Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Hastanemiz İnfeksiyon Kontrol Komitesinin Anestezi ve Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde El Hijyeni Kurallarına Uyum Gözlemlerinin Değerlendirilmesi

Hastanemiz İnfeksiyon Kontrol Komitesinin Anestezi ve Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde
El Hijyeni Kurallarına Uyum Gözlemlerinin Değerlendirilmesi

The Evaluation of the Hand Hygiene Compliance Observation Results at Anesthesiology and
Reanimation and Newborn Intensive Care Units

Dr. Şükran KÖSE1, Dr. Yıldız ULU1, Dr. Süheyla SERİN SENGER1, Dr. Gürsel ERSAN1,
Dr. Sabri ATALAY1, Hmş. Halide TOKGÖZ1


1 SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir, Türkiye.

1 Clinic of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Izmir Tepecik Training and Research Hospital, Izmir, Turkey.

ÖZET

Giriş: Hastane infeksiyonlarının morbiditesi ve mortalitesi yüksektir. El hijyeni kurallarına uyum, hastane infeksiyonlarını önlemede basit, ucuz ve etkili bir yöntemdir. Bu çalışmada hastanemiz anestezi ve yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde çalışan sağlık personelinin el yıkama alışkanlıklarının değerlendirilmesi amaçlandı.

Materyal ve Metod: Bu çalışma, üçüncü düzey yoğun bakım ünitesi olan anestezi ve reanimasyon ile yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde gerçekleştirildi. Hastanemiz infeksiyon kontrol komitesi hemşireleri tarafından sağlık personelinin el hijyeni kurallarına uyumu bir yıl süreyle her gün bir saat gözlendi ve gözlem formları dolduruldu. El hijyeni kurallarına uyum değerlendirilirken Dünya Sağlık Örgütü El Hijyeni Uygulama Kılavuzunda belirtilen Opsiyonel ve Temel Hesaplama Formlarındaki formüller kullanıldı.

Bulgular: El hijyeni ile ilgili yapılan bir yıllık gözlemlerde anestezi yoğun bakım ünitesinde el hijyenine uyum; hastayla temastan önce %31.6, aseptik bir işlemden önce %70.4, vücut sıvısına maruz kalma riskinden sonra %94.6, hastayla temastan sonra %78, hastanın çevresiyle temastan sonra %26.3 olarak bulundu. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde ise el hijyenine uyum; hasta ile temas öncesi %75.4, aseptik bir işlemden önce %78.2, vücut sıvısına maruz kalma riskinden sonra %100, hasta ile temas sonrası %95.8, hastanın çevresi ile temastan sonra %57.1 olarak bulundu.

Sonuç: Sağlık çalışanlarının el hijyenine uyumu genellikle kendini korumaya yöneliktir. Hasta ile dolaylı olarak gerçekleşen temaslarda uyum oranı daha düşüktür. Verilecek olan sürekli eğitimlerle hastane infeksiyonlarının kontrolünün yanı sıra mesleki risklerin azaltılması da sağlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Hastane infeksiyonu, El hijyeni.

SUMMARY

The Evaluation of the Hand Hygiene Compliance Observation Results at Anesthesiology and Reanimation and Newborn Intensive Care Units

Introduction: Morbidity and mortality of hospital acquired infections are high. Hand hygiene compliance is a simple, cheap and effective procedure to prevent hospital acquired infections. The aim of this study is to determine the habit of hand-washing among health care workers in the anesthesiology and reanimations intensive care units and newborn intensive care unit.

Materials and Methods: This study was performed at anesthesiology and reanimations intensive care unit and newborn intensive care unit. Health workers were observed by infection control commitee nurses one hour daily for one year and self reported forms were filled. The assessment of hand hygiene compliance was done by the formulas which were sited in the World Health Organization Hand Hygiene Guideline.

Results: Hand hygiene compliance at the anesthesiology and reanimations intensive care unit was; 31.6% before contact with patient, 70.4% before an aseptic procedure, 94.6% after exposure to body fluid, 78% after contact with a patient, 26.3% after contact with fomites of the patient. Hand hygiene compliance at the newborn intensive care unit was; 75.4% before contact with patient, 78.2% before an aseptic procedure, 100% after exposure to body fluid, 95.8% after contact with a patient, 57.1% after contact with fomites of the patient.

Conclusion: The hand hygiene compliance at health care workers is usually to protect themselves. Compliance with hand hygiene rules at the indirect contact with patients is poor. Educational programs may be useful to improve hospital acquired infections and also useful to reduce occuptional risks.

Key Words: Hospital infection, Hand hygiene.

Geliş Tarihi/Received: 17/08/2011 • Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 04/06/2012

Yazışma Adresi/Address for Correspondence:

Uzm. Dr. Süheyla SERİN SENGER

SB İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,

Yenişehir, İZMİR/TÜRKİYE

e-posta: drsatalay@yahoo.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir