Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Yoğun Bakım Ünitelerinde
2007 Yılı Hastane İnfeksiyonu Etkenleri ve Antibiyotik Direnç Durumu

Dr. Ahmet MANSUR1, Dr. Funda YETKİN2,3, Dr. Çiğdem KUZUCU1,2, Dr. Yasemin ERSOY2,3,
Dr. Rıza DURMAZ1, Hmş. Perihan KARAMAN2, Hmş. Emine Nalan PARMAKSIZ2, Hmş. Selma AKER2


1 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

Malatya, Türkiye.

1 Department of Microbiology and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, University of Inonu,

Malatya, Turkey.

2 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Turgut Özal Tıp Merkezi İnfeksiyon Kontrol Komitesi,

Malatya, Türkiye.

2 Infection Control Committee, Turgut Ozal Medical Center, Faculty of Medicine,

University of Inonu, Malatya, Turkey.

3 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

Malatya, Türkiye.

3 Department of Infection Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine,

University of Inonu, Malatya, Turkey.

ÖZET

Giriş: Bu çalışmada 2007 yılında hastanemiz yoğun bakım ünitelerinde yatan hastalardan izole edilen hastane infeksiyonu etkeni bakteriler ve bunların antibiyotik duyarlılıkları değerlendirilmiştir.

Materyal ve Metod: Yoğun bakım ünitelerinde yatmakta olan hastalardan izole edilen infeksiyon etkenleri konvansiyonel yöntemler ve BD Phoenix System (Beckton Dickinson, ABD) kitleri ile tanımlandı, antibiyotik duyarlılık testleri “Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)” standartlarına göre Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi kullanılarak yapıldı. Doğrulama gerektiğinde E test (AB Biodisk, İsveç) kullanıldı.

Bulgular: Ocak 2007-Aralık 2007 tarihleri arasında yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören 4806 hastanın 478 (%9.9)’inde hastane infeksiyonu saptanmış olup, toplam 328 mikroorganizma izole edilmiştir. Bu mikroorganizmaların 67 (%20.4)’si Pseudomonas spp., 53 (%16.2)’ü Escherichia coli, 42 (%12.8)’si Klebsiella spp., 36 (%11.0)’sı Candida spp., 35 (%10.6)’i Staphylococcus aureus, 31 (%9.5)’i Acinetobacter spp., 27 (%8.3)’si koagülaz-negatif stafilokok (KNS), 14 (%4.3)’ü Stenotrophomonas maltophilia, 12 (%3.6)’si Enterococcus spp. ve 11 (%3.3)’i diğerleri (Enterobacter spp., Serratia spp., Streptococcus spp.) olarak saptandı. Metisilin direnci S. aureus izolatlarında %82.9, KNS izolatlarında %96.3 olarak bulundu. Enterococcus spp. izolatlarında penisilin ve yüksek düzey aminoglikozid dirençleri sırasıyla %33.3 ve %62.5 bulundu. Pseudomonas spp. için amikasin direnci %7.6, karbapenem direnci %27.2 idi. Acinetobacter spp. için karbapenem direnci %56.6 bulundu. S. maltophilia için trimetoprim-sülfametoksazol direnci %15.3 bulundu. Genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz (GSBL) pozitifliği E. coli için %50.9, Klebsiella spp. için %47.6 bulundu.

Sonuç: Yoğun bakım ünitelerimizdeki hastane infeksiyonlarında başlıca etken gram-negatif bakterilerdi (%62.8). Pseudomonas spp. en sık izole edilen etkendi.

Enterobacteriaceae ve Acinetobacter spp. için karbapenemler, Pseudomonas spp. için amikasin en etkili antibiyotiklerdi.

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik duyarlılığı, Hastane infeksiyonu, Yoğun bakım ünitesi.

SUMMARY

The Nosocomial Pathogens Isolated from Patients with Nosocomial Infections and Their Antibiotic Resistances within 2007 Year in Intensive Care Units of Turgut Ozal Medical Center of Inonu University

Introduction: In this study; infectious agents isolated from patients with nosocomial infections and their susceptibility profiles have been evaluated in intensive care units of our hospital within 2007 year.

Materials and Methods: Infectious agents isolated from patients in intensive care units were identified by conventional methods and BD Phoenix System (Beckton Dickinson, USA). According to the standards of Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI); antibiotics susceptibility tests were performed by using Kirby-Bauer disc diffusion method. E test (AB Biodisk, Sweden) method was used when the verification has been necessary.

Results: Between January 2007 and December 2007; hospital-acquired infections were detected in 478 (9.9%) patients from 4806 hospitalized patients in intensive care units and 328 microorganisms were isolated from 478 patients. Sixty seven (20.4%) of 328 microorganisms were Pseudomonas spp., 53 (16.2%) of them were Escherichia coli, 42 (12.8%) were Klebsiella spp., 36 (11.0%) were Candida spp.,35 (10.6%) were Staphylococcus aureus, 31(9.5 %) were Acinetobacter spp., 27 (8.3%) were coagulase negative Staphylococcus (CNS), 14 (4.3%) were Stenotrophomonas maltophilia, 12 (3.6%) were Enterococcus spp. and 11 (3.3%) were others (Enterobacter spp., Serratia spp., Streptococcus spp.). Methicillin resistance rates were 82.9% in S. aureus isolates and 96.3% in CNS isolates. Penicillin and high level aminoglycoside resistance rates were 33.3% and 62.5% in Enterococcus spp. isolates, respectively. Amikacin and carbapenem resistance rates were 7.6% and 27.2% in Pseudomonas spp. strains, respectively. Carbapenem resistance was calculated 56.6% in Acinetobacter spp. strains. Trimethoprim-sulfamethoxazole resistance rate was calculated 15.3% in S. maltophilia isolates. Extended-spectrum beta-lactamase (ESBL) production rates for E. coli and Klebsiella spp. isolates were 50.9% and 47.6%, respectively.

Conclusion: Most common nosocomial infectious agents in our intensive care units were gram-negative bacteria (62.8%). The most isolated agent was Pseudomonas spp. The most active antibiotics were carbapenems for Enterobacteriaceae and Acinetobacter spp.; amikacin for Pseudomonas spp.

Key Words: Antibiotic susceptibility, Intensive care unit, Nosocomial infection.

Yazışma Adresi/Address for Correspondence:

Dr. Ahmet Mansur

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Mikrobiyoloji ve Klinik

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, 

MALATYA/TÜRKİYE

e-posta: mnsrhmt@hotmail.com

 

Geliş Tarihi/Received: 10/01/2009

Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 24/07/2009

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir