Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır

Üriner Sistem İnfeksiyonu Etkeni Escherichia coli’lerin
Dört Yıllık Antimikrobiyal İlaç Direncinin Değerlendirilmesi

Bio. Mustafa Demİrbİlek1, Dr. Ayşe Esra Karakoç1, Dr. Ayfer ÖZIŞIK1,
Dr. F. Şebnem ERDİNÇ2, Dr. Ali Pekcan DEMİRÖZ2


1 SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü,

Ankara, Türkiye.

1 Department of Microbiology and Clinical Microbiology, Ankara Training and Research Hospital,

Ankara, Turkey.

2 SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,

Ankara, Türkiye.

2 Clinic of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Ankara Training and Research Hospital,

Ankara, Turkey.

ÖZET

Giriş: Bu çalışmada SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ocak 2003-Aralık 2006 tarihleri arasında yatarak tedavi gören, üriner sistem infeksiyonu (ÜSİ) şüphesi bulunan hastalardan alınan orta akım idrar örneklerinden izole edilen Escherichia coli’lerin çeşitli antimikrobiyallere duyarlılıklarının değerlendirilmesi amaçlandı.

Materyal ve Metod: Bakteri identifikasyonu konvansiyonel yöntemlerle yapıldı. Antibiyotik duyarlılık testleri Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi ile “Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)” kriterlerine göre çalışıldı. Kalite kontrolünde E. coli ATCC 25922 suşu kullanıldı.

Bulgular: Çalışma kapsamında değerlendirilen idrar örneklerinden toplam 925 E. coli izole edildi. E. coli’lerin 236 (%25,6)’sı hastane kökenli ÜSİ etkeni; 689 (%74.4)’u ise toplum kökenli ÜSİ etkeni olarak belirlendi. Çalışmamızda yatarak tedavi gören hastalardan; hastane ve toplum kökenli ÜSİ etkeni olarak izole edilen E. coli’lerde en etkili antibiyotiklerin amikasin, imipenem ve piperasilin- tazobaktam olduğu tespit edildi. Kökenlerin en fazla dirençli olduğu antibiyotikler ise nalidiksik asit, siprofloksasin, norfloksasin ve trimetoprim-sülfametoksazol olarak saptandı.

Sonuç: Çalışmamız hastanemizde yatan hastalardan ÜSİ etkeni olarak izole edilen E. coli’lerde antimikrobiyal direncin yüksek seviyede olduğunu ortaya koydu. E. coli’lerdeki direnç oranları profilaksi ve tedavi ile ilgili düzenlemelere duyulan gereksinimi destekler nitelikteydi.

Anahtar Kelimeler: Escherichia coli, Hastane ve toplum kökenli idrar yolu infeksiyonu, Antimikrobiyal ilaç direnci.

SUMMARY

The Evaluation of Antimicrobial Drug Resistance of Escherichia coli Isolates from Urinary Tract Infections for a Period of Four Years

Introduction: In this study it was aimed to investigate the antimicrobial susceptibility of Escherichia coli isolates from the mid stream clean catch urine samples of hospitalised patients in Ministry of Health, Ankara Training and Research Hospital between January 2003-December 2006.

Materials and Methods: Bacterial identification was performed by conventional methods. Kirby-Bauer disc diffusion antimicrobial susceptibility test was performed according to the recommendations of “Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI)”. For the quality control of susceptibility testing E. coli ATCC 25922 was used.

Results: During the study period 925 E. coli strains were isolated from the urine cultures. The number of E. coli isolates causing nosocomial urinary tract infections was 236 (25.6%) whereas the number of E. coli isolates causing community acquired urinary tract infections was 689 (74.4%). The highest antimicrobial susceptibility rates of nosocomial and community acquired isolates causing urinary tract infections were found to be against the antimicrobials; amikacin, imipenem and piperacillin-tazobactam. On the other hand the highest resistance was found to be against nalidixic asid, ofloxacin, norfloxacin and trimethoprim-sulfametoxazole.

Conclusion: These data revealed the high level of antimicrobial resistance amongst E. coli isolates causing urinary tract infections in hospitalised patients. The rates of resistance supported the need for use of prophylaxis and therapy guidelines and regulations in antimicrobial treatments.

Key Words: Escherichia coli, Nosocomial infection, Community acquired infection, Urinary tract infection, Antimicrobial drug resistance.

Yazışma Adresi/Address for Correspondence:

Bio. Mustafa DEMİRBİLEK

SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü,

06340 Dikimevi, ANKARA/TÜRKİYE

e-posta: mustafadbl@yahoo.com.tr

 

Geliş Tarihi/Received: 17/06/2008

Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 23/12/2008

[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir