious Diseases (1-5 June 2011, Sarajevo-Bosnia & Herzegovina). Poster number: 143.

Geliş Tarihi/Received: 23/08/201 · Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 11/02/2012

ÖZET

Giriş: Bu çalışmada 2010 yılında hastanemiz yoğun bakım ünitesinde hastane infeksiyonu olan hastalardan izole edilen gram-negatif mikroorganizmaların dağılımı ve antibiyotik duyarlılıkları değerlendirildi.

Materyal ve Metod: Yoğun bakım ünitesinde hastaya dayalı, aktif, prospektif sürveyans yapıldı. Hastane infeksiyonu tanısında "Centers for Disease Control and Prevention (CDC)" tanı kriterleri kullanıldı. İzole edilen infeksiyon etkenleri konvansiyonel yöntemler ve VITEK 2 Compact (bioMerieux, Fransa) otomatize sistemle tanımlandı. Antibiyotik duyarlılık testleri "Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)" kriterlerine göre disk difüzyon yöntemiyle incelendi.

Bulgular: Yoğun bakım ünitesinde 391 hasta 3889 hasta günü izlendi. Hastane infeksiyonu hızı %29.7; hastane infeksiyonu insidans dansitesi binde 29.8 olarak hesaplandı. Hastane infeksiyonu tanısı alan hastalardan 101 mikroorganizma izole edildi. Bunların %60.4'ünde gram-negatif mikroorganizmalar, gram-negatif mikroorganizmaların %50.8'inde de Acinetobacter baumannii saptandı. A. baumannii'de yüksek oranda karbapenem direnci tespit edildi. Pseudomonas aeruginosa'ya karşı en etkili antibiyotik imipenem ve gentamisin olarak bulundu. Escherichia coli suşlarında amikasin, imipenem ve meropenem direnci gözlenmezken; genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) pozitifliği %52.6 olarak saptandı.

Sonuç: Hastane infeksiyonu etkenlerine karşı antibiyotik direnç oranlarının bilinmesi, ampirik antibiyotik tedavisinde yol gösterici olacaktır. Yüksek direnç oranlarının bulunması; infeksiyon kontrol önlemlerine uyumun artırılması ve antibiyotik kullanım politikalarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gram-negatif bakteri infeksiyonları, Hastane infeksiyonu, Yoğun bakım ünitesi.

SUMMARY

The Evaluation of Gram-Negative Microorganisms Caused Nosocomial Infections in Intensive Care Unit of Mustafa Kemal University Medical School

Introduction: In this study; the distribution of gram-negative microorganisms isolated from patients with nosocomial infections and their susceptibility profiles have been evaluated in intensive care unit of our hospital within 2010 year.

Materials and Methods: Based on the patient, active, prospective surveillance is made in intensive care unit. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) diagnostic criteria were used for nosocomial infection diagnosis. Infectious agents isolated were identified by conventional methods and VITEK 2 Compact System (bioMerieux, France). According to the standards of Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI); antibiotics susceptibility tests were performed by using disc diffusion method.

Results: Three hundred and ninety one patients were observed on 3889 patients-days in intensive care unit. Nosocomial infection rate of 29.7%, nosocomial infection incidence density was calculated as 29.8 per thousand. One hundred and one microorganisms were isolated from patients with nosocomial infections. Of these, 60.4% microorganisms were gram negative microorganisms, 50.8% gram-negative microorganisms were Acinetobacter baumannii. High carbapenem resistance against A. baumannii has been determined. The most effective antibiotics against Pseudomonas aeruginosa were found as imipenem and gentamicin. Amikacin, imipenem and meropenem resistances were not observed and extended spectrum beta-lactamases positive rates 52.6% were found in Escherichia coli strains.

Conclusion: To know the ratio of antibiotic resistance against these agents will be guided in the empiric antibiotic treatment. High resistance ratio suggests that increased infection control preventions and revising the antibiotic usage policy must be required.

Key Words: Gram-negative bacterial infections, Intensive care unit, Nosocomial infection.

Yazışma Adresi/Address for Correspondence:

Yrd. Doç. Dr. Vicdan KÖKSALDI MOTOR

Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi,

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

HATAY/TÜRKİYE

e-posta: vicdanmotor@yahoo.com.tr

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir