Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır
Vankomisine Dirençli Enterokok Salgını Nedeniyle Literatür Değerlendirmesi ve Yeni Deneyimler

Vankomisine Dirençli Enterokok Salgını Nedeniyle Literatür Değerlendirmesi ve Yeni Deneyimler

Evaluation of Literature on Account of a Vancomycin Resistant Enterococcus Outbreak, and New Practices

Dr. Fazilet DUYGU1, Dr. Hüseyin UÇAR2, Dr. Pervin Özlem BALCI3, Dr. Mehtap SOLMAZ3


1 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Tokat, Türkiye.

1 Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Gaziosmanpasa,

Tokat, Turkey.

2 Tokat Devlet Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, Tokat, Türkiye.

2 Clinic of Anesthesiology and Reanimation, Tokat State Hospital, Tokat, Turkey.

3 Tokat Devlet Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Tokat, Türkiye.

3 Clinic of Microbiology and Clinic Microbiology, Tokat State Hospital,  Tokat, Turkey.

ÖZET

Giriş: Enterokoklar, insan ve hayvanların gastrointestinal sistemlerinin üyeleridir. Günümüzde en sık görülen hastane infeksiyonları etkenleri arasında üçüncü sıradadır. Enterokoklarda vankomisin direnci, mortaliteyi artıran bir faktördür. Riskli hasta gruplarında vankomisine dirençli enterokok varlığının belirlenmesi, gelişebilecek ciddi infeksiyonların önlenmesinde ve erken tedavisinde kolaylık sağlar. Hastanemizde ortaya çıkan vankomisine dirençli enterokok infeksiyonu salgınını değerlendirerek, Türkiye verilerine katkıda bulunmayı amaçladık.

Hastalar ve Metod: Tokat Devlet Hastanesinde yatışı sırasında vankomisine dirençli enterokok infeksiyonunun varlığı klinik olarak saptanan, alınan materyallerinden vankomisine dirençli enterokok izole edilen hastalar çalışmaya dahil edildi. Hasta ve mikroorganizma özellikleri kaydedildi.

Bulgular: Kırk beş yataklı yoğun bakım ünitesi olan 550 yataklı Tokat Devlet Hastanesinde üç ay içinde dokuz hastada vankomisine dirençli enterokok infeksiyonu saptandı. İkisi farklı sağlık kuruluşundan, biri bakımevinden gelen üç hastanın, yoğun bakım ünitesine kabulünde alınan kültürlerinden vankomisine dirençli enterokok izole edildi. Diğer hastalarda ise hastanede yatışları sırasında etken saptandı. İzolasyon önlemleri alınarak hastalardan rektal sürüntü örnekleri ve çevre kültürleri alındı. Hastalara daptomisin ve/veya linezolid tedavisi verildi. Tüm hastaların, tedavinin 48. saatinde alınan kontrol kültürlerinde vankomisine dirençli enterokok izolasyonu saptanmadı. Hastalardan altısı öldü, üçü tam iyileşme ile taburcu oldu.

Sonuç: Vankomisine dirençli enterokok, toplum ya da hastane kaynaklı olabilir. Vankomisine dirençli enterokok tedavisinde kısa sürede güçlü etki gösteren ajanlar kullanıldığında, 48 saatte mikroorganizmanın eradike edildiği görüldü. Hastanelerde, immünsüpresif hastaların takip edildiği bölümlere hasta kabulünde vankomisine dirençli enterokok infeksiyonu olabileceği düşünülerek hastaların kültürleri alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Vankomisine dirençli enterokok, Enterokok, Vankomisine dirençli enterokok salgını.

SUMMARY

Evaluation of Literature on Account of a Vancomycin Resistant Enterococcus Outbreak, and New Practices

Introduction: Enterococci are common organisms of gastrointestinal system in humans and animals. Currently, they constitute the third most common cause of hospital infections. One factor which increases mortality in enterococcus infections is vancomycin resistance. Determination of vancomycin resistant enterococci among patient groups at risk may assist in prevention of serious infections and in provision of early treatment. Our purpose was to provide contribution to data in Turkey by evaluating the vancomycin resistant enterococci infection outbreak in our hospital.

Materials and Methods: The study included the patients who were clinically confirmed to have vancomycin resistant enterococci enfection, and vancomycin resistant enterococci isolated from their specimens during hospitalization in Tokat State Hospital. Patients' and microorganisms' features were saved.

Results: In Tokat State Hospital with a capacity of 570 hospital beds and an intensive care unit with 45 beds, vancomycin resistant enterococcus infection was determined in nine patients during a time frame of three months. In three patients, two patients from referring from different hospitals and one case from nursing home, vancomycin resistant enterococci was isolated in cultures obtained at referral to intensive care unit. In the remaining patients, organism was detected during hospitalization. Upon provision of isolation precautions, environmental cultures and rectal swab cultures were obtained from patients. Patients were treated with daptomycin or linezolid. Control cultures of all patients, obtained 48 hours after treatment, no isolated of vancomycin resistant enterococci. Six patients died during the course of disease and three patients were discharged with full recovery.

Conclusion: Vancomycin resistant enterococci  may develop as a community or hospital-acquired infection. We believe that in vancomycin resistant enterococci  treatment, microorganism is eradicated in 48 hours upon administration of fast-acting powerful agents. During admission of new patients to hospital wards in which immunosupressive patients are monitored, vancomycin resistant enterococci  infection should be considered and cultures should be obtained accordingly.

Key Words: Vancomycin resistant enterococcus, Enterococcus, Vancomycin resistant enterococci outbreak.

Geliş Tarihi/Received: 04/04/2012 • Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 07/10/2012

Yazışma Adresi/Address for Correspondence:

Yrd. Doç. Dr. Fazilet DUYGU

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi,

İnfeksiyon Hastalıkları ve

Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

TOKAT/TÜRKİYE

e-posta: drfduygu@gmail.com

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir