Ara :     
 
         
 
<< Geri Yazdır

Yoğun Bakım Ünitesinde Hastane İnfeksiyonlarının Epidemiyolojisi

Dr. Şerife AKALIN1, Hmş. Neriman ERKAYA2, Dr. Ferzan GÖNCÜ2


1 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

Denizli, Türkiye.

1 Department of Infection Diseases and Clinical Microbiology, Faculty of Medicine, University of

Pamukkale, Denizli, Turkey.

2 Denizli Devlet Hastanesi İnfeksiyon Kontrol Komitesi, Denizli, Türkiye

2 Infection Control Committee of Denizli State Hospital, Denizli, Turkey.

ÖZET

Giriş: Yoğun bakım ünitesi (YBÜ)’nde yatma, hastane infeksiyonu gelişmesi için ciddi bir risk oluşturur. Bu çalışmada Denizli Devlet Hastanesi YBÜ’de gelişen nozokomiyal infeksiyonların epidemiyolojisi araştırıldı.

Materyal ve Metod: Denizli Devlet Hastanesi YBÜ’sünde 21 ayda takip edilen 2916 hastada gelişen hastane infeksiyonları retrospektif olarak araştırıldı. Hastane infeksiyon sürveyansı; hastaya ve laboratuvara dayalı, aktif ve prospektif olarak yapıldı.

Bulgular: YBÜ’deki hastane infeksiyonu insidansı infeksiyon/1000 hasta-gün olarak 12.7 idi. Dahili ve cerrahi hastalar ayrı değerlendirildiğinde hastane infeksiyonu insidansı, sırasıyla 14.2 ve 11.2 olarak bulundu. En sık görülen nozokomiyal infeksiyonlar; bakteremi (%34.4), üriner sistem infeksiyonu (%21.5), pnömoni (%10.4), cerrahi alan infeksiyonu (%6.1) ve kateter infeksiyonu (%4.3) idi. En sık infeksiyon etkenleri Staphylococcus aureus (%27.6), Pseudomonas spp. (%11.7), Escherichia coli (%10.4) ve Acinetobacter spp. (%9.2) olarak izole edildi. YBÜ’ye yatan ve hastane infeksiyonu gelişmeyen 2778 hastadan 669’u ölürken (%22.9), hastane infeksiyonu gelişen 138 hastadan 81’i (%58.7) öldü.

Sonuç: Sürveyans yapılması YBÜ’lerde uygulanacak infeksiyon kontrol önlemleri için yol gösterici olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım ünitesi, Hastane infeksiyonları.

SUMMARY

The Epidemiology of Nosocomial Infections in Intensive Care Unit

Introduction: The risk of nosocomial infections is high in intensive care unit (ICU) patients. In this study the epidemiology of nosocomial infection developed in ICU of Denizli Hospital.

Materials and Methods: During a 21-month period, nosocomial infections was evaluated in 2916 patients in the ICU of Denizli General Hospital. The surveillance of nosocomial infections was performed an active and prospective method based on clinical and laboratory findings.

Results: Totally 163 nosocomial infections were diagnosed in 138 ICU patients (4.73%). The rate of nosocomial infections was found as 12.7 infection/1000-patient-day. The incidence of nosocomial infections was found as 14.7 infection/1000-patient-day among internal patients and 11.2 infection/1000-patient-days among surgical patients. The most frequent nosocomial infections were found as bacteremia/sepsis (34.4%), urinary tract infection (21.5%) and pneumonia (10.4%). The most frequent causative agents were found as Staphylococcus aureus (27.6%), Pseudomonas spp. (11.7%) and Escherichia coli (10.4%). In comparison with the mortality rate in patients without nosocomial infections (669/2778; 22.9%), the mortality rate in patients nosocomial infections (81/138; 58.7%) significantly high.

Conclusion: Surveillance of nosocomial infection in ICU may be used as guide for infection control measures.

Key Words: Intensive care unit, Hospital infections.

Yazışma Adresi/Address for Correspondence:

Yrd. Doç. Dr. Şerife AKALIN

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi,

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı,

DENİZLİ/TÜRKİYE

e-posta: akalinse@hotmail.com

 

Geliş Tarihi/Received: 15/05/2008

Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 05/01/2009
[ Tam metin ][ PDF ]
<< Geri Yazdır
 
 
Designed and developed by

Bu site hekimleri sağlık alanında bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler tanı ve tedavi amaçlı kullanıldığında sorumluluk hublot replica tamamen kullanıcıya aittir.
Tüm hakları'ne aittir