P001

Eski?ehir Yunus Emre Devlet Hastanesi?nde 2005 Y?l?nda Saptanan Hastane Enfeksiyonlar?

Figen ?a?lan ?evik1, Nevil Ayk?n1, Hasan Naz1, Melahat U?ur2, Z?hre Do?ru Ya?ar2

1 Eski?ehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, ?nfeksiyon Klini?i,

2 Eski?ehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, ?nfeksiyon Kontrol Hem?iresi

Hastane infeksiyonlar? b?t?n d?nyada oldu?u gibi, ?lkemizde de ?nemli bir sa?l?k sorunu olma ?zelli?ini s?rd?rmektedir. Hastane infeksiyonu etkenlerinin da??l?m?n?n ve diren? profilinin bilinmesi ve bu verilerin y?llar i?inde izlenmesi, infeksiyon kontrol politikalar?na y?n verme ve hastanelerdeki hizmet kalitesi a??s?ndan ?nemlidir.

Hastanemiz 669 yatakl? bir hizmet hastanesi olup, 2001 y?l?ndan bu yana ?nfeksiyon Kontrol Komitesi aktif olarak ?al??maktad?r. S?rveyans sistemi olarak klinik ve laboratuvar verilerine dayal?, aktif prospektif surveyans y?ntemi kullan?lmakta olup, hastane infeksiyonu tan?lar? Centers for Disease Control and Prevention (CDC) kriterlerine g?re yap?lmaktad?r. Toplanan verilerin kay?t edilmesinde NosoLINE program? kullan?lm??t?r.

01.01.2005-31.12.2005 tarihleri aras?nda hastanemizde 32092 hasta yatarak tedavi g?rm??t?r ve 139 hastada (%0.4) 149 hastane infeksiyonu tesbit edilmi?tir. Hastane infeksiyonu h?z? %0.5 olarak belirlendi.

Tesbit edilen hastane infeksiyonlar?n?n %24.2?si cerrahi alan infeksiyonlar?, %20.8?i ?riner sistem infeksiyonlar?, %8.7?si bakteriyemi ve %36.9?u di?er (yumu?ak doku infeksiyonlar?, dek?bit ?lseri infeksiyonlar?, kemik-eklem infeksiyonlar? vb.) olarak de?erlendirilmi?tir. Bu infeksiyonlardan izole edilen mikroorganizmalar s?ras?yla %19.5 Koag?laz Pozitif Stafilokok, %11.4 Pseudomonas spp., %10.1 Acinetobacter spp. ve %7.5 Klebsiella spp. olarak belirlenmi?tir. Hastane infeksiyonlar?n?n en s?k g?r?ld??? klinik Dahiliye Klini?i (Genel Dahiliye, Hematoloji, Nefroloji, Gastroenteroloji) idi (%24.2). Daha sonra s?ras?yla Ortopedi (%15.4), N?roloji (%14.8) ve Genel Cerrahi Klini?i idi (%10.1).

Sonu? olarak, hastanemizde g?r?len hastane infeksiyonu oranlar?n?n ve da??l?m?n?n di?er hastanelere g?re daha d???k ve farkl? olmas?n?n nedeninin; hastanemizin hizmet hastanesi olmas? nedeniyle komplike hastalar?n daha az s?kl?kla yatmas?, hasta sirk?lasyonunun h?zl? olmas?, yo?un bak?m ?nitelerindeki hasta yatak say?s?n?n az olmas? ve servislerden k?lt?r g?nderme oran?n?n d???kl??? oldu?u d???n?lmektedir. Bunun yan?nda ?nfeksiyon Kontrol Komitesi ve Antibiyotik Kullan?m Komitesinin etkin ?al??malar?, s?rekli hizmet i?i e?itimlerin verilmesi ve personelin giderek daha bilin?li hale gelmesinin de hastane infeksiyonu h?z?n?n d???kl???ne katk?s? oldu?unu d???nmekteyiz.

 

P002

Antalya Devlet Hastanesi Yo?un Bak?m ?nitelerinde Alet Kullan?m? ile ?li?kili
Hastane ?nfeksiyon H?zlar?

Melahat Sar?ca1, Petek Deniz U?kan1, Senay Dodanl?1, T?lin Temizkan1, Figen Sar?g?l1

1 S.B. Antalya Devlet Hastanesi

Hastanemizde ?nfeksiyon Kontrol Komitesi 2001 y?l?nda ?al??malar?na t?m servislerde s?rveyans yaparak ba?lam??t?r ve hastane infeksiyon h?z?m?z 2001?de %2 olarak saptanm??t?r. Yo?un bak?m ?nitelerinde (YB?) invaziv alet kullan?m? s?kl???n?n fazla olmas?yla birlikte hastane infeksiyonlar?n?n daha y?ksek olmas? nedeniyle genel hastane ve servis spesifik infeksiyon oranlar? hastaneler ve servisler aras? kar??la?t?rmalarda zorluklar yaratm??t?r. 2003 y?l?ndan itibaren yo?un bak?m ?nitelerinde alet ili?kili infeksiyon oranlar? kullan?lmaya ba?lanm??t?r. Antalya Devlet Hastanesinde yo?un bak?m ?nitelerinde yatan hastalar Ocak-Aral?k 2005 tarihleri aras?nda geli?en hastane infeksiyonlar?, alet kullan?m ve alet ili?kili infeksiyon oranlar?, etkenler ve antibiyotik duyarl?l?klar? prospektif olarak incelendi. Bu tarihlerde YB?lerinde yatan 1496 hastan?n 170?inde infeksiyon saptand? (%11). En s?k g?r?len hastane infeksiyonu oran? kan dola??m? infeksiyonu idi. En s?k izole edilen etkenler Pseudomonas (%20.4), Koag?laz negatif stafilokok (KNS) (%19.4), S. aureus (18.2), E. coli (%10.5), Non-fermantatif gram negatif ?omak (NFGN?) (%5.8) olarak s?ralanmaktad?r.

Yo?un bak?m ?nitelerinde 1000 alet g?n?ne g?re ?riner sistem infeksiyonlar? Tablo 1?de sunulmu?tur. Ventilat?r ili?kili pn?moni ve santral katetere ba?l? kan dola??m? infeksiyonu oranlar?m?z her iki aletin kullan?m oran?n?n 0.1?den az olmas? nedeniyle hesaplanamam??t?r.

Sonu? olarak; hastanemiz yo?un bak?m ?nitelerinde ?riner kateter kullan?m?yla ili?kili infeksiyon oranlar?n?n hesaplanmas?, gerek ger?ek hastane infeksiyonlar?n? yans?tmakta, gerekse di?er hastanelerle kar??la?t?rmada kullan?lmas? a??s?ndan uygun olacakt?r.

 

P003

Antalya Devlet Hastanesi?nde Cerrahi Alan ?nfeksiyonlar?

Serpil Mete1, Melahat Sar?ca1, Ahmet ?zsancak1, T?lin Temizkan1, Figen Sar?g?l1

1 S.B. Antalya Devlet Hastanesi

Ama? : Cerrahi alan infeksiyonlar? (CA?) di?er hastane infeksiyonlar? gibi morbidite ve mortaliteyi artt?ran, hastanede kal?? s?resini artt?rarak maliyeti artt?ran nedenlerden biridir. Hastanemizde 5 y?ld?r hastane infeksiyonlar? s?rveyans? yap?lmaktad?r. Di?er literat?rlerin aksine nozokomiyal infeksiyonlar aras?nda CA?lar?m?z son s?rada yer almaktad?r (%4). Ger?ekten hastanemizde hastalar?n post-operatif yat?? s?relerinin k?sa olmas?ndan m?, yoksa bizim hastalara ula?amad???m?zdan dolay? m? CA? oran?m?z?n d???k oldu?unu ara?t?rmak amac?yla bu ?al??ma planland?.

Metod: Antalya Devlet Hastanesi?nde Genel Cerrahi, Beyin Cerrahi, Kad?n-Do?um, Ortopedi, Plastik Cerrahi, Gastroenteroloji Cerrahi servislerinde ameliyat olan 1335 hasta 07 Kas?m 2005-06 Ocak 2006 tarihleri aras?nda CA? a??s?ndan de?erlendirildi. Yatt?klar? s?re i?erisinde direkt infeksiyon hem?iresi, infeksiyon hekimi ve kendi hekimi ile birlikte, taburcu olduktan sonra ise hastalara verilen bilgi formlar? ile hastalar takip edildi (Tablo 1.

Sonu?lar: 1335 olgunun 25?inde (%1.8) CA? geli?ti. 25 hastan?n 14 tanesi kad?n (%56), 11 tanesi erkek (%44) olup, ya? ortalamalar? 47 (19-71) idi. Olgular?n yaralar? 4 olguda kirli (%16), 3 olguda yar? kirli (%12), 18 olguda (%72) temiz idi. 23 olgu genel anestezi, 1 olgu spinal anestezi, 1 olgu lokal anestezi uyguland?. Ortalama ameliyat s?resi 73 dakika (20-150 dakika) idi. 25 olgunun 18?i Genel Cerrahi klini?inden (%72), 3?? Ortopedi klini?inden (%12), 2?si Kad?n-Do?um klini?inden (%8) ve 1 olgu da Beyin Cerrahi (%4) klini?indendi. Yat?? s?releri ortalamas? 21.8 (3-60) idi.

7 olguda derin CA? (%28), 17 olguda y?zeyel CA? (%68), 1 olguda organ-bo?luk CA? (%4) saptand?. 25 CA? olgusunun 13??nde mikroorganizma izole edildi. Di?er olgularda ise hekim tan?s? ile yetinildi.

Sonu? olarak; Hastanemizde g?r?len CA? s?kl??? di?er hastanelere g?re ger?ekten ?ok az olmas?n?n bizce nedeni; hastanemizin hizmet hastanesi olmas? nedeniyle komplike hastalar?n daha az yatmalar?, Onkoloji ve yan?k ?niteleri gibi ?zel birimlerin olmamas?, sirk?lasyonun h?zl? ve hasta ile temas eden personel say?s?n?n az olmas? ve infeksiyon kontrol komitesi taraf?ndan konu ile ilgili s?rekli hizmet i?i e?itimlerinin verilmesi ile ilgili oldu?unu d???nmekteyiz.

 

P004

2000-2005 Y?llar? Aras?nda Antalya Devlet Hastanesindeki Hastane ?nfeksiyonlar?

Melahat Sar?ca1, Figen Sar?g?l1, Ali Osman ?ekercio?lu1, Mustafa Yorulmaz1, T?lin Temizkan1

1 S.B. Antalya Devlet Hastanesi

Hastane ?nfeksiyon Kontrol Komitesi 2000 Temmuz ay?nda kuruldu. S?rveyans ?al??malar?na Eyl?l ay? itibar?yla ba?land?. 2000-2003 y?llar? aras?nda hastane genelinde laboratuara dayal? s?rveyans yap?lm??, 2003 y?l?nda hem hastane genelinde, hem yo?un bak?mlara y?nelik s?rveyans y?r?t?lm??t?r. 2004-2005 y?llar? aras?nda laboratuvara dayal? ve alete dayal? s?rveyansa ge?ilmi?tir.

Hastane enfeksiyon h?zlar?m?z 2000 y?l?nda %0,7, 2001 y?l?nda %2, 2002 y?l?nda %2, 2003 y?l?nda %4,5 olarak tespit edilmi?tir. 2003 y?l?nda itibaren yo?un bak?m s?rveyanslar?na bak?ld???nda s?rveyans verileri 2003 y?l?nda %15,2, 2004 y?l?nda %15, 2005 y?l?nda %11 olarak bulunmu?tur.

2000-2001 y?llar? aras?nda en s?k idrar yolu enfeksiyonu, 2002-2003 y?llar? aras?nda en s?k bakteriyemi tespit edilmi?tir. 2003-2004 y?llar? aras?nda yo?un bak?m ?nitelerinde en s?k idrar yolu enfeksiyonu, 2005 y?l?nda ise en s?k bakteriyemi g?r?lm??t?r.

Hastane enfeksiyonlar?n?n en s?k izole edilen etkenlerine bak?ld???nda hastane genelinde 2001 y?l?nda Pseudomonas aeruginosa %18, MRSA (Metisiline diren?li Staphylococcus aureus) %11.7, MRKNS (Metisillin?e diren?li koag?laz negatif stafilokok) %6,8, E. coli %14,7, Candida %8,3, 2002 y?l?nda Pseudomonas aeruginosa %10,5, MRSA %19, MRKNS %15, E. coli %14, Candida %4, 2003 y?l?nda Pseudomonas aeruginosa %8,3, MRSA %15, MRKNS %14,6, E. coli %12, Candida %3,2 olarak bulunmu?tur.

Yo?un bak?m ?nitelerine bak?ld???nda 2004 y?l?nda Pseudomonas aeruginosa %18,5, MRSA %8,8, MRKNS %28, E. coli %18, Candida %5,3, 2005 y?l?nda P. aeruginosa %20,4, MRSA %24, MRKNS %27, E. coli %10,5, Candida %4,7 olarak tespit edilmi?tir.

 

P005

K?r?kkale ?niversitesi T?p Fak?ltesi Hastanesi?nde 2005 Y?l?nda G?r?len Hastane ?nfeksiyonlar?

 

?zcan Deveci1, Dilek K?l??1, Sedat Kaygusuz1, Ergin Aya?l?o?lu1, Canan A?alar1

1 K?r?kkale ?niversitesi T?p Fak?ltesi ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?

Ama?: K?r?kkale ?niversitesi T?p Fak?ltesi?nde yatan hastalarda Ocak 2005-Aral?k 2005 tarihleri aras?nda geli?en Hastane infeksiyonlar? ve mikroorganizmalar?n belirlenmesi.

Gere? ve Y?ntemler: K?r?kkale ?niversitesi T?p Fak?ltesi Hastanesinde Ocak 2005-Aral?k 2005 tarihleri aras?nda laboratuara ve klini?e dayal? aktif surveyans ?al??mas? yap?ld?. Hastane infeksiyon tan?s? Hastal?k Kontrol ve ?nleme Merkezi (CDC) kriterlerine g?re kondu.

Bulgular: 1 Ocak-31 Aral?k 2005 tarihleri aras?nda K?r?kkale ?niversitesi T?p Fak?ltesi Hastanesinde yatan 3570 hastan?n 145?inde hastane infeksiyonu (%4) geli?mi?tir. Bu infeksiyonun kliniklere g?re da??l?m?; Pediatri servisi; %17, Dahiliye servis; %16, ?roloji servisi; %12, Yenido?an servisi; %8, Genel Cerrahi; %6.7 ve Yo?un bak?m; %5 oran?nda idi. Yapt???m?z ?al??mada infeksiyonlar?n sistemlere da??l?m? s?kl?k s?ras?na g?re ilk s?rada ?riner sistem infeksiyonlar? (%41), ikinci s?rada cerrahi yara infeksiyonlar? (%26), ???nc? s?rada bakteriyemiler (%16) ve d?rd?nc? s?rada solunum sistemi infeksiyonlar? (%9) g?zlendi. Hastal?k infeksiyon etkenleri s?kl?k s?ras?na g?re; E. coli (%36.6), Nonfermanter (%14), Koag?laz negatif stafilokok (%9) ve S. aureus (%5) idi.

Sonu?: Hastanemizde nozokomiyal infeksiyon en s?k yenido?an servisi ile birlikte pediatri servisinde (toplam %25) g?r?lmektedir. Bunun muhtemel nedeni olarak hastanemizin referans hastanesi olmas?, pediatri ve yenido?an servisine yatan hastalar?n ortalama %59?unun ba?ka hastaneden hastanemize sevk olmas? olarak d???n?lm??t?r.

Nozokomiyal infeksiyon etkenlerine bakt???m?zda ilk s?rada gram (-) bakterileri g?rmekteyiz. Gram (-) bakterilerden de E. coli ilk s?rada g?r?lmektedir. Hastanemiz i?in Gram (+) bakteriler halen ikinci s?radad?r.

 

P006

Haydarpa?a Numune Hastanesi Beyin Cerrahisi Klini?inde Hastane ?nfeksiyonlar? S?rveyans?

?lknur Erdem1, Nurg?l Ceran1, Asuman ?eng?z ?nan1, ?ahinan Karl?1, Seniha ?enbayrak Ak?ay1,
Derya ?zt?rk Engin1, Pa?a G?kta?1, Tayfun Hakan1, M. Zafer Berkman1

1 Haydarpa?a Numune E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi

Beyin cerrahisi klini?inde izlenen hastalar hem cerrahi s?ras?nda hem de sonras?nda infeksiyonlara kar?? risk alt?ndad?rlar. Bu ?al??mada hastanemiz Beyin Cerrahisi Klini?i?nde izlenen hastalarda geli?en hastane infeksiyon s?kl???, tipi ve neden olan mikroorganizmalar?n belirlenmesi ama?land?.

Ocak 2005-Aral?k 2005 tarihleri aras?nda Beyin Cerrahisi Klini?i?nde izlenen hastalarda geli?en hastane infeksiyonlar? Hastal?k Kontrol Merkezi (CDC) kriterlerine g?re, prospektif olarak, laboratuvar ve klini?e dayal? aktif s?rveyans y?ntemi ile tan?mland?.

Bu s?re i?inde Beyin Cerrahisi Klini?i?nde izlenen 1210 hastan?n 55 (%4.5)?inde 63 (hastane infeksiyon h?z?: %5.2) hastane infeksiyonu geli?ti (1.1 infeksiyon/hasta). Hastane infeksiyonu tan?s? konan hastalar?n 38 (%57)?i erkek, 17 (%43)?si kad?n idi. Hastane infeksiyonlar?n?n 28 (%44)?i pn?moni, 15 (%24)?i merkezi sinir sistemi infeksiyonu idi. Olgular?n 19 (%30)?unda bakteremi vard?. En s?k izole edilen etkenler MRSA, P. aeruginosa ve Acinetobacter spp. idi. Gram negatif bakterilerin en ?ok duyarl? oldu?u antibiyotikler imipenem, meropenem, amikasin ve sefoperazon sulbaktam idi.

Mortalitenin ve tedavi maliyetlerinin olduk?a y?ksek olmas? nedeni ile beyin cerrahisi klini?inde hastane infeksiyonlar?n?n izlenmesi, erken tan? ve uygun antibiyotik tedavisi olduk?a ?nemlidir.

 

P007

Ventilat?rle ?li?kili Pn?monilerde Maliyet Analizi

Hicran Karao?lan1, Ata Nevzat Yal??n1, Melike Cengiz2, Atilla Ramazano?lu2,
Dilara ???n?3, Latife Mam?ko?lu1

1 Akdeniz ?niversitesi T?p Fak?ltesi ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?,

2 Akdeniz ?niversitesi T?p Fak?ltesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dal?,

3 Akdeniz ?niversitesi T?p Fak?ltesi T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?

Hastane k?kenli pn?moniler (HKP), geni? spektrumlu etkin antimikrobiyal ajanlara, kompleks destekleyici bak?m olanaklar?na ve koruyucu ?nlemlere kar??n hastane infeksiyonlar? i?inde en s?k g?r?len infeksiyonlar aras?ndad?r. Ventilat?rle ?li?kili Pn?moniler (V?P), mekanik ventilasyon uygulanan hastalarda s?k geli?en bir hastane infeksiyonu olup, HKP?lerin en ?nemli alt grubunu olu?turmaktad?r. ?al??mam?zda, ?zellikle tan?da g??l?klerin ya?and??? V?P?lerin de?erlendirilmesi ve maliyet analizinin yap?lmas? hedeflendi.

Yo?un Bak?m ?niteleri (YB?)?nde mekanik ventilasyon uygulanan ve V?P tan?s? alan 81 hasta ile ya?, cinsiyet ve altta yatan hastal?k olarak e?le?tirilen ve herhangi bir hastane infeksiyonu geli?meyen 81 hasta (kontrol grubu) de?erlendirildi. Hastanede yat?? s?resi V?P grubunda ortalama 15.7 g?n iken kontrol grubunda ortalama 4.9 g?n idi (p< 0.0001). Ek yat?? s?resi ise ortalama 10.8 g?n olarak bulundu. V?P grubundaki hastalarda YB?ne yat??tan sonra ortalama alt?nc? g?nde pn?moni geli?ti?i, 25?inin erken V?P ve 56?s?n?n ge? V?P olduklar? belirlendi. Erken V?P etkenleri aras?nda ilk s?rada metisilin duyarl? Staphylococcus aureus (%22.3) olmak ?zere Klebsiella pneumoniae (%14.8), Haemophilus influenzae (%11.1), E. coli (%11.1) ve Acinetobacter baumannii (%11.1) olarak bulundu. Ge? V?P etkenleri aras?nda ise ilk s?rada Pseudomonas aeruginosa (%41.1) olmak ?zere A. baumannii (%18.1) ve K. pneumoniae (%8.2) olarak bulundu. V?P grubunda mortalite oran? %32.0 (26/81) iken kontrol grubunda %19.7 (16/81) idi (p< 0.05).

Ek maliyet, hastane infeksiyonlar?n?n ekonomik analizinde de?erlendirilebilen ?nemli parametrelerden biridir. ?al??mam?zda, toplam maliyet V?P grubunda ortalama 8602.7 ? 5045.5 (1879-39422) Dolar ve kontrol grubunda 2621.9 ? 2053.3 (658-14305) Dolar olarak bulundu (p< 0.0001). V?P olgular?nda ek maliyet 5980 Dolar idi.

Sonu? olarak ?al??mam?zda, YB?nde geli?en V?P?lerin morbidite ve mortaliteyi artt?rd???, hastanede yat?? s?resinin uzamas? yan? s?ra ?nemli bir ek maliyet getirdi?i belirlendi. ?zellikle antibiyotikler, di?er ila?lar ve sarf malzemeleri ek maliyetin en ?nemli k?sm?n? olu?turmaktayd?. Maliyeti olduk?a d???k infeksiyon kontrol programlar?n?n etkin olarak uygulanmas?yla, V?P?lerin sebep olduklar? mortaliteyi, uzam?? yat?? s?relerini ve y?ksek ek maliyeti azaltmak olas?d?r.

 

P008

Hemodiyaliz ?nitesinde El Hijyeni

H?meyra Zengin1, G?n?l Y?ld?r?m1, Neslihan ?nal Kantar1, Dilek Nakas1, Burcu Ayd?no?lu1,
Ye?im ?etinkaya ?ardan1, Serhat ?nal2

1 Hacettepe ?niversitesi Eri?kin Hastanesi,

2 Hacettepe ?niversitesi T?p Fak?ltesi ?? Hastal?klar? Anabilim Dal? ?nfeksiyon Hastal?klar? ?nitesi

Giri?: Hemodiyaliz ?nitelerinde ?ok say?da hastan?n e? zamanl? olarak hemodiyalize al?nmas?, infeksiyon etkenlerinin personelin elleri, kontamine alet/malzemeler veya y?zeyler arac?l??? ile hastadan hastaya bula?ma riskini artt?r?r. Hacettepe ?niversitesi Eri?kin Hastanesi?nde 2005 y?l? ba??nda infeksiyon kontrol program?n?n yeniden d?zenlenmesi kapsam?nda hemodiyaliz ?nitesindeki uygulamalar?n g?zden ge?irilmesi planlanm??t?r.

Y?ntem: Ocak 2005?de hemodiyaliz ?nitesi ?al??anlar? i?in temel infeksiyon kontrol kurallar? konulu iki saatlik bir e?itim d?zenlenmi?, el antisepti?i ve ?nl?k ihtiya?lar?n?n kar??lanmas? sa?lanm??t?r. 1 Mart-31 Aral?k 2005 tarihleri aras?nda hemodiyaliz ?nitesi haftada 2-3 kez bir infeksiyon kontrol hem?iresi taraf?ndan ziyaret edilerek en az bir saat s?reyle el hijyeni kurallar?na uyum, eldiven ve ?nl?k kullan?m? konular?nda g?zlem yap?lm??, veriler standart bir forma kaydedilmi?tir. De?erlendirme sonu?lar? Haziran 2005 ve Ocak 2006?da ?nite Sorumlusu ve ?al??anlar? ile payla??lm??t?r.

Sonu?lar: Mart-May?s 2005 (birinci d?nem) aras?nda toplam 223, Haziran-Aral?k 2005 (ikinci d?nem) aras?nda toplam 514 g?zlem yap?lm??t?r. Birinci d?nemde hastalarla temas ?ncesinde el hijyeni kurallar?na uyum oran? hem?ire, doktor ve teknisyenler i?in s?ras? ile %17 (n= 198), %10 (n= 19) ve %0 (n= 6), hastalarla temas sonras?nda ise %39, %10 ve %33 olarak bulunmu?tur. Bu sonu?lar?n ?nite Sorumlusu ve ?al??anlar? ile payla??lmas?n? takiben g?zlemlere devam edilmi?tir. Geribildirimi takiben, ikinci d?nemde hastalarla temas ?ncesinde el hijyeni kurallar?na uyum oran? hem?ire, doktor ve teknisyenler i?in s?ras? ile %60.5 (n= 372), %11.9 (n= 42) ve %54 (n= 50) olarak bulunmu?tur. Temas sonras? el hijyeni kurallar?na uyum oran?n?n temas ?ncesine benzer oldu?u g?r?lm??t?r. Birinci d?nemde gereken durumlarda eldiven ve ?nl?k kullan?m oranlar? %36 ve %0, ikinci d?nemde ise %60.8 ve %1.2 olarak bulunmu?tur.

Tart??ma: G?zlem ?al??mas?na ba?lamadan ?nce e?itim verilmi? olmas?na ra?men birinci d?nemde el hijyeni kurallar?na uyum, eldiven ve ?nl?k kullan?m oranlar?n?n ?ok d???k oldu?u g?r?lm??, geribildirim verilmesini takiben yap?lan g?zlemlerde ?nl?k kullan?m? d???nda t?m ba?l?klarda hem?ire ve teknisyen grubunda belirgin iyile?me sa?lanm??t?r. ?nfeksiyon kontrol ?nlemlerine uyumun artt?r?lmas? i?in sadece e?itim vermek genellikle yeterli olmamakta, g?zlem yap?larak mevcut durumla ilgili geribildirim verilmesini takiben iyile?me sa?lanabilmektedir.

 

P009

Hacettepe ?niversitesi Eri?kin Hastanesi?nde Prosed?r Spesifik Cerrahi Alan
?nfeksiyonu H?zlar?n?n Hesaplanmas?: Pilot ?al??ma

Ye?im ?etinkaya ?ardan1, Duygu Yazgan Aksoy2, Sibel A?c?o?lu1, Aycan Y?ld?r?m3,
Sabiha Akdeniz3, G?n?l Y?ld?r?m3, H?meyra Zengin3, H?lya ?ahin3, Serhat ?nal1

1 Hacettepe ?niversitesi T?p Fak?ltesi ?? Hastal?klar? Anabilim Dal? ?nfeksiyon Hastal?klar? ?nitesi,

2 Hacettepe ?niversitesi T?p Fak?ltesi ?? Hastal?klar? Anabilim Dal?,

3 Hacettepe ?niversitesi Eri?kin Hastanesi

Giri?: Cerrahi alan infeksiyonu (CA?) h?zlar?n?n cerrahi giri?im tipleri ve say?lar? dikkate al?narak prosed?r spesifik olarak hesaplanmas? ?nerilmektedir. Hacettepe ?niversitesi Eri?kin Hastanesi?nde prosed?r spesifik cerrahi alan infeksiyonu h?zlar?n?n hesaplanmas? ve NNIS rakamlar? ile kar??la?t?r?larak standardize edilmi? infeksiyon oranlar?n?n (Standardized Infection Ratio= SIR)belirlenmesi amac?yla bir pilot ?al??ma ba?lat?lm??t?r.

Y?ntem: Takip edilecek giri?imler NNIS cerrahi giri?im kategorileri aras?ndan se?ilmi?tir. Ocak 2002-Haziran 2003 aras?nda se?ilen cerrahi giri?imler i?in CA?lerin belirlenmesinde NNIS y?ntemi ve kriterleri kullan?lm??t?r. CA? geli?imini etkileyen ba??ms?z risk fakt?rlerini belirlemek i?in lojistik regresyon analizi yap?lm??, hesaplanan prosed?r spesifik CA? h?zlar? indirekt standardizasyon y?ntemi kullan?larak NNIS rakamlar? ile k?yaslanm?? ve SIR de?erleri hesaplanm??t?r.

Sonu?lar: ?al??ma s?resince 2447 maj?r cerrahi giri?im takip edilmi?tir. Takip edilen cerrahi giri?imlerin 132?sinde (%5,4) CA? geli?mi?tir. Lojistik regresyon analizi ile kad?n cinsiyet, perioperatif kan transf?zyonu, a??k drenaj kateteri kullan?m? ve NNIS risk indeksi > 1, CA? geli?imi i?in ba??ms?z risk fakt?r? olarak belirlenmi?tir (p< 0,05). Vaka say?lar? yeterli olmad??? i?in sadece CHOL, HER, CRAN, COLO ve OES i?in NNIS ile k?yaslama yap?lm?? ve SIR de?erleri hesaplanm??t?r. CRAN, OES ve COLO kategorileri i?in CA? h?zlar?n?n anlaml? olarak y?ksek oldu?u g?r?lm??t?r. CA? h?zlar?n?n NRC (National Research Council) yara s?n?fland?rmas? ve NNIS risk indeksine g?re kategorizasyonu Tablo 1?de sunulmu?tur. NNIS risk indeksinin CA? geli?me riskini, NRC?ye oranla daha iyi s?n?fland?rd??? g?r?lm??t?r.

Tart??ma: Perioperatif kan transf?zyonu, a??k drenaj kateteri kullan?m? ve y?ksek NNIS risk indeks kategorisi di?er bir?ok ?al??mada da CA? geli?imi i?in ba??ms?z risk fakt?r? olarak bildirilmi?tir. SIR de?erinin t?m NNIS cerrahi giri?im kategorileri i?in hesaplanmas? infeksiyon kontrol? ile ilgili ?nceliklerin belirlenmesi ve al?nan ?nlemlerin etkinli?inin de?erlendirilmesi a??s?ndan ?nem ta??maktad?r. 2004 y?l? sonuna kadar hastanemizde CA?lerin saptanmas? i?in laboratuvara dayal? s?rveyans yap?lm??t?r. Bu ?al??man?n sonu?lar? g?zden ge?irildikten sonra CA? s?rveyans? i?in NNIS y?nteminin kullan?lmas?na ve belirli aral?klarla k?yaslama yap?lmas?na karar verilmi?tir.

 

P010

Sa?l?k Personelinin Enfeksiyonla ?lgili Tutum ve Davran??lar?

Bing?l Ispir2, Turan G?nd?z1, G?lten Karadeniz1, Emre Yan?kkerem1, Ay?e ?tn?2

1 Celal Bayar ?niversitesi,

2 Manisa Devlet Hastanesi

Ama?: Tan?mlay?c? tipteki ara?t?rman?n amac? sa?l?k personelinin enfeksiyonla ilgili tutum ve davran??lar?n? belirlemektir.

Y?ntem: Ara?t?rma, Manisa Devlet Hastanesi?nde ?al??an t?m hem?ireler evren olu?turacak ?ekilde planlanm??, ara?t?rmaya toplam 60 hem?ire kat?lm??t?r (n= 60). Verilerin toplanmas?nda soru ka??d? kullan?lm?? ve veriler bilgisayar ortam?nda SPSS 10.0 paket programda de?erlendirilmi?tir. ?statistiksel analizlerde y?zdelik testler kullan?lm??t?r.

Bulgular: Hem?irelerin %63.3?? 11 y?ldan fazla ?al??makta olup, ?o?unlu?u (%58.3) Sa?l?k Meslek Lisesi mezunudur. Hem?irelerin %90?? i?lemler s?ras?nda bariyer kulland?klar?n?, bariyeri en ?ok ila? uygulamalar?nda kulland?klar?n? (%16.7) belirtmi?lerdir. Hem?irelerin %11.7?si perk?tan kontamine yaralanma ile kar??la?m??, sadece 1 ki?i (%1.7) ??pheli cinsel ili?kide bulunmu?tur. %93.3?? herhangi bir sivri kesici alet yaralanmas?nda al?nmas? gereken ?nlemleri bildi?ini, %81.7?si en s?k kar??la??lan hastane enfeksiyonlar?n? bilmediklerini belirtmi?lerdir.

 

P011

Hacettepe ?niversitesi Eri?kin Hastanesi Yo?un Bak?m ?nitelerinde ?nvaziv Ara? ?li?kili Hastane ?nfeksiyonu H?zlar?

G?n?l Y?ld?r?m1, Neslihan ?nal Kantar1, Dilek Nakas1, H?meyra Zengin1, Burcu Ayd?no?lu1, Ye?im ?etinkaya ?ardan2, Serhat ?nal2

1 Hacettepe ?niversitesi Eri?kin Hastanesi,

2 Hacettepe ?niversitesi T?p Fak?ltesi ?? Hastal?klar? Anabilim Dal? ?nfeksiyon Hastal?klar? ?nitesi

Giri?: ?lkemizde invaziv ara? ili?kili hastane infeksiyonlar?n?n s?rveyans?na ilk olarak 2001 y?l?nda Hacettepe ?niversitesi Eri?kin Hastanesi?nde ba?lanm??t?r. 2001-2004 y?llar?na ait sonu?lar?n g?zden ge?irilerek, ?ncelikli alanlar?n ve yeni hedeflerin belirlenmesi ama?lanm??t?r.

Y?ntem: NNIS Sistemi taraf?ndan tan?mlanm?? olan standart s?rveyans y?ntemi kullan?lm??t?r. Hastane infeksiyonu tan?lar? CDC kriterlerine g?re konulmu?tur. Her YB? i?in invaziv ara? kullan?m oranlar? ve invaziv ara? ili?kili infeksiyon h?zlar? hesaplanarak benzer YB?lere ait rakamlarla kar??la?t?r?lm??t?r.

Sonu?lar: D?rt y?ll?k sonu?lar g?zden ge?irildi?inde 2004 y?l?nda Kalp-Damar Cerrahisi (KDC) YB? d???nda t?m YB?lerde hastane infeksiyonu h?zlar?nda belirgin bir art?? oldu?u g?r?lm??t?r. Bu art???n ?ncelikle 2004 y?l? i?inde ya?anan h?zl? hem?ire sirk?lasyonu ile ili?kili olabilece?i, KDC YB?de ger?ek durumun di?er YB?lerden farkl? olmad???, ancak ?ok daha az k?lt?r g?nderilmesi nedeniyle yap?lan s?rveyans?n duyarl?l???n?n daha d???k oldu?u d???n?lm??t?r. NNIS rakamlar? ile k?yasland???nda kateter ili?kili ?riner sistem infeksiyonlar? (K?-?S?) ve santral ven?z kateter ili?kili kan dola??m? infeksiyonlar?nda (SVK-KD?) farkl? d?nemlerde ge?ici art??lar ya?anmakla birlikte genellikle infeksiyon h?zlar?n?n < 50. persentile kar??l?k geldi?i, ancak ventilat?r ili?kili pn?moni h?zlar?n?n t?m YB?lerde d?rt y?l boyunca 90. persentilin ?ok ?zerinde seyretti?i g?r?lm??t?r. Sonu?lar her YB?de ?al??an hem?ire grubuyla yap?lan toplant?larda payla??lm??, ayr?ca YB? Sorumlular?n?n kat?ld??? bir toplant?da sunulmu? ve V?P h?zlar?n?n ?ok y?ksek olmas?n?n nedenleri tart???lm??t?r.

Tart??ma: Hasta ba??na d??en hem?ire say?s?n?n azl??? (gece shift?lerinde 4-5 hasta/hem?ire) y?ksek V?P h?zlar?n? etkileyen ?nemli bir fakt?r olabilir. Ancak mevcut hem?ire say?s? ile di?er ba?l?klarda ?nemli bir sorun ya?anmazken V?P h?zlar?n?n ?ok y?ksek olmas?, bu konuda yap?lan sistematik bir hata veya hatalardan kaynaklan?yor olabilece?ini d???nd?rmektedir. Literat?r bilgilerinden yola ??k?larak bu ama?la bir iyile?tirme tak?m? kurulmas?na ve konunun toplam kalite iyile?tirme y?ntemleri kullan?larak ara?t?r?lmas?na karar verilmi?tir. ?yile?tirme Tak?m? ?al??malar?na kas?m 2005 sonunda ba?lam??t?r. Ancak muhtemelen konu ?zerinde ?nemle durulmas? ve fark?ndal?k yarat?lmas? sayesinde 2005 y?l?nda t?m YB?lerde V?P h?zlar?nda ?nemli azalma sa?lanm??, bununla ilgili bir ?rnek ?ekil 1?de sunulmu?tur.

 

P012

Hacettepe ?niversitesi Eri?kin Hastanesi?nde
Prosed?r Spesifik Cerrahi Alan ?nfeksiyonu H?zlar?

H?meyra Zengin1, Dilek Nakas1, Neslihan ?nal Kantar1, G?n?l Y?ld?r?m1,
Burcu Ayd?no?lu1, Ye?im ?etinkaya ?ardan2, Serhat ?nal2

1 Hacettepe ?niversitesi Eri?kin Hastanesi,

2 Hacettepe ?niversitesi T?p Fak?ltesi ?? Hastal?klar? Anabilim Dal? ?nfeksiyon Hastal?klar? ?nitesi

Giri?: Cerrahi alan infeksiyonu (CA?) h?zlar?n?n cerrahi giri?im tipleri ve say?lar? dikkate al?narak prosed?r spesifik olarak hesaplanmas? ?nerilmektedir. Hacettepe ?niversitesi Eri?kin Hastanesi?nde Ocak 2002-Haziran 2003 aras?nda yap?lan pilot ?al??man?n sonu?lar?n?n de?erlendirilmesini takiben, Ekim 2004?den itibaren prosed?r spesifik cerrahi alan infeksiyonu s?rveyans?na ba?lanm??t?r. ?rnek olu?turmas? amac?yla 2005 y?l? sonu?lar? sunulmu?tur.

Y?ntem: NNIS cerrahi giri?im kategorilerinin tamam?na ek olarak, NNIS?de yer almayan, ancak Hastanemiz i?in ?nemli oldu?u d???n?len perk?tan nefrolitotomi, rekonstr?ktif cerrahi, meme protezi ve transplantasyon kategorilerinin izlenmesine karar verilmi?tir. Cerrahi giri?im listesi, g?nl?k olarak hastane informasyon sistemi kay?tlar?ndan al?nm?? ve hastalar hafta i?i her g?n bir infeksiyon kontrol hem?iresi taraf?ndan ziyaret edilmi?tir. CA? tan?s?, CDC kriterlerine g?re konulmu?tur. Taburculuk sonras? s?rveyans yap?lmam??t?r. Veri toplamak amac?yla standart formlar kullan?lm?? ve t?m veriler NOSONLINE Program?nda kay?t alt?na al?nm??t?r. CA? h?zlar? ??er ayl?k d?nemler halinde prosed?r spesifik, NNIS risk indeksine g?re ve cerrah spesifik olarak hesaplanm??t?r.

Sonu?lar: 1 Ocak-31 Aral?k 2005 tarihleri aras?nda toplam 44 kategoride, 6115 cerrahi giri?im izlenmi?tir. En s?k yap?lan 10 cerrahi giri?im kategorisi i?in prosed?r spesifik ve NNIS risk indeksine g?re kategorize edilmi? CA? h?zlar? Tablo 1?de sunulmu?tur. Tablo 1?de yer alan h?zlar Cerrahi Anabilim Dallar? ile payla??lm??t?r. Cerrah spesifik CA? h?zlar?n?n cerrahlardan gelecek talep do?rultusunda ki?iye ?zel olarak bildirilmesi planlanm??t?r. Tart??ma: 2005 y?l? rakamlar? g?zden ge?irilerek az say?da infeksiyon geli?en veya hastanede yat?? s?resinin k?sal??? nedeniyle geli?en infeksiyonlar?n saptanmas?n?n g?? oldu?u kategorilerin (?rne?in, sezeryan ile do?um, di?er endokrin sistem cerrahisi, vajinal histerektomi, di?er kulak burun bo?az cerrahisi, gibi) izlemden ??kar?lmas? ve Cerrahi Anabilim Dallar?ndan gelecek ?neriler do?rultusunda NNIS?de yer almayan, ancak izlenmesinin faydal? olaca?? d???n?len kategorilerin s?rveyans kapsam?na al?nmas? planlanm??t?r.

 

P013

Eski?ehir Yunus Emre Devlet Hastanesi?nde Yatan Hastalarda
Antibiyotik Kullan?m?na Y?nelik Kesitsel Ara?t?rma

Hasan Naz1, Figen ?a?lan ?evik1, Nevil Ayk?n1, Melahat U?ur2, Z?hre Do?ru Ya?er2

1 Eski?ehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, ?nfeksiyon Klini?i,

2 Eski?ehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, ?nfeksiyon Kontrol Hem?iresi

Ama?: Bu ?al??ma hastanemizde yatmakta olan hastalarda antibiyotik kullan?m oranlar? ve uygunlu?u belirlemek amac?yla yap?ld?.

Materyal ve metod: Hastanemizde yatan t?m hastalar 4 Ocak 2006 tarihinde antibiyotik kullan?m? ve uygunlu?u a??s?ndan de?erlendirildi. ?al??ma g?n?nde hastanede yatan t?m hastalar tek tek ziyaret edildi ve antibiyotik kullanan hastalar?n t?m t?bbi verileri hekim ve/veya dosyas?ndan kaydedildi.

Bulgular: ?al??maya al?nan 590 hastan?n 230 (%38.9)?unun antibiyotik kulland??? saptanm??t?r. Antibiyotik kullanan hastalar?n 115 (%50)?inin cerrahi, 115 (%50)?inin dahili servislerde yatmakta oldu?u tesbit edildi.

Antibiyotikler 151 (%65.7) hastada tedavi, 79 (%34.3) hastada profilaksi ama?l? kullan?lm??t?r. Antibiyotik tedavisi alan toplam 230 hastan?n 78 (%33. 9)?inde uygunsuz antibiyotik kullan?m? belirlenmi?tir. Antibiyotiklerin kullan?m amac?na g?re uygunluk durumu Tablo 1?de verilmi?tir. Uygun antibiyotik kullanan hastalarda mikrobiyolojik verilerle tedaviye ba?lanan 7 (%4.6) hasta saptan?rken uygunsuz antibiyotik kullanan hastalarda mikrobiyolojik verilere dayal? tedavi tesbit edilemedi. ?al??ma g?n?nde 4 (%0.67) hastaya hastane k?kenli infeksiyon (HK?) tan?s? konulmu?tur. Antibiyotik kullan?m?nda yap?lan hatalar Tablo 2?de sunulmu?tur.

Tart??ma ve sonu?: ?al??mam?z sonucunda hastanemizde k?lt?r alma al??kanl???n?n yetersiz oldu?u ve ?zellikle profilaksi ama?l? uygunsuz antibiyotik kullan?m?n?n y?ksek oldu?u tesbit edilmi?tir.

 

P014

Hacettepe ?niversitesi Eri?kin Hastanesi?nde Vankomisin Diren?li
Enterokok S?rveyans?n?n ?lk Be? Y?ll?k Sonu?lar?

Neslihan ?nal Kantar1, Ye?im ?etinkaya ?ardan2, P?nar Zarakolu2, G?n?l Y?ld?r?m1,
H?meyra Zengin1, Dilek Nakas1, Burcu Ayd?no?lu1, Belgin Altun2, Serhat ?nal2

1 Hacettepe ?niversitesi Eri?kin Hastanesi,

2 Hacettepe ?niversitesi T?p Fak?ltesi ?? Hastal?klar? Anabilim Dal? ?nfeksiyon Hastal?klar? ?nitesi

Giri?: T?rkiye?de ilk vankomisin diren?li enterokok (VRE) su?u 1998?de izole edilmi?tir. VRE i?in y?ksek risk grubuna giren hasta say?s?n?n fazla olmas? nedeniyle Hacettepe ?niversitesi Eri?kin Hastanesi?nde Kas?m 2000?de aktif VRE s?rveyans?na ba?lanm??t?r.

Y?ntem: Eri?kin Hastanesi Yo?un Bak?m ?nitelerinde yatan t?m hastalar, ?? Hastal?klar? Servislerindeki n?tropenik hastalar, kemik ili?i ve solid organ nakli yap?lan hastalar s?rveyans kapsam?na al?nm??t?r. Haftada bir kez perianal s?r?nt? k?lt?r? al?narak hasta ba??nda seftazidim (64 mg/ml) ve vankomisin (6 mg/ml) i?eren D-coccocele agara (Bio-merieux, Fransa) ekim yap?lm??t?r. S?rveyans k?lt?rleri ?? Hastal?klar? Anabilim Dal? ?nfeksiyon Hastal?klar? ?nitesi Ara?t?rma Laboratuvar??nda de?erlendirilmi?tir. Enterokoklar?n tan?mlanmas? i?in API-20 Strep (Bio-merieux, Fransa) kullan?lm??, ampisilin, vankomisin, teikoplanin, gentamisin ve streptomisin duyarl?l?klar? mikrodil?syon y?ntemiyle ?al???lm??, beta-laktamaz ?retimi sefinaz diski (Beckton Dickinson, Cockeysville, MD) kullan?larak test edilmi?tir. Diren? genotipinin belirlenmesi i?in polimeraz zincir, su?lar aras?ndaki klonal ili?kinin ara?t?r?lmas? i?in PFGE kullan?lm??t?r.

Sonu?lar: Kas?m 2000-Aral?k 2005 aras?nda toplam 58 hastada Vankomisin diren?li Enterococcus faecium kolonizasyonu saptanm??t?r (Tablo 1). T?m izolatlar?n VanA pozitif oldu?u ve beta-laktamaz ?retmedi?i g?r?lm??t?r. PFGE analizi ile en az 10 farkl? su? tipinin bulundu?u saptanm??t?r. Beyin Cerrahisi YB?deki toplam 14 hastadan yedisinin ayn? su?la kolonize oldu?u, di?er YB?lerde ve servislerde buna benzer klonal bir yay?l?m olmad??? g?r?lm??t?r. Hi?bir hastada klinik infeksiyon geli?memi?tir.

Tart??ma: VRE-pozitifli?i saptanan hastalar?n tek ki?ilik odalara yerle?tirilmesi ve s?k? temas izolasyonuna al?nmas? gerekmektedir. T?m hastane genelinde VRE kontrol? i?in ayn? kurallar uygulanmas?na ra?men, Beyin Cerrahisi YB?de izolasyon odas?n?n bulunmamas? bu ?nitedeki kontrol? zorla?t?rm?? ve yakla??k alt? ay s?ren bir salg?n ya?anm??t?r. Aktif s?rveyans, ba?ar?l? bir VRE kontrol program?n?n en ?nemli bile?enlerinden biridir. Hastanemizde y?r?t?lmekte olan s?rveyans program? ile VRE?nin endemik nozokomiyal bir patojen haline gelmesi ve klinik infeksiyon geli?mesi ?nlenmi?tir.

 

P015

Mersin ?niversitesi T?p Fak?ltesi Hastane ?nfeksiyonlar? S?rveyans?:
2005 Y?l? Sonu?lar?

G?lden Ers?z1, Zeynep Kaya1, Nuran Delialio?lu1, Sevin Kara?orlu1,
?zlem Kandemir2, Ali Kaya1

1 Mersin ?niversitesi T?p Fak?ltesi Hastane ?nfeksiyon Kontrol Komitesi,

2 Mersin ?niversitesi T?p Fak?ltesi Klinik Bakteriyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?

Mersin ?niversitesi T?p Fak?ltesi hastanesinde hastane infeksiyonlar?n?n izlenmesi ve ?nlenmesi amac?yla yap?lan s?rveyans ?al??mas?n?n 2005 y?l? sonu?lar? irdelenmi?tir.

Aktif, prospektif hastaya dayal? s?rveyans ?al??mas?n?n 1 Ocak-31 Aral?k 2005 verileri tan?mlay?c? istatistiksel testlerle de?erlendirilmi?tir. 300 yatakl? hastanemizde bu d?nem i?inde 95603 g?n yatan 15751 hastada 811 infeksiyon saptand? ve etken olarak 954 mikroorganizma izole edildi.

?nfeksiyon h?z? 8.4/1000 hasta yat?? g?n? (HYG) olarak belirlendi. ?nceki 4 y?la g?re en y?ksek oran olmas?na kar??n istatistiksel olarak di?er y?llardan farkl? de?ildi (P= 0.52; 95% CI= -1.96 ? 3.29). En y?ksek infeksiyon h?zlar?; Reanimasyon Yo?un Bak?m ?nitesinde (RYB?) 64.8/1000 HYG, Yenido?an Yo?un Bak?m ?nitesinde 25.8/1000 HYG, N?roloji B?l?m?nde 14.0/1000 HYG idi. RYB?de en s?k tespit edilen infeksiyonlar %49.0 oran?yla ventilat?r ili?kili pn?monilerdi (V?P). Cerrahi Bilimlerde ise en s?k rastlan?lan infeksiyonlar beklenildi?i gibi cerrahi yara infeksiyonlar?yd? (CY?) (%67.5). Dahili Bilimlerde %19.9 bakteriyemi, %16.5 klinik sepsis en s?k g?zlenen hastane infeksiyonlar?yd?. ?nfeksiyonlara g?re etkenler de farkl?l?k g?steriyordu. Bakteriyemilerde en s?k izole edilen etkenler Stafilokoklar (%54.0), CY? ise E. coli (%21.1), Stafilokoklar (%17.0) ve Pseudomonas spp. (%16.5) idi. Cerrahi Bilimlerde ?zellikle de CY?da E. coli beklenmedik oranda y?ksek infeksiyon etkeni olarak izole edildi. Buna Enterobacteriaceae ailesinden di?er etkenler e?lik ediyordu (%17.5). Bu etkenlerin geni?lemi? spektrumlu beta-laktamaz ?retiyor olmakla birlikte ayn? plazmidi ta??y?p ta??mad??? a??s?nda herhangi bir ara?t?rma yap?lmad?. RYB? V?P h?z? 31.9/1000 ventilat?r g?n?, ?riner kateter ili?kili ?S? h?z? ise 8.6/1000 kateter g?n? olarak saptand?. Kateter ili?kili ?S? en s?k izole edilen etken E. coli (%41.7) iken, V?P?de Acinetobacter spp. saptand? (%29.8) ki bu hem RYB?nde (%26.5) hem de hastane genelinde (%10.0) 2005 y?l? i?in en b?y?k problem olarak kar??m?za ??kt?.

Ge?ti?imiz y?llara oranla 2005 y?l?nda infeksiyon oranlar?nda bir art?? oldu?u fakat bunun istatistiksel olarak anlaml? olmad???, CY?da E. coli ve di?er Gram negatif basillerin beklenenden daha y?ksek oranda infeksiyon etkeni olarak kar??m?za ??kt??? tespit edilmi?tir. Ayr?ca daha ?nceki y?llarda Acinetobacter spp. izolasyon oranlar? %1?in alt?ndayken ?zellikle y?l?n ikinci yar?s?nda y?ksek oranlara eri?erek salg?na neden olmu?tur.

 

P016

Denizli Devlet Hastanesi 2005 Y?l? Hastane ?nfeksiyonlar?

?erife Akal?n1, Neriman Erkaya1, Halil Karata?1

1 Denizli Devlet Hastanesi ?nfeksiyon Kontrol Komitesi

Ama?: Denizli Devlet Hastanesi?nde 2005 y?l? hastane infeksiyon epidemiyolojisinin ara?t?r?lmas?d?r.

Y?ntem: 01 Ocak 2005-31 Aral?k 2005 tarihleri aras?nda Denizli Devlet Hastanesi?nin t?m servislerinde yatan hastalarda geli?en hastane infeksiyonlar?, ?nfeksiyon Kontrol Ekibi taraf?ndan dahili ve cerrahi yo?un bak?mlarda g?nl?k klinik izlem ve laboratuvara dayal?, di?er birimlerde laboratuvara dayal? s?rveyansla ara?t?r?ld?.

Bulgular: Bu d?nemde yatan 46.606 hastada 132 (%0.3) hastane infeksiyonu saptand?. Yo?un bak?m ?niteleri (YB?) hastane infeksiyonunun en s?k g?r?ld??? yerlerdi. Dahiliye yo?un bak?mda 637 hastada 54 (%8.5), cerrahi yo?un bak?mda 938 hastada 39 (%4.2) hastane infeksiyonu saptand?. Bunlar? anestezi (3, %1.4), ortopedi (16, %0.7) ve beyin cerrahisi (7, %0.6) izledi. Hastane infeksiyonu olarak en s?k bakteriyemi (54 enfeksiyon, %34, 2) saptand?. Bunu ?riner sistem infeksiyonu (41 enfeksiyon, %27.5) ve cerrahi alan infeksiyonu (28 infeksiyon, %18.8) izledi. Hastane infeksiyon etkeni olarak 84 gram-negatif bakteri (%55), 50 gram-pozitif bakteri (%32.9) izole edildi. En s?k izole edilen etken patojen Staphylococcus aureus (50, %32.9) idi. Enfeksiyonlar?n 18?inde (%11.8) etken saptanamad?.

Sonu?lar: YB? hastalar?nda enfeksiyon geli?me h?z? di?er servislere g?re daha y?ksekti. Di?er servislerde sadece laboratuara dayal? s?rveyans yap?ld??? ve k?lt?r isteme oran? ?ok d???k oldu?u i?in bu servislerin oranlar? beklenenden daha az g?r?lmektedir. Bu nedenle k?lt?r alma al??kanl???n?n art?r?lmas?, riskli kliniklerde hastaya dayal? s?rveyans ?al??mas?na ve daha ger?ek?i veriler i?in alet-ili?kili enfeksiyon h?zlar?n?n ara?t?r?lmas?na ihtiya? vard?r.

 

P017

Haydarpa?a Numune E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi Hastane ?nfeksiyonlar?:
Nokta Prevalans Sonu?lar?

Asuman ?eng?z ?nan1, ?lknur Erdem1, ?enol ?omo?lu1, ?ahinan Karl?1,
Derya ?zt?rk Engin1, Nurg?l Ceran1, Emin Karag?l1, Pa?a G?kta?1

1 Haydarpa?a Numune E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi

Ama?: Bu ?al??mada Haydarpa?a Numune E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi?nde hastane infeksiyonlar?n?n nokta prevalans y?ntemiyle belirlenmesi ama?lanm??t?r.

Y?ntem: 22.12.2005 tarihinde hastanemizin t?m klinikleri ziyaret edilerek, hastane infeksiyon h?z?, etkenleri ve bu etkenlerin antibiyotik duyarl?l?klar? belirlenmi?tir. Hastane infeksiyonu tan?m? ve s?n?fland?r?lmas?nda Hastal?k Kontrol Merkezi (CDC) kriterleri kullan?lm??t?r.

Bulgular: Toplam yatak kapasitesi 685 olan hastanemizde 22.12.2005 tarihinde yatan hasta say?s? 621 olarak belirlenmi?, 11 hastada toplam 14 hastane infeksiyonu saptanm??t?r (hastane infeksiyon h?z?: 2.25). Hastane infeksiyonlar?n?n kliniklere g?re da??l?m? Tablo 1?de g?sterilmi?tir. Hastane infeksiyonu geli?en olgular?n, %63.6?s? erkek, %36.3?? kad?n olup, ya? ortalamas?: 45.0 (5-72) idi ve %63.6?s?nda kronik renal yetmezlik, kronik akci?er hastal???, diabetes mellitus gibi altta yatan hastal?k vard?. ?nfeksiyonlar?n %45.4?? pn?moni, %36.3?? yara yeri infeksiyonu, %27.2?si ?riner infeksiyon, %18.1?i kan dola??m? infeksiyonu idi. Etkenler, Acinetobacter spp., metisiline diren?li Staphylococcus aureus (MRSA), Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus spp., Candida albicans ve 1 olguda etken belirsiz olarak saptand?. Asinetobakter k?kenlerinin en s?k duyarl? oldu?u antimikrobiyaller sefaperazon-sulbaktam ve amikasin iken, ps?domonas k?kenlerinin en duyarl? oldu?u antimikrobiyaller imipenem, meropenem ve piperasilin-tazobaktam olarak belirlendi.

Hastanemizde, hastane infeksiyon h?z? di?er kliniklere g?re y?ksek olan Anesteziyoloji ve Reanimasyon ile Beyin Cerrahisi klinikleri hastaya dayal? aktif surveyans y?ntemiyle izlenmektedir. Di?er kliniklerin hastane infeksiyonlar?n?n de?erlendirilmesi belirli aral?klarla nokta prevalans ?al??malar? ile yap?lmaktad?r. Bu ?al??mada hastanemizde en s?k g?r?len hastane infeksiyonu pn?moni, en s?k izole edilen etken Acinetobacter spp. olarak saptanm??t?r.

 

P018

Atat?rk ?niversitesi T?p Fak?ltesi Hastanelerinde Hastane ?nfeksiyonlar?:
?? Y?ll?k Sonu?lar?n Kar??la?t?r?lmas?

Serpil Erol1, Z?lal ?zkurt1, Ayten Kadanal?1, Kemalettin ?zden1, Asuman Aras2,
Mehmet Parlak1

1 Atat?rk ?niversitesi T?p Fak?ltesi Klinik Bakteriyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?,

2 Atat?rk ?niversitesi T?p Fak?ltesi Hastaneleri ?nfeksiyon Kontrol Hem?iresi

Ama?: Bu ?al??mada Atat?rk ?niversitesi T?p Fak?ltesi Yakutiye ve Aziziye Ara?t?rma Hastaneleri?nde 2003, 2004 ve 2005 y?llar?nda g?r?len hastane infeksiyonlar?n?n (H?) kar??la?t?r?lmas? ama?lanm??t?r.

Y?ntem: ?al??mada Atat?rk ?niversitesi Ara?t?rma Hastaneleri ?nfeksiyon Kontrol Komitesi taraf?ndan kliniklerden aktif, prospektif ve hasta temelli s?rveyans ile ?? y?ll?k periyottan toplanan veriler kullan?ld?.

Bulgular: 2003 y?l?nda her iki hastanemizde toplam 1033 H? saptanm?? olup, H? prevelans? %2.9 olarak saptan?rken, 2004 y?l?nda infeksiyon say?s? 933 olup prevalans %2.5, 2005 y?l?nda ise H? say?s? 714 ve prevalans? %1.8 olarak belirlenmi?tir. H?lar?n prevalans?n?n, en s?k saptanan infeksiyon t?rlerinin ve etkenlerin y?llara g?re da??l?m? Tablo 1?de g?sterilmi?tir.

Sonu?: Hastane infeksiyonlar?n?n prevalans? son ?? y?lda d???? e?ilimi g?stermi?tir. En ?arp?c? d???? yan?k ?nitesinde g?zlenmi?tir. Ancak ?zellikle Anestezi ve Reanimasyon Klini?i ve Premat?re Klini?i?nde olmak ?zere hastane infeksiyonlar? hala ?nemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Ayr?ca y?llar i?inde bakteremi g?r?lme oran? giderek azal?rken CAI?lar?n daha ?n plana ge?ti?i dikkat ?ekmektedir. Hastane infeksiyonu etkeni olan bakterilerden KNS, P. aeruginosa ve E. coli hala en s?k kar??la??lan ?? etken olmaya devam etmektedir.

 

P019

Haydarpa?a Numune Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Klini?inde Hastane ?nfeksiyonlar?

?lknur Erdem1, Asuman ?eng?z ?nan1, Nurg?l Ceran1, Duygu Mert1, Seniha ?enbayrak Ak?ay1,
Seyfi ?. ?zy?rek1, Pa?a G?kta?1, M?cahit G?rge?1, Cihangir ?slam1

1 Haydarpa?a Numune E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi

Kemik doku veya implant infeksiyonlar?n?n tedaviye diren?li olmas?, tekrarlama riskinin y?ksek olmas?, tedavi maliyetinin y?kselmesi ve mortaliteye yol a?abilmesi nedeni ile ortopedi kliniklerinde infeksiyon en ?ok korkulan komplikasyonlardan birisidir. Bu ?al??mada hastanemiz Ortopedi ve Travmatoloji Klini?i?nde izlenen hastalarda hastane infeksiyon s?kl???, tipi ve etken mikroorganizmalar?n belirlenmesi ama?land?.

Ocak 2005-Aral?k 2005 tarihleri aras?nda Ortopedi ve Travmatoloji Klini?i?nde izlenen hastalardan Hastal?k Kontrol Merkezi (CDC) kriterlerine g?re hastane infeksiyonu tan?s? konan hastalar de?erlendirildi.

Bu s?re i?inde Ortopedi ve Travmatoloji Klini?i taraf?ndan izlenen hastalarda hastane infeksiyon h?z? %1.9 olarak belirlendi. Hastane infeksiyonlar?n?n %83?? cerrahi alan infeksiyonu, %6?s? pn?moni, %4?? kan dola??m? infeksiyonu, %4?? protez infeksiyonu, %3?? idrar yolu infeksiyonu idi. En s?k izole edilen etkenler Staphylococcus aureus (S. aureus), Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter spp. idi. Cerrahi alan infeksiyonlar?n?n %65?inde etken S. aureus idi. ?nfeksiyon etkeni olarak izole edilen stafilokoklarda metisilin direnci %90 idi.

Ortopedik cerrahide hastane infeksiyonlar? geli?imini ?nlemede s?rveyans ?al??malar? ve infeksiyon kontrol ?nlemlerinin uygulanmas? olduk?a ?nemlidir.

 

P020

Mersin ?niversitesi T?p Fak?ltesi Hastanesinde Vankomisin Diren?li
Enterokok Prevalans?n?n Belirlenmesi

?smet Bay?nd?r1, G?lden Ers?z1, Ali Kaya1

1 Mersin ?niversitesi T?p Fak?ltesi Klinik Bakteriyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?

Mersin ?niversitesi T?p Fak?ltesi Hastanesi?ne yeni yatan hastalardaki VRE ta??y?c?l?k prevalans? ve yo?un bak?m birimlerinde yatt?klar? s?rece VRE ile kolonize olma oranlar?n? belirlemek amac? ile prospektif s?rveyan ?al??mas? yap?ld?.

?al??maya 0cak-Haziran 2005 d?neminde hastaneye yeni yatan (0. g?n) ve yo?un bak?m ?nitelerinde yatmakta olan olgular dahil edildi. Yeni yatan 1000 olgudan yat??lar?n?n ilk g?n? ve Yo?un Bak?m ?nitelerinde yatmakta olan 100 olgudan ilk g?n ve her hafta perianal s?r?nt? al?nd?. ?rnekler hasta ba??nda 6 ?g/ml vankomisin ve 64 ?g/ml seftazidim i?eren Mueller-Hinton Broth i?ine yerle?tirildi. 48. saatte bulan?kl?k saptanan ve 72. saatin sonunda bulan?kl?k olan ve olmayan b?t?n t?plerden 6 ?g/ml vankomisin ve 64 ?g/ml seftazidim i?eren D-Coccosel agara pasaj yap?ld?. Enterokoklar?n BBL CRYSTAL Gram-Positive ID System ile tiplendirilmesi yap?ld?. ?zole edilen su?lar?n vankomisin direnci E-test ile do?ruland?.

Bu d?nemde hastanede yatan hasta say?s? 8653, hasta yat?? g?n? ise 57823 idi. Hastaneye yeni yatan olgular?n 780?i (%78) erkek, 220?si (%22) kad?nd?, ya?lar? 3-97 (ortalama 49.2) aras?nda de?i?mekteydi. Dahiliye Yo?un Bak?m ve Cerrahi Yo?un Bak?mlarda hasta yat?? g?n? 3606, hasta yat?? g?n?ne g?re ?rnekleme oran? %20.0, Reanimasyon ?nitesinde ise yat?? g?n? 891 ve ?rnekleme oran? %50.3 idi. Yo?un Bak?m ?nitelerinde 12 enterokok su?u izole edildi. D?rt su? E. faecium, 8 su? E. faecalis olarak tiplendirildi. Tarama besiyeri ile VRE olarak saptanan E. faecium su?lar?n?n sadece biri E-test ile vankomisine diren?li tespit edildi ve M?K de?eri > 256 ?g/mL idi. Hastaneye yeni yatan olgularda ise vankomisin diren?li enterokok tespit edilmedi. Say?n?n azl??? nedeniyle istatistiksel olarak risk de?erlendirmesi yap?lmad?. ?al??mam?z?n sonucunda b?lgemizde hastanemiz i?in VRE?lar?n ?imdilik hastane infeksiyonlar?nda epidemiyolojik a??dan bir sorun olu?turmayaca?? kanaatine var?ld?.

 

P021

?nfeksiyon Kontrol?nde Toplam Kalite ?yile?tirme Y?ntemlerinin Kullan?m?

Ye?im ?etinkaya ?ardan1, G?n?l Y?ld?r?m2, Burcu Ayd?no?lu2, Asuman ?z2, Ayla ?elikcan2,
Ay?eg?l Akar2, Emel Nergis2, Filiz Kandemir2, Naile Mara?l?o?lu2, Nermin Has?rc?2,
Kemal Yenilmez4, G?l Kalyoncu3, Serhat ?nal1

1 Hacettepe ?niversitesi T?p Fak?ltesi ?? Hastal?klar? Anabilim Dal? ?nfeksiyon Hastal?klar? ?nitesi,

2 Hacettepe ?niversitesi Eri?kin Hastanesi,

3 Hacettepe ?niversitesi Hastaneleri ?nsan Kaynaklar? Koordinat?rl???,

4 Hacettepe ?niversitesi Hastaneleri Kalite Koordinat?rl???

Giri?: Hacettepe ?niversitesi Eri?kin Hastanesi YB?lerinde V?P h?zlar? NNIS rakamlar?na g?re 90. persentilin en az iki kat ?zerindedir. V?P h?zlar?n?n azalt?lmas? i?in toplam kalite iyile?tirme y?ntemlerinin ba?ar? ile kullan?ld??? literat?r ?rneklerinden yola ??k?larak bir ?yile?tirme Tak?m? kurulmas?na karar verilmi?tir. Eri?kin Hastanesi ile ilgili ?nsonu?lar?n sunulmas? planlanm??t?r.

Y?ntem: Eri?kin Hastanesi?nden on, ?ocuk Hastanesi?nden iki hem?ire, iki rehber ve bir infeksiyon kontrol doktorundan olu?an bir ??yile?tirme Tak?m?? kurularak Kas?m 2005?de ?al??malar?na ba?lam??t?r. Sorun, ?planla, uygula, kontrol et ve ?nlem al d?ng?s?? ve alt? ad?m y?ntemi kullan?larak ele al?nm??t?r. Standart bir form ile Eri?kin Hastanesi YB?lerinde endotrakeal aspirasyon i?lemi g?zlenmi?tir. Ventilat?re ba?l? hastalar?n izlemi i?in ikinci bir form haz?rlanm??, mesai i?i ve mesai d??? saatlerde g?zlem yap?lm??t?r. Eri?kin Hastanesi ?nfeksiyon Kontrol Ekibi taraf?ndan haz?rlanm?? ve hen?z uygulamaya konulmam?? olan ?Nozokomiyal Pn?moninin ?nlenmesi Talimat?? tak?m ?yeleri ile payla??larak gerekli de?i?iklikler yap?lm??t?r. Toplam 151 hem?ireye talimat ile ilgili e?itim verilmi?, uygun teknikle yap?lan bir endotrakeal aspirasyon i?leminin video kayd? izletilmi?tir. Sonu?lar: Eri?kin Hastanesi YB?lerinde endotrakeal aspirasyon i?lemi i?in 186, ventilat?re ba?l? hastalar i?in 429 g?zlem yap?lm??t?r. ?niteler aras?nda ?zellikle aspirasyon i?in kullan?lan s?v? ve bu s?v?n?n kullan?m ?ekli, birden fazla kez aspire edilmesi gereken hastalarda nelaton sondan?n kullan?m ?ekli konular?nda ?nemli farkl?l?klar g?zlenmi?tir. Ayr?ca farkl? ?nitelerde el hijyeni sa?lanmas?, devrelerde s?v? birikimi, devrelerin kirli olmas? ve a??z hijyeni sa?lanmas? ba?l?klar?nda sorun oldu?u g?r?lm??t?r. Uygulama farkl?l?klar?n? ortadan kald?rmak i?in Ocak 2006?da aspirasyon s?v?s? olarak 15 ml steril su i?eren plastik ampullerin kullan?m?na ba?lanm??, talimat konusunda ayr?nt?l? e?itim verilmi?, dorsal l?menli endotrakeal t?plerin ve cuff bas?nc? ?l?en aletlerin al?m? i?in giri?imde bulunulmu?tur.

Tart??ma: Kurulmu? olan ?yile?tirme Tak?m??n?n ?al??malar? hen?z tamamlanmam??t?r. Ancak bu konuda hastane genelinde fark?ndal?k yarat?larak hen?z d?zeltici bir ?nlem al?nmadan t?m YB?lerde V?P h?zlar?nda ?nemli azalma sa?lanm??t?r. Bu azalmaya ra?men hala 90. persentil ?zerinde seyreden h?zlar?n ?yile?tirme Tak?m? ?al??mas? sonras?nda 75. persentile indirilmesi hedeflenmi?tir.

 

P022

ERCP ile ?li?kili Sepsis

Sibel Kaymak??1, Sultan Do?anay1, ?ffet Palab?y?ko?lu1, Emin Tekeli1,
Derya Aysev1, Mustafa ??rlak1

1 Ankara ?niversitesi T?p Fak?ltesi ?nfeksiyon Kontrol Komitesi

Ama?: Gastrointestinal endoskopi ile ili?kili infeksiyonlar?n ?o?unlu?unu, safra yollar? t?kan?kl??? olan hastalarda yap?lan endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi (ERCP) ile ili?kili sepsis olu?turmaktad?r. Bu ?al??man?n amac?, A?TF Gastroenteroloji Bilim Dal? ERCP ?nitesi?nde ger?ekle?tirilen ERCP i?leminden sonra bu klinikte izlenirken sepsis geli?en hastalar ile etken olan mikroorganizmalar? tan?mlamak ve bu sonu?lardan infeksiyon kontrol?nde yararlanmakt?r.

Gere? ve Y?ntem: Hastalar?n hastaneye yat?? ve herhangi bir giri?imden 72 saat sonra ortaya ??kan sepsis klinik tablosu nozokomiyal sepsis olarak adland?r?lmaktad?r. Hastalara ERCP ile ili?kili sepsis tan?s?, bu ?er?eve i?inde konmu?tur.

Bulgular: A?TF Gastroenteroloji Bilim Dal? ERCP ?nitesi?nde ERCP yap?lan hastalardan 2002 y?l?nda %1.1, 2003 y?l?nda %1.8, 2004 y?l?nda %2.2 ve 2005 y?l?nda %1.1?inde ERCP ile ili?kili sepsis saptanm??t?r. ERCP ile ili?kili sepsise atfedilebilir mortalite oran? ayn? s?rayla %23.1, %29.4, %14.3 olarak ger?ekle?mi?tir. 2005 y?l?nda ERCP ile ili?kili sepsise atfedilebilir mortalite olmam??t?r.

Etken s?ralamas?nda ilk iki s?raya Escherichia coli ve Pseudomonas t?rlerinin yerle?ti?i g?r?lm??t?r.

Sonu?: Etkenlerin da??l?m?, s?z konusu ?nitede geli?en infeksiyonlarda endojen ve ekzojen mekanizmalar?n birlikte rol oynad???na i?aret etmektedir. Ayr?ca 2002-2004 y?llar?ndaki sonu?lar, Pseudomonas t?rlerinin izolasyonununda art?? e?ilimi g?sterdi?inden ERCP ?nitesi?nde endoskoplar?n etkin temizlik ve dezenfeksiyonu ba?ta olmak ?zere, infeksiyon kontrol uygulamalar? g?zden ge?irilmi?tir. Gerekli ?neriler ve d?zenlemeler yap?ld?ktan sonra 2005 y?l?nda umut veren bir geli?me g?zlenmi?tir.

KAYNAKLAR

1.? Garner JS, Jarvis WR, Emori TG, Horan TC, Hughes JM. CDC definitions for nosocomial infections. Am J Infect Control 1988; 3: 128-40.

2. Do?anay M. Nozokomiyal Kan Dola??m? ?nfeksiyonlar?. Do?anay M, ?nal S (edit?rler). Hastane ?nfeksiyonlar? Kitab?nda. Ankara: Bilimsel T?p Yay?nevi, 2003; 473-88.

3. Nelson DB. Infection control during gastrointestinal endoscopy. J Lab Clin Med 2003; 141: 159-67.

4. Novello P, Hagege H, Ducreux M, et al. Septicemias after endoscopic retrograde cholangiopancreatography. Risk factors and antibiotic prophylaxis. Gastroentrol Clin Biol 1993; 17(12): 897-902.

 

P023

A?TF Hastaneleri Cerrahi Kliniklerinde MRSA ?nfeksiyonlar?: 1997-2005

Sevilay Kiraz1, Sultan Do?anay1, Serpil Lale1, Sibel Kaymak??1, ?lkay Erbekta?1,
Tekmile K?se1, ?ffet Palab?y?ko?lu1, Emin Tekeli1, F?gen ?ok?a1, ?zay Akan1,
Necmettin ?nal1, Derya Aysev1, Mustafa ??rlak11 Ethem Ge?im1, Erdal ?nce1

1 Ankara ?niversitesi T?p Fak?ltesi Hastaneleri ?nfeksiyon Kontrol Komitesi

Ama?: Hastanemizdeki ba?l?ca cerrahi kliniklerde 1997 y?l?ndan itibaren metisiline diren?li Staphylococcus aureus (MRSA) infeksiyonlar?n?n g?sterdi?i seyri ortaya koymak ve bu sonu?tan infeksiyon kontrol?nde yararlanmakt?r.

Y?ntem: Bu ?al??mada, A?TF Hastaneleri ?nfeksiyon Kontrol Komitesi (?KK)?nin elde etti?i s?rveyans verileri incelenmi?tir. A?TF Hastaneleri?nde hastane infeksiyonlar? (H?)?lar?, ?KK?nin y?r?tt???, laboratuvara dayal?, aktif, prospektif s?rveyans ?al??malar? ile izlenmektedir. H? tan?mlar?, ?Centers for Disease Control and Prevention? (CDC 1988, 1992) kriterleri temel al?narak yap?lm??t?r.

Bulgular: H? etkeni olan S. aureus?lar i?inde MRSA oran? incelendi?inde en y?ksek de?erlerin Kardiyovask?ler Cerrahi Klini?i?nde ger?ekle?ti?i g?r?lm??t?r. Bu klinikte H? etkeni olarak tan?mlanan S. aureus?lar?n 1997, 2000 ve 2005 y?llar?nda s?ras?yla %81.8, %96.7 ve %97.8?inin MRSA oldu?u belirlenmi?tir (Tablo 1).

Tart??ma ve Sonu?: Kardiyovask?ler Cerrahi (KVC) Klini?i?nde MRSA?n?n H? etkenleri i?indeki a??rl???n?n belirgin ?ekilde artmas? ve izole edilen S. aureus?lar?n hemen tamam?n?n MRSA olmas? son derece ?nemlidir. Bu sonu?lar KVC Klini?i?nde infeksiyon kontrol ?nlemlerinin uygulanmas?nda ciddi sorunlar oldu?unu g?stermi?tir. Genel Cerrahi, Beyin Cerrahi ve G???s Cerrahi Klinikleri?nde MRSA infeksiyonlar?n?n son be? y?lda ?nemli oranda azalma g?stermesi olumlu bir geli?medir.

 

P024

A?TF Hastaneleri?nde Primer ve Sekonder Kan Dola??m? ?nfeksiyonlar?

?lkay Erbekta?1, Sibel Kaymak??1, Serpil Lale1, Sultan Do?anay1, Sevilay Kiraz1,
Tekmile K?se1, ?ffet Palab?y?ko?lu1, Emin Tekeli1, F?gen ?ok?a1, ?zay Akan1,
Necmettin ?nal1, Derya Aysev1, Mustafa ??rlak1, Ethem Ge?im1, Erdal ?nce1

1 Ankara ?niversitesi T?p Fak?ltesi Hastaneleri ?nfeksiyon Kontrol Komitesi

Ama?: Bu ?al??man?n amac?, hastanelerimizdeki ba?l?ca cerrahi ve dahili kliniklerdeki primer ve sekonder kan dola??m? infeksiyon (KD?)?lar?n?n s?kl???n? ve etkenlerini ortaya koymakt?r. Ayr?ca sekonder KD?lar?n?n kliniklere da??l?m? da belirlenmi?tir.

Y?ntem: Hastane infeksiyonu (H?) tan?mlar?, ?Centers for Disease Control and Prevention? (CDC 1988, 1992) kriterleri temel al?narak yap?lm??t?r. Sekonder KD?lar?, H?lar? i?inde g?sterilmeden ayr? olarak kaydedilmi?tir.

Bulgular: Hematoloji Klini?i?nde geli?en 193 H?nun 111?i (57.5) primer KD?dur. Bunu %31.3 oran? ile T?bbi Onkoloji Klini?i izlemi?tir. Cerrahi Kliniklerde geli?en H?lar?n?n %8.1-%23.5?unun primer KD? oldu?u belirlenmi?tir.

Ba?l?ca H?lar?nda sekonder KD? geli?me oranlar? tabloda g?sterilmi?tir.

Primer KD? etkeni olan 345 mikroorganizma i?inde ilk s?raya 102 (%29.6) koag?laz negatif stafilokok (KNS), 52 Escherichia coli (E. coli) (%15.1) yerle?mi?tir. Sekonder KD?na yol a?an 93 etken i?inde ise en s?k izole edilen mikroorganizma 22 metisiline diren?li Staphylococcus aureus (%23.7) olmu?tur. Candida t?rlerinin primer KD?n?n %6.1; sekonder KD?n?n %6.4??nden sorumlu oldu?u g?r?lm??t?r.

Sekonder KD?n?n kliniklere g?re da??l?m? incelendi?inde ise, 93 sekonder kan dola??m? infeksiyonundan 19?unun (%20.4) Kardiyovask?ler Cerrahi (KVC) Klini?i?nde, 18?inin ?bni Sina Hastanesi?ndeki Genel Cerrahi Klini?i?nde ortaya ??kt??? belirlenmi?tir. Sekonder KD?n?n %3.2-6.4?? dahili kliniklerde g?zlenmi?tir.

Sonu?: Bu sonu?lar?n ?????nda primer ve sekonder KD?lar?n?n ?nlenmesi ve kontrol?ne y?nelik daha ger?ek?i stratejiler geli?tirmek m?mk?n olacakt?r.

 

P025

Yenido?an ?nitesinde Tek Kullan?ml?k Ventilat?r Hortumlar?n?n Tekrar Kullan?m? ve Sonu?lar?

Duygu E?el1, Mustafa Ak?aku?2, Fatma Mutlu Sar?g?zel1, B?lent S?merkan1

1 Erciyes ?niversitesi T?p Fak?ltesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?,

2 Erciyes ?niversitesi T?p Fak?ltesi Pediatri Anabilim Dal?

Mekanik ventilasyon ekipmanlar?, hastane infeksiyonlar? a??s?ndan ?nemli kaynaklard?r. Bu yolla olu?an infeksiyonlarda en ?nemli etken mikroorganizma minimal ?reme ihtiya?lar? sayesinde bu t?r ortamlarda kolayca ?o?alabilen Pseudomonas aeruginosa?d?r.

Hastanemiz Yenido?an ?nitesi?nde ventilat?r ili?kili pn?moni say?lar?n?n artmas? ?zerine bir inceleme ba?lat?lm?? ve bu inceleme sonucunda Ocak-Eyl?l 2005 tarihleri aras?nda 55 bebe?in trakeal aspirat ?rneklerinde 105 ve ?zeri P. aeruginosa izole edildi?i belirlenmi?tir. Bu bebeklerden izole edilen su?lar?n antibiyotik diren? paternleri incelendi?inde on farkl? antibiyotip oldu?u ve su?lardan 41 (%74)?inin 3 major antibiyotipten birine dahil oldu?u g?r?lm??t?r.

?nfeksiyon kayna??n?n ara?t?r?lmas? s?ras?nda Yenido?an ?nitesinde kullan?lan ve asl?nda tek kullan?ml?k olan ventilat?r hortumlar?n?n etilen oksit ile steril edilerek tekrar kullan?ld???, ancak sterilizasyon i?lemi ?ncesinde uygun ?ekilde y?kanmad??? ve i?inde g?zle g?r?n?r s?v? kald??? g?zlenmi?tir. Durum Yenido?an ?nitesine bildirilmi? ve Eyl?l 2005 tarihinden itibaren ventilat?r hortumlar?n?n tekrar kullan?m?na son verilmi?tir. Ocak 2006?ya dek sadece 5 bebe?in trakeal aspirat ?rneklerinde anlaml? P. aeruginosa izolasyonu olmu?tur.

Ventilat?r hortumlar?n?n ?ok pahal? olmas? nedeniyle, pek ?ok hastanede oldu?u gibi bizim hastanemizde de bunlar?n tekrar kullan?m? neredeyse zorunludur. Bu i?lemin kontroll? olabilmesi amac?yla Ocak 2006 tarihinden itibaren ventilat?r hortumlar?n?n yeniden kullan?ma haz?rlanmas? g?revi Merkezi Sterilizasyon ?nitesine verilmi?tir. ?nitedeki y?kama-dezenfekt?r cihazlara bu hortumlar?n i?lerinin y?kanmas?n? sa?layacak ?zel bir aparat al?nm??t?r. Y?kanamayan par?alar ise hidrojen peroksit (Sterrad) ile steril edilerek teslim edilmektedir. Y?kama sonras? rasgele birka? hortum i?erisinden Beyin-Kalp inf?zyon s?v?s? ge?irilerek ?reme kontrol? yap?lm??, ancak herhangi bir bakteri izole edilememi?tir.

Yeni uygulamaya ba?land???ndan beri sadece bir bebe?in trakeal aspirat?nda P. aeruginosa ?retilmi?, ancak bu bebe?in yakla??k d?rt ayd?r hastanede yatmas? nedeniyle bir kolonizasyon oldu?u sonucuna var?lm??t?r.

Tek kullan?ml?k ventilat?r hortumlar? ayr?labilir t?m par?alar? ayr?lmak ve y?kama-dezenfekt?r cihazlarda 95?C?de y?kanmak suretiyle tekrar kullan?ma sunulabilir. Y?kanamayan par?alar i?in hidrojen peroksit ile sterilizasyon etilen okside g?re daha g?venilir ve ?abuk bir y?ntemdir.

 

P026

Konya Numune Hastanesi 2005 Y?l? Hastane ?nfeksiyonlar?

Nebahat Dikici1, ?enay Da?l?1, Fatime Korkmaz1, ?ehnaz G?ng?r1, G?lay Mutlu1

1 Konya Numune Hastanesi Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Klini?i

Ama?: Hastanemizde izlenen hastane enfeksiyonlar? (H?), infeksiyon b?lgeleri ve kliniklere g?re H? h?zlar?n?n belirlenmesi ama?land?.

Y?ntem: Hastanemiz Yo?un Bak?m ?niteleri (YB?) ve Ortopedi klini?ine g?nl?k aktif s?rveyans, di?er kliniklerde ise pasif ve k?lt?re dayal? surveyans program? izlenerek H?lar? belirlendi.

Bulgular: Hastanemiz 65?i yo?un bak?m olmak ?zere toplam 700 yata?a sahiptir. 2005 y?l? i?inde 35310 hasta 194493 hasta yat?? g?n? izlendi ve 209 H? tespit edildi. Hastane genelinde ?nfeksiyon H?z?: %0.59, insidans dansitesi: 1.07/1000 bulundu. 179 hastadan etken izolasyonu yap?ld?. ?zole edilen etkenlerin %65.3?? Gram negatif, %32.4?? Gram pozitif bakteriler ve %2.3?? Candida spp. idi. Kliniklere ve infeksiyon yerine g?re H? h?zlar? Tablo 1?de ?zetlenmi?tir.

Sonu?: Hastanemiz genel H? h?z? bir?ok hastaneye g?re daha d???k bulundu. Cerrahi alan infeksiyonlar?m?z?n ilk s?rada yer almas?nda Ortopedi klini?ine g?nl?k aktif surveyans yap?lmas?n?n ?nemli bir rol? oldu?u d???n?ld?. Her merkezin kendi H? h?zlar?n? belirlemesi, kendi infeksiyon kontrol politikalar?n? geli?tirmede yol g?sterici olacakt?r.

 

P027

Bay?nd?r Hastanesi S???t?z??nde 2005 Y?l? Nozokomiyal Solunum Sistemi ?nfeksiyonlar?

Nur?en Karak??1, Asl? Karademir1, Candan ?st?n1

1 Bay?nd?r Hastanesi

Hastane ?nfeksiyonlar? i?inde, solunum sistemi infeksiyonlar?; hastanede kal?? s?resini uzatmas?, hastane maliyetini belirgin art?rmas? ve y?ksek mortalite oranlar?na neden olmalar? y?n?nden son derece ?nemli bir infeksiyon grubudur.

Bu ?al??mada Bay?nd?r Hastanesi S???t?z??nde Ocak 2005-Aral?k 2005 tarihleri aras?nda geli?en hastane kaynakl? solunum sistemi infeksiyonlar? de?erlendirilmi?tir. 2005 y?l?nda yatarak izlenen 11795 hastadan 166?s?nda 258 hastane infeksiyonu geli?ti?i saptanm??t?r. 2005 y?l?nda nozokomiyal infeksiyon h?z? %2.19?dur.

Bu infeksiyonlar?n kayna??na g?re da??l?m?nda %33.7 ile solunum sistemi infeksiyonlar?n?n ilk s?rada yer ald??? g?r?lmektedir.

Hastane kaynakl? solunum sistemi infeksiyonlar?n?n ya?lara g?re da??l?m?:

0-14 ya? 2 ki?i

15-40 ya? 3 ki?i

41-70 ya? 38 ki?i

71 ve ?zeri 33 ki?i

Hastalar altta yatan hastal?klar a??s?ndan bak?ld???nda genel v?cut travmas? ile izlenen 6, koroner bypass olan 4, kronik obstr?ktif akci?er hastal??? ile izlenen 6, serebrovask?ler hastal??? olan 17, intrakranial kitlesi olup opere edilen 13, intrakranial kanama ile izlenen 7, akci?er ve mide kanseri olup metastazlar? olan 5, Alzheimer hastal??? olup bilin? kayb? ile yatan 7, Parkinson hastal??? olan 2, kronik myeloblastik l?semi olan 1, iskemik ensefalopati ile yatan 1 hasta olarak izlenmi?tir.

Hastalar?n t?m?nde hastane kaynakl? pn?moni etkenleri mikrobiyoloji laboratuvar?nda izole edildi?inde, 28 hastada iki adet, 3 hastada ?? adet pn?moni etkeni olan mikroorganizma izolasyonu vard?. Hastane kaynakl? solunum sistemi infeksiyonlar?nda etken mikrooorganizma da??l?mlar?na bak?ld???nda;

Pseudomonas aeruginosa 16

MRSA 12

MRSE 19

MSSA 3

Klebsiella pneumoniae 18

E. coli 4

Candida spp. 15

Acinetobacter spp. 5

Streptococcus pneumoniae 2

Stenotrophomonas maltophilia 4

Enterobacter spp. 7

Proteus mirabilis 3

Enterococcus spp. 1

Pneumocystis carinii 1

Hastane kaynakl? solunum sistemi infeksiyonu ile izlenen bu hastalardan 46?s? (%60) tan? konuldu?unda ent?be olan hastalard?. Nozokomiyal pn?moni ataklar? hastaneye yat?? g?n?nden itibaren ortalama olarak 19 g?nde geli?ti. En k?sa s?re 3, en uzun s?re 86 g?n olarak belirlenmi?tir. Hastane kaynakl? pn?moni, bir ?ok risk fakt?r?nden etkilenmektedir. Hastan?n altta yatan hastal???, ya??, bilin? durumu, ent?basyon s?resi, trakeostomi-kateter uygulanmas?, izole edilen etkenlerin vir?lanslar?, t?m? bu infeksiyonlar?n geli?imine zemin haz?rlayan basamaklard?r.

 

P028

Pseudomonas aeruginosa?n?n Neden Oldu?u Ampiyem Olgusu:
Toplum K?kenli mi, Nozokomiyal mi?

Derya Seyman1, Dilara ?nan1, Sevim Keskin2, Abdullah Erdo?an3,
Betil ?zhak4, Latife Mam?ko?lu1

1 Akdeniz ?niversitesi T?p Fak?ltesi ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?,

2 Akdeniz ?niversitesi T?p Fak?ltesi ?nfeksiyon Kontrol Komitesi,

3 Akdeniz ?niversitesi T?p Fak?ltesi G???s Cerrahisi Anabilim Dal?,

4 Akdeniz ?niversitesi T?p Fak?ltesi T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?

Pseudomonas aeruginosa hastane infeksiyon etkeni olan f?rsat?? bir patojendir. Birden fazla diren? paterninin bir arada olmas? nedeniyle antips?domonal antibiyotiklere (APA) k?sa s?rede diren? geli?tirmektedir.

Onbe? g?nd?r ?ks?r?k, balgam, hemoptizi, ate? ve sa? g???s a?r?s?yla G???s Cerrahisi klini?ine ba?vuran ve sa? hemitoraksta ampiyem tan?s?yla t?p torakostomi (kapal? sualt? drenaj? (KSAD)) uygulanan hastaya ?nfeksiyon Hastal?klar? konsultasyonu istendi. Hastan?n p? ve balgam k?lt?r?nde P. aeruginosa ?redi. ?retilen izolat siprofloksasine az duyarl?, piperasiline (P) duyarl? ve di?er APA?lere [sefepim (S), aztreonam, seftazidim (SF), meronem (M), sefoperazon/sulbaktam (SS), amikasin, netilmisin] diren?liydi. ?oklu diren?li P. aeruginosa toplum k?kenli ampiyemde beklenen bir etken olmad???ndan, hastan?n ?yk?s?, dosyas? ve ?nceki yat???ndaki ?nfeksiyon Hastal?klar? konsultasyon izlem formu incelendi ve 2 y?l ?nce trafik kazas? sonucu multipl travma nedeniyle 2.5 ay yo?un bak?mda takip edildi?i ??renildi. Sa? akci?erde kont?zyon ve hemopn?motoraks geli?en hastaya KSAD uyguland??? ve uzun s?re ent?be takip edildi?i, sa? akci?eri yeteri kadar ekspanse olmayan, sa? orta ve alt lob kaynakl? bronkoplevral fist?l-ampiyem geli?en hastaya 3 kez dekortikasyon operasyonu yap?ld??? saptand?. Birinci ve 2. operasyonda al?nan intraoperatif p? k?lt?r?nde Pseudomonas spp. ?redi?i, APA duyarl? oldu?u ve M ba?lanan hastan?n tedavisinin 19. g?n?nde yap?lan 3. operasyonunda al?nan intraoperatif p? k?lt?r?nde tekrar Pseudomonas spp. ?redi?i tespit edildi. Bu izolat?n imipenem (?) ve M?e diren? geli?tirmesi nedeniyle hastada SS?a ge?ildi?i, bronkoskopi ile al?nan bronkoalveoler lavaj ?rne?inde yine Pseudomonas spp. ?redi?i, ?, M direncinin yan? s?ra S ve SF de diren? geli?ti?i belirlendi. SS?la tedavi edilen hastan?n ?ifayla taburcu edildi?i saptand?. Taburcu olduktan sonra solunum sistemi ile ilgili yak?nmas? ve hastaneye yat?? ?yk?s? olmayan hastada, 20 ay sonra geli?en ampiyem tablosunda ?retilen etken, diren? paterni ve ?nceki k?lt?r antibiyogramlar? ile benzerlik g?stermesi nedeniyle yeni infeksiyonun nozokomiyal kaynakl? oldu?u d???n?lm??t?r. ?retilen P. aeruginosa su?unun sadece P?e duyarl? olmas?, bu antibiyoti?in ?nceden kullan?lmam?? olmas?na ba?lanm??t?r. Bu vakada yakla??k 2 seneye varan ?yk?ye ra?men infeksiyonun nozokomiyal kaynakl? olabilece?i, ?zellikle cerrahi alan infeksiyonu varl???nda ?nceki ?yk?n?n dikkatle ara?t?r?lmas? gerekti?i vurgulanmak istenmi?tir.

 

P029

Konya Numune Hastanesi 2005 Y?l? Hastane ?nfeksiyonu Etkenleri ve
Antibiyotik Duyarl?l?klar?

Fatime Korkmaz1, Nebahat Dikici1, ?enay Da?l?1, ?ehnaz G?ng?r1,
G?lay Mutlu1, G?lizar Akyol2

1 Konya Numune Hastanesi Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Klini?i,

2 Konya Numune Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvar?

Ama?: Hastanemiz hastane infeksiyonu (H?) etkenlerini, infeksiyon b?lgesine g?re da??l?mlar?n? ve antibiyotik diren?lerini tespit etmek.

Y?ntem: Hastanemiz Yo?un Bak?m ?niteleri ve Ortopedi klini?inde aktif s?rveyans, kliniklerde ise pasif ve k?lt?re dayal? surveyans program? izlenerek H?lar? belirlendi. ?zole edilen su?lar?n identifikasyonu klasik y?ntemler ve BBL crystal identifikasyon kitleri ile, antibiyotik duyarl?l?klar? Kirby-Bauer disk diff?zyon y?ntemi ile NCCLS kriterlerine uygun olarak yap?ld?.

Bulgular: 2005 y?l? i?inde 35310 yatan hastan?n 188?inde 209 H? tespit edilmi?tir. Bunlar?n 179?unda etken izole edilerek, antibiyotik duyarl?l?klar? belirlenmi?tir (Tablo 1).

MRSA oran?m?z %54.5, MRSE ise %76.9 tespit edildi. Vankomisin diren?li Enterokok saptanmad?. Gram negatif enterik basillerde ?mipenem (%94.3), Sefoperazon-sulbaktam (%75), Piperasilin-tazobaktam (%69.2), Pseudomonas spp. i?in Amikasin (%95.8), Sefoperazon-Sulbaktam (%92), Meropenem ve Netilmisin (%85.7), Acinetobacter spp. i?in ise ?mipenem (%88.8), Piperasilin-tazobaktam (%77.7), Sefoperazon-sulbaktam (%75) en duyarl? antibiyotik olarak belirlenirken en diren?li antibiyotikler Gram negatif enterik basillerde Ampisilin (%97), Sefazolin (%87.8), Sefiksim (%83.6) Pseudomonas spp. i?in Aztreonam (%88.8) olarak saptand?.

Sonu?: Her hastanenin kendi H? etkenlerini ve antibiyotik diren?lerini s?rekli izlemeleri, ona g?re tedavi protokollerini belirlemeleri uygun olacakt?r.

 

P030

Konya Numune Hastanesi Yo?un Bak?m ?nitelerinde ?zlenen Hastane ?nfeksiyonlar?

Nebahat Dikici1, ?enay Da?l?1, ?ehnaz G?ng?r1, Fatime Korkmaz11, G?lay Mutlu1

1 Konya Numune Hastanesi ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Klini?i

Ama?: Yo?un Bak?m ?nitelerimizde (YB?) geli?en Hastane ?nfeksiyonlar?n? (H?), alet ili?kili infeksiyon (A??) h?zlar?n? tespit etmek.

Y?ntem: Konya Numune Hastanesi Reanimasyon, Acil Servis, Beyin Cerrahisi, Genel Cerrahi, Dahiliye, N?roloji, G???s ve Koroner YB? 1 Eyl?l-31 Aral?k 2005 tarihleri aras?nda ?nfeksiyon Kontrol Komitesi taraf?ndan g?nl?k olarak aktif surveyans program? ile izlendi. YB?lerinde geli?en H?, A??lar tespit edilip, tedavi ve takipleri yap?ld?.

Bulgular: Hastanemiz YB?lerinde toplam 65 yatak bulunmaktad?r. Toplam 805 hasta, 5080 hasta g?n? izlendi. 28 hastada 43 infeksiyon (%53.5 Gram negatif, %30.2 Gram pozitif) tespit edildi. Tablo 1 ve 2?de ?zetlendi.

Sonu?: H? h?zlar? hesaplan?rken A?? h?zlar?n?n belirlenmesi, infeksiyon h?zlar?n?n daha do?ru de?erlendirilmesi ve gerekli ?nlemlerin al?nmas? i?in yol g?sterici olacakt?r

 

P031

Hastane Kaynakl? ?riner Sistem ?nfeksiyonlar?nda Candida?lar?n Rol?

Asl? Karademir1, Candan ?st?n1, Nur?en Karak??1

1 Bay?nd?r Hastanesi S???t?z? ?nfeksiyon Kontrol Komitesi

Hastane ortam?nda geli?en infeksiyonlar i?inde funguslar?n rol? giderek artmaktad?r. Fungal infeksiyonlar?n ?nemli bir k?sm?nda da etken Candida t?rleridir. Bu ?al??mada Bay?nd?r Hastanesi S???t?z??nde 2004-2005 y?llar? i?inde geli?en hastane kaynakl? ?riner sistem infeksiyonlar?nda Candida?lar?n rol? de?erlendirilmi?tir. 1 Ocak 2004-31 Aral?k 2005 tarihleri aras?nda yatarak tedavi hizmeti alan 23800 hastan?n 336?s?nda 561 hastane infeksiyonu g?zlenmi?tir. Hastane infeksiyon h?z? %2.36?d?r. Bu infeksiyonlar?n kayna??na g?re da??l?m?; %38.15 solunum sistemi infeksiyonlar?, %20.14 ?riner sistem infeksiyonlar?, %19.61 bakteriyemiler ve %11.11 cerrahi alan infeksiyonlar? ?eklindedir. ?riner sistem infeksiyonu geli?en 113 hastadan 72?si (%63.72) kad?n, 41?i (%36.28) erkekti. Ya? da??l?mlar? 18-89 aras?ndayd?. Y?zon?? hastadan 35?i (%30.97) yo?un bak?m ?nitesinde, 78?i (%69.03) servislerde izlenirken; 96?s? (%84.96) sondal?, 17?si (%15.4) sondas?zd?. Hastaneye yatt?ktan sonra ?riner sistem infeksiyonu geli?me s?resi 4 g?n-14 ay aras?nda idi. Hastalar altta yatan hastal?klar?na g?re de?erlendirildi?inde; 33 hastada (%30.54) serebro-vask?ler olay veya intrakraniyal kanama, 20 hastada (%18.51) diabetes mellitus, 12 hastada (%11.11) solid organ t?m?rleri (prostat, mesane, meme, akci?er, karaci?er) vard?. ?riner sistem infeksiyonu etkeni olarak izole edilen mikroorganizmalardan 50?si (%42.01) E. coli, 19?u (%15.7) Klebsiella pneumoniae, 17?si (%14.29) Candida t?rleriydi. Onyedi su?tan 8?i Candida albicans, 9?u non-albicans Candida t?rleri olarak tiplendirildi. Hastane kaynakl? ?riner sistem infeksiyonlar?nda etken mikroorganizmalar i?inde bakterilerle birlikte funguslar da giderek ?nem kazanmaktad?r. Hastalar?n ?riner kateterizasyon s?resi, hastanede kal?? s?resi, altta yatan akut ve kronik ciddi hastal?klar? ve imm?nsupresyon tablosu Candida?lara ba?l? geli?en infeksiyonlara zemin haz?rlamaktad?r.

 

P032

Haydarpa?a Numune E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi Beyin Cerrahisi Klini?i?nde Yatan
Hastalarda Antibiyotik Kullan?m?n?n De?erlendirilmesi

Asuman ?eng?z ?nan1, ?lknur Erdem1, Semia ?nl?1, Nurg?l Ceran1, Tayfun Hakan1,
M. Zafer Berkman1, Pa?a G?kta?1

1 Haydarpa?a Numune E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi

Bu ?al??mada Haydarpa?a Numune E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi Beyin Cerrahisi Klini?i?nde yat?r?larak izlenen hastalarda antibiyotik kullan?m g?n ve oranlar?n?n de?erlendirilmesi ama?lanm??t?r.

Hastanemizde Beyin Cerrahisi Klini?i?nde yatan olgular hastane infeksiyonlar?n?n de?erlendirilmesi amac?yla hastaya dayal? aktif s?rveyans y?ntemiyle izlenmektedir. 1.7.2005-31.12.2005 tarihleri aras?nda izlenen olgular ayn? zamanda antibiyotik kullan?m g?n ve oranlar? a??s?ndan de?erlendirilmi?tir. Hem?ire tedavi defteri kay?tlar?ndan da yararlan?larak bu s?re i?inde kullan?lan antibiyotik adedi, antibiyotik kullan?m g?n? ve oranlar? belirlenmi?tir.

Olgularda hasta g?n?: 6218, antibiyotik kullan?m g?n?: 2461, proflaktik tedavi g?n?: 1106 (seftriakson kullan?m g?n?: 1023, oran?: 0.16; sefazolin kullan?m g?n?: 351, oran?: 0.05), ampirik tedavi g?n?: 385, spesifik tedavi g?n?: 970, hastane infeksiyonu ampirik tedavi g?n?: 147, hastane infeksiyonu spesifik tedavi g?n?: 907 olarak saptanm??t?r. Antibiyotik kullan?m g?n ve oranlar? Tablo 1?de sunulmu?tur.

Sonu? olarak Beyin Cerrahisi Klini?i?nde antibiyotik kullan?m oran? %39 olarak bulunmu?, spesifik ve proflaktik antibiyotik kullan?m?n?n ampirik tedavi kullan?m?ndan daha fazla oldu?u belirlenmi?, hastaya dayal? aktif s?rveyans y?nteminin uygun antibiyotik kullan?m? a??s?ndan olumlu sonu?lar verdi?i sonucuna var?lm??t?r.

 

P033

Yenido?an Yo?un Bak?m ?nitesinde Hastane ?nfeksiyonlar? S?rveyans?

Sevim Keskin1, Dilara ?nan2, Nurg?l G?nay1, Hakan Ongun3, Nevg?n Sepin ?zen4

1 Akdeniz ?niversitesi T?p Fak?ltesi ?nfeksiyon Kontrol Komitesi,

2 Akdeniz ?niversitesi T?p Fak?ltesi ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?,

3 Akdeniz ?niversitesi T?p Fak?ltesi Yenido?an Bilim Dal?,

4 Akdeniz ?niversitesi T?p Fak?ltesi T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?

Yenido?an ?nitelerinde nozokomiyal infeksiyonlar ?nemli morbidite ve mortalite sebebi olarak kar??m?za ??kmaktad?r. Yenido?an?n nozokomiyal infeksiyonlar? genellikle d???k do?um a??rl?kl?, uzun s?re hastanede kalan ve invaziv i?lemlere s?k?a maruz kalan bebeklerin kald??? yo?un bak?m ?nitelerinde g?zlenmektedir.

Bu ?al??mada Akdeniz ?niversitesi Hastanesi Yenido?an Yo?un Bak?m ?nitesi?nde 2005 y?l? i?erisinde olu?an hastane infeksiyonlar? de?erlendirilmi?tir. Hastanemiz yenido?an yo?un bak?m ?nitesinde National Nosocomial Infection Surveillance System (NNISS) ?nerilerine g?re do?um a??rl???, hasta g?n? ve alet kullan?m g?n?ne g?re s?rveyans yap?lmaktad?r. Bir y?ll?k s?rede 1000 alet g?n?ne g?re alet ili?kili infeksiyon oran? ?riner kateterle ili?kili ?riner infeksiyon i?in 11.76, ventilat?rle ili?kili pn?moni i?in 16.16 olarak saptand?. Kateter ili?kili kan dola??m? infeksiyonu tespit edilmedi. Yine bir y?ll?k s?rede alet kullan?m oran? ?riner kateter i?in 0.045, santral kateter i?in 0.0074 ve ventilat?r i?in 0.41 idi.

Yenido?an ?nitesinde 2005 y?l? i?erisinde tedavi g?ren 406 hastan?n 46?s?nda (%11.33) hastane infeksiyonu geli?ti?i saptand?. Ayr?ca 1000 hasta g?n?ne g?re genel nozokomiyal infeksiyon oran? 16.56 olarak bulundu. Do?um a??rl??? 1000 gram?n alt?ndaki olgu say?s? 10 (%21.7), 1001-1500 gram aras? 18 (%39.1), 1501-2500 gram aras? 13 (%28.2), 2500 gram ?st? olgu say?s? ise 5 (%10.8) idi, 46 olguda 62 hastane infeksiyonu saptand?. Hastane infeksiyonu tespit edilen hastalar?n do?um a??rl???na g?re infeksiyonlar?n?n da??l?m? Tablo 1?de sunulmu?tur.

?zole edilen mikroorganizmalar?n da??l?m?na bak?ld???nda Serratia marcescens (13) ve Enterococcus spp. (13) ilk s?rada yer al?rken, bu bakterileri Pseudomonas spp. (8), Candida spp. (7) ve Klebsiella pneumoniae (6) izlemekte idi.

Yenido?an yo?un bak?m ?nitelerinde hastane infeksiyonlar?n?n s?rveyans? ile bebeklerin do?um a??rl???na g?re geli?ebilecek infeksiyonlar?n ve etkenlerin ?nceden tahmin edilebilmesi m?mk?n olacakt?r. Kritik durumda olan bebekler i?in bu bilgiler empirik tedavinin planlanmas? ve al?nmas? gereken infeksiyon kontrol ?nlemlerinin belirlenmesinde yol g?sterici olacakt?r.

 

P034

Hastane ?nfeksiyonlar?ndan Korunmada Hastane Temizlik Personeline Verilen E?itimin
Etkisinin Ara?t?r?lmas?

Ne?e Demirt?rk1, Tuna Demirdal1

1 Afyon Kocatepe ?niversitesi T?p Fak?ltesi ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?

?nfeksiyon kontrol programlar?n?n ana ??elerinden biri e?itimdir. Hastaneye yatan hastalar?n ve hastaya bak?m veren t?m sa?l?k personelinin e?itimi, e?itim sonras?nda da uygulamalar?n denetlenmesi, hastane infeksiyonlar?n?n (HI) azalt?lmas?nda b?y?k ?nem ta??maktad?r. Bu ?al??mada, Afyon Kocatepe ?niversitesi T?p Fak?ltesi Hastanesinde hizmet vermekte olan temizlik personelinin HI hakk?ndaki bilgi d?zeyleri ara?t?r?larak bu infeksiyonlar?n tan?m?, ?nemi ve HI?lardan korunma konular?nda e?itim verilmesi, verilen bu e?itimin etkinli?inin de?erlendirilmesi ama?lanm??t?r. ?al??ma Aral?k 2003 ile Haziran 2004 tarihleri aras?nda d?zenlendi. ?al??maya hastanede ?al??an 41 temizlik personeli dahil edildi. T?m?ne daha ?nceden HI ve hastane temizli?i konular?nda e?itim al?p almad?klar? soruldu ve HI ve bu infeksiyonlardan korunma ile ilgili sorular i?eren 14 soruluk anket formu y?zy?ze g?r??me y?ntemi ile uyguland?. Daha sonra t?m personel ayda bir kez yap?lan ve infeksiyon kontrol doktorlar? taraf?ndan verilen e?itim program?na al?nd?. E?itim sonras?nda ayn? anket formu yeniden uyguland?. Anketler iki infeksiyon hastal?klar? uzman? taraf?ndan 100 ?zerinden puanland?r?ld?. Sonu?lar de?erlendirildi?inde, daha ?nceden ?al??ma grubunun %14.6?s?n?n HI ve hastane temizli?i konular?nda (grup 1), %26.8?inin sadece hastane temizli?i konusunda (grup 2) e?itim ald???, %58.6?s?n?n (grup 3) ise hi? e?itim almad??? tespit edildi. Anket sonu?lar? de?erlendirildi?inde 1 ve 2. gruplar?n ilk anketten ald?klar? ortalama puan 3. gruptan anlaml? d?zeyde y?ksek bulundu (s?ras? ile p= 0.0001 ve p= 0.0001). ?al??ma grubunun tamam? de?erlendirildi?inde birinci anketten al?nan ortalama puan 42.68 ? 15.89 iken ikinci anketten al?nan ortalama puan 56.73 ? 16.86 olarak tespit edildi. ?kisi aras?ndaki fark istatistiksel olarak anlaml? bulundu (p= 0.001). Bu sonu?lara g?re d?zenli olarak uygulanan hizmet i?i e?itimle temizlik personelinin bilgi d?zeylerinde art???n sa?land??? g?r?lmektedir. Dolay?s? ile s?reklilik g?steren hizmet i?i e?itimler, hekim ve hem?irelere oldu?u kadar, HI yay?l?mda arac? olabilecek temizlik personeline de verilmelidir.

 

P035

Akdeniz ?niversitesi Hastanesi Yo?un Bak?m ?nitelerinde Geni?lemi? Spektrumlu
Beta Laktamaz (GSBL) Salg?layan Mikroorganizmalar?n Neden Oldu?u ?nfeksiyonlar

Nurg?l G?nay1, Dilara ?nan2, Sevim Keskin1, Dilara ???n?3, Seyit Ali B?y?ktuna2, Rabin Saba2

1 Akdeniz ?niversitesi T?p Fak?ltesi ?nfeksiyon Kontrol Komitesi,

2 Akdeniz ?niversitesi T?p Fak?ltesi ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?,

3 Akdeniz ?niversitesi T?p Fak?ltesi T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?

Geni?lemi? spektrumlu beta-laktamazlar (GSBL), kullan?mdaki beta-laktam antibiyotiklerin bir ?o?unu hidroliz edebilmeleri nedeniyle klinikte ?nemli bir sorun haline gelmi?tir. GSBL?lerin saptanmas?nda g??l?kler nedeniyle epidemiyolojik ?nemlerinin anla??lamamas?, sa?l?k kurumlar?nda yanl?? antibiyotik kullan?m politikalar?n?n s?rd?r?lmesine ve yay?l?m?n engellenmesi i?in gerekli ?nlemlerin al?nmamas?na, bunun sonucunda da bu enzimlerin insidans? ve prevelans?nda art??a neden olmaktad?r.

Bu ?al??maya, 2005 y?l? i?erisinde Akdeniz ?niversitesi Hastanesi yo?un bak?m ?nitelerinde yatan hastalarda geli?en hastane infeksiyonlar?nda etken olarak izole edilen Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae su?lar? dahil edildi. ?zole edilen E. coli?lerin %26,8?nin (11/41), K. pneumoniae?lar?n %18,5?nin (10/54) GSBL pozitif oldu?u saptand?. GSBL pozitif izolatlar?n 17 hastada 21 hastane infeksiyonuna sebep oldu?u belirlendi. GSBL pozitif mikroorganizmalar?n alt? (%28,57) ?riner sistem infeksiyonuna, be? (%23,8) kan dola??m? infeksiyonuna, d?rt (%19,0) pn?moniye ve alt? (%28,5) di?er infeksiyonlara neden oldu?u tespit edildi. GSBL pozitif mikroorganizmalar?n neden oldu?u infeksiyonlara ait risk fakt?rleri de?erlendirildi?inde 17 hastan?n tamam?na mekanik ventilat?r, ?riner kateter, santral ven?z kateteri uyguland???, 10?unda (%58,8) sefalosporin kullan?m?n?n bulundu?u ve tamam?n?n yat?? s?resinin on g?n?n ?zerinde oldu?u saptand?. Bu hastalar?n d?rd? (%23,5) kaybedildi.

Sonu? olarak; GSBL salg?layan hastane infeksiyonu etkenlerinin hastanemiz yo?un bak?mlar? i?in ciddi bir tehdit olu?turmad???n? saptad?k. Ancak hastane infeksiyonu etkeni olarak K. pneumoniae ve ?zellikle E. coli saptand???nda ve belirtilen risk fakt?rlerinin de varl???nda, GSBL salg?lama olas?l???n?n da g?z ?n?nde bulundurulmas? do?ru antibiyotik kullan?m?n?n sa?lanmas?na ve bu t?r mikroorganizmalar?n yay?l?m?n ?nlenmesi ?abalar?na katk?da bulunacakt?r.

 

P036

Hastanemize Kesici-delici T?bbi Alet Yaralanmas? Sonucu Yap?lan Ba?vurular

?smail Ya?ar Avc?1, B?lent Ahmet Be?irbellio?lu1, Hakan Erdem1, Levent G?renek1,
Can Polat Eyig?n1, Alaaddin Pahsa1

1 GATA ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?

Bu ?al??mada, 2002-2006 y?llar? aras?nda klini?imize kesici-delici t?bbi alet yaralanmas? sonucu ba?vuran personel irdelenmi?tir.

S?z konusu kazalar sonras? ba?vuran 61 personelin 43?? erkek, 18?i kad?n olup, ya?lar? 18-45 (ortalama 26,9) idi. Yaralanmalar?n 48 (%78,7)?i hasta bak?m?-tedavi esnas?nda, 3 (%4,9)?? laboratuar ?al??malar? esnas?nda ve 10 (%16,4)?u t?bbi at?klar?n toplanmas? ve nakli esnas?nda ger?ekle?mi?tir.

Yaralanmada bula?t?r?c? kaynaklar?n 37 (%60,6)?si belirlenebilmi?, 24 (%39,4)?? belirlenememi?tir. Belirlenenlerde yap?lan kontrollerde kaynak hastalar?n 10 (%27)?unda Hepatit B Vir?s (HBV) infeksiyonu saptanm?? olup, kan yolu ile bula?abilen di?er hastal?klardan herhangi birisine rastlanmam??t?r. Yaralanan personelde yap?lan kontrollerde ise, 37?sinin HBV?ye kar?? ba????k oldu?u saptanm??t?r. Dolay?s? ile, geri kalan 34 personele HBV profilaksisi uygulanm??t?r. Profilaksi uygulanan personelin takiplerinde hi?birisinde HBV infeksiyonu geli?memi?tir.

Sonu? olarak; kesici-delici aletlerle yaralanmalar, sa?l?k personeli a??s?ndan t?m d?nyada ?nemli bir risk fakt?r?d?r. CDC?nin tahminlerine g?re t?m d?nyada sa?l?k personelinin kesici-delici t?bbi aletlerle kaza sonucu yaralanmalar? s?kl??? 385.000/y?l?d?r. Bu y?zden, hem moral-motivasyon kay?plar?na hem de kurumlarda ?nemli ekonomik y?klere neden olan bu yaralanmalar konusunda personelin e?itimi ve belirli periyotlarla denetlenmesi, t?bbi at?klar?n usul?ne uygun olarak toplan?p bertaraf edilmeleri b?y?k ?nem arz etmektedir.

 

P037

A?TF Hastaneleri?nde Pseudomonas spp. ?nfeksiyonlar?: 1995-2005

Sultan Do?anay1, Sevilay Kiraz1, Serpil Lale1, ?lkay Erbekta?1, Sibel Kaymak??1,
Tekmile K?se1, ?ffet Palab?y?ko?lu1, Emin Tekeli1, F?gen ?ok?a1, Derya Aysev1,
Necmettin ?nal1, ?zay Akan1, Mustafa ??rlak1, Ethem Ge?im1, Erdal ?nce1

1 Ankara ?niversitesi T?p Fak?ltesi Hastaneleri ?nfeksiyon Kontrol Komitesi

Bu ?al??man?n amac? hastanemizdeki ba?l?ca cerrahi ve dahili kliniklerde Pseudomonas t?rleri ile geli?en hastane infeksiyonlar?n?n (H?)?n?n son 10 y?lda g?sterdi?i seyri ortaya koymak ve bu sonu?tan infeksiyon kontrol?nde yararlanmakt?r. H? tan?mlar?, ?Centers for Disease Control and Prevention? (CDC 1988, 1992) kriterleri temel al?narak yap?lm??t?r.

Pseudomonas t?rlerinin hastanelerimizde geli?en t?m H? etkenleri i?inde, 1995 y?l?nda be?inci, 2000 ve 2005 y?llar?nda alt?nc? s?raya yerle?ti?i belirlenmi?tir (Tablo 1, 2).

G???s Cerrahi Klini?i?nde etkenler i?indeki a??rl??? belirgin ve istikrarl? ?ekilde azalan Pseudomonas t?rlerinin KVC ve Genel Cerrahi Kliniklerinde %6.4?un alt?nda ancak artma ya da azalma e?ilimi g?stermeden izole edildi?i g?r?lm??t?r. Oysa 2005 y?l?nda etkenler i?inde ikinci s?rada oldu?u Beyin Cerrahi Klini?i?ndeki y?ksek oran?, nedenleri ve infeksiyon kontrol uygulamalar?n?n etkinli?i konusunda ayr?nt?l? incelemeyi gerektirmektedir. 1995 y?l?nda %11.8 oran?nda izole edildi?i T?bbi Onkoloji d???ndaki dahili kliniklerde son 10 y?l boyunca %2.1-6.9 oranlar? aras?nda seyretmesi ?nemli bir saptama olarak dikkatleri ?ekmektedir.

 

P038

Eski?ehir Asker Hastanesi?nde Hastane ?nfeksiyonu S?rveyans?

?mer Co?kun1, B?lent Be?irbellio?lu2, Canpolat Eyig?n2

1 Asker Hastanesi Eski?ehir, 2G?lhane Askeri T?p Akademisi

?ZET

?al??mam?zda, 600 yatakl? Eski?ehir Asker Hastanesi?nde 2004-2005 y?llar?n? kapsayan iki y?ll?k d?nemde saptanan hastane infeksiyonlar? de?erlendirilmi?tir. Hastane infeksiyonu tan?lar? laboratuara dayal? s?rveyans sistemi kullan?larak, Centers for Disease Control?un kriterlerine g?re konulmu?tur.

?al??man?n yap?ld??? d?nemde hastanemizde toplam 10.600 hasta yatarak tedavi g?rm?? ve bu d?neme ili?kin hastane infeksiyonu h?z? %0.27 olarak bulunmu? olup, ilk y?l %0.28, ikinci y?l %0.27 olarak saptanm??t?r. Yatarak tedavi g?ren hastalar?n ya?lar? 0-85 (ortalama 39.2) aras?nda olup, hastane infeksiyonu saptanan hastalar?n ya?lar? 2-75 (ortalama 43,4) olarak bulunmu?tur.

?nfeksiyonlar?n en s?k geli?ti?i servisler ve infeksiyon y?zdeleri Tablo 1?de, izole edilen infeksiyon etkenleri ise Tablo 2?de arz edilmi?tir. ?nfeksiyon tipleri i?erisinde en s?k saptanan ?riner infeksiyonlar (%81) olup, bunu %10 ile cerrahi alan infeksiyonlar? izlemektedir.

SONU?

Hastanemiz e?itim vermeyen ikinci basamak bir tedavi kurumu oldu?u i?in hastane infeksiyonlar? insidans d???k bulunmaktad?r. Buna ra?men s?rveyans yap?lmas? ve bu infeksiyonlar?n ?nlenmesine y?nelik ?al??malara ?nem verilmesi gerekir.

 

P039

El Y?kamay? Ne Kadar Ba?ar?yoruz: Uygulamaya Etki Eden Fakt?rler

Zeynep Kaya1, G?lden Ers?z1, Sevim Kara?orlu1, Ayser Meri?2, Ali Kaya1

1 Mersin ?niversitesi T?p Fak?ltesi Hastanesi Hastane ?nfeksiyon Kontrol Komitesi,

2 Mersin ?niversitesi T?p Fak?ltesi Hastanesi Hem?irelik Hizmetleri M?d?rl???

Giri?: Hastane infeksiyonlar?n?n ?nlenmesinde etkinli?i kan?tlanm?? metotlar?n ba??nda el y?kama gelmektedir. Uygulama s?ras?nda ger?ekten el dezenfeksiyonunu ne kadar ba?arabiliyoruz. Bu ?al??mada el dezenfeksiyonu sonras?nda dezenfektan uygulanm?? alanlar ve buna etki eden fakt?rler irdelenmi?tir.

Metod: Mersin ?niversitesi T?p Fak?ltesi Hastanesi Ameliyathanede bir g?n i?inde ?al??an b?t?n personelin ellerini i?ine florasan boya eklenmi? alkol bazl? sol?syonla (Sterillium?, Bode Chemie, Hamburg, Germany) dezenfekte etmeleri istendi ve karanl?k ortamda UV ???k alt?nda boyan?n bula?t??? alanlar temiz, bula?mad??? alanlar kirli olarak de?erlendirilerek not edildi. Ellerin i?i 4 ?st? ise 5 farkl? alana olmak ?zere 9?a b?l?nd? ve her temiz alan i?in bir puan verildi. Ayr?ca uygulamay? yapanlar?n ??retim d?zeyleri, meslekleri, ?al??t?klar? birimler, ka? y?ld?r bu meslekte ?al??t?klar?, bu hastanede ka? y?ld?r ?al??t?klar?, daha ?nce el y?kama ile ilgili e?itim al?p almad?klar?, e?er ald?larsa en son bu e?itimi ne zaman ald?klar? not edildi. ?statistiksel olarak tan?mlay?c? testler ve ki kare kullan?larak de?erlendirildi.

Bulgular: Kat?lan 145 ki?inin %51?i hem?ire, %26.9?u temizlik personeli, %13.8?i doktor ve %8.3?? hasta bak?c?yd?. ??renim d?zeyleri s?ras?yla: %2.8?i y?ksek lisans, %41.4?? lisans, %9.7 ?n lisans, %32.4?? lise, %13.8?i ve %13.8?i ilk??retimdi. 110 ki?i el y?kama ile ilgili e?itim alm??t? (%77.2). Ellerin %87,89 ? 10,61 oran?nda dezenfekte oldu?u ve genel olarak sa?-sol fark? olmad??? saptand? (S?ras?yla %87,59 ? 12,59, %88,28 ? 12,41). Mesle?e g?re kar??la?t?rmada beklenenin aksine doktorlar?n ellerini dezenfekte etmekte daha ba?ar?s?z (%81.94 ? 11.09) oldu?u (P= 0.012), ?zellikle de sol ele daha az ?nem verildi?i saptand? (%80.56 ? 13.43) (P= 0.014). E?itim d?zeyine g?re y?ksek lisan yapm?? olanlar?n daha ba?ar?s?z oldu?u g?r?ld? fakat say?n?n yetersizli?i nedeniyle de?erlendirilemedi. Meslek y?l?na, ayn? merkezde ka? y?ld?r ?al??t???na, ?al??t??? b?l?me g?re ve daha ?nce e?itim al?p almamas?na g?re yap?lan kar??la?t?rmalarda anlaml? fark saptanmad?. Fakat daha ?nce e?itim alm?? olanlar aras?nda y?ksek lisans mezunlar?n?n daha etkin el dezenfeksiyonu yapt??? (P= 0.014), Daha ?nce e?itim almam?? olan doktorlar?n da daha ba?ar?s?z oldu?u (P= 0.019) saptand? (?ekil 1).

Sonu?: ?nderlik yapmas? beklenen doktor ve e?itim d?zeyi y?ksek olan personelin beklenenin tersine el dezenfeksiyonunda daha ba?ar?s?z oldu?u, fakat e?itimin bu kategorilerde oran? y?kseltti?i saptand?.

 

P040

Genel Yo?un Bak?m ?nitesinde G?r?len Semptomatik ?riner Sistem ?nfeksiyon
Etkenleri ve Antibiyotik Duyarl?l?klar?

K?van? ?erefhano?lu1, Hale Turan1, Funda Ergin Timurkaynak2, Hande Arslan2, Emine Soylu31

1 Ba?kent ?niversitesi T?p Fak?ltesi ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?,

Konya Ara?t?rma ve Uygulama Merkezi,

2 Ba?kent ?niversitesi T?p Fak?ltesi ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?,

3 Ba?kent ?niversitesi Konya Ara?t?rma ve Uygulama Merkezi, ?nfeksiyon Kontrol Komite Hem?iresi

Ama?: Bu ?al??mada Ba?kent ?niversitesi Konya Ara?t?rma ve Uygulama Merkezi Genel Yo?un Bak?m ?nitesinde takip edilen hastalarda meydana gelen nozokomiyal ?riner sistem infeksiyonu (N?S?) etkenleri ve antibiyotik duyarl?l?klar?n?n belirlenmesi ama?land?.

Y?ntem: Haziran 2003 ve ?ubat 2006 tarihleri aras?nda yo?un bak?m izlemi gereken t?m dahili ve cerrahi b?l?m hastalar?n?n takip edildi?i 10 yatak kapasiteli ?Genel Yo?un Bak?m? ?nitemizde meydana gelen N?S?lar? prospektif olarak ?al??maya al?nd?. Kalp-Damar Cerrahisi ve Koroner yo?un bak?m hastalar? ?al??ma d??? b?rak?ld?. Nozokomiyal semptomatik ?riner sistem infeksiyonu tan?s?nda ?Centers for Disease Control and Prevention? taraf?ndan belirlenen kriterler kullan?ld?. ?drar ?rnekleri mikrobiyoloji laboratuvar?nda kanl? ve eozin metilen blue agara ekildi. Plaklar 35?C?da 24 saatlik aerobik ?artlardaki ink?basyonun ard?ndan de?erlendirildi. ?zole edilen mikroorganizmalar standart y?ntemlerle isimlendirildi ve antibiyotik duyarl?l?klar? ?Clinical and Laboratory Standards Institute? (CLSI) k?lavuzuna uygun olarak disk dif?zyon y?ntemi ile belirlendi.

Bulgular: ?al??maya al?nan hastalar?n tamam?na ?riner kateter uyguland?. ?S?nu kateter uygulanmas?n?n ortalama 12.8?nci g?n?nde geli?ti (3-62). ?zlenen 240 hastada d?rd? polimikrobiyal (iki etkenli) olmak ?zere 275 nozokomiyal ?riner sistem infeksiyonu saptand?. Etken olarak saptanan toplam 279 izolat?n 207?si (%74) Gram negatif (%55 E. coli, %16 P. aeruginosa, %12 K. pneumoniae, %7 K. oxytoca, %10 A. baumannii), 60?? (%22) Gram-pozitif bakteri (%50 Enterococcus spp., %35 S. saprophyticus, %15 Streptococcus spp.) ve 12?si (%4) kandida spp. (9?u C. albicans, 3?? C. non-albicans) olarak belirlendi. Gram negatif ve Gram pozitif etkenlerin da??l?mlar? ve antibiyotik duyarl?l?klar? Tablo 1 ve Tablo 2?de verilmi?tir.

Tart??ma: Yo?un bak?mda N?S?lar?nda literat?re benzer ?ekilde Gram negatif bakterilerin ?n planda (%74) oldu?u, bu izolatlara en etkili ajanlar?n amikasin, imipenem ve piperasilin-tazobaktam oldu?u belirlendi. Kinolon ve 3. ku?ak sefalosporinlere direncin ?ok y?ksek oldu?u ve ampirik tedavide g?venle verilemeyece?i d???n?ld?. Gram pozitif organizmalar aras?nda Enterococcus spp. en s?k kar??la??lan etken olarak belirlendi. Bu mikroorganizmada glikopeptid direnci saptanmamakla birlikte, ampisilin ve gentamisin gibi di?er antibiyotiklere ?nemli oranda diren? oldu?u g?zlendi.

 

P041

Hastane ?nfeksiyonu Etkeni Olarak ?e?itli Klinik ?rneklerden ?zole Edilen
Acinetobacter baumannii ?zolatlar?n?n Antibiyotik Duyarl?l?klar?

K?van? ?erefhano?lu1, Hale Turan1, Funda Ergin Timurkaynak2, Hande Arslan2, Emine Soylu3

1 Ba?kent ?niversitesi T?p Fak?ltesi ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?,

Konya Ara?t?rma ve Uygulama Merkezi,

2 Ba?kent ?niversitesi T?p Fak?ltesi ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?,

3 Ba?kent ?niversitesi Konya Ara?t?rma ve Uygulama Merkezi, ?nfeksiyon Kontrol Komite Hem?iresi

Ama?: ?al??mam?zda Ba?kent ?niversitesi Konya Ara?t?rma ve Uygulama Merkezinde takip edilen hastalardan hastane k?kenli infeksiyon etkeni olarak izole edilen Acinetobacter baumannii (A. baumannii) su?lar?n?n antibiyotik duyarl?l?k durumlar?n?n belirlenmesi ama?land?.

Y?ntem: Haziran 2003 ve ?ubat 2006 aras?nda hastane infeksiyonlar? nedeniyle takip edilen hastalardan izole edilen A. baumannii su?lar? ?al??maya al?nd?. Hastane infeksiyonlar? tan?s? ?Centers for Disease Control and Prevention? kriterleri kullan?larak kondu. Klinik ?rnekler, ?rne?in t?r?ne g?re de?i?mekle birlikte, kanl? agar, eozin metilen blue ve ?ikolata agara ekildi. Plaklar 35?C?de 24 saatlik aerob ink?basyonun ard?ndan de?erlendirildi. Standart y?ntemlerle (Gram boyama, TS? besiyerine ekim, katalaz ve oksidaz) Acinetobacter spp. olarak tespit edilen izolatlar?n t?r tayini BBL Crystal, Enterik Nonfermenter ?dendifikasyon Sistemi (Becton Dickinson, USA) ile yap?ld?. Antibiyotik duyarl?l?klar? ?Clinical and Laboratory Standards Institute? (CLSI) k?lavuzuna uygun olarak disk dif?zyon metodu ile belirlendi.

Bulgular: A. baumannii su?lar?n?n 19?u kandan, 24?? solunum yolu sekresyonundan, 14?? idrardan, ikisi beyin omurilik s?v?s?ndan ve biri yumu?ak dokudan olmak ?zere toplam 60 bakteri izole edildi. ?zolatlar?n ?e?itli antibiyotiklere olan duyarl?l?k oranlar? tabloda sunulmu?tur. En y?ksek duyarl?l?k oran? belirlenen antibiyotikler netilmisin (%97), meropenem (%80) ve imipenem (%75) idi.

Tart??ma: Merkezimizde hastane infeksiyonu etkeni olarak izole edilen A. baumannii su?lar?nda kullan?mda olan farkl? grup antibiyotiklere diren? oran?n?n olduk?a y?ksek oldu?u tespit edildi. Klinik kullan?m etkinli?i ve d???k yan etki profili nedeniyle bu bakterilerle geli?en infeksiyonlarda s?kl?kla tercih edilen siprofloksasin ve ampisilin-sulbaktama kar?? ciddi boyutlarda diren? oldu?u belirlendi. Aminoglikozid grubundan netilmisin, beta-laktam antibiyotiklerden ise karbapenemlerin en etkili antibiyotikler oldu?u belirlendi.

 

P042

Eski?ehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Personelinde Nazal Staphylococcus aureus Ta??y?c?l???

Hasan Naz1, Nevil Ayk?n1, Figen ?a?lan ?evik1, Melahat U?ur2

1 Eski?ehir Yunus Emre Devlet Hastanesi ?nfeksiyon Hastal?klar? Klini?i,

2 Eski?ehir Yunus Emre Devlet Hastanesi ?nfeksiyon Kontrol Komitesi Hem?iresi

Ama?: Nozokomiyal infeksiyonlara yol a?mas? ve beraberinde ?oklu antibiyotik direncinin geli?mesi nedeni ile S. aureus su?lar?n?n klinik ?nemi giderek artmaktad?r. S. aureus su?lar? ile kolonize hastane personeli el temas? ile bulundu?u ortamda bu su?lar?n ta??nmas? ve yay?lmas?nda ?nemli bir rol oynamaktad?r. Bu ?al??mada hastane ?al??anlar?nda nazal S. aureus ta??y?c?l?k oran?n?n belirlenmesi ve ?nlemler al?nmas? ama?land?.

Materyal ve metod: 17.01.2006-13.02.2006 tarihleri aras?nda 100 Doktor, 190 Hem?ire, 210 Yard?mc? Sa?l?k Personeli olmak ?zere toplam 500 hastane personelinin her iki burun deli?ine steril ek?vyonlu ?ubuklar s?r?lerek ?rnekler al?nd?. ?rnekler koyun kanl? agara ekildi. S. aureus saptanan su?larda 1 ?g?l?k oksasilin diski kullan?larak metisilin direnci ara?t?r?ld?.

Bulgular: Yap?lan ?al??ma sonucunda 500 hastane personelinin 69 (%13.8)?unda nazal S. aureus ta??y?c?l???, 9 (%1. 8)?unda nazal MRSA ta??y?c?l??? saptand?. Bulgular Tablo 1 ve 2?de ?zetlenmi?tir.

Tart??ma ve sonu?: S. aureus?larla olu?an hastane epidemilerinin kontrol? i?in hastane personelinde nazal S. aureus ta??y?c?l???n?n saptanmas? gereklidir. Ta??y?c? personelin e?itimi, tedavisi ve daha az hasta temas?n? gerektiren yerlerde g?revlendirilmesi S. aureus?a ba?l? nozokomiyal infeksiyonlar?n azalt?lmas? a??s?ndan ?nemlidir.

 

P043

Yo?un Bak?m ?nitelerinde Hastane ?nfeksiyonlar?n?n Prevalans?:
?ok Merkezli Bir Nokta Prevalans ?al??mas?

Ye?im ?etinkaya ?ardan1, Sibel A?c?o?lu1, ?a?r? B?ke2, ?aban Esen3, Dilara ?nan4,
Serhat ?nal1, Hastane ?nfeksiyonlar? ?al??ma Grubu5

1 Hacettepe ?niversitesi T?p Fak?ltesi ?? Hastal?klar? Anabilim Dal? ?nfeksiyon Hastal?klar? ?nitesi,

2 Ege ?niversitesi T?p Fak?ltesi Klinik Mikrobiyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?,

3 Ondokuz May?s ?niversitesi T?p Fak?ltesi Klinik Mikrobiyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?,

4 Akdeniz ?niversitesi T?p Fak?ltesi ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?,

5 Hastane ?nfeksiyonlar? ?al??ma Grubu

Giri?: Hastane infeksiyonlar?n?n prevalans? %5-17 aras?nda de?i?mektedir. Yo?un Bak?m ?nitelerinde (YB?) bu oran ?ok daha y?ksektir. Mevcut literat?r bilgilerinin ?o?u geli?mi? ?lkelerde yap?lan ?al??malara aittir. ?lkemizdeki YB?lerde hastane infeksiyonlar?n?n prevalans?n?, etken mikroorganizmalar?, antibiyotik kullan?m?n?n uygunlu?unu ve YB?de kazan?lan infeksiyonlar i?in risk fakt?rlerini belirlemeye y?nelik ?ok merkezli bir nokta prevalans ?al??mas? planlanm??t?r.

Y?ntem: Haz?rlanan protokol Yo?un Bak?m Derne?i ve Hastane ?nfeksiyonlar? ve Kontrol? Derne?i?nin katk?lar?yla 50 hastaneye g?nderilmi? ve ?al??ma 17 ?ubat 2004?de toplam 43 hastanenin kat?l?m?yla ger?ekle?tirilmi?tir. 16 ya??ndan k???k hastalar ?al??ma d??? b?rak?lm??t?r. Sonu?lar: ?al??maya 133 farkl? YB?de yatmakta olan toplam 1033 hasta dahil edilmi?tir. ?al??maya kat?lan 43 hastaneden 29?u (%67.4) ?niversite, 6?s? (%14) devlet, 4?? (%8.2) SSK Hastanesi ve 4?? (%8.2) ?zel hastanedir. Dahili, Cerrahi ve Karma YB?lerdeki hasta say?lar? s?ras? ile 411 (%40), 361 (%35) ve 258 (%21)?dir. Ortalama APACHE skoru 14.3 ? 8.6 (median= 13) ve hastanede ortalama yat?? s?resi 17.2 ? 30.3 g?n (ortanca= 7 g?n) olarak bulunmu?tur. ?al??ma g?n?nde hastane infeksiyonlar?n?n prevalans? %25. 8 (n=266 hasta), YB?de kazan?lm?? infeksiyonlar?n prevalans? ise %20.7 (n= 213 hasta) olarak bulunmu?tur. Hastalar?n %62.3??n?n en az bir parenteral antibiyotik almakta oldu?u ve olgular?n %47?sinde en az bir antibiyoti?in uygunsuz kullan?ld??? saptanm??t?r. YB?de en s?k kazan?lan infeksiyonlar nozokomiyal pn?moni (%45.5), primer bakteremi (%25.7) ve ?riner sistem infeksiyonudur (%17.9). YB?de kazan?lan 268 infeksiyon episodundan 92?sinde (%34.2) etken belirlenememi?tir. En s?k izole edilen etkenler Pseudomonas aeruginosa (%12.3), Acinetobacter spp. (%11.6), MRSA (%7.5) Candida albicans (%5.2) ve nonalbicans Candida t?rleridir (%4.8). YB?de kazan?lm?? infeksiyon prevalans?n?n karma YB?lerde daha y?ksek oldu?u g?r?lm??t?r (p< 0.000). Lojistik regresyon analizinde n?rolojik bozukluk, APACHE II skoru ve YB?deki yatak say?s? YB?de kazan?lm?? infeksiyon i?in ba??ms?z risk fakt?r? olarak bulunmu?tur.

Tart??ma: YB?lerde yatak say?s? artt?k?a, infeksiyon riskinin artmas? hem?ire ba??na d??en hasta say?s?n?n y?ksekli?i ile ili?kili olabilir. YB?lerimizde uygunsuz antibiyotik kullan?m oran? ?ok y?ksektir ve muhtemelen ?lkemizde daha ?nce yap?lan ?al??malarda bildirilen y?ksek diren? oranlar?n?n en ?nemli nedenidir.

 

P044

Yo?un Bak?m ?nitelerinde Ampirik Antibiyotik Kullan?m?

Dilara ?nan1, Sevim Keskin2, ?zge Turhan1, Nurg?l G?nay2, G?zde ?ng?t3,
Ata Nevzat Yal??n1

1 Akdeniz ?niversitesi T?p Fak?ltesi ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?,

2 Akdeniz ?niversitesi T?p Fak?ltesi ?nfeksiyon Kontrol Komitesi,

3 Akdeniz ?niversitesi T?p Fak?ltesi T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?

Hastane infeksiyonlar? yo?un bak?m ?niteleri (YB?)?nde, hastanenin di?er servislerine g?re daha fazla g?r?lmektedir. Bu ?nitelerde yatan hastalar?n daha kritik olmas? nedeniyle antibiyotik tedavisine s?kl?kla ampirik olarak ba?lanmakta, gerekirse mikrobiyolojik incelemelerin sonu?lar?na g?re de?i?iklik yap?lmaktad?r. Bu ?al??mada, Akdeniz ?niversitesi Hastanesi YB?nde ampirik antibiyotik kullan?m?, etkileyen fakt?rler ve sonu?lar? irdelenmi?tir.

Hastanemizde yedi ayr? YB?nde Ocak-Aral?k 2005 tarihleri aras?nda yatan hastalarda saptanan 547 infeksiyon ata?? de?erlendirildi. Bu ataklar?n 234??nde (%42.8) ampirik antibiyotik tedavisi ba?lanm??t?. Ampirik antibiyotik tedavisi en fazla Dahiliye YB?, Koroner YB? ve Yenido?an YB?nde ba?lanm??t?. En fazla ampirik tedavi ba?lanan hastane infeksiyonu ventilat?r ili?kili pn?moniler (%53.8) idi, bunu postoperatif menenjitler dahil cerrahi alan infeksiyonlar? (%39.6) ve ?riner sistem infeksiyonlar? (%37.6) takip ediyordu. Ampirik tedavide en fazla kullan?lan antibiyotik piperasilin-tazobaktamd?, bunu ampisilin-sulbaktam, amikasin, sefamezin ve meropenem izliyordu. Buna g?re ampirik ba?lanan ve s?kl?kla tercih edilen antibiyotiklerin bir ?o?unun ?nfeksiyon Hastal?klar? uzman? onay? gerektirmeyen antibiyotikler oldu?u g?r?ld?. Ampirik olarak ba?lanan antibiyotik tedavilerinin 179?unda (%76.5) mikrobiyolojik inceleme sonu?lar?na g?re tedavi de?i?ikli?i yap?lm??t?. De?i?iklik yap?lmas?n? en s?k gerektiren mikroorganizma Acinetobacter spp. idi. Mikrobiyolojik verilerin sonucuna g?re yap?lan de?i?iklik sonras? en fazla kullan?lan antibiyotikler meropenem, sefoperazon-sulbaktam, vankomisin ve piperasilin-tazobaktamd?.

Yo?un bak?m ?nitelerinde izlenen hastalar?n prognozunda antibiyotik tedavisi b?y?k ?nem ta??maktad?r. ?o?unlukla ampirik ba?lanmak zorunda olunan antibiyotik tedavisinin uygun olmas? mortaliteyi azalt?c? y?nde etkileyecektir. Bu nedenle her hastanenin kendi YB?nde ampirik antibiyotik kullan?m politikalar?n? olu?turmas? gerekmektedir.

 

P045

Dr. L?tfi K?rdar Kartal E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi Cerrahi Kliniklerinde ?zlenen Hastane ?nfeksiyonlu Olgular?n Risk Fakt?rleri A??s?ndan ?rdelenmesi

Nur Benzonana1, Serdar ?zer1, Handan Akta?2

1 Dr. L?tfi K?rdar Kartal E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji,

2 Dr. L?tfi K?rdar Kartal E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi ?nfeksiyon Kontrol Komitesi

Ama?: Bu ?al??mada Kartal E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi cerrahi kliniklerinde izlenen hastane infeksiyonlu olgular?n risk fakt?rleri a??s?ndan irdelenmesi ama?lanm??t?r.

Y?ntem: 2003, 2004 y?llar? ve 2005 y?l? ilk sekiz ay?nda genel cerrahi, ortopedi, beyin cerrahi, ?roloji ve kulak burun bo?az servislerince opere edilmi? ve hastaya dayal? aktif s?rveyans y?ntemi ile izlenerek, hastane infeksiyonu saptanm?? toplam 307 hasta, risk fakt?rleri ve uygulanan giri?imler a??s?ndan retrospektif olarak de?erlendirilmi?tir. 1) Risk fakt?rleri a??s?ndan: Malignansi, yan?k, karaci?er yetmezli?i, genel v?cut travmas?, diabetes mellitus, HIV infeksiyonu varl???, bilin? kapal?l???, H2 resept?r bloker veya antasit kullan?m?, imm?ns?presyon, transplantasyon, solunum yetmezli?i, n?tropeni, b?brek yetmezli?i, transf?zyon gibi fakt?rlerin varl???; 2) Giri?imler a??s?ndan, vask?ler giri?im, ?riner kateter varl???, periton diyalizi veya hemodiyaliz, mekanik ventilasyon, endoskopik giri?im, drenaj kateteri, protez/yabanc? cisim varl??? ara?t?r?lm??t?r.

Bulgular: Olgular?n 118?inde (%38), cerrahi alan infeksiyonu hastane infeksiyonu olarak birinci s?rada yer al?rken, bunu s?ras?yla 60 (%19) olgu ile ?riner infeksiyon, 44 (%14) olgu ile bakteriyemi izlemi?tir. Olgular?n t?m?nde cerrahi m?dahale ortak bir risk fakt?r? olarak mevcutken, 165?inde (%54), sorgulanan risk fakt?rlerinden en az bir tanesi saptanm??t?r. 142?sinde (%46) sorgulanan risk fakt?rleri saptanmam??t?r. Risk fakt?r? ta??yan 165 hastada toplam 241 risk fakt?r? bulunmu?tur. Bunlar?n i?inde malignansi, 82 (%49) olguyla birinci s?rada yer al?rken, diabetes mellitus, 42 (%25) olguyla ikinci s?rada, genel v?cut travmas?, 32 (%19) olguyla ???nc? s?rada, transf?zyon 31 (%18) olguyla d?rd?nc? s?rada yer alm??t?r. Malignansili hastalarda s?ras?yla cerrahi alan infeksiyonlar? (%35), bakteriyemi (%26) ve ?riner infeksiyon (%15) en s?k g?r?len hastane infeksiyonlar? olarak saptanm??t?r. Uygulanan giri?imler de?erlendirildi?inde olgular?n t?m?nde vask?ler giri?im saptanm??t?r. Bunu 181 (%59) olguyla ?riner kateter, 100 (%32) olguyla drenaj kateteri uygulamas? izlemi?tir.

Sonu?: Y?ksek morbidite ve mortalite nedeni olan hastane infeksiyonlar?na zemin haz?rlayan risk fakt?rlerinin bilinmesi al?nacak olan tedbirlere de yol g?stermesi a??s?ndan ?nemlidir.

 

P046

SD? Hastanesi?nde 2005 Y?l?nda Saptanan Hastane ?nfeksiyonlar? ve
Gram Negatif Etkenlerin ?e?itli Antibiyotiklere Duyarl?l?klar?

Onur Kaya1, F?sun Zeynep Ak?am1, Arzu T??l?1, Cemile Uyar1, G?ler Yayl?1

1 S?leyman Demirel ?niversitesi ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?

Hastane infeksiyonlar? t?m d?nyada ve ?lkemizde mortalite ve morbiditeye sebep olmalar? ile beraber hastanede yat?? s?resini ve maliyeti art?rmalar? nedeniyle ?neme sahiptir.

Bu ?al??mada 520 yatakl? S?leyman Demirel ?niversitesi Ara?t?rma ve Uygulama Hastanesine 2005 y?l?nda yat?r?lan hastalarda geli?en hastane infeksiyonlar? ve sorumlu etkenlerin da??l?m? incelenmi?tir.

Klinik ve laboratuvar verilerine dayal? olarak aktif prospektif s?rveyans y?ntemi ile yatarak izlenen 23282 hastan?n 331 (%1.42)?inde hastane infeksiyonu saptanm??t?r. Hastane infeksiyonu varl???n?n saptanmas?nda ve s?n?fland?rmas?nda Centers for Disease Control (CDC) kriterleri kullan?lm??t?r. Tan?lar?na g?re de?erlendirildi?inde kan dola??m? infeksiyonlar? en s?k (%33.2) oranda saptanm??t?r. S?ras?yla di?er infeksiyon oranlar?n?n ise pn?moni (%24.2), ?riner sistem infeksiyonlar? (%18.4), cerrahi alan infeksiyonlar? (%17.8) oldu?u g?r?lm??t?r. Bu infeksiyonlar?n kliniklere da??l?m? s?kl?k s?ras?na g?re yo?un bak?m ?nitesi (%23.9), dahiliye (%10.9), yenido?an (%8.8), genel cerrahi (%7.9), n?roloji yo?un bak?m ?nitesi (%7.3), n?ro?irurji (%6.9), ortopedi (%6.6), g???s hastal?klar? (%5.4), n?roloji (%4.5), plastik cerrahi (%3.6), medikal onkoloji (%3.3), ?roloji (%2.7) ?eklinde olmu?tur. Hastane infeksiyonu etkenleri ise yine s?kl?k s?ras?na g?re; E. coli (%16.5), Pseudomonas aeruginosa (%13.1), Koag?laz negatif stafilokoklar (%12.5), S. aureus (%12.4), Klebsiella spp. (%12.1), Acinetobacter spp. (%11.1), Enterobacter spp. (%5.4), Enterococcus spp. (%4.4), Serratia spp. (%3.4), S. maltophilia (%3.0) ve Candida spp. (%1.7) olarak bulunmu?tur.

Buna g?re en ?ok izole edilen gram negatif bakterilerin baz? antibiyotiklere duyarl?l?klar? Tablo 1?de belirtilmi?tir.

Sonu? olarak hastanemizdeki infeksiyon etkenlerinin genelde gram negatif bakteriler oldu?u g?r?lm??t?r. Ayr?ca hastane infeksiyon oran?n?n d???k olarak saptanmas? hastanemizde yan?k ?nitelerinin ve organ transplantasyon ?nitelerinin olmamas? ile birlikte infeksiyon kontrol komitesinin d?zenli ve etkin bir ?ekilde ?al??mas?na ba?lanm??t?r.

 

P047

El Mikrocerrahi Ortopedi ve Travmatoloji (EMOT) Hastanesinde 2005 Y?l?
Cerrahi Alan ?nfeksiyon Oran?

Hale Akalan1, G?ls?m Sungur1, ?smail Tokmak1, Sevin? G?neri1

1 EMOT Hastanesi

Ama?: Bu ?al??mada; EMOT hastanesinde cerrahi giri?im ge?iren hastalarda geli?en cerrahi alan infeksiyon (CA?) oran?n?; etkileyen fakt?rleri ve CA? etkenlerini belirlemek ve de?erlendirmek ama?lanm??t?r.

Y?ntem: 1 Ocak -31 Aral?k 2005 tarihlerinde; EMOT?ta cerrahi giri?imde bulunulan ve 48 saatten uzun s?re hastanede yatan vakalar?n takibi; hastaya ve laboratuvara dayal? g?nl?k takip ile aktif s?rveyans y?ntemi izlenerek yap?ld?. Vakalar?n, ?Centers for Disease Control and Prevention? (CDC)?nin kriterleri esas al?narak cerrahi yara s?n?fland?r?m? yap?ld? ve geli?en CA?lar?, CDC?nin kriterlerine g?re tan?mland?. Bir y?l? doldurmam?? implant konulan 176 vaka de?erlendirme d??? b?rak?ld?. Ayr?ca vakalar?n ?CDC National Nosocomial Infection Surveillance (NNIS)-derived risk indeks?leri belirlendi. Farkl? cerrahi yara gruplar? ve NNIS indeks gruplar?ndaki CA? oranlar? kar??la?t?r?ld?. Vakalardaki ya?, cinsiyet, nikotin kullan?m?, obesite, diyabet, steroid kullan?m?, peroperatif transf?zyon, acil veya elektif geli? gibi fakt?rler de?erlendirildi. CA? olan vakalardan, k?lt?r yap?lanlarda etkenler belirlendi. ?statistiksel analizler ki-kare testine g?re yap?ld?.

Bulgular: Belirtilen tarihlerde cerrahi giri?im yap?lan 569 vakan?n; %16.2?i kad?n ve %83.8?i erkekti, ya? ortalamas? kad?nlarda 30.35 ? 18.56, erkeklerde 32.40 ? 14.84 saptand?. Vakalar?n %71.4?? acil, %28.6?s? ise elektifti. CA? oran? %2.3 olarak saptand?. Ki?kare testiyle ya? gruplar?nda CA? da??l?m? homojen bulundu ve cinsiyet de?i?keni ile CA? geli?imi aras?nda anlaml? bir ili?ki bulunmad? (p= 0.494). Elektif vaka grubunda %4.4 ile infeksiyon frekans? daha y?ksek bulundu (p= 0.042). NNIS indeksi 0 ve 1 olan gruplar aras?nda CA? a??s?ndan anlaml? fark saptanmad? (p= 0.928). Cerrahi yara gruplar?ndan kirli yara grubunda en y?ksek infeksiyon frekans? bulundu (p= 0.016). CA?lerde en s?k saptanan etkenler; Pseudomonas aeruginosa ve stafilokoklard?.

Sonu?: Bu ?al??mada; EMOT hastanesinde en y?ksek CA? frekans? elektif grupta ve kirli yara grubunda belirlenmi?tir.

 

P048

Bir T?p Fak?ltesinde Asistanlar?n Hastane ?nfeksiyonlar? Konusundaki Bilgi D?zeyleri

Tuna Demirdal1, Ne?e Demirt?rk1

1 Kocatepe ?niversitesi T?p Fak?ltesi ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?

Ama?: Hastane infeksiyonlar?ndan korunmada en ba?ta gelen fakt?rlerden birisi, konuyu iyi bilen ve uygulayan personele sahip olmakt?r. E?itim programlar? bu hedefe ve ihtiyaca g?re d?zenlenmelidir. Bu ?al??mada hastanemizde ?al??an asistan doktorlara hastane infeksiyonlar?n?n tan?m?, korunmas? ve kontrol? ile ilgili temel sorular sorularak bilgi d?zeylerinin ?l??lmesi ve periyodik e?itimlerin bu sonu?lara g?re planlanmas? hedeflenmi?tir.

Materyal ve Metod: ?al??ma Kocatepe ?niversitesi T?p Fak?ltesi?nde ?al??an asistan doktorlar?n kat?l?m? ile ger?ekle?tirildi. ?al??maya al?nan ki?ilere y?z y?ze g?r??me y?ntemi ile bir anket uyguland?. Sorular hastane infeksiyonlar?n?n tan?m?, korunmas? ve kontrol? konular?n? i?eriyordu. Anket formunda ?oktan se?meli se?enekler verildi, birden fazla do?ru yan?t? olan sorularda, tek do?ru se?ene?i i?aretleyen kat?l?mc?n?n da do?ruyu bildi?i kabul edildi.

Sonu?lar: ?al??maya hastanemizde ?al??an, ya? ortalamalar? 27.82 ? 3.78 olan, 50 (%62.5)?si erkek, 30 (%37.5)?u kad?n toplam 80 asistan kat?ld?. Hastane infeksiyonunun tan?m? ile ilgili soruya 67 (%83.8) ki?i do?ru yan?t verdi. Hastane infeksiyonlar?ndan korunmada en ?nemli uygulaman?n el y?kama oldu?unu 60 (%75) ki?i biliyordu. El y?kama uygulamas?n?n prati?i ile ilgili soruyu ise yaln?zca 18 (%22.5) ki?i do?ru cevaplayabildi. Hastane infeksiyonlar?ndan korunma ile ilgili do?ru bilgiye sahip olanlar?n say?s? 52 (%65) idi. ?zolasyonla ilgili soruyu ise 32 (%40) ki?i do?ru yan?tlad?. Hepatit C oldu bilinen bir hastan?n kan? ile bula? oldu?unda yap?lmas? gerekeni 16 (%20) ki?i do?ru olarak i?aretlemi?ti. ?al??maya kat?lanlar?n 20 (%25)?si ?nfeksiyon Kontrol Komitesi?nin sadece e?itim hastanelerinde, b?y?k yatak kapasitesine sahip hastanelerde veya salg?n ??kt???nda kurulmas?n?n zorunlu oldu?unu d???n?yorlard?.

Tart??ma: ?al??ma sonunda hastanemizde uzmanl?k e?itimi alan asistanlar?n hastane infeksiyonlar?yla ilgili bilgilerinde eksiklikler ve yanl??l?klar saptand?. E?itim program? ihtiyaca g?re yeniden belirlendi. Hastane infeksiyonlar? konusunda t?m asistanlar?n ihtisaslar? s?resince -bilgi d?zeyleri de belirlendikten sonra- e?itilmeleri, ?lkemizin periferdeki hastanelerinde infeksiyon kontrol?ne ve korunmas?na b?y?k katk? sa?layacakt?r.

 

P049

Sel?uk ?niversitesi Meram T?p Fak?ltesi Hastanesinde D?rt Y?ll?k
(2002-2005) Hastane ?nfeksiyonlar? Verilerinin Kar??la?t?r?lmas?

?brahim Erayman1, Bahar Kandemir1, Mehmet ?zdemir2,
Emel T?rk Ar?ba?1, Mehmet Bitirgen1

1 Sel?uk ?niversitesi Meram T?p Fak?ltesi ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?,

2 Sel?uk ?niversitesi Meram T?p Fak?ltesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?

 

Hastane ?nfeksiyonlar? d?nyada %3.1-14.1 oran?nda g?r?len, ?nemi ?lkemizde de giderek artan infeksiyonlard?r. ?nemli derecede morbidite ve mortaliteye neden olmakta, hastan?n hastanede kal?? s?resini uzatmakta ve sa?l?k harcamalar?na ?nemli boyutta ek y?k getirmektedir. Hastane infeksiyonlar?n?n s?rekli izlemi ve infeksiyon kontrol pogramlar? ile ?nlenebilirli?i etkin bulunmu?tur. Bu ?al??mada Sel?uk ?niversitesi Meram T?p Fak?ltesi Hastanesinde 2002-2005 y?llar? aras?nda prospektif ve aktif s?rveyans y?ntemi ile izlenen ve Centers for Disease Control and Prevention (CDC) kriterlerine g?re tan?mlanan 3994 Hastane infeksiyonunda baz? parametrelerin y?llar i?indeki de?i?imi incelenmi?tir. Y?llar i?inde en s?k g?r?len infeksiyonun ?riner sistem infeksiyonu ve en s?k izole edilen nozokomiyal patojenin Pseudomonas su?lar? oldu?u belirlenmi?tir (Tablo 1).

 

P050

?zmir E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi?nde 2000-2005 Y?llar? Aras?nda ?zlenen Nozokomiyal Menenjitler

Meltem Avc?1, Onur ?zgen?1, Ayten Co?kuner1, G?l?en Mermut1, G?l?en G?lo?lu1

1 ?zmir E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Klini?i

 

Ama?: ?zmir E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi?nde nozokomiyal menenjit (NM) s?kl???, uygulanan n?ro?irurjikal giri?imler, birlikte g?r?len di?er hastane infeksiyonlar?, etken mikroorganizmalar ve prognozun belirlenmesi.

Y?ntem: 1 Ocak 2000-31 Aral?k 2005 tarihleri aras?nda Beyin Cerrahisi Klini?i?nde 30 hastada geli?en 33 nozokomiyal menenjit ata?? retrospektif olarak de?erlendirildi. Nozokomiyal menenjit tan?mlamas?nda CDC (Centers for Diseases Control and Prevention) kriterleri kullan?ld?.

Bulgular: Alt? y?ll?k s?rede Beyin Cerrahisi Klini?i?nde yat?r?larak izlenen 6837 hastada NM insidans? %0.48 olarak bulundu. Nozokomiyal menenjitler %15.9 oran?yla, ?riner sistem infeksiyonlar? (%41)?ndan sonra ikinci s?kl?kta g?r?len infeksiyonlard?.

Nozokomiyal menenjitlerde en s?k uygulanan n?ro?irurjikal giri?im intrakranial kitle operasyonu (%51.5) olup, bunu ventrik?loperitoneal ?ant uygulamas? (%18.1) izlemekteydi. Ataklar?n 11?inde (%33.3) e? zamanl? en az bir hastane infeksiyonu mevcuttu ve bunlar?n ?o?u cerrahi alan infeksiyonuydu. Ataklar?n %60.6?s?nda beyin omurilik s?v?s? ve/veya ?ant k?lt?r?nde ?reme saptand?; bu ?remelerin ikisi polimikrobiyaldi. En s?k izole edilen etken %63.6 oran?yla Acinetobacter spp. olarak bulundu. Mortalite oran? %18.1 olarak bulundu.

Sonu?: T?m hastane infeksiyonlar? i?inde, daha az s?kl?kla g?r?len ancak y?ksek mortalite, morbidite ve maliyetiyle ?nemli bir sa?l?k sorunu olan NM?lerde; erken tan?, etken mikroorganizmalar?n s?kl???na ve duyarl?l?klar?na g?re se?ilecek uygun antimikrobiyal tedavi ve etkin infeksiyon kontrol ?nlemleri hayat kurtar?c?d?r.

 

P051

Transplantasyon ?nitesinde Yatan Hastalardan ?zole Edilen Pseudomonas aeruginosa
Su?lar?n?n RAPD-PCR Y?ntemiyle Tiplendirilmesi

Zerrin Akta?1, ?ner Kiprit?i1, ?i?dem Bal1

1 ?.?. ?stanbul T?p Fak?ltesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?

Ama?: Transplantasyon ?nitesinde yatan hastalardan izole edilen, ayn? antibiyotik duyar?l?l???n? g?steren ve bu ?nitede salg?n yapt??? d???n?len Pseudomonas aeruginosa su?lar?n?n molek?ler epidemiyolojisi RAPD-PCR y?ntemiyle ara?t?r?lm??t?r.

Gere? ve Y?ntem: ?stanbul T?p Fak?ltesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD?na 23.05.2005-18.01.2006 tarihleri aras?nda Transplantasyon ?nitesinde yatan 14 hastaya ait toplam 21 ?rnekten (14 idrar, be? sonda ucu, iki dren ucu) kolonizasyon veya infeksiyon etkeni olarak izole edilen ve ayn? antibiyotik duyarl?l???n? g?steren P. aeruginosa su?lar? ?al??maya al?nm??t?r. Su?un kayna??n? saptamak amac?yla ?evre taramas? yap?lm?? ve 41 farkl? ?rnek incelenmi?tir. Su?lar?n ?e?itli antibiyotiklere kar?? duyarl?l?klar? Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) ?nerilerine uygun olarak Kirby-Bauer disk dif?zyon y?ntemi ile belirlenmi?tir. GSBL varl??? ?ift disk sinerji y?ntemi ile ara?t?r?lm??t?r. Su?lar?n molek?ler epidemiyolojik tiplendirmeleri, ERIC-2 primeri kullan?larak random amplified polymorphic DNA-polimeraz zincir reaksiyonu (RAPD-PCR) y?ntemi ile ara?t?r?lm??t?r.

Bulgular: Toplam 14 hastadan 21 ?rnek ve ?evreden al?nan 41 ?rnekten ayn? antibiyotik direncini g?steren yaln?z bir su? ?al??maya al?nm??t?r. Su?lar?n hepsi piperasilin, piperasilin-tazobaktam, sefoperazon-sulbaktam, imipenem ve meropeneme duyarl?, test edilen di?er antibiyotiklere (seftazidim, sefepim, aztreonam, norfloksasin, siprofloksasin, gentamisin, amikasin, netilmisin ve tobramisin) diren?li olarak saptanm??t?r. Su?lar?n t?m?n?n ?ift disk sinerji y?ntemiyle GSBL olu?turduklar? g?zlemlenmi?tir. RAPD-PCR y?nteminde bant yo?unluklar?nda k???k farkl?l?klar olmas?na ra?men bir klinik izolat ve kontrol su? hari? farkl? bant paternleri izlenmemi? su?lar?n hepsinin ayn? genotipte olduklar? belirlenmi?tir.

Sonu?: Transplantasyon ?nitesinde yatan hastalarda belirli bir zaman aral???nda ard arda ayn? antibiyotik duyarl?l???n? g?steren P. aeruginosa su?lar?n?n izole edilmesi ve yap?lan inceleme sonucunda ayn? genotipte olmalar?, su?un tek bir kaynaktan yay?lm?? olabilece?i ihtimalini d???nd?rm??t?r. Yap?lan ?evre taramalar?nda ayn? fenotipik ve genotipik ?zellikleri g?steren bir su? izole edilmi? olmakla birlikte, ger?ek kayna??n saptanamad??? sonucuna var?lm??t?r.

 

P052

Sel?uk ?niversitesi Meram T?p Fak?ltesi Hastanesinde Hastane ?nfeksiyon Etkeni
Pseudomonas T?rlerinin Antibiyotik Direncinin De?erlendirilmesi:
Direncin Y?llar ??inde De?i?imi

?brahim Erayman1, Bahar Kandemir1, Mehmet ?zdemir2, Emel T?rk Ar?ba?1,
Mehmet Balc?1, Mehmet Bitirgen1

1 Sel?uk ?niversitesi Meram T?p Fak?ltesi ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?,

2 Sel?uk ?niversitesi Meram T?p Fak?ltesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?

?o?ul diren?li Gram (-) bakteriler ?nemli derecede morbidite ve mortaliteye neden olan hastane infeksiyonu patojenleridir. Pseudomonas t?rleri Gram (-) basiller i?erisinde ?oklu antibiyotik diren?li olmalar? ve son y?llarda hastane infeksiyon etkenleri aras?nda daha s?kl?kla izole edilmeleri nedeni ile ?nem kazanmaktad?r.

Bu ?al??mada Sel?uk ?niversitesi Meram T?p Fak?ltesi Hastanesinde 2002 ve 2005 y?llar?nda prospektif ve aktif s?rveyans y?ntemi ile izlenen ve Centers for Disease Control and Prevention (CDC) kriterlerine g?re hastane infeksiyonu tan?s? alan hastalar?n ?e?itli klinik ?rneklerinden izole edilen Pseudomonas su?lar?n?n s?k g?r?len hastane infeksiyonlar? ile ili?kisi ve baz? antibiyotiklere diren? oranlar?n?n y?llar i?indeki de?i?iminin incelenmesi ama?lanm??t?r.

2002 y?l?nda t?m hastane infeksiyonu izolatlar?n?n %27.1?i Pseudomonas iken 2005 y?l?nda bu oran %21.2 olmu?tur. Pseudomonas izolatlar? 2002 y?l?nda en ?ok Cerrahi Alan ?nfeksiyonu (CA?) etkeni olarak izole edilirken (%28), 2005 y?l?nda en ?ok nozokomiyal pn?moni etkeni olarak izole edilmi?tir (%40.6). Hastane infeksiyon etkeni olarak izole edilen Pseudomonas spp.?lar?n ?e?itli antibiyotiklere diren? oranlar? a?a??daki tabloda g?sterilmi?tir.

 

P053

Karadeniz Teknik ?niversitesi T?p Fak?ltesi Hastanesi?nde
K?r?m-Kongo Kanamal? Ate?li Hastalara Yakla??m

Saniye Y?ld?r?m1, Sevilay Kalayc?2, Seyhan Akta?1, Nurg?n Sucu3, G?rdal Y?lmaz4

1 KT? T?p Fak?ltesi ?nfeksiyon Kontrol Komite Hem?iresi,

2 KT? T?p Fak?ltesi ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Servisi Sorumlu Hem?iresi,

3 KT? T?p Fak?ltesi ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?,

4 KT? T?p Fak?ltesi ?nfeksiyon Kontrol Komite Doktoru

Viral kanamal? ate?ler, mortalitesi ?ok y?ksek olan zoonotik viral hastal?klard?r. Bu hastal?klar? ?nemli k?lan hasta dokular?n?n ve v?cut s?v?lar?n?n bula?t?r?c? ?zellik ta??mas? nedeni ile, hasta yak?nlar?n?n ve hastane ?al??anlar?n?n korunmas? gereklili?idir. Afrika ?lkeleri ba?ta olmak ?zere, de?i?ik ?lkelerde g?r?len viral kanamal? ate?lerde ?nemli say?da hastane ?al??an?n?n infekte oldu?u bildirilmektedir. Bu nedenle viral kanamal? ate?ler vaka y?netiminin ve izolasyon ?nlemlerinin hassasiyetle uygulanmas? gereken hastal?k gruplar?ndand?r.

Vir?s?n infekte hayvan?n kan? ya da taze eti ile ve infekte insan?n v?cut ??kart?lar? ile temasla da bula?mas? nedeniyle, temas izolasyonunun bula?? engellemede ?nemli oldu?u bir hastal?kt?r.

Karadeniz Teknik ?niversitesi T?p Fak?ltesi Hastanesi?nde 2004-2005 y?l?nda KKKA ?n tan?l? 78 hasta takibe al?nm?? olup, CDC ?nerileri do?rultusunda gerekli izolasyon ?nlemleri uygulanm??t?r.

Hastalar?n bak?m?nda kullan?lan noninvaziv t?bbi gere?ler 1/100 oran?nda haz?rlanan ?ama??r suyu ??zeltisinde 10 dakika bekletilerek dezenfekte edilmi?tir. Hasta bak?m ve tedavisinde kullan?lan invaziv t?bbi gere?ler 1/10 oran?nda haz?rlanm?? olan ?ama??r suyu ??zeltisinde 15 dakika bekletilerek, ard?ndan gerekli sterilizasyon ya da imha i?lemleri yap?lm??t?r. Hasta odalar?n? temizli?i ise 1/100 oran?ndaki ?ama??r suyu ??zeltisi kullan?larak yap?lm??t?r.

?zolasyon ?nlemleri d???nda, takip edilen hastalar?n yak?nlar?na da e?itim verilerek hastal?ktan nas?l korunmalar? gerekti?i anlat?lm??t?r. Ayr?ca v?cutta kan emen bir keneyi kopar?rken bu i?lemi keneyi kesinlikle ezmeden ve par?alamadan yapmalar? gereklili?i vurgulanm??t?r.

Al?nan t?m bu izolasyon ?nlemleri ve uygun dezenfeksiyon y?ntemleri ile hastanemizde KKKA?l? hastalar ba?ar?l? olarak takip edilmi? ve nozokomiyal bula? g?zlenmemi?tir.

 

P054

Trakya ?niversitesi T?p Fak?ltesi Hastanesi?nde
Nozokomiyal ?nfeksiyon Oranlar?n?n De?erlendirilmesi

Filiz Akata1, Metin Otkun2, Figen Kulo?lu1, T?lay Erkan3, Serap Keskin3, Murat Tu?rul1

1 Trakya ?niversitesi T?p Fak?ltesi Klinik Bakteriyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?,

2 Trakya ?niversitesi T?p Fak?ltesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?,

3 Trakya ?niversitesi T?p Fak?ltesi ?nfeksiyon Kontrol Hem?iresi

 

 

Ama?: Bu ?al??man?n amac? Trakya ?niversitesi T?p Fak?ltesi Hastanesi?nde Eyl?l 2003-Aral?k 2005 tarihleri aras?nda saptanan nozokomiyal infeksiyon h?zlar?n?, infeksiyonlar?n sistemlere, etkenlere g?re da??l?m?n? ve infeksiyon kontrol ?al??malar?n? de?erlendirmektir.

Y?ntem-Gere?ler: Trakya ?niversitesi T?p Fak?ltesi Hastanesi?nde 2003 y?l? Eyl?l ay?nda ??nfeksiyon Kontrol Komitesi? tekrar s?rveyans ?al??malar?na ba?lam??t?r. ?Hastal?k Kontrol ve ?nleme Merkezinin (CDC)? hastane infeksiyonu tan?mlar? ile birlikte, laboratuvar ve klinik g?zleme dayal?, aktif ve prospektif s?rveyans y?ntemleri kullan?larak gerekli veriler toplanm??t?r.

Bulgular: Hastanemizde genel infeksiyon h?z?; 2003 y?l? Eyl?l-Aral?k aylar? aras?nda %5.7 (159/2 800), 2004 y?l?nda %4.9 (537/11 051), 2005 y?l?nda %3.7 (581/15 556) olarak saptanm??t?r (Tablo 1).

Sonu?: ?nfeksiyon kontrol ?al??malar? 2003-2005 y?llar? aras?nda nozokomiyal infeksiyon etkenlerinin s?n?rland?r?lmas?n?, infeksiyon oranlar?n gerilemesini sa?lam??t?r. Acinetobacter spp., Pseudomonas spp. ve E. coli en s?k nozokomiyal etkenler olarak dikkat ?ekmektedir. 2003 y?l?n?n Eyl?l-Aral?k d?neminde kan k?lt?r?nden izole edilen hastane infeksiyonu etkeni Acinetobacter k?kenlerinin her hastadan ilk izolat al?nmak ?zere antibiyotik duyarl?l??? incelendi?inde en duyarl? antibiyotikler SAM (%53) ve SCF (%64)?dir; karbapenemlerin duyarl?l??? olduk?a d???kt?r (IMP %27, MEM %27). 2003-2005 d?neminde tedavi protokollerinde sulbaktaml? kombinasyonlar yo?un olarak kullan?lm??t?r. Kan k?lt?r?nden izole edilen Acinetobacter k?kenlerinin 2005 y?l?ndaki antibiyotik duyarl?l?klar? incelendi?inde SAM (%21) ve SCF (%19) duyarl?l???n?n d??t???, karbapenem duyarl?l???n?n (IMP %44, MEM %41) ise y?kseldi?i g?r?lmektedir (Tablo 2).

 

P055

Hastane ?al??anlar?nda HBV ?nfeksiyonunun Ara?t?r?lmas? ve A??lama

?erife Akal?n1, Neriman Erkaya1, Halil Karata?1

1 Denizli Devlet Hastanesi ?nfeksiyon Kontrol Komitesi

Ama?: HBs Ag (-) personelin a??lanmas?, ta??y?c? olanlar?n belirlenip ileri tetkik ve takiplerinin yap?lmas? ve t?m personele kan ve di?er v?cut s?v?lar? ile bula?an infeksiyonlardan korunma konusunda e?itim verilmesi ama?land?.

Y?ntem: Denizli Devlet Hastanesinde g?rev yapan sa?l?k ?al??anlar?nda hepatit B ba????kl?k durumunu tespit ederek a??lama planlamak amac?yla hastane enfeksiyon ekibi taraf?ndan bir anket yap?ld?. Bu ankete g?re daha ?nce hi? a??lanmam??, do?al ba????k olmayanlar ve Anti-HBs Ag titresini bilmeyenler ?al??maya al?nd?. Bu ki?ilerden ELISA y?ntemi ile HbsAg ve anti-HBs bak?ld?. Antikor titresi 10-50 mIU/ml aras?nda olanlara tek doz, 10 mIU/ml ve alt?nda olanlara ?? doz olmak ?zere a?? program? ba?lat?ld?. Daha y?ksek titrede olanlara a?? yap?lmad?.

Bulgular: Hastanemizde toplam 866 ki?i (t?bbi sekreter, otomasyon ve g?venlik elemanlar? hari?) ?al??maktad?r. Ankete 595 ki?inin kat?l?m? sa?land?. 252 sa?l?k ?al??an? ?al??maya dahil edildi. Bunlardan toplanan serumlar?n ?al???lmas? sonucunda d?rt ki?ide (%1,6) HbsAg pozitifli?i vard?. Anti-HBs 50 mIU/ml ?zerinde olan 88 ki?i (%34,9) ve anti-HBs titresi 50 mIU/ml ve alt?nda olan 160 ki?i (%63,5) oldu?u tespit edildi (bunlardan 121 sa?l?k ?al??an?nda anti-HBs titresi 0-10 mIU/ml idi).

Sonu?: Hepatit B vir?s bula?mas? a??s?ndan sa?l?k ?al??anlar? risk alt?ndad?r. ??nk? enfekte hasta yada hastan?n kan, doku ve v?cut s?v?lar? ile s?k temas olmaktad?r. Hastanede ?al??anlar?n HBV serolojilerinin bilinmesi ve sonras? a??lama al?nacak ?nlemler a??s?ndan ?nemlidir. Ayr?ca enfeksiyonlardan korunma konusunda sa?l?k ?al??anlar?na d?zenli olarak e?itimler verilmelidir.

 

P056

Erciyes ?niversitesi T?p Fak?ltesi Beyin Cerrahi ?nitesi ve
Genel Cerrahi ?nitesinde Geli?en Cerrahi Alan ?nfeksiyon Oranlar? ve Etkenler

Emine Bilge K?ran1, Serpil Baysal1, ?ansel Y?cel1, Emine Alp1, Engin Ok1,
Bilgehan Aygen1, Mehmet Do?anay1

1 Erciyes ?niversitesi

Giri? ve ama?: Cerrahi alan infeksiyonu (CA?) cerrahi ?nitelerde yatan hastalarda en s?k geli?en nozokomiyal infeksiyondur. CA? geli?imi sonucunda hastalarda morbidite, mortalite ve tedavi maliyeti artmaktad?r.

Bu ?al??man?n amac? Beyin Cerrahi ?nitesi (BC?) ve Genel Cerrahi ?nitesi (GC?)?nde CA? geli?im s?kl??? ve etken mikroorganizmalar?n belirlenmesidir.

Materyal ve metod: ?al??maya Haziran 2005-Aral?k 2005 tarihleri aras?nda BC? ve GC?nde opere edilen hastalar al?nd?. Operasyonlar ?National Nosocomial Infection Surveillance (NNIS)?ye g?re s?n?fland?r?ld?. CA? geli?ti?i d???n?len hastalar ?nfeksiyon hastal?klar? kons?ltan hekimi ile birlikte de?erlendirildi. CA? tan?m? ve s?n?fland?r?lmas? ?Centers for Disease Control and Prevention (CDC)? kriterlerine g?re yap?ld?. Etken mikroorganizmalar kaydedildi.

Bulgular: ?al??ma s?resince BC? ve GC?de toplam 2025 hasta opere edildi. Opere edilen hastalar?n 1031 (%50.9)?i kad?n, 994 (%49)?? erkek ve ya? ortalamas? 46,5 ? 19,1 (2 ay-97 ya?) idi. Operasyonlar?n 1157 (%57.1)?s? GC?ye, 868 (%42.9)?i BC?ye aitti.

GC?de opere edilen hastalar?n %7,7?sinde, BC?de opere edilen hastalar?n ise %4,8?inde CA? geli?ti. GC?de geli?en infeksiyonlar?n %2,3?? y?zeyel, %65.9?u derin, %31.8?i organ-bo?luk infeksiyonu iken BC?de geli?en infeksiyonlar?n %23.3?? y?zeyel, %30.2?si derin, %46.5?i organ-bo?luk infeksiyonu idi. GC?de geli?en CA?n?n %4.5?i temiz, %53.4?? temiz-kontamine, %15.9?u kontamine, %26.1?i kirli operasyonlarda geli?ti. BC?de geli?en CA?lerin ise %93?? temiz, %2.3?? temiz-kontamine, %2,3?? kontamine, %2.3?? kirli operasyonlarda geli?ti. GC?de geli?en CA?de en s?k etken Escherichia coli (%39,8) iken, BC?de ise Staphylococcus aureus (%29,3) idi.

 

P057

Nozokomiyal Metisilin Diren?li Staphylococcus aureus (MRSA) ?nfeksiyonlar?

Hale Turan1, K?van? ?erefhano?lu1, Funda Ergin Timurkaynak2, Hande Arslan2

1 Ba?kent ?niversitesi Konya Uygulama ve Ara?t?rma Merkezi,

2 Ba?kent ?niversitesi T?p Fak?ltesi ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?

Giri?: ?al??mada hastane infeksiyon etkeni olarak izole edilen MRSA su?lar?n?n di?er antibiyotiklere olan duyarl?l?klar?n?n belirlenmesi ama?lanm??t?r.

Materyal-metod: ?al??maya hastanemizde nozokomiyal infeksiyon tan?s? alan hastalardan izole edilen 22 MRSA su?u al?nd?. Su?lar?n 13?? (%59.1) kan, 5?i (%22.7) derin trakeal aspirat ya da bronkoalveoler lavaj, di?er 2?si (%9) abse ya da yara, 1?i idrar (%4.6), 1?i periton mayi (%4.6) k?lt?r?nden izole edildi. Antibiyotik duyarl?l?klar? Kirby Bauer disk dif?zyon y?ntemi ile NCCLS ?nerileri do?rultusunda ?al???ld?.

Sonu?: Antibiyotik duyarl?l?klar? incelendi?inde; eritromisin i?in %9.1, siprofloksasin, rifampisin ve tetrasiklin i?in %13.6, gentamisin ve klindamisin i?in %18.2, kloramfenikol i?in %86.4, trimetoprim-s?lfametoksazol i?in %95.5 oldu?u bulundu. Hi?bir MRSA su?unda teikoplanin ve vankomisin direnci tespit edilmedi.

Tart??ma: MRSA infeksiyonlar?n?n tedavisinde glikopeptid grubu antibiyotikler alt?n standart kabul edilmektedir. Ancak yan etki, maliyet, oral preparat?n?n olmamas? gibi nedenlerle bu antibiyotiklere alternatif aray??lar? s?rmektedir. Bu anlamda MRSA izolatlar?m?zda belirlenen y?ksek trimetoprim-s?lfametoksazol duyarl??? dikkat ?ekici bulunmu?tur. Bu bulgu trimetoprim-s?lfametoksazol?n hastanemizde geli?en nozokomiyal MRSA infeksiyonlar?n?n tedavisinde iyi bir alternatif olabilece?ini d???nd?rm??t?r.

 

P058

Nozokomiyal ?riner Sistem ?nfeksiyonlar?m?zda ?nfeksiyon Etkenleri ve
Antibiyotik Duyarl?l?klar?

Elif ?ahin1, ?zlem Kandemir1, G?n?l Arslan2, Zeynep Kaya3, Ali Kaya1

1 Mersin ?niversitesi T?p Fak?ltesi Klinik Mikrobiyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?,

2 Mersin ?niversitesi T?p Fak?ltesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?,

3 Mersin ?niversitesi T?p Fak?ltesi ?nfeksiyon Kontrol Hem?iresi

Ama?: Hastanemizde son bir y?l i?inde, hastane k?kenli ?riner sistem infeksiyonuna (?SE) neden olan mikroorganizmalar? ve diren? paternlerini irdelemekti.

Metod: Ocak 2005-Aral?k 2005 tarihleri aras?nda hastanemizde geli?en hastane k?kenli ?SE incelemeye al?nd?. K?lt?rler, standart prosed?rlerle yap?ld?. Bakteriyel izolatlar?n tan?mlanmas?nda AP? Rapid ID 32 kullan?ld?. Antibiyotik duyarl?l?klar? disk dif?zyon y?ntemi ile ve geni?lemi? spektrumlu beta laktamaz (GSBL) ?retimi ?ift disk sinerji testi ile ind?klenebilir beta laktamaz (?BL) ?retimi ise disk yakla?t?rma testi ile ara?t?r?ld?.

Bulgular: Nozokomiyal ?SE?lar?m?z, 2005 y?l?nda hastane k?kenli t?m infeksiyonlar?m?z?n %14??n? olu?turuyordu ve t?m nozokomiyal infeksiyonlar?m?z aras?nda 3. s?rada yer al?yordu. Olgular?n ya? ortalamas? 48.04 ? 27.99 (1-90) idi ve %50?si erkek, %50?si kad?nd?. ?riner kataterizasyon olgular?n 82?sinde mevcuttu. Ba?ka bir nedenle daha ?nce antibiyotik kullananlar t?m olgular?n ortalama %43.9?unu olu?turuyordu. Bunlar?n ortalama antibiyotik kullan?m s?releri 8.74 ? 6.48 (1-29) g?n olarak saptanm??t?r. ?SE geli?meden ?nce hastanede kal?? s?releri ortalama 15 ? 12.07 (2-60) g?n aras?nda de?i?iyordu. Olgulardan toplam 119 etken izole edildi. ?al??mam?zda Gram-negatif bakteriler %83.2 (99 izolat) oran? ile en s?k izole edilen etkenlerdi. Gram-pozitif bakteriler %11.76 (14 izolat) kandida cinsi mantarlar, %5.04 (6 izolat) oran?nda izole edildi. ?zole edilen mikroorganizmalar ve da??l?mlar? Tablo 1?de g?r?lmektedir.

T?m izolatlar s?kl?k s?ras?na g?re incelendi?inde ise Escherichia coli %52.1 (62 izolat) oran?nda en s?k izole edilen mikroorganizma idi.

Gram-negatif bakterinin 36?s? (%36.3) GSBL, 4?? (%4.4) ?BL ?retiyordu. Gram negatif bakteriler aras?nda en y?ksek duyarl?l?k karbapenem grubu antibiyotiklere kar?? g?zlendi (Tablo 1). Gram pozitif izolatlarda glikopeptid direncine rastlanmad?. ?zole edilen kandidalar?n (n= 6) 3?? C. albicans, biri C. glabrata, biri C. parapsilosis, biri de C. tropicalis olarak tan?mland?.

Sonu?: Gram-negatif bakterilerimizde g?zlenen GSBL ve ?BL oran?m?z yakla??k %41 olarak saptanm?? olup bu y?l i?inde nozokomiyal ?SE?na neden olan Gram negatif ajanlar?n yar?s?n?n diren?li su? oldu?unu g?rd?k. Hastalardan elde edilen verilerin s?rekli olarak izlenmesi ve diren? paternlerinin bilinmesi ampirik tedavilerin se?imine karar verebilmede yol g?sterici olmas? nedeniyle ?nemlidir.

 

P059

GATA E?itim Hastanesinde 2004 ve 2005 Y?llar?nda Saptanan
Hastane ?nfeksiyonlar?n?n ?rdelenmesi

B?lent Ahmet Be?irbellio?lu1, Selim K?l??1, Tuba Suba??1, Ahmet Celal Ba?ustao?lu1,
Can Polat Eyig?n1, Alaaddin Pahsa1, Sadettin ?etiner1

1 GATA Hastane ?nfeksiyonlar? Kontrol Komitesi

?al??mam?zda, iki y?ll?k d?nemde hastanemizde saptanan hastane infeksiyonlar?n?n h?zlar?, etkenleri ve infeksiyon t?rleri irdelenmi?tir.

Hastanemizde, laboratuara dayal? d?zenli s?rveyans yap?lmakta olup, hastane infeksiyonu h?z? 2004 y?l?nda %4,8; 2005 y?l?nda ise %5,2 olarak tespit edilmi?tir.

Her iki y?lda da en s?k saptanan hastane infeksiyonu t?r?, kan dola??m? infeksiyonlar? olmu?tur (2004 y?l?nda %38,4 iken, 2005 y?l?nda %45,6). Bunun yan?nda; her iki y?lda da en s?k saptanan hastane infeksiyonu etkeni E. coli olmu?tur (2004 y?l?nda %26,3 iken, 2005 y?l?nda %31,9).

Hastanemizde, kan dola??m? infeksiyonlar? s?kl??? ?nceki y?llarda ikinci veya ???nc? s?rada iken, 2002 y?l?ndan itibaren s?rekli olarak ilk s?rada yer almaktad?r. Bunun en ?nemli nedeninin, y?llar i?erisinde damar i?i invazif giri?im s?kl???n?n artmas? oldu?u de?erlendirilmektedir. ?riner sistem infeksiyonlar? ve pn?moni s?kl???ndaki d???kl???n olas? nedenleri ise; ?riner infeksiyonlarda k?lt?r g?nderme al??kanl???n?n daha d???k olmas?, pn?monilerde ise tan? konulmas?ndaki g??l?klerdir.

 

P060

GATA E?itim Hastanesi Yo?un Bak?m Biriminde Saptanan Hastane ?nfeksiyonlar?

B?lent Ahmet Be?irbellio?lu1, Levent G?renek1, Ferruh Bilgin2, Hakan Aydo?an1,
Aysun ?zarslan1, Ahmet Celal Ba?ustao?lu1, Can Polat Eyig?n1, Alaaddin Pahsa1,
Sadettin ?etiner1

1 GATA Hastane ?nfeksiyonlar? Kontrol Komitesi,

2 GATA Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dal?

Hastanemizde, Anesteziyoloji ve Reanimasyon anabilim dal?na ba?l? olarak hizmet veren merkezi yo?un bak?m, 1 Nisan 2005 tarihinde a??lm?? olup, bu tarihten 31 Aral?k 2005?e kadar olan d?nemde ortaya ??kan hastane infeksiyonlar? irdelenmi?tir.

S?z konusu d?nemde yo?un bak?m ?nitesinde toplam 46 hasta yatarak tedavi g?rm?? ve toplam 29 hastane infeksiyonu geli?mi?tir (hastane infeksiyonu h?z? %63).

En s?k saptanan infeksiyon t?r? Kan Dola??m? ?nfeksiyonlar? olurken (%71,2), en s?k saptanan infeksiyon etkeni ise, Methicillin Resistant Coagulase Negative Staphylococcus (%20,8) olmu?tur.

Hastanemiz yo?un bak?m birimi yeni a??lm?? olmas?na ra?men, infeksiyon oran? y?ksek bulunmu?tur. Bu bulgular, ortam kolonizasyonunun ?ok da ?nemli olmad???n? g?stermektedir. Bu birime yat?r?lan hastalar?n altta yatan patolojilerinin ?ok ciddi olmas? ve buna ra?men uzun s?re ya?at?labilmeleri nedeniyle infeksiyon oran?n?n y?ksek bulundu?u de?erlendirilmektedir. Sonu? olarak, ?nemli mortalite ve morbidite riski ta??yan yo?un bak?m infeksiyonlar?n?n s?rveyans? dikkatli olarak s?rd?r?lmeli ve kontrol ?nlemleri titizlikle uygulanmal?d?r.

 

P061

?nfeksiyon Kontrol Y?netmeli?i?nin Yay?nlanmas?n? Takiben T?rkiye?de Durum Tespiti

Ye?im ?etinkaya ?ardan1, Ay?eg?l Taylan ?zkan2, Mustafa Ertek2, Turan Aslan3

1 Hacettepe ?niversitesi T?p Fak?ltesi ?? Hastal?klar? Anabilim Dal? ?nfeksiyon Hastal?klar? ?nitesi,

2 Refik Saydam H?fz?s?hha Merkezi Ba?kanl???,

3 ?stanbul ?i?li Etfal Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Klini?i

Giri?: 11 A?ustos 2005?de y?r?rl??e giren ?Yatakl? Tedavi Kurumlar? ?nfeksiyon Kontrol Y?netmeli?i? ile t?m hastanelerde infeksiyon kontrol komitelerinin kurulmas? zorunlu hale gelmi?tir. Mevcut durumun tespiti amac?yla bir anket yap?lmas? planlanm??t?r.

Y?ntem: Hastanenin yatak say?s?, infeksiyon kontrol hem?iresi (?KH) say?s?, ?KH?lerin e?itim durumu, infeksiyon kontrol doktorunun bulunup bulunmad???, kullan?lmakta olan s?rveyans y?ntemi, vb. sorular? i?eren anket formu Kas?m 2005?de t?m hastane ba?hekimliklerine g?nderilmi?tir.

Sonu?lar: Form toplam 85 merkez taraf?ndan doldurularak geri g?nderilmi?tir. Yan?t veren merkezlerin %47?sini Devlet Hastaneleri, %40??n? ?niversite Hastaneleri, %11?ini ?zel ?niversite Hastaneleri ve %2?sini Askeri Hastaneler olu?turmaktad?r. Ortalama yatak say?s?= 579,6 ? 437,46 (median= 450)?d?r. Merkezlerin %41?inde her 250 yata?a bir infeksiyon kontrol hem?iresi bulunmakta ve %82?sinde ?KH?lerin ek g?revi bulunmamaktad?r. Sekiz merkezde s?rveyans yap?lmad??? (%9,4), 32 (%37,6)merkezde ise be? y?ldan uzun s?redir aktif prospektif s?rveyans yap?ld??? g?r?lm??t?r. ?KH?lerin %12,4?? y?ksek lisans, %41,4?? lisans, %35,2?si ?nlisans ve %10,3?? sa?l?k koleji mezunudur. ?KH?lerin %25?inin son alt? ay i?inde g?revlendirilmi? olmas? dikkat ?ekicidir. Halen g?rev yapmakta olan ?KH?lerin %32?si hi? e?itim almam??, %34,5?i d?rt hafta ve daha uzun s?reli e?itim alm??t?r. E?itimlerin %45,5?i ?niversite hastanelerinde, %10,3?? ?KH e?itim programlar?nda e?itim alm??t?r. Merkezlerin %33??nde veriler bilgisayar ortam?nda kay?t alt?na al?nmamaktad?r.

Tart??ma: Ankete cevap verme oran? d???k olmakla hala ?KH say?s?n?n yetersiz oldu?u ve yakla??k 1/3??n?n bu konuda hi?bir e?itim almam?? oldu?u g?r?lmektedir. ?al??maya kat?lan merkezlerin yatak say?lar? dikkate al?nd???nda ?lke genelindeki daha k???k hastanelerde durumun daha da k?t? oldu?unun d???n?lmesi ka??n?lmazd?r. T?m hastanelerin yeni Y?netmeli?in getirdi?i kurallara ne ?l??de uydu?unu denetleyecek bir mekanizma olu?turulmas? gereklidir.

 

P062

1000 Yatakl? 3. Basamak E?itim Hastanesi Yo?un Bak?m ?nitelerinde ?ki Y?ll?k D?nemde
?nvazif Ayg?t Kullan?m ve ?li?kili Hastane ?nfeksiyonu Oranlar?n?n De?erlendirilmesi

Tun?er Haznedaro?lu1, ??kriye Temelatan1, Mustafa ?zyurt1, Oral ?nc?l1

1 GATA Haydarpa?a E?itim Hastanesi

Ama?: 1000 yatakl? 3. basamak e?itim hastanesi dahiliye ve cerrahi servisleri Yo?un Bak?m ?niteleri (YB?) hastalar?nda invaziv ayg?t kullanma ve invaziv ayg?ta ba?l? hastane infeksiyonu geli?me oranlar?n?n saptanmas?, verilerin i?levsel olarak benzeri ?zelliklere haiz Center for Diseases Control (CDC)?nin National Nosocomial Infections Surveillance System (NNIS)?e kay?tl? hastanelerin YB?leri birle?tirilmi? verileri ile kar??la?t?rmas? yolu ile hastanenin invaziv ayg?t kullanma politikalar?n?n genel bir de?erlendirmesi yapmakt?r.

Gere? ve Y?ntem: 1 Ocak 2004-31 Aral?k 2005 tarihleri aras?ndaki iki y?ll?k d?nemde alt? servise ait toplam 47 yatak kapasiteli YB?lerinde invazif ayg?t kullan?m? ve ili?ki infeksiyon oranlar? CDC kriterleri ?er?evesinde prospektif olarak izlenmi?tir. 1000 invaziv ayg?t kullanma g?n?ne g?re hesaplanm??t?r. Hastane ?nfeksiyon Kontrol Komitesi politikalar?na ba?l? olarak her ?? ayda bir geri bildirim amac? ile kliniklere yay?mlanan veriler iki y?l sonunda toplu olarak NNIS?e ba?l? hastanelerin birle?tirilmi? oranlar? ile kar??la?t?r?larak yorumlanm??t?r (Tablo 1, 2).

Sonu?: NNIS?e ba?l? e?de?er hastaneler ile kar??la?t?r?ld???nda, ?riner kateter d???nda kalan invaziv ayg?t (santral kateter, ventilat?r) kullanma oranlar?n?n d???k, buna kar??l?k santral kateter ve ventilat?r kullan?m?n oranlar?na ba?l? olarak geli?en infeksiyon oranlar?n?n y?ksek oldu?u belirlenmi?tir. S?rveyans s?ras?nda gerekli dikkat ve ?zenin g?sterildi?i, ?lkemizde kar??la?t?rmak i?in yay?mlanm?? toplu veri bulunmad??? i?in CDC?ye kay?tl? hastanelerin verilerinin se?ilmesi zorunlulu?u da de?erlendirildi?inde; (a) Santral kateter yerle?tirilmesi i?leminin mutlaka ameliyathane ortam?nda asepsi-antisepsi kurallar?na mutlak riayet edilerek yap?lmas? (b) Ventilat?r t?p, filtre sistemleri ile rezervuar su sistemleri kadar laringoskoplar?n iki hasta aras?nda dezenfeksiyon/sterilizasyon i?lemlerine gereken ?nemin verilmesi (c) Yo?un Bak?m ?niteleri?ne yat?r?lan hastalar?n triyajlar?n?n do?ru yap?lmas?n?n ?nemli oldu?u sonucuna var?lm??t?r.

 

P063

?ocuk Kliniklerinde ?al??an Doktorlar?n Kulland??? Steteskoplarda
Mikroorganizma ?e?itlili?inin ve Yo?unlu?unun Ara?t?r?lmas?

H?seyin Aldemir1, T?rkan T?rkay1, Rengin ?iraneci1, ?nder Ulucakl?1, G?l?in
Zengin1, Ahmet Y?lba??1

1 T.C. Sa?l?k Bakanl??? ?stanbul Bak?rk?y Kad?n Do?um ve ?ocuk Hastal?klar? E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi

Hastane infeksiyonlar? bula??nda en ?nemli etkenler eller ve kullan?lan aletlerdir. ?zellikle bebeklerde steteskoplarla mikroorganizma ta??nmas? ?nemlidir. ?al??mam?zda amac?m?z hastanemizde ?al??an ?ocuk doktorlar?n?n steteskoplar?nda bulunan mikroorganizma ?e?itlili?inin ve yo?unlu?unun ara?t?r?lmas?d?r.

?al??mam?z 25 Ocak 2005 hastanemizde o g?n mevcut ?ocuk hastal?klar? kliniklerinde ?al??an 63 doktorun steteskoplar?ndan s?r?nt? ?rnekleri al?narak blood agar petrilerine ekim yap?lm??t?r. Mikroorganizma ?remeleri g?zlenmi? ve idendifikasyonlar? Api Staph ve AP?20E ile yap?lm??t?r. Veriler SPSS veri analiz program?nda de?erlendirilmi?tir.

?al??maya al?nan 63 steteskoptan al?nan s?r?nt? ?rnekleri de?erlendirildi?inde; ?rneklerin al?nd??? steteskoplar?n %81,0 (51) asistan, %19,0 (12) uzman doktorlara ait oldu?u g?r?lm??t?r. ?reyen mikroorganizma t?rleri de?erlendirildi?inde; %95,2 (60)?si Staphylococcus epidermidis, %4.8 (3)?inde hi? ?reme kaydedilmemi?tir. Koloni say?lar? de?erlendirildi?inde; %14,3 (9)?? 1-5 koloni, %14,3 (9)?? 6-15 koloni, %30,2 (19)?si 16-40 koloni, %6,3 (4)?? 41-60 koloni, %30,2 (19)?si say?lamayacak kadar ?ok koloni mikroorganizma tespit edilmi?tir. %4.8 (3)?inde hi? ?reme olmam??t?r (Tablo 1).

Vakalar?n %11,1 (7)?inde Staphylococcus epidermidis ile birlikte ba?ka ikinci t?r mikroorganizma tespit edilmi?tir. Tespit edilen mikroorganizmalarda a??rl?k %6,3 ile Staphylococcus citreus olu?turmaktad?r (Tablo 2).

Sonu?: Ara?t?rmam?zda steteskoplarda %95,2 oran?nda Staphylococcus epidermidis ?redi?i g?r?lm??t?r. Ayr?ca Staphylococcus epidermidis ile birlikte ikinci bir mikroorganizma ?redi?i tespit edilmi?tir. S. epidermidis v?cut floras?nda en yayg?n bulunan staphylococ tipidir. Tek ba??na ve ba?ka bakterilerle birlikte ?e?itli infeksiyonlar olu?turur. Yumu?ak doku, yara, konjunktiva infeksiyonu, pn?moni, artrit, menenjit, ampiyem, endokardit, merkezi sinir sistemi infeksiyonu, yapay protez ve kateter kullananlarda ilgili organlarda infeksiyon, periton dializi yap?lan vakalarda peritonit gibi infeksiyonlara neden olmas? a??s?ndan ?nemlidir.

?nerimiz, sa?l?k ?al??anlar?n?n kulland?klar? ara?lar?n ve ?zellikle ellerin temizli?ine dikkat etmeleridir. Gerekli tedbirler al?nd??? takdirde steteskoplarda g?r?len ta??y?c?l???n ?nlenebilece?i ve bunun hastane infeksiyonlar?n?n ?nlenmesi i?in ?nemli bir a?ama oldu?u d???n?lmektedir.

 

P064

GATA E?itim ve Ara?t?rma Hastanesinde 2003-2005 Y?llar? Aras?nda Saptanan
Nozokomiyal Pn?moniler

Levent G?renek1, A. B?lent Be?irbellio?lu1, Aysun ?zarslan1, Selim K?l??1,
Hakan Aydo?an1, Ahmet Celal Ba?ustao?lu1, Can Polat Eyig?n1,
Alaaddin Pahsa1, Sadettin ?etiner1

1 GATA Hastane ?nfeksiyonlar? Kontrol Komitesi

Nozokomiyal pn?moniler hastanede yat?? esnas?nda edinilen pn?moniler olarak tan?mlan?r. Nozokomiyal pn?monide, infeksiyonun geli?ti?i birim, altta yatan hastal?k ve kona??n defans mekanizmas?ndaki yetersizlik, sorumlu etkene ait ?zellikler ve tedavi yakla??m?ndaki uygunluk hastan?n prognozunun belirlenmesinde ?nemlidir.

GATA E?itim ve Ara?t?rma Hastanesinde 2003-2005 y?llar? aras?nda yatarak tedavi edilen ve Center for Disease Control and Prevention (CDC) tan?mlar?na g?re nozokomiyal pn?moni tan?s? konan hastalar irdelendi.

Hastanemizde 2003-2005 y?llar?nda nozokomiyal infeksiyon tan?s? alan hastalar?n %5.2?sini nozokomiyal pn?moniler olu?turmaktad?r. Bunlar?n y?llara g?re da??l?m? ise; 2003 y?l?nda %7, 2004 y?l?nda %6 ve 2005 y?l?nda ise %2.9 olarak bulunmu?tur. Nozokomiyal pn?moni saptad???m?z hastalar?n ?o?unlu?u yo?un bak?m ?niteleri (YB?) bulunan kliniklerde saptanm??t?r.

Genel olarak yap?lan ?al??malara bak?ld???nda; YB? d???ndaki hastane birimlerinde en s?k hastane infeksiyonu ?riner sistem infeksiyonu olarak saptan?rken, YB?lerde nozokomiyal pn?moniler ilk s?ray? almaktad?r. K?m?latif olarak bak?ld???nda hastanelerde nozokomiyal pn?moniler %0.5-1.0 s?kl???nda geli?mektedir. YB?lerde ise %10-40 oranlar?nda geli?ebilmektedir.

Hastanemizde nozokomiyal pn?moni etkenlerinin da??l?m?na bak?lacak olursa, olgular?n b?y?k bir k?sm?nda etken izole edilemezken, izole edilen etkenler aras?nda en s?k P. aeruginosa ikinci s?kl?kta ise stafilokoklar belirlenmi?tir (Tablo). ?zellikle ampirik tedavi yakla??m?n?n gerekli oldu?u nozokomiyal pn?moni saptanan hastalar?n tedavisinde antibiyotik se?iminde s?k izole edilen etkenler ve duyarl?l?klar?n?n bilinmesi son derece ?nemlidir.

 

P065

Harran ?niversitesi T?p Fak?ltesi Hastanesinde
Antibiyotik Kullan?m? Konulu Nokta Prevalans ?al??mas?

Fatma S?rmatel1, Fazilet Duygu1, ?znur Tav?an1, Leman Karaa?a?1,
Melek Hamidano?lu1, Leyla Y?lmaz1

1 Harran ?niversitesi T?p Fak?ltesi ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?

Ama?: Antibiyotikler, d?nyada en yayg?n kullan?lan kemoterapotiklerdendir. ?o?u zaman k?lt?r izolasyonu yap?lmadan ampirik ya da proflaktik olarak kullan?lmaktad?r. Uygun olmayan antibiyotik kullan?m?, son y?llarda, artan mikroorganizma diren?leri ve hastane maliyetlerine olumsuz etkileri nedeniyle dikkat edilmesi gereken bir konudur.

Hastanemizde son bir y?ld?r k?lt?rde ?reyen mikroorganizmalar?n antibiyotik diren?lerinde art??, dikkat ?ekmektedir. Bu ?al??ma, diren? art???nda uygun olmayan antibiyotik kullan?m?n?n rol?n? de?erlendirmek amac?yla yap?ld?.

Gere? ve Y?ntem: Hastanemizde cerrahi, dahili b?l?mler ve yo?un bak?mda yatarak tedavi alan t?m hastalar bir g?nl?k nokta prevalans ?al??mas?yla incelendi. Hastalar, bir g?n i?erisinde ziyaret edildi, ya?lar?, cinsiyetleri, tan?lar?, kullan?lan antibiyotikler, varsa enfeksiyon bulgular? ve k?lt?r sonu?lar? incelendi.

Bulgular: On alt?s? yo?un bak?mda olmak ?zere toplam 250 yatakl? hastanemizde yatmakta olan 245 hasta, de?erlendirmeye al?nd?. Hastalardan 155?inin (%48.7) antibiyotik kulland??? g?zlendi. Ya? ortalamas? 46 ? 13.9 (1-79) idi. Hastalar?n 128?i erkek (%52.24), 117?si bayand? (%48.76). Toplam 41 (%52.2) hastada enfeksiyon bulgular? olup bunlardan yaln?z 16?s?nda (%10.3) k?lt?r pozitifli?i saptand?. En fazla kullan?lan antibiyotikler s?ras? ile: Ampisilin/sulbaktam 51 (%32.9), sefazolin 31 (%20), seftriakson 21 (%13.5) idi. Ayr?ca 67 (%43.2) hastan?n birden fazla antibiyotik kulland??? g?zlendi.

Sonu?: Ara?t?rma ve Uygulama Hastanesinde antibiyotik kullan?m oran?, d?nya standartlar?yla kar??la?t?r?ld???nda olduk?a y?ksektir. ?lkemizde yap?lan ?al??malarla k?yasland??? zaman bu oran d???kt?r. EHU 72 onay? gerektiren ila?lar?n daha az s?kl?kta kullan?ld??? g?zlenmi?tir. Antibiyotik kullan?lan olgular?n yar?s?nda enfeksiyon saptanmas? ampirik kullan?m?n olduk?a y?ksek oldu?unu g?stermektedir. Bu durum, b?lgemizde, ?evresel ko?ullar?n yetersizli?i, sosyok?lt?rel seviyenin d???kl???yle birlikte enfeksiyon hastal??? insidans?n?n normalden fazla olu?undan kaynakland??? gibi, ?uygun olmayan antibiyotik? kullan?m?n?n yayg?n oldu?unu da g?stermektedir.

 

P066

?stanbul T?p Fak?ltesi 2. S?n?f ??rencilerine 2005 Y?l?nda Yap?lan ?nfeksiyon Kontrol E?itimi

Hatice Kaymak??1, Asiye ?zcan1, Ertu?rul Hal?c?1, Selma Karabey1, ?eng?l Derbentli1,
Ayper Somer1, Ahmet Din??a?1, Haluk Eraksoy1

1 ?stanbul ?niversitesi ?stanbul T?p Fak?ltesi

?stanbul ?niversitesi ?stanbul T?p Fak?ltesi Hastane ?nfeksiyonu Kontrol Komitesi, 2005 y?l?ndan itibaren T?p Fak?ltesi 2. s?n?f ??rencilerine ?hastane infeksiyonlar?n?n kontrol?? dersini kuramsal ve uygulamal? olarak vermeye ba?lam??t?r.

??renciler 30 ki?ilik gruplar halinde derslere kat?lmaktad?r. Her gruba, klinik g?zlemleri hari? haftada iki saat, toplamda d?rt saat e?itim uygulanmaktad?r. ?lk hafta derse giren gruba; infeksiyon kontrol hekimi ve hem?ireleri (?KH) taraf?ndan, ?nce kuramsal olarak hastane infeksiyonlar?n?n nedenleri, do?ru el y?kama tekni?i, h?zl? el antisepsisi, steril eldiven giyme ve ??karma tekni?i, i?ne at?k kutular?n?n do?ru kullan?m?, kesici-delici alet yaralanmalar?nda ilk yard?m, aletlerin dekontaminasyon ve dezenfeksiyonu, at?k y?netimi konular? anlat?lmaktad?r

Kuramsal ders anlat?m?ndan sonra, ?nce e?itimciler, ard?ndan e?itimcilerin g?zleminde ??renciler tek tek ellerini y?kamaktad?r. Yine h?zl? el antisepsisinin nas?l kullan?laca?? g?sterilmekte ve uygulama yapt?r?lmaktad?r. T?m ??renciler steril eldiven giyip ??karman?n kurallar?n? uygulamal? olarak ??renmektedir. ??ne at?k kutusuna her ??renci enjekt?r i?nesini atmakta ve at?k kutusu kullan?m?n? da ??renmektedir. Aletlerin dekontaminasyonu i?in uygulama yap?lacak kab?n i?ine malzemeler konulmakta ve dezenfektan?n malzemenin her taraf?na temas etmesi gerekti?i g?sterilmektedir. At?k y?netiminde, at?klar?n s?n?fland?r?lmas?ndan ba?layarak torba a?z?n?n ba?lanmas?na kadar olan uygulamalar yap?lmaktad?r.

Kuramsal ve uygulamal? e?itim verildikten sonra, ??renciler 2 ki?ilik gruplar halinde bir klini?e, ayr?nt?l? bir g?zlem formu yard?m?yla g?zlem yapmaya g?nderilmektedir. G?zlem yap?lan kliniklerin sorumlu hem?ireleri program ?ncesinde e?itime al?nmaktad?r.

Bir hafta i?inde g?zlemlerini tamamlayan ??renciler, 2. hafta g?zlem formuyla dersin 2. k?sm?na kat?lan ??renciler bir e?itimci (?KH) ve bir Komite ?yesi ile yapm?? olduklar? g?zlem sonu?lar?n? ve sorunlu uygulamalar?n ??z?m yollar?n? tart??maktad?r. ??rencilerin yapt?klar? g?zlemlerin ?zeti Tablo 1?de g?sterilmi?tir.

E?itim, 1. hafta ders ?ncesi ?n test, 2. haftan?n sonunda da son test uygulanmas? y?ntemi ile de?erlendirilmektedir. 1. hafta derse kat?lan 297 ??rencinin ?n testte do?ru yan?t oran? %67 bulunmu?, 2. haftan?n sonunda derse kat?lan 242 ??rencinin son testinde bu oran %94.6?ya y?kselmi?tir.

Ayr?ca ??rencilerden istenen program de?erlendirmesine ili?kin sonu?lar Tablo 2?de g?sterilmi?tir.

 

P067

Yo?un Bak?m ?nitesinde Saptanan Nozokomiyal ?riner Kateter Enfeksiyonlar?

Fatma S?rmatel1, ?znur Tav?an1, Fazilet Duygu1, Leman Karaa?a?1,
Melek Hamidano?lu1, Leyla Y?lmaz1

1 Harran ?niversitesi T?p Fak?ltesi ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?

Ama?: Nozokomiyal ?riner sistem enfeksiyonu (N?SE), en s?k kar??la??lan hastane enfeksiyonlar?d?r ve hastaneden edinilen enfeksiyonlar?n %40-60??ndan sorumludur. Bunlar?n da %20-30?unun dahili ve cerrahi yo?un bak?m ?nitelerinde ortaya ??kt??? g?sterilmi?tir. N?SE i?in en ?nemli haz?rlay?c? fakt?r ?riner kateterlerin kullan?lmas?d?r. Ayr?ca N?SE?lar? hastalar?n hastanede kal?? s?resini uzatmalar? ve maliyeti artt?rmalar? nedeniyle ?nemlidir. Toplam 250 yatakl? ?niversite Hastanesi yo?un bak?m ?nitesinde (YB?) yatan hastalar, N?SE geli?imi ile yat?? s?resi ve ?riner kateter kullan?m? aras?ndaki ili?kiyi de?erlendirmek amac?yla incelendi.

Materyal ve Metod: 1 Ocak 2004-31 Aral?k 2005 tarihleri aras?nda ?niversite Ara?t?rma ve Uygulama Hastanesi Yo?un Bak?m ?nitesi?nde yatan hastalar prospektif olarak izlenmi?tir. Toplam 800 hastan?n g?nl?k ziyareti yap?larak NSCI kriterlerine g?re idrar k?lt?rleri al?narak mikrobiyolojik olarak de?erlendirildi. N?SE tan?s? alan hastalara ait demografik, klinik ve mikrobiyolojik veriler SPSS program?na kaydedilerek analiz edildi.

Bulgular: ?al??maya al?nan 800 hastan?n 71 (%8,87)?i N?SE tan?s? ald?. 71 hastan?n 35?i (%50,3) kad?n, 36?s? (%50,7) erkekti. Ya? ortalamas? 1-93 (ortalama 46,56) idi. Hastalar?n hastanede yat?? s?releri 3-206 g?n aras? olup; erkeklerde ortalama 62,35 g?n, kad?nlarda ortalama 34.05 g?n idi ve bu istatiksel olarak anlaml? bulundu (p< 0.05). Hastalar?n hastaneye yatt?ktan sonra ?riner sistem enfeksiyonu geli?me s?resi 3-170 (25,10 ? 1.2) g?n aras? olup, on hastan?n idrar k?lt?r?nde birden fazla say?da mikroorganizma ?redi. En s?k izole edilen etken patojenler s?ras?yla E. coli %34,9 maya %31,4, Pseudomonas %8,1, Ewingella %3,5 Klebsiella %2,3 olarak bulundu. Hastalar?n hastanede yat?? s?resinin uzamas? ile mikroorganizma ?reme riski aras?ndaki ili?ki istatistiksel olarak anlaml? saptand? (p< 0.01).

Sonu?: YB?lerindeki y?ksek enfeksiyon oranlar?n?n nedeni; ?nitede yatan hasta grubunun kritik durumdaki hastalardan olu?mas?, savunma mekanizmalar?n?n bozuk olmas? ve hayat? tehdit eden hastal???n tedavisi i?in invaziv giri?imlerin uygulanmas?d?r. ?lkemizde yap?lan ?al??malarda N?SE oranlar? %18,4 ile %26,4 aras?nda de?i?mekte ve en s?k etken olarak E. coli kar??m?za ??kmaktad?r. Enfeksiyona zemin haz?rlayan en ?nemli fakt?r ise ?riner kateterdir. YB?lerimizde N?SE oran? %24,4 iken, kateterli hastalardaki N?SE oran? %77,7?dir. Bizim ?al??mam?zda ?riner kateteri bulunan hastalarda N?SE oran?n?n d???k bulunmas?n?n nedeni; yo?un bak?m?n g?nl?k ziyaret edilmesi ve kateter bak?m?n?n asepsi kurallar?na uygun olarak yap?lmas? i?in gerekli s?rekli e?itimin verilmesidir.

 

P068

?anakkale Devlet Hastanesi Kliniklerinde Parenteral Antibiyotik Kullan?m? ve
BUT Uygulamas?n?n Rol?

Filiz Arabac?1, Mehmet Oldacay1

1 ?anakkale Devlet Hastanesi

Ama?: ?al??man?n amac?, ?anakkale Devlet Hastanesi hekimlerinin hospitalize edilen hastalarda parenteral antibiyotik kullan?m?ndaki tercihleri ve klinikler aras? farkl?l?klar? ortaya koymak ve Sa?l?k Bakanl??? B?t?e Uygulama Talimat? (BUT) sonras? antibiyotik tercihlerindeki de?i?imlerin ortaya konulmas?d?r.

?al??ma D?zeni ve Metodlar: ?anakkale Devlet Hastanesinde son ?? y?ld?r d?zenli aral?klarla s?rveyans ?al??mas? yap?lmaktad?r. Yap?lan bu s?rveyans ?al??malar? retrospektif olarak taranm?? ve kliniklere g?re parenteral antibiyotik kullan?m oranlar? ve se?ilen antibiyotiklerin da??l?m? ??kar?lm??t?r.

Bulgular ve Sonu?lar: ?anakkale Devlet Hastanesi kliniklerinde parenteral antibiyotik kullan?m? 2004 y?l?nda %39.5, 2005 y?l?nda %43.4, 2006 y?l?nda ise %41.9 olarak saptanm?? olup istatistiksel olarak anlaml? bir fark bulunmam??t?r (Ki-kare testi p> 0.05).

Antibiyotik tercihleri incelendi?inde her ?? y?lda da 3. ku?ak sefalosporinler en s?k kullan?lan grup olarak dikkati ?ekmektedir. 3. ku?ak sefalosporinler 2004 y?l?nda %60.2, 2005?te %60.5 ve 2006?da %76.3 oran?nda yatan hastalarda kullan?lm??t?r. ?kili veya ??l? antibiyotik kombinasyonlar?n?n kullan?m? 2004 y?l?nda %15.3, 2005?te %30.1, 2006?da %13.5 oran?nda bulunmu?tur. Bu oranlar ?niversite hastanelerine k?yasla olduk?a y?ksektir. Bunun nedenleri irdelendi?inde: hastane eczanesinden BUT k?s?tlamas? olmadan temin edilebilmeleri, hekimlerde mikrobiyolojik ?rnek almadan ampirik antibiyotik kullan?m? e?iliminin olmas? ve hastane enfeksiyonlar? korkusu ile geni? spektrumlu antibiyotik kullan?m?na y?nelme ba?l?ca nedenler olarak g?ze ?arpmaktad?r (Tablo 1).

Sonu? olarak BUT uygulamas? poliklinik ortam?nda geni? spektrumlu antibiyotik kullan?m?n? k?s?tlamakla beraber kliniklerde 3. ku?ak sefalosporinlerin kullan?m?nda fazla bir k?s?tlamaya yol a?mam??; sadece glikopeptit grubu antibiyotikler ve parenteral kinolonlar?n kullan?m?nda azalmaya yol a?m??t?r. Baz? ?al??malarda 3. ku?ak sefalosporinlerin hastane eczanesinden kullan?ma girmeden ?nce Enfeksiyon Hastal?klar? onay?na sunulmas? veya hastane eczanesine al?m?n?n k?s?tlamas?n?n hastane i?i diren?li bakteri su?lar?n?n say?s?n? azaltt??? ortaya konmu?tur. Ancak, diren? geli?imini ?nlemek i?in kesin ??z?m hekimlerin k?lt?r-antibiyogram isteklerinin artmas? ve kan?ta dayal? tedaviye ge?mesi ile olacakt?r.

 

P069

ZK? T?p Fak?ltesi Hastanesinde Saptanan Nozokomiyal ?nfeksiyonlar ve
?nfeksiyon Etkenlerinin ?ncelenmesi

G?ven ?elebi1, Nihal Pi?kin1, Hande Aydemir1, Nefise ?ztoprak1, Canan K?lah2

1 ZK? T?p Fak?ltesi Hastanesi ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?,

2 ZK? T?p Fak?ltesi Hastanesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?

Ama?: Bu ?al??mada ZK? T?p Fak?ltesi Hastanesinde Ocak 2004-Ocak 2006 tarihleri aras?nda prospektif olarak izlenen hastane infeksiyonlar? ve infeksiyon etkenlerinin incelenmesi ama?land?.

Y?ntem: Nozokomiyal infeksiyon tan?mlar? CDC kriterlerine g?re yap?ld? ve NNIS ?nerilerine g?re s?rveyanslar y?r?t?ld?. Hasta verileri Nosoline bilgisayar paket program? kullan?larak de?erlendirildi.

Bulgular: Yo?un Bak?m ?nitesi (YB?) d??? servislerde ilk ?? s?ray? ?riner sistem infeksiyonlar?, cerrahi alan infeksiyonlar? ve solunum sistemi infeksiyonlar?n?n ald??? g?r?ld?. Kliniklere g?re de?erlendirildi?inde; dahili kliniklerde ?riner sistem infeksiyonlar?, cerrahi kliniklerde cerrahi alan infeksiyonlar? en s?k saptanan infeksiyonlard?. YB?lerdeki infeksiyonlar incelendi?inde; solunum sistemi, ?riner sistem ve cerrahi alan infeksiyonlar?n?n ilk ?? s?rada yer ald??? g?r?ld?. Cerrahi YB?lerde cerrahi alan infeksiyonlar?, anesteziyoloji ve reanimasyon YB?, dahiliye YB? ve n?roloji-n?ro?ir?rji YB?de ise solunum sistemi infeksiyonlar? ilk s?rada izlendi

YB? d??? servislerde en s?k saptanan etkenler s?ras?yla E. coli (%18,7), S. aureus (%13,9), koag?laz negatif stafilokoklar (%13,5) olarak belirlendi. YB?lerde ise S. aureus (%18,8), Acinetobacter spp. (%14,8) ve Candida spp. (%14,8) ilk ?? s?ray? olu?turuyordu.

?nfeksiyon etkenlerinin infeksiyon tipine g?re da??l?m? incelendi?inde; bakteremilerde koag?laz negatif stafilokok (%29,5), S. aureus (%21,5), Acinetobacter spp. (%13,1), cerrahi alan infeksiyonlar?nda S. aureus (%19,8), E. coli (%18,8), Pseudomonas spp. (%13,5), solunum sistemi infeksiyonlar?nda S. aureus (%25,5), Acinetobacter spp. (%20,1) ve Pseudomonas spp. (%19,5) ilk ?? s?rada yer al?rken, ?riner sistem infeksiyonlar?nda Candida spp. (%37,4) birinci s?rada, E. coli (%19,6) ise ikinci s?rada yer ald?.

Sonu?: Hastanemizde saptanan infeksiyonlar ve infeksiyon etkenleri, di?er hastanelerin sonu?lar?yla benzerlik g?stermektedir. Hastane infeksiyonlar?n?n programl? bir ?ekilde izlenmesi, infeksiyon geli?im nedenlerinin saptanmas? ve buna y?nelik ?nleyici politikalar?n geli?tirilmesi en do?ru yakla??md?r.

 

P070

Cerrahi Sonras? Geli?en Spondilodiskit: Be? Olgu Sunumu

Behice Kurtaran1, T?nay Sarpel2, S?heyla K?m?r1, Ay?e Seza ?nal1, Asl?han Candevir1,
Ye?im Ta?ova1, Ne?e Salto?lu1

1 ?ukurova ?niversitesi T?p Fak?ltesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?,

2 ?ukurova ?niversitesi T?p Fak?ltesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dal?

Hastanede ve ?zellikle cerrahi sonras? geli?en spondilodiskitler t?bbi y?netim kalitesi, morbidite ve mortalite ?zerine olumsuz etkileri olan ?nemli hastal?k tablolar?d?r. Cerrahi sonras? spondilodiskit nedeni ile taraf?m?zca izlenen d?rd? erkek be? olgu konunun g?zden ge?irilmesi amac? ile sunulmu?tur. Olgular?n d?rd?nde cerrahi sonras? erken d?nemde (< 30 g?n) infeksiyon belirlendi ve hepsinde lomber vertebra tutulumu vard?. Sadece bir hastada etken izole edilebildi. ?reyen etken, geni? spektrumlu beta laktamaz ?reten Escherichia coli idi. Hastalar en az 14, en uzun 98 g?n s?re ile hospitalize edildi. ?ki hasta hastal??? nedeni iki kez hastaneye yat?r?ld?. Hastalardan birisi takip s?reci i?erisinde geli?en nozokomiyal sepsis tablosu ile kaybedildi. ?? hastaya spondilodiskit tan?s? ald?ktan sonra tan? ve tedavi ama?l? olarak spinal cerrahi uyguland?. Olgular?n ya?, cerrahi nedenleri, ald?klar? tedaviler ve klinik sonlan?mlar? a?a??daki tabloda ?zetlenmi?tir. Tan?ya y?nelik cerrahi giri?imlerdeki gecikmelerin, hastalarda k?lt?r ?remelerini engelledi?i d???n?ld?. Bu tablolar?n hastanede yat?? s?resinin uzamas?, sekel ve mortalite ?zerine olumsuz etkileri olan ancak cerrahi profilaksi ve infeksiyon ?nlemleri ile engellenebilir durumlar oldu?u ak?lda tutulmal?d?r (Tablo).

 

P071

Zonguldak Karaelmas ?niversitesi T?p Fak?ltesi Hastanesinde
2004 ve 2005 Y?llar?na Ait Hastane ?nfeksiyon H?zlar?n?n ?ncelenmesi

G?ven ?elebi1, Yurdag?l Demiro?lu1

1 ZK? T?p Fak?ltesi Hastanesi ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?,

Ama?: ZK? T?p Fak?ltesi Hastanesi?nde 2004 ve 2005 y?llar?nda geli?en nozokomiyal infeksiyon h?zlar?n? ve bu infeksiyonlar?n kliniklere g?re da??l?m?n? incelemek.

Y?ntem: Hasta verileri, klini?e dayal? s?rveyans y?ntemiyle g?nl?k olarak topland? ve Nosoline bilgisayar paket program?na kaydedildi. Hastane infeksiyonu tan?mlamas? i?in CDC kriterleri kullan?ld?. Hastane infeksiyonlar?n? ?nlemek ve azaltmak i?in infeksiyon kontrol komitesi taraf?ndan d?zenli olarak denetim ve e?itim programlar? y?r?t?ld?.

Bulgular: Hastane genel infeksiyon h?z? 2004 ve 2005 y?llar? i?in s?ras?yla %5,24 ve %4,29 olarak hesapland?. YB? d???ndaki servislerde en s?k g?r?len infeksiyon tipi ve h?z?; 2004 y?l?nda ?S? (%0,81), CA? (%0,61) ve bakteriyemi (%0,24) olarak saptand?. Bu servislerde 2005 y?l?nda en s?k g?r?len infeksiyon tipi ve s?ras? de?i?medi ancak infeksiyon h?zlar?nda azalma g?r?ld?; s?ras?yla (%0,33 - %0,29 - %0,13).

YB?lerinde 2004 y?l?nda 58,34/1000 olan genel infeksiyon h?z? 2005 y?l?nda 47,87/1000?e geriledi. ?ki y?ll?k izlemde infeksiyon h?z?n?n; anestezi ve reanimasyon YB?nde azald???, genel cerrahi YB?nde ise artt??? g?r?ld?. YB?nde en s?k g?r?len infeksiyon tipi ve h?z?; 2004 y?l?nda solunum sistemi infeksiyonu (SS?) (20,04/1000), ?S? (18,04/1000) ve bakteriyemi (7,41/1000), 2005 y?l?nda ise SS? (17,25/1000), ?S? (10,12/1000) ve CA? (9,34/1000) olarak saptand?. 2004 y?l?nda; SS?nun en s?k anestezi YB?nde (33.07/1000), ?S?nun en s?k dahili klinikler YB?nde (19,01/1000) ve bakteriyeminin en s?k n?roloji-n?ro?irurji YB?nde (10,79/1000) geli?ti?i saptand?. 2005 y?l?nda ise SS? ve ?S?nun en s?k n?roloji-n?ro?irurji YB?nde (s?ras?yla 24,14/1000 - 17,33/1000) ve CA?nun en s?k genel cerrahi YB?nde (27,59/1000) olu?tu?u g?r?ld?.

YB?lerinde invaziv aletlerle ili?kili infeksiyon h?zlar? 2004 ve 2005 y?lar? i?in s?ras?yla; V?P (51,07/1000 - 55,13/1000), kateter ili?kili ?S? (13,89/1000 - 13,38/1000) ve santral kateter ili?kili bakteriyemi (6,07/1000 - 6,19/1000) olarak bulundu.

Sonu?: Hastane infeksiyonlar?yla m?cadelede; s?rekli ve etkili uygulanan infeksiyon kontrol ?nlemleri, ak?lc? antibiyotik kullan?m? ve hastane personelinin periyodik e?itimi halen en etkili y?ntemlerdir. Bunlar?n yan?nda hastane infeksiyon h?zlar?n?n d?zenli olarak izlenmesi; infeksiyon kontrol? i?in y?r?t?len hizmetlerin etkinli?ini ?l?mek, sorunlu odaklar? ortaya koymak ve infeksiyon kontrol?ne y?nelik yeni hedefleri belirlemek i?in gerekli bir uygulamad?r.

 

P072

Nozokomiyal Menenjitler

Behice Kurtaran1, Ay?e Seza ?nal1, Ye?im Ta?ova1, Ne?e Salto?lu1, Tahsin Erman2,
Naime Aksoy3, Fatma F?r?nc?o?ullar?3, Hasan Salih Zeki Aksu1

1 ?ukurova ?niversitesi T?p Fak?ltesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?,

2 ?ukurova ?niversitesi T?p Fak?ltesi Beyin Cerrahisi Anabilim Dal?,

3 ?ukurova ?niversitesi T?p Fak?ltesi Hastane Enfeksiyonlar? Kontrol Komitesi Hem?iresi

S?k olmasa da, cerrahi sonras? geli?en nozokomiyal menenjitler ciddi morbidite ve y?ksek mortalitesi ile ?zellikle beyin cerrahi yo?un bak?m ?nitelerinde ?nemli bir sa?l?k sorunudur. Hastanemizde geli?en nozokomiyal menenjitlerde etkenleri ve klinik gidi?i belirlemek ?zere 2004 ve 2005 y?llar?nda beyin cerrahisinde taraf?m?zca bu tan? ile izlenen yedisi erkek 17 hasta retrospektif olarak etkenler, tedaviye yan?t ve prognoz a??s?ndan incelenmi?tir. Hastalar?n ya? ortalamas? 50 (20-66) y?l idi. On hasta intrakranial kitle nedeniyle kitle rezeksiyonu operasyonu ge?irmi?ti. Hastalar?n alt?s?nda beyin omurilik s?v? ka?a?? mevcut iken, 10 hastada eksternal drenaj uygulamas? ve iki hastada ventrik?loperitoneal ?ant vard?. Hastalar?n 13??nde tan? k?lt?r ile desteklendi. Yat?? ile operasyon aras?nda ge?en s?re ortalama 10 g?n (0-27) ve operasyon ile menenjit klini?i aras?nda ge?en s?re ortalama s?re 23 g?n idi (6-120). Be? hastada Acinetobacter baumannii (iki hastan?n birinde Staphylococcus aureus, di?erinde Klebsiella pneumoniae ile birlikte), ?? hastada koag?laz negatif stafilokok, iki hastada Pseudomonas aeruginosa (biri K. pneumoniae ile birlikte), iki hastada K. pneumoniae (biri P. aeruginosa, di?erinde A. baumannii ile birlikte), iki hastada Candida t?rleri (biri C. albicans, di?eri C. krusei) ve bir hastada da S. aureus etken olarak belirlendi. Hasta say?s? az olmakla birlikte nozokomiyal menenjitlerde ?zellikle Acinetobacter?ler olmakla birlikte Gram (-) etkenlerin dominans? dikkati ?ekti. Tedavide en ?ok kullan?lan antibiyotiklerin meropenem, sefepim ve vankomisin oldu?u belirlendi. Onbir hasta (%65) tan?y? ald?ktan ortalama 19 g?n sonra exitus oldu.

 

P073

Ba?kent ?niversitesi Konya Uygulama ve Ara?t?rma Merkezinde Saptanan
Hastane ?nfeksiyonlar?n?n Da??l?m?

Hale Turan1, K?van? ?erefhano?lu1, Funda Ergin Timurkaynak2, Hande Arslan2

1 Ba?kent ?niversitesi Konya Uygulama ve Ara?t?rma Merkezi,

2 Ba?kent ?niversitesi T?p Fak?ltesi ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?

Ama?: Hastane infeksiyonlar? morbidite, mortalite ve maliyet nedeniyle ?nemlidir. Bu ?al??mada hastanemizde takip edilen infeksiyonlar de?erlendirildi.

Materyal-metod ve sonu?lar: ?al??maya A?ustos 2003-Aral?k 2005 tarihleri aras?nda hastane infeksiyonu tan?s?yla izlenen 305 hasta al?nd?. Hastalar?n %59.7?si (182) erkek, %40.3?? (123) kad?n ve ya? ortalamas? 54.1 ? 10.1 idi. Genel infeksiyon h?z? %1.2, yo?un bak?m infeksiyon h?z? %5.7 ve servis infeksiyon h?z? %0.3 olarak hesapland?. T?m infeksiyonlar?n %32.8?ini ?riner sistem infeksiyonu (?S?), %32.8?ini kan dola??m sistemi infeksiyonu (KDS?), %20?sini alt solunum yolu infeksiyonu (ASY?), %8.8?ini di?er infeksiyonlar (sell?lit, yumu?ak doku infeksiyonlar? gibi), %5.6?s?n? cerrahi alan infeksiyonu (CA?) olu?turmaktayd?. Yo?un bak?mlarda takip edilen 5228 hastan?n 297?sinde infeksiyon geli?ti. Dahiliye ve cerrahi bran?lar?n kar???k olarak hasta takip ettikleri genel yo?un bak?m ?nitesinde (GYB) infeksiyon h?z? %19.3 ile en y?ksek tespit edildi. GYB?i yan?k yo?un bak?m (YYB) %4.2, kalp damar cerrahi yo?un bak?m (KVCYB) %2, koroner yo?un bak?m (KYB) %1, infeksiyon h?z?yla takip etmekteydi. GYB?de en s?k g?r?len infeksiyon %35.8 ile ?S?, KYB?da %47 ile ?S?, KVCYB?da %20 ile ASY? en s?k g?r?len infeksiyonlar olarak tespit edildi.

Servislerde infeksiyon h?z? %0.3 olarak hesapland?. T?m dahili bran?lar?n hasta takip ettikleri dahiliye servisinde en s?k g?r?len infeksiyon ?S?, cerrahi bran?lar?n hasta takip ettikleri cerrahi servisinde en s?k g?r?len infeksiyon CA? olarak bulundu.

Tart??ma: Sonu?lar?m?za g?re genel yo?un bak?m ?nitesinde infeksiyon h?z? en y?ksek bulundu. Genel yo?un bak?mda bu y?ksekli?in sebebi olarak, farkl? b?l?mlerin ve farkl? ?zellikteki genel durumu ciddi, ya?l?, altta yatan hastal??? olan, uzun s?re yatan hastalar?n ayn? yo?un bak?mda izlenmeleri olabilece?i d???n?ld?.

 

P074

Nozokomiyal Viral Hepatitler

Fatma S?rmatel1, Melek Hamidamo?lu1, Leyla Y?lmaz1, Leman Karaa?a?1,
Fazilet Duygu1, ?znur Tav?an1

1 Harran ?niversitesi T?p Fak?ltesi

Ama?: Nozokomiyal viral hepatit etkenlerinden hepatit B (HBV), hepatit D (HDV) ve hepatit C virusunun (HCV) insanlara yak?n temas ve invaziv giri?im ile bula?t??? bilinmektedir. Son 6 y?ll?k s?re? i?ersinde nozokomial viral hepatit (NVH) bula? olgular? izlendi.

Materyal ve metod: Toplam 19 NVH olgular? 12-72 ay izlendi. Olgular?n bir y?l ?nce viral hepatit g?stergelerinin negatif olmas? ve karaci?er enzimlerinin normal d?zeyde olmas? dikkate al?nd?. Hastane d???nda HBV, HDV ve HCV bula?? olan olgular ?al??ma d??? b?rak?ld?. T?m olgular bula? ve bula?tan sonra 15 ve 90. g?nlerde akut viral hepatit g?stergeleri a??s?ndan de?erlendirildi. HBV, HDV ve HCV bula?? olan olgular bula? ba?lang?c? ve ?u andaki durumu ile tekrar incelendi.

Bulgular ve sonu?: Ya?lar? 20-67 olan onbir erkek, sekiz kad?n olguda nozokomiyal viral hepatit bula?? saptand?. Bunlar alt? doktor, alt? hem?ire, ?? personel ve d?rt hastadan olu?uyordu. T?m hastane personelinin eline kronik viral hepatitli olgular?n kanla bula?an i?nesi batarken, d?rt hastan?n endoskobik ve invaziv giri?im sonucu viral hepatit etkenini ald??? saptand?. ?? personelde HBV bula??, iki kronik viral hepatitli hastada HDV bula??, alt? doktor, alt? hem?ire ve iki hastada HCV bula?? bulundu.

?zlemin ?u andaki durumunda profilaksi almayan ?? personelin birinde spontan anti-HBs, birinde kronik HBV ve birinde HBV ta??y?c?l??? g?r?ld?.

Kronik HBV a??s?ndan daha ?nce tedavi alan iki olguya endoskopik giri?im s?ras?nda HDV bula?? olmu?tu ve bunlarda s?perinfeksiyon g?r?ld?. Bunlar bir y?l interferon (10 milyon i.?/haftada ?? g?n) tedavisine al?nd? ve tedavi bittikten sonra karaci?er enzimleri normal d?zeyde, anti-HBs pozitif ve anti-HDV testi negatife d?nd?.

HCV bula?an alt? doktor ve alt? hem?irede izlem sonucunda hi? anti-HCV, HCV-RNA ve karaci?er enzim y?ksekli?i saptanmad?.

HCV bula?? olan hastalardan birisi, kronik obstr?ktif akci?er hastas? idi ve bu hastada ikinci y?lda dekompanse karaci?er hastal??? geli?ti. HCV bula?? alan di?er hasta akut HCV bulgular? g?sterdi ve altta yatan hastal??? ? temporal arteritis? idi.

Tart??ma: Viral hepatit etkenlerinin immune yetmezlikteki olgulara bula??, kronikle?meye yol a?ar. HBV bula??nda e?er profilaksi yap?lmaz ise kronikle?me oran? y?ksektir. Eri?kin ya? grubu da olsa HBV profilaksisi mutlaka yap?lmal?d?r. Ancak HCV halen nozokomiyal bula?ta ?nemli bir viral patojen olmas?na ra?men sa?l?kl? ki?ilerde progresyonu uzun bir zamanda olabilir.

 

P075

?zmir E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi?nde Sekiz Y?ll?k S?rede ?zlenen
Hastane ?nfeksiyonlar?n?n De?erlendirilmesi

Meltem Avc?1, Onur ?zgen?1, Ayten Co?kuner1, Alpay Ar?1, Neslihan Gen?1

1 ?zmir E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Klini?i

Ama?: ?zmir E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi ?nfeksiyon Kontrol Komitesi (?KK)?nin 1 Ocak 1998-31 Aral?k 2005 tarihleri aras?nda saptad??? hastane infeksiyonlar?n?n s?kl???, bu infeksiyonlar?n kliniklere, infeksiyon b?lgelerine ve etkenlere g?re da??l?m? ara?t?r?ld?.

Y?ntem-Gere?ler: Hastanemizde yat?r?larak tedavi g?ren t?m hastalar laboratuvar ve klini?e dayal?, aktif s?rveyans y?ntemi ile izlendi. Hastane infeksiyonu tan?m? CDC (Centers for Diseases Control and Prevention) kriterlerine g?re konuldu. Hastane infeksiyon s?kl??? ?bir y?ll?k s?re i?inde saptanan hastane infeksiyonu say?s?/ayn? d?nemde yatan hasta say?s? x 100? form?l? ile hesapland?.

Bulgular: Sekiz y?l boyunca yat?r?larak izlenen 173923 hastan?n 2455?inde (%1.4) hastane infeksiyonu saptand?. Y?llara g?re hastane infeksiyon oran? s?ras?yla; %0.53, %1.16, %1.21, %1.17, %1.5, %1.49, %1.7, %2.49 olarak belirlendi. T?m y?llarda, hastane infeksiyonlar?n?n en s?k g?zlendi?i klinik %17-%49.8 oranlar?yla Anestezi Yo?un Bak?m ?nitesi?ydi. ?nfeksiyon b?lgesine g?re hastane infeksiyonlar?n?n da??l?m?na bak?ld???nda, %35.8 oran?nda saptanan ?riner sistem infeksiyonlar?n?, cerrahi alan infeksiyonlar? (%25.9) ve solunum sistemi infeksiyonlar? (%16.2) izlemekteydi. En s?k izole edilen etkenler; s?ras?yla Pseudomonas aeruginosa (%18.1), Escherichia coli (%16.5), Acinetobacter spp. (%14.9), Klebsiella spp. (%11.9) ve Staphylococcus aureus (%9.1) olarak saptand?.

Sonu?: T?m d?nyada ?nemli sorun olan ve olmaya devam edece?i d???n?len hastane infeksiyonlar?n?n ?nemle izlenmesi; her hastanenin kendi verileri do?rultusunda, infeksiyon kontroluna y?nelik ?nlemlerin al?nmas? gereklili?i ?zerinde duruldu.

 

P076

Tepecik E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi ?ocuk Hastalardaki
Hastane ?nfeksiyon Etkenleri ve Antibiyotik Duyarl?l?kla

Neval A?u?1, Nisel ?zkalay2, Abdullah Cengiz1, G?lg?n Akko?lu1, Nuriye Taneri1

1 TCSB Tepecik E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji,

2 TCSB Tepecik E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji

S?rveyans ?al??malar?, hastane infeksiyon kontrol programlar?n?n temelini olu?turur. Bilgilerin toplanmas?nda pek ?ok veri kayna?? kullan?labilir. Bunlardan biri de laboratuvara dayal? verilerdir. Bu ?ekilde hastane infeksiyonlar?na neden olan etkenler ve antibiyotik diren? paternlerindeki de?i?iklikler izlenebilir.

Bu ?al??mada Ocak 2004-Aral?k 2005 tarihleri aras?nda hastanemiz ?ocuk hastal?klar? servislerinde yatarak tedavi g?ren hastalarda laboratuvara dayal? s?rveyans y?ntemiyle belirlenen hastane infeksiyonu etkenleri ve antibiyotik diren? oranlar? ara?t?r?lm??t?r.

Etkenlerin tan?mlanmas?nda konvansiyonel y?ntemlerin yan? s?ra ID 32E (BioMereux, Fransa)

identifikasyon y?ntemleri kullan?lm??t?r. Antibiyotik duyarl?l?klar? Kirby-Bauer disk dif?zyon y?ntemiyle ICLS ?nerilerine g?re yap?lm??t?r. Geni?lemi? spektrumlu beta laktamaz (ESBL) saptanmas?nda ?ift disk sinerji testi kullan?lm??t?r. Toplam 517 mikroorganizma saptanm??t?r. Bunlar?n %87.4?? gram negatif, %12.6?s? gram pozitif bakteri bulunmu?tur. Metisilin direnci t?m stafilokok su?lar?nda %53 bulunmu?tur. Saptanan gram negatif mikroorganizmalar ve antibiyotik diren? oranlar? Tablo 1?de g?r?lmektedir.

Sonu? olarak hastanemizde ?ocuk ya? grubu hastalarda en s?k gram negatif bakteri infeksiyonlar? hastane infeksiyon etkeni olarak saptanm??t?r. En etkili antibiyoti?in imipenem ve amikasin oldu?u g?r?lm??t?r.

Hastane infeksiyonlar?n?n ?nlenmesi, mortalite ve morbiditenin azalt?lmas? i?in her hastanenin kendi verilerinin s?rekli bir s?rveyans sistemi ile toplanmas? ve de?erlendirilmesi gerekmektedir.

 

P077

Reanimasyon ?nitemizde 2005 Y?l?nda Saptanan Hastane ?nfeksiyonlar?

Funda ?im?ek1, Taner Y?ld?rmak1, G?l ?etmeli1, Nur Efe ?ris1, Ay?eg?l G?c?yener1

1 Okmeydan? E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Klini?i

Bu ?al??mada Okmeydan? E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi Reanimasyon klini?inde 2005 Ocak-2006 Ocak tarihleri aras?nda hastane infeksiyon kontrol ekibi taraf?ndan aktif s?rveyans y?ntemi ile 2 g?nden fazla izlenen 142 hasta de?erlendirildi. Ya? ortalamas? 51.56 idi. Hastalar?n primer hastal?klar? irdelendi?inde; bat?n cerrahisi, multipl travma, beyin cerrahisi, KOAH gibi a??r seyirli durumlar?n %78 oran?nda oldu?u g?r?ld?. 142 hastan?n 72?sinde (%50.70), hastane infeksiyonu belirlendi. Belirlenen hastane infeksiyonlar?n?n da??l?m? %38.2?si pn?moni, %28?i bakteremi, %19.1?i idrar yolu infeksiyonu, %8.98?i cerrahi alan infeksiyonu, %5.61?i ise katater infeksiyonu idi. En s?k izole edilen etkenler Pseudomonas aeruginosa (%21.34), Acinetobacter spp. (%16.85), Metisiline diren?li Staphylococcus aureus (%16.70) idi. Reanimasyon klini?inde hastane infeksiyonu etkeni olan mikroorganizmalar incelendi?inde %61?inin gram negatif bakteriler oldu?u ve bakterilerin antibiyotiklere y?ksek oranlarda diren? g?sterdi?i g?r?ld?.

 

P078

?stanbul T?p Fak?ltesi?nde 2005 Y?l?nda Y?r?t?len ?nfeksiyon Kontrol Hem?ireli?i E?itim Program?

Hatice Kaymak??1, Asiye ?zcan1, ?eng?l Derbentli1, Selma Karabey1, Ertu?rul Hal?c?1, Haluk Eraksoy1

1 ?stanbul ?niversitesi ?stanbul T?p Fak?ltesi

?nfeksiyon kontrol komitelerinin (?KK) temel g?revi; hastane infeksiyonlar?n? ?nlemek ve kontrol etmek i?in y?r?t?lecek ?al??malar?n ve infeksiyon kontrol programlar?n?n haz?rlanmas? ve uygulanmas?n? sa?lamakt?r.

Hastane infeksiyonu kontrol programlar?n?n en ?nemli bile?enlerinden biri ?infeksiyon kontrol hem?iresi e?itimi?dir. ??nk?; infeksiyon kontrol hem?iresi (?KH), hastane i?erisinde hastalarla ve sa?l?k ekibi ile en uzun s?reli ve yo?un ileti?imi olan bir grubun, hem?irelik grubunun bir ?yesidir. Komitenin tam g?n g?rev yapan, en ?ok sorumluluk alan ve bireysel sorumlulu?u en fazla olan eleman? olan ?KH, bu y?nleriyle de komitede anahtar konumunda g?rev yapar. ?nfeksiyon kontrol programlar?n?n ba?ar?ya ula?abilmesi i?in infeksiyon kontrol hem?iresinin yeterli bilgi ve beceriyle donanm?? olmas? ?artt?r.

?stanbul T?p Fak?ltesi, Hastane ?nfeksiyonu Kontrol Komitesi mevcut g?rev ve sorumluluklar?na ilave olarak; komitesi yeni kurulan ?e?itli hastanelerde g?reve ba?layacak olan ?nfeksiyon Kontrol Hem?irelerine e?itim verme misyonunu da y?klenmi?tir. Komitemizin kuruldu?u 1985 y?l?ndan bu yana 68 hem?ireye e?itim verilmi?tir. Bu bildiride 14 Kas?m-2 Aral?k 2005 tarihleri aras?nda yap?lan e?itim program?na yer verilmi?tir.

?zellikle 2005 y?l?nda yay?nlanan Yatakl? Tedavi Kurumlar? Enfeksiyon Kontrol Y?netmeli?i ile birlikte hastanelerden Komitemize ?infeksiyon kontrol hem?ireli?i e?itim program??na kat?lmak i?in yo?un talep gelmi?tir.

E?itime 16 hastanenin infeksiyon kontrol hem?ireleri kat?lm??t?r. Bunlar?n bir b?l?m?, uzun s?redir infeksiyon kontrol hem?ireli?i yaparken, bir b?l?m? ise yeni g?revlendirilmi?lerdir.

E?itim program?nda yer alan konular Tablo 1?de g?sterilmi?tir.

Program ?ncesi ve sonras? yap?lan testlerle hem?irelerin ba?ar? de?erlendirilmesi yap?lm??t?r. Hem?irelerin ?n test sonucu %86, son test sonucu %100?d?r.

Ayr?ca bir anket yard?m?yla program?n ve e?itimcilerin de?erlendirmesi de yap?lm??t?r. Sonu?lara ili?kin ?zet bilgiler Tablo 2?de g?r?lmektedir.

?stanbul T?p Fak?ltesi Hastane ?nfeksiyonu Kontrol Komitesi, di?er kurumlar?n ?nfeksiyon Kontrol Hem?irelerine y?nelik ?u ana dek s?rd?rd??? e?itimlere devam edecektir.

 

P079

Nozokomiyal Primer Bakteremilerin ve Mortaliteye Etki Eden Fakt?rlerin De?erlendirilmesi

Cemal Bulut1, M. Arzu Yetkin1, F. ?ebnem Erdin?1, G?l R. Y?lmaz1, Mihriban Y?cel2,
Esra Alp Karako?2, Necla T?lek3

1 S.B. Ankara E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Klini?i,

2 S.B. Ankara E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Klini?i,

3 Ondokuz May?s ?niversitesi ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?

Hastanede yatan hastalarda geli?en bakteremiler ?nemli bir mortalite ve morbidite nedenidir. Bu ?al??mada, hastanemizde 2000-2004 y?llar? aras?nda eri?kin hastalarda saptanan nozokomiyal primer bakteremi ataklar? ve bakteremiye ba?l? mortaliteyi etkileyen fakt?rler irdelenmi?tir.

Materyal Metot: Hastanemizde aktif prospektif laboratuara dayal? s?rveyans yap?lmaktad?r. Nozokomiyal primer bakteremi tan?s? CDC kriterlerine g?re konulmu?tur. ?zole edilen mikroorganizmalar?n tan?mlanmas?nda konvansiyonel y?ntemler kullan?lm??, antibiyotik duyarl?l?k testleri disk dif?zyon y?ntemiyle yap?lm??t?r.

Veriler SPSS ile de?erlendirilmi?, ki-kare testi ve lojistik regresyon analizi kullan?lm??t?r.

Bulgular: Bu d?nemde 97?si erkek, 124?? kad?n olmak ?zere toplam 221 hastada 234 primer bakteremi ata?? saptanm??t?r. Bu ataklarda 264 mikroorganizma izole edilmi?tir. Ya? ortalamas?; erkeklerde 58,8 ? 15,4, kad?nlarda 61,2 ? 16,2 olarak saptanm??t?r. En s?k saptanan yat?? nedenleri SSS hastal?klar?, malignite ve kardiyovask?ler hastal?klar idi. Hastalar?n %45,7?si, medikal servislerde, %18,1?i cerrahi servislerde ve %38,2?si yo?un bak?m ?nitelerinde yatmaktayd?. Bakteremi geli?en hastalar?n %81?inde idrar sondas?, %33,1?inde mekanik ventilasyon/trakeostomi t?p?, %26,2?sinde santral ven?z kateter vard?. Hastalar?n %38,9?unun bilinci kapal?yd?. Otuz iki hastada (%14,5) k?lt?r ?ncesinde antibiyotik kullan?m ?yk?s? vard?.

Hastalarda hastaneye yat?? ile bakteremi geli?mesi aras?nda ge?en ortalama s?re 15,4 ? 13,1 g?n idi. ?zole edilen mikroorganizmalar?n %58,3?? gr (+) koklar, %22?si gr (-) enterik basiller, %16,3?? nonfermenter basiller ve %3,4?? Candida spp. olarak saptand?. S. aureus, Enterococcus spp. ve Acinetobacter spp. en s?k izole edilen mikroorganizmalard?r. S. aureus ?uslar?nda metisilin direnci %49,2 olarak saptanm??t?r. Acinetobacter su?lar?na en etkili antibiyotikler karbapenemler, netilmisin ve tobramisindir.

Bu hastalarda mortalite oran? %40.7 olarak saptand?. Mortaliteye etki eden fakt?rler logistik regresyon analiziyle incelendi?inde; ya??n 60 ya? ve ?zerinde olmas?, yo?un bak?m ?nitesinde yat?yor olmak, bilincin kapal? olmas? ve mekanik ventilasyon yap?lmas? mortaliteyi art?ran fakt?rler olarak saptand? (p< 0,05).

Sonu?: Bakteremilere ba?l? mortalite oran? y?ksektir. Bu enfeksiyonlar?n erken tan?s? ve uygun tedavisi i?in olas? etkenlerin ve bu etkenlerin antibiyotik duyarl?l?klar?n?n bilinmesi hastalar?n tedavisi ve mortalitenin d???r?lmesinde ?nemlidir.

 

P080

Nozokomiyal ?riner Sistem ?nfeksiyonu Etkenleri ve Antibiyotik Duyarl?l?klar?:
Be? Y?ll?k De?erlendirme

M. Arzu Yetkin1, Cemal Bulut1, F. ?ebnem Erdin?1, ?i?dem Ataman Hatipo?lu1,
Serap Ya?c?2, Esra Alp Karako?2, Necla T?lek3

1 S.B. Ankara E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Klini?i,

2 S.B. Ankara E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Klini?i,

3 Ondokuz May?s ?niversitesi ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?

Hastane k?kenli ?riner sistem infeksiyonlar? hastanelerde en s?k saptanan hastane infeksiyonlar? aras?ndad?r. Bu ?al??mada hastanemizde be? y?ll?k s?re i?inde hastane k?kenli ?riner sistem infeksiyonuna yol a?an etken mikroorganizmalar?n y?llar i?erisindeki da??l?m? ve antibiyotik duyarl?l?klar?ndaki de?i?ikliklerin incelenmesi ama?lanm??t?r.

Materyal Metot: Hastanemizde aktif prospektif laboratuvara dayal? surveyans yap?lmaktad?r. Nozokomiyal ?riner sistem tan?s? CDC kriterlerine g?re konulmu?tur. ?zole edilen mikroorganizmalar?n tan?mlanmas?nda konvansiyonel y?ntemler kullan?lm??, antibiyotik duyarl?l??? disk dif?zyon y?ntemiyle ?al???lm??t?r.

Bulgular: Ocak 2000-Aral?k 2004 tarihleri aras?nda; toplam 840 hastada geli?en 912 ?riner sistem infeksiyonu ata??ndan 1046 mikroorganizma izole edilmi?tir. Bu ataklar?n 750?si (%82,2) semptomatik ?riner sistem infeksiyonu olarak kabul edilmi?tir. Ataklar?n y?llara g?re da??l?m? ve infeksiyon etkeni mikroorganizmalar?n da??l?m? tabloda g?sterilmi?tir.

E. coli t?m y?llarda en s?k saptanan mikroorganizmad?r. Klebsiella spp 2000 ve 2001 y?llar?nda ikinci s?kl?kta izole edilen etken olmas?na ra?men daha sonraki y?llarda izolasyon oran?nda azalma olmu?tur.

?zole edilen E. coli su?lar?na kar?? t?m y?llarda karbapenemler ve amikasin en etkili antibiyotiklerdir. Siprofloksasin ve seftriaksona kar?? diren?te y?llar i?erisinde art?? saptanm??t?r. 2000 y?l? i?in bu oranlar s?ras?yla %30,5 ve %15,0 iken 2004 y?l?nda bu diren? oranlar? %46,0 ve %42,6?ya y?kselmi?tir. Klebsiella su?lar?nda ise bu iki antibiyoti?e kar?? diren?te y?llar i?inde azalma saptanm??t?r. Enterokok ?u?lar?nda penisilin direnci ise E. faecalis su?lar?nda %50 civar?nda iken E. faecium su?lar?nda %80 civar?nda saptanm??t?r.

Sonu?: Nozokomiyal ?riner sistem infeksiyonlar?n?n be? y?ll?k s?rede de?erlendirilmesi sonucunda ?o?unlu?unu semptomatik ?riner sistem infeksiyonlar?n?n olu?turdu?u saptanm??t?r. E. coli t?m y?llarda ilk s?rada yer alan etken olmu?tur. Candida t?rleri izolasyon oran? belirgin derecede artm??t?r. Etkenlerin antibiyotik duyarl?l?klar?nda be? y?ll?k s?re i?inde genel olarak azalma oldu?u saptanm??t?r.

 

P081

Nozokomiyal Acinetobacter baumannii ?nfeksiyonlar?: Be? Y?ll?k De?erlendirme

Cemal Bulut1, M. Arzu Yetkin1, F. ?ebnem Erdin?1, Ufuk ?nde2, Esra Alp Karako?2, Necla T?lek3

1 S.B. Ankara E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Klini?i,

2 S.B. Ankara E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Klini?i,

3 Ondokuz May?s ?niversitesi ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?

Son y?llarda nozokomiyal Acinetobacter spp. enfeksiyonlar?n?n say?s?nda art?? bildirilmektedir. Bu ?al??mada nozokomiyal Acinetobacter baumannii infeksiyonlar? ve mortaliteye etki eden risk fakt?rleri irdelendi.

Materyal-Metot: Hastanemizde aktif prospektif laboratuvara dayal? s?rveyans yap?lmaktad?r. Nozokomiyal infeksiyonlar?n tan?s? CDC kriterlerine g?re konulmu?tur. ?zole edilen Acinetobacter su?lar?n?n tan?mlanmas?nda konvansiyonel y?ntemler kullan?lm?? ve antibiyotik duyarl?l?k testleri disk dif?zyon y?ntemiyle yap?lm??t?r.

Verilerin de?erlendirilmesinde SPSS for Windows paket program? kullan?ld?. ?statistiksel de?erlendirmelerde ki-kare testi ve lojistik regresyon testi kullan?lm??t?r.

Bulgular: Ocak 2000-Aral?k 2004 y?llar? aras?nda 95?i erkek, 71?i kad?n olmak ?zere 166 hastada A. baumannii infeksiyonu geli?mi?tir. Hastalar?n ya? ortalamas? 58,0 ? 17,8 idi. Acinetobacter infeksiyonu saptanan hastalar?n %32,5?i yo?un bak?m ?nitelerinde, %16,3?? ortopedi kliniklerinde, %11,4?? n?roloji klini?inde yatmaktayd?. ?nfeksiyon geli?en hastalar?n %81,3??nde idrar sondas?, %25,3??nde mekanik ventilasyon/trakeostomi, %21,1?inde santral ven?z kateter vard?. Hastalar?n %35,5?inin bilinci kapal?yd?. Y?zyirmi d?rt hastada (%74,7) infeksiyon ?ncesinde antibiyotik kullan?m ?yk?s? vard?. Hastalarda hastaneye yat?? ile Acinetobacter infeksiyonu geli?mesi aras?nda ge?en ortalama s?re 17,2 ? 14,8 g?n idi. Hastalarda saptanan nozokomiyal infeksiyonlar s?rayla idrar yolu infeksiyonu (n= 50, %30.1), cerrahi alan infeksiyonu (n= 49, %29.5), primer bakteremi (n= 29, %17,5), nozokomiyal menenjit (n= 12, %7.3) ve deri infeksiyonlar? (n= 10, %6.0) idi. ?zole edilen su?lara kar?? en etkili antibiyotiklerin netilmisin ve karbapenemler oldu?u saptanm??t?r. Ancak t?m y?llar de?erlendirildi?inde antibiyotik direncinde genel olarak art??, amikasin direncinde ise azalma tespit edilmi?tir.

Bu hastalarda mortalite oran? %36.7 olarak saptanm??, mortaliteye etki eden fakt?rler de?erlendirildi?inde; ya??n 60 ya? ve ?zerinde olmas?, solunum yetmezli?i olmas? ve idrar sondas? varl??? mortaliteyi art?ran fakt?rler olarak saptanm??t?r (p< 0,05). Bu fakt?rler lojistik regresyon modeliyle incelendi?inde ise sadece solunum yetmezli?i risk fakt?r? olarak belirlenmi?tir.

Sonu?: A. baumannii hastanemizde en s?k nozokomiyal idrar yolu infeksiyonu ve cerrahi alan infeksiyonlar?nda etken olarak saptanm??t?r. Diren? oranlar?nda g?zlenen art?? bu infeksiyonlar?n tedavisini g??le?tirecektir.

 

P082

ESOG? T?p Fak?ltesi Hastanesi?nde 2005-2006 Y?llar? Aras?nda G?r?len Hastane ?nfeksiyonlar?

Sayg?n Nayman Alpat1, Nurettin Erben1, Elif Doyuk Kartal1, ?lhan ?zg?ne?1, Filiz Ak?it2,
Bircan ?enocak3, Gaye Usluer1

1 Eski?ehir Osmangazi ?niversitesi T?p Fak?ltesi ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?,

2 Eski?ehir Osmangazi ?niversitesi T?p Fak?ltesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?,

3 Eski?ehir Osmangazi ?niversitesi T?p Fak?ltesi ?nfeksiyon Kontrol Hem?iresi

Ama?: Bu ?al??mada Eski?ehir Osmangazi ?niversitesi T?p Fak?ltesi Hastanesi ?nfeksiyon Kontrol Komitesi?nin 2005-2006 y?llar? aras?nda s?rd?rd??? s?rveyans sonu?lar? sunulmu?tur.

Y?ntem: Ocak 2005-Aral?k 2005 tarihleri aras?nda ESOG? T?p Fak?ltesi Hastanesi?nde yat?r?larak izlenen 21280 hasta, infeksiyon kontrol hem?iresi taraf?ndan g?ndelik servis izlemi ve mikrobiyoloji laboratuar? kay?tlar?ndan takip edildi.

Bulgular: 21280 hastan?n 1442?sinde hastane infeksiyonu saptanm??t?r. Hastane infeksiyon h?z? %6,78 olarak saptanm??t?r. Hastane infeksiyonunun en s?k g?zlendi?i b?l?m %47,13 oran? ile yan?k ?nitesiydi.

Hastanemizde en s?k g?zlenen hastane infeksiyonu; ?riner sistem infeksiyonu (%2,33) olup bunu bakteremi (%1,5), solunum sistemi infeksiyonu (%1,33), cerrahi alan infeksiyonu (%0,92), di?er infeksiyonlar (%0,33), kardiyovask?ler sistem infeksiyonu (%0,24), gastrointestinal sistem infeksiyonu (%0,09) ve santral sinir sistemi infeksiyonu (%0,05) izlemektedir.

Hastane infeksiyonlar?nda en s?k saptanan etkenler; polimikrobiyal (%15,46), E. coli (%12,27), S. aureus ( %8,74) idi. Tablo 1?de hastane infeksiyonlar?nda en s?k saptanan etkenler g?sterilmi?tir.

 

P083

?orum Devlet Hastanesi 2005 Y?l? Hastane ?nfeksiyonlar?

Ayhan?m T?mt?rk1, Ay?e Saatci1

1 ?orum Devlet Hastanesi

?orum Devlet Hastanesi 500 yatakl? bir devlet hastanesi olup, Haziran 2004 y?l?ndan itibaren infeksiyon kontrol komitesi kurulup ?al??malar?na ba?lam??t?r. Hastanemizde klinik ve laboratuvar verilerine dayal? aktif prospektif s?rveyans y?ntemiyle hastalar?m?z takip edilmi?tir. Hastane infeksiyonu tan?mlar? Hastal?k Kontrol Merkezi (CDC) kriterlerine g?re yap?lm??t?r. 2005 y?l?nda yatan 20331 hastan?n 95?inde %0,4 hastane infeksiyonu saptanm??t?r. Hastanemizde en s?k hastane infeksiyonunun saptand??? 3 klinik; ortopedi %43, Kalp Damar cerrahisi %16 ve Genel Cerrahi %12 olarak s?ralanmaktad?r (Tablo).

En s?k izole edilen mikroorganizmalarda E. coli %10.5, S. aureus %6.3 Enterococcus spp. %6.3 ve Klebsiella spp. %5,2 olarak tespit edilmi?tir. Hastanemizde MRSA oran? %2.1 olarak bulunmu?tur.

Hastane ?nfeksiyon oran?n?n d???k olmas?; dahili yo?un bak?m servisinin, yan?k ve onkoloji servislerinin olmamas?na, ?al??anlara s?rekli hizmeti?i e?itim verilmesi ve hasta sirk?lasyonunun h?zl? olmas?na ve komplike hastalar?n daha s?k transfer edilmelerine ba?lanm??t?r.

 

P084

Bursa Y?ksek ?htisas E?itim ve Ara?t?rma Hastanesinde Kas?m 2002-Aral?k 2005 Tarihleri
Aras?nda G?r?len Hastane Enfeksiyonlar?n?n De?erlendirilmesi

Necmiye Demircan1, Saniye Dilek1, Arife K?l??1, Selda? Yurtcu1

1 Bursa Y?ksek ?htisas E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi

Giri?: Hastane infeksiyonlar?, y?ksek morbidite ve mortaliteye neden olmakta, hastanede kalma s?resini, tedavi maliyetini artt?rmakta ve diren?li mikroorganizmalar?n ortaya ??kmas?na neden olmaktad?r.

Ama?: Bu ?al??mada Bursa Y?ksek ?htisas E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi ?nfeksiyon Kontrol Komitesi?nin Kas?m 2002-Aral?k 2005 tarihleri aras?nda s?rd?rd??? s?rveyans sonu?lar? de?erlendirilmi?tir.

Y?ntem: 01.11.2002-31.12.2005 tarihleri aras?nda hastanemizde ?roloji klini?i, Ortopedi klini?i, Kalp-Damar Cerrahi klini?i, Genel cerrahi klini?i, Cerrahi Yo?un Bak?m ?nitesi, Kalp-Damar Cerrahi Yo?un Bak?m birimlerinde aktif, prospektif s?rveyans ?al??mas? yap?ld?. Hastane ?nfeksiyonu tan?mlan?rken Hastal?k Kontrol Merkezi (CDC) kriterleri g?z ?n?nde bulunduruldu.

Bulgular: Bursa Y?ksek ?htisas E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi?nde 3 y?ll?k s?re i?inde s?rveyans yap?lan servislere yatan 20347 hastan?n 447 (%2.2)?sinde 549 hastane infeksiyonu saptand? (%2.7). Hastane infeksiyonlar?n?n %43?? cerrahi alan infeksiyonu, %20?si ?riner sistem infeksiyonu, %15?i primer bakteriyemi, %9?u pn?moni, %5?i kateter infeksiyonu olarak belirlendi.

Hastane infeksiyonlar?n?n en s?k g?r?ld??? birim; cerrahi yo?un bak?m ?nitesi (%19),daha sonra s?ras?yla, kalp-damar cerrahi klini?i (%3), ?roloji klini?i (%2), genel cerrahi klini?i (%2), ortopedi klini?i (%1) yer ald?.

?zole edilen mikroorganizmalar?n %37?si Staphylococcus aureus, %16?s? Acinetobacter, %11?i E. coli, %10?u Enterobacter, %9?u Pseudomonas, %4?? Candida, %11?i di?erleri (Serratia, Edwersiella, Enterococcus, Citrobacter, Koag?laz (-) Staphylococcus) olarak belirlendi.

Sonu?: Hastanemiz cerrahi bran?lar?n a??rl?kta oldu?u bir merkez olmas? nedeniyle surveyans ?al??mam?zda ilk s?rada cerrahi alan enfeksiyonlar? yer alm??t?r.

 

P085

Atat?rk E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi Personelinde Hepatit B Seroprevalans?

Medine Has?uhadar1, H?lya Bilir1, G?zin Ekerci1, Nevreste ?elikbilek2,
Mehmet A. Ta?yaran1

1 Atat?rk E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji,

2 Atat?rk E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji

?al??mam?zda hepatit B infeksiyonu a??s?ndan risk gruplar?ndan birini olu?turan sa?l?k personelinde, asemptomatik ta??y?c?lar? belirlemek ve sa?l?k personelinin a??lanmas? yoluyla hepatit B infeksiyonundan korunmas?n? sa?lamak ama?lanm??t?r. Bu ama?la 151?i doktor, 77?si hem?ire, 79?u temizlik personeli olmak ?zere 307 personelin hepatit B vir?s infeksiyonu a??s?ndan taramas? Vitros ECIQ cihaz? ile enhanced chemiluminescense y?ntemi ile yap?lm??t?r. HBsAg pozitifli?i %2.3 oran?nda, ge?irilmi? tipte hepatit B infeksiyonu %6.2 oran?nda saptanm?? olup, %61,5?inde a??lanmaya sekonder antiHBs pozitifli?i tesbit edilmi?tir. Personelimizin %6,8?inde ise a??lanma ?yk?s? olmas?na ra?men antiHBs saptanabilir d?zeyde bulunmam??t?r. Ayr?ca, %23.1?inde ise hepatit B vir?s infeksiyonuna ait herhangi bir g?sterge saptanamam??t?r.

HBsAg pozitif saptanan personelin poliklini?imizde ileri incelemeleri amac? ile takibi planlanm?? olup, uygun g?r?len personel ise a??lama program?na al?nm??t?r. ?al??mam?z, sa?l?k personelinin konuya dikkatinin ?ekilmesi a??s?ndan tarama ?al??malar?n?n yarar?n? g?stermektedir.

 

P086

Abant ?zzet Baysal ?niversitesi ?zzet Baysal T?p Fak?ltesi Hastanesi
Hastane ?nfeksiyonlar?: 2005 Y?l? Sonu?lar?

Esra Ko?o?lu1, Nevin ?ak?r2, O?uz Karabay3

1 A?B? ?zzet Baysal T?p Fak?ltesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?,

2 A?B? Bolu Ara?t?rma ve Uygulama Hastanesi, ?nfeksiyon Kontrol Hem?iresi,

3 A?B? ?zzet Baysal T?p Fak?ltesi ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?

Hastane infeksiyonlar? (H?) ?nemli mortalite ve morbidite nedenidir. Ayr?ca hastanede kal?? s?resini uzat?rken ek maliyet te getirmektedir. Hastane infeksiyonlar?n?n g?r?lme oran? ?lkelere, b?lgelere ve hastanelere g?re de?i?iklik g?sterebilir. Bu ?al??mada 2005 y?l? verileri ?????nda hastanemizde g?r?len hastane infeksiyonunun h?z?, servislere ve sistemlere g?re da??l?m? tart???lm??t?r.

?al??ma aktif s?rveyans y?ntemi ile prospektif olarak 01.01.2005-31.12.2005 tarihleri aras?nda yap?lm??t?r. ?al??ma s?resi i?inde hastanemize yat?r?larak tedavi edilen 4907 hastan?n 36?s?nda 50 H? saptanm??t?r. Hastanemizin nozokomiyal infeksiyon h?z? %1 ve en s?k g?r?ld??? servis ?roloji Klini?i (Tablo 1) ve en s?k g?r?len sistem infeksiyonu ise ?riner sistem infeksiyonudur. ?kinci s?kl?kta ise Bakteriyemi ve Cerrahi alan infeksiyonu saptanm??t?r (Tablo 1). Elli hastan?n 41 (%82)?inde etken tesbit edilebilmi? ve en s?k izole edilen etken Escherichia coli olmu?tur.

Yap?lan bir ?ok ?al??mada hastane infeksiyonu h?z? %3-10 aras?nda bulunurken hastanemizde saptanan %1?lik oran, hastanemizin acil servisinin ve yo?un bak?m ?nitelerinin faaliyette olmamas? ile ilgili olabilir. ?roloji servisinde oran?n y?ksek olmas?n?n nedeni di?er kliniklere oranla operasyon ve yatan hasta say?s?n?n fazla olmas?ndan kaynaklan?yor olabilir. En s?k ?riner sistem infeksiyonlar?n?n g?r?lmesi di?er hastanelerden elde edilen verilerle uyumludur.

 

P087

Gazi ?niversitesi T?p Fak?ltesi Gazi Hastanesi?nde 2005 Y?l?nda Saptanan Hastane ?nfeksiyonlar?

Murat Dizbay1, Serpil Ba?2, Ayhan G?rsoy2, Derya ?zcan Kanat1, Arzu Altun?eki?1,
?zlem G?zel1, Mustafa Nuri Ceyhan3, Birg?l Ka?maz4, I??l Maral3, Firdevs Akta?1

1 Gazi ?niversitesi T?p Fak?ltesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?,

2 Gazi ?niversitesi T?p Fak?ltesi Gazi Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Hem?iresi,

3 Gazi ?niversitesi T?p Fak?ltesi Halk Sa?l??? Anabilim Dal?,

4 Gazi ?niversitesi T?p Fak?ltesi T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?

Ama?: Bu ?al??man?n amac? Gazi Hastanesinde 2005 y?l?nda geli?en hastane infeksiyonlar?n?n irdelenmesi, gelecekte izlenecek s?rveyans programlar? ve infeksiyon kontrol?ne y?nelik ?nlemlerin planlanmas?d?r.

Y?ntem: Hastane infeksiyonlar?n?n izlemi Hastane ?nfeksiyon Kontrol Komitesi, S?rveyans Alt Grubu taraf?ndan y?r?t?lm??t?r. Hastane infeksiyonlar? klinik ve laboratuvar verilerine dayal? aktif prospektif s?rveyans y?ntemi ile izlenmi?tir. Veriler infeksiyon kontrol hem?ireleri taraf?ndan izlem formuna kaydedilmi? ve infeksiyon hastal?klar? kons?ltan hekimi taraf?ndan, CDC kriterlerine g?re hastane infeksiyonu tan?lar? konulmu?tur. Verilerin istatistiksel de?erlendirmesi i?in SPSS 11.0 program? kullan?lm??t?r. Etkenlerin tan?mlanmas? i?in klasik y?ntemler ve BD BBL Crystal GP ve E/NF (Becton, Dickinson and Company, USA) sistemi kullan?lm??t?r. Hastane infeksiyon oran? ?bir y?ll?k s?re i?inde saptanan hastane infeksiyonu say?s?/ayn? d?nemde yatan toplam hasta say?s? x 100? form?l? ile hesaplanm??t?r.

Bulgular: 2005 y?l?nda 28.041 yatan hastan?n 965?inde 1505 hastane infeksiyonu ata?? (infeksiyon oran? %5.36) saptanm??t?r. ?nfeksiyon oranlar? en y?ksek yo?un bak?m ?nitelerinde (%75.8) g?r?l?rken dahili birimlerde %6.8 ve cerrahi birimlerde %2.3 olarak bulunmu?tur. Hastane infeksiyonlar? tan?lar?na g?re da??l?m? Tablo 1?de sunulmu?tur.

Hastane infeksiyonu etkeni olarak gram negatifler %61 oran?nda izole edilmi?lerdir. Bunu gram pozitifler (%30.1) ve mantarlar (%8.9) izlemi?tir. En duyarl? antibiyotikler s?ras?yla E. coli i?in karbapenemler (%100) ve tobramisin %100, Acinetobacter spp. i?in imipenem (%58.8) sefoperazon-sulbaktam (%57.3), meropenem (%53.5), P. aeruginosa i?in siprofloksasin (%66.1), amikasin (%65.2) ve piperasilin-tazobaktam (%64.9), Klebsiella spp. i?in ise amikasin (%93.5), meropenem (%84.8) ve imipenem (%81.8) bulunmu?tur. S. aureus?taki metisilin direnci YB?lerde %94, dahili birimlerde %50 ve cerrahi birimlerde ise %72 olarak saptanm??t?r.

Sonu?lar: Gazi Hastanesinin 2005 y?l? s?rveyans verileri hastane infeksiyonlar?n?n b?y?k ?o?unlu?undan gram negatif bakterilerin sorumlu oldu?unu g?stermektedir. ?zellikle YB?lerinde y?ksek infeksiyon oranlar?n?n yan? s?ra ?oklu antibiyotik direnci g?steren gram negatif bakteriler ve MRSA infeksiyonlar?n?n sorun olu?turdu?u dikkati ?ekmi?tir. ?nfeksiyon kontrol ?nlemlerine uyumun art?r?lmas? gerekmektedir (Tablo 2).

 

P088

Ba?kent ?niversitesi Hastanesinde Yo?un Bak?m ?nitelerinde 2003 ve 2005 Y?llar?ndaki
?nvaziv Alet Kullan?m? ile ?li?kili ?nfeksiyon H?zlar?n?n Kar??la?t?r?lmas?

S?heyla Serin Senger1, Beyza Bayraktar1, ?zlem Dikmen1, Funda Timurkaynak1, Hande Arslan1

1 Ba?kent ?niversitesi T?p Fak?ltesi Ankara Hastanesi

Giri?-Ama?: Yo?un bak?m ?nitelerinde (YB?) yatan hastalarda invaziv alet kullan?m?; kateter ili?kili kan dola??m? infeksiyonu (K?KD?), ventilat?r ili?kili pn?moni (V?P) ve ?riner sistem infeksiyonu (?S?) i?in risk olu?turmaktad?r. Bu ?al??mada hastanemiz YB?nde 2005 y?l?ndaki invaziv alet ili?kili infeksiyon h?zlar?n?n 2003 y?l? h?zlar? ile kar??la?t?r?lmas? ve bu y?llar aras?nda yo?un olarak y?r?t?len infeksiyon kontrol uygulamalar?n?n de?erlendirilmesi ama?lanm??t?r.

Gere?-Y?ntem: Ba?kent ?niversitesi Ankara Hastanesi toplam 295 yatak kapasitesinde olup bunlar?n 72?si (%24.4) yo?un bak?m ?nitelerindedir. Hastanemizde hastaya ve laboratuvar verilerine dayal? aktif s?rveyans y?ntemleri birlikte kullan?lmaktad?r. Bu ?al??mada Reanimasyon YB? (ReaYB?), Dahiliye YB? (DYB?) ve Beyin Cerrahisi-N?roloji YB? (BCNYB?)?nde 2003 y?l? ve 2005 y?llar?na ait invaziv alet kullan?m? ile ili?kili infeksiyon h?zlar?, bu infeksiyon hastal?klar?ndan izole edilen etkenlerin da??l?m? ve YB?lerindeki genel hastane infeksiyon h?zlar? de?erlendirilmi?tir. Alet ili?kili infeksiyon hastal?k h?z? (A??H) = alet ili?kili infeksiyon say?s?/alet g?n? X 1000 form?l? ile hesaplanm??t?r.

Bulgular: ReaYB?, DYB? ve BCNYB?lerinde 2003 y?l?nda toplam 1247, 2005 y?l?nda ise 1071 hasta takip edilmi?tir. Bu hastalar?n genel nozokomiyal infeksiyon h?zlar? 2003 ve 2005 y?llar?nda s?ras?yla, ReaYB?nde %15.8 ve %24.5, DYB?nde %15 ve %9.7, BCNYB?sinde %23.1 ve %25.7 olarak hesaplanm??t?r. Bu ?? YB?sindeki A??H tabloda g?sterilmi?tir. YB?lerinde alet ili?kili infeksiyon hastal?klar?ndan izole edilen etkenler ?ekilde g?sterilmi?tir.

Sonu?-Yorum: YB?lerinde yatan hastalar?n %80?inden fazlas?na ya?am deste?i sa?lamak amac?yla mekanik ventilat?r, ?riner ve santral kateterler gibi aletler kullan?lmaktad?r. Bu giri?imlerin sonucunda da K?KD?, V?P ve ?S? s?kl?kla g?r?lmektedir. Sonu?lara bak?ld???nda 2005 y?l?nda V?P ve alet ili?kili ?S? h?zlar?nda 2003 y?l?na g?re azalma g?r?l?rken, K?KD? h?zlar?nda art?? dikkati ?ekmektedir. Santral ven?z kateter kullan?m?n?n ReaYB?nde di?erlerine g?re fazla olmas?, K?KD? h?z?ndaki g?rece fazlal??? a??klayabilir. V?P ve ?S? h?zlar?ndaki azalma, infeksiyon kontrol y?ntemlerindeki ba?ar?y? yans?tabilir; ancak K?KD? h?zlar?ndaki belirgin art??, kateter yerle?tirilmesi ve bak?m? konusunda yap?lanlar?n tekrar g?zden ge?irilmesini zorunlu k?lm??t?r. Bu konuda kurulan alt komisyon ?al??malar?na ba?lam??t?r.

 

P089

Hastane K?kenli Patojenlere Kar?? ?e?itli Dezenfektanlar?n Etkinli?i

Asuman ?eng?z ?nan1, Seniha ?enbayrak Ak?ay1, Sat? Zeynep Tekin1, P?nar Erdo?mu?1,
?lknur Erdem1, Nurg?l Ceran1, Seyfi ?elik ?zy?rek1, Pa?a G?kta?1

1 Haydarpa?a Numune E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi

Bu ?al??mada Haydarpa?a Numune E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi?nde en s?k izole edilen hastane k?kenli ve ?o?ul diren?li bakterilere kar??, yayg?n olarak kullan?lan dezenfektanlar?n etkinli?inin de?erlendirilmesi ama?lanm??t?r.

?e?itli klinik ?rneklerden izole edilen Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp. ve metisiline diren?li Staphylococcus aureus (MRSA) t?rlerinden 10?ar k?ken ?al??maya al?nm?? ve bu k?kenlere kar?? etil alkol (%70), Na hipoklorid (%5), povidon iyodin (%10), gluteraldehid (%2), benzalkonyum klor?r (%7.5 benzalkonium chloride, %2 nonoxynol 9) ve fenol bile?i?inin (%7.05 fenol, %1.20 sodium phenate,%4 gluteraldehid) etkinli?i t?p dil?syon y?ntemi ile ara?t?r?lm??t?r.

T?m k?kenlere kar??, 1.5. ve 20. dakikalarda en etkin ajanlar olarak Na hipoklorid (1/10 ve 1/100 suland?r?m) ve gluteraldehid (%2) bulunmu?tur. Benzalkonyum klor?r??n 1/25 suland?r?m?n?n MRSA k?kenlerine kar?? etkin olmakla birlikte, di?er k?kenlere yeterince etkin olmad??? saptanm??t?r. Povidon iyod?r??n %10?luk sol?syonu t?m k?kenlere etkili iken, %1?lik sol?syonunun (1/10 suland?r?m) MRSA k?kenlerine 1 ve 5. dakikada yeterince etkin olmad??? g?zlenmi?tir. Fenol bile?ikleri i?in ?nerilen temas s?resi 10-30 dakika olup, t?m k?kenlerde 1. ve 5. dakikada ?remeler olurken, 20. dakikada ?reme olmad??? belirlenmi?tir (Tablo).

?al??mam?zda, hastanemizde hastane k?kenli, ?o?ul diren?li mikroorganizmalara kar?? en etkin ajanlar?n Na hipoklorid ve gluteraldehid oldu?u saptanm??t?r. Sonu? olarak her hastanede ?zellikle s?k saptanan mikroorganizmalara kar?? duyarl? dezenfektanlar?n belirlenerek, dezenfektan se?imi ve dezenfeksiyon politikalar?n?n olu?turulmas?n?n, hastane infeksiyonlar?n?n kontrol?nde ?nemli bir basamak oldu?u kan?s?na var?lm??t?r.

 

P090

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Klini?i Hastane ?nfeksiyonlar? 2005 Y?l? S?rveyans Sonu?lar?

Asuman ?eng?z ?nan1, G?ldem Turan1, ?lknur Erdem1, Nurg?l Ceran1, Derya ?. Engin1,
Seniha ?enbayrak Ak?ay1, Behiye Dede1, Nur Akg?n1, Pa?a G?kta?1

1 Haydarpa?a Numune E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi

Yo?un bak?m ?nitelerinde izlenen hastalar ciddi primer hastal?klar?, uygulanan invaziv giri?imler, hasta yat?? s?resinin uzunlu?u, geni? spektrumlu antibiyotiklerin s?kl?kla kullan?lmas? gibi fakt?rler nedeniyle diren?li mikroorganizmalarla kolonizasyon ve infeksiyon geli?imine a??k durumdad?r ve bu nedenle bu ?niteler infeksiyon kontrol? a??s?ndan izlenmesi gereken birimlerin ba??nda gelmektedir.

Bu ?al??mada hastanemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Klini?i?nde geli?en hastane infeksiyonlar?n?n s?kl???, tipi ve etken mikroorganizmalar?n belirlenmesi ama?lanm??t?r.

1 Ocak 2005-31 Aral?k 2005 tarihleri aras?nda Haydarpa?a Numune Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Klini?i?nde yat?r?larak izlenen hastalar, prospektif olarak, laboratuvar ve klini?e dayal? aktif s?rveyans sistemi ile izlenmi? olup; hastane infeksiyonlar? (H?) Hastal?k Kontrol Merkezi (CDC) kriterlerine g?re tan?mlanm??t?r.

Bu s?re i?erisinde yat?r?larak izlenen 783 hastan?n 85?inde toplam 121 H? tan?s? konulmu? ve H? h?z?: %15.45 olarak belirlenmi?tir. Bu infeksiyonlardan 82 (%67.76)?si pn?moni, 19 (%15.70)?u kan dola??m? infeksiyonu (laboratuvar ile kan?tlanm??), 13 (%10.74)?? ?riner infeksiyon, 6 (%4.95)?s? cerrahi alan infeksiyonu, 1 (%0.82)?i menenjittir. Toplam 139 k?ken izole edilmi? olup; en s?k izole edilen etkenler s?ras?yla Pseudomonas aeruginosa (%29.49), metisiline diren?li Staphylococcus aureus (MRSA) (%25.89), Acinetobacter spp. (%25.17) olmu?tur. Ps?domonas k?kenlerinin en duyarl? oldu?u antibiyotikler amikasin, imipenem, meropenem iken, Asinetobakter k?kenlerinin en duyarl? oldu?u antibiyotikler ise sefoperazon-sulbaktam, sulbaktam-ampisilin ve amikasin olarak belirlenmi?tir (Tablo 1, 2).

Sonu? olarak, hastanemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Klini?i?nde en ?ok g?zlenen hastane infeksiyonu pn?moni, en s?k izole edilen etkenler Pseudomonas aeruginosa, MRSA ve Acinetobacter spp. olarak saptanm??t?r.

 

P091

Yo?un Bak?m ?nitesinin Nozokomiyal Enfeksiyonlar?

Bur?in Sanl?1, Ayd?n Deveci1, Hayrettin Akdeniz1

1 Y?z?nc? Y?l ?niversitesi T?p Fak?ltesi

Ama?: Yo?un bak?m ?nitesinde hastane k?kenli enfeksiyonlar ile etkenlerini belirlemek.

Gere? ve Y?ntem: Laboratuar ve hastaya dayal? aktif s?rveyans metotlar? kullan?larak yo?un bak?m ?nitesinde takip edilen hastalar, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ?l??tlerine g?re nozokomial enfeksiyonlar a??s?ndan prospektif olarak de?erlendirildi. Klinik ?rneklerden izole edilen mikroorganizmalar?n identifikasyonu Sceptor (Becton Dickinson, USA) otomasyon sistemiyle yap?ld?.

Bulgular: ?al??ma s?resince yo?un bak?m ?nitesinde takip edilen 342 hastan?n 100??nde (29.24) hastane k?kenli enfeksiyon saptand?. Hastalarda belirlenen enfeksiyonlar?n 171?i (72.77) pn?moni, 30?u (12.77) idrar yollar? enfeksiyonu, 24?? (10.21) bakteriyemi, 6?s? (2.55) cerrahi alan enfeksiyonu ve 4?? (1.70) peritonit olmak ?zere 235 enfeksiyon ata?? olu?tu. Etken patojen olarak; 143??nde (61) gram negatif, 85?inde (36) gram pozitif ve 7?sinde (3) Candida t?rleri izole edildi. Enterobactericeae t?rleri 91 (38.72) enfeksiyon ata??yla en s?k saptanan etken olurken, s?ras?yla 42 (17.87) atakla S. aureus, 27 (11.49) atakla Pseudomonas aeruginosa ve 9 (3.83) atakla Stenotrophomonas maltophilia takip etmekteydi.

Sonu?: Yo?un bak?m ?nitesinde takip edilen hastalarda pn?moni en s?k kar??la??lan hastane k?kenli enfeksiyon olurken, en s?k izole edilen etken ise Enterobactericeae t?rleridir.

 

P092

GATA E?itim ve Ara?t?rma Hastanesinde Hastane ?nfeksiyonu Etkeni Olarak Tespit Edilen
Enterococcus spp. ?zolatlar?n?n 2005 Y?l? Antibiyotik Diren? Paternlerinin ?rdelenmesi

Levent G?renek1, A. B?lent Be?irbellio?lu1, Mustafa G?ney1, Aysun ?zarslan1,
Zeynep 1 Ahmet Celal Ba?ustao?lu1, Can Polat Eyig?n1, Alaaddin Pahsa1, Sadettin ?etiner1

1 GATA Hastane ?nfeksiyonlar? Kontrol Komitesi

Enterekoklarda 1970?li y?llar ile birlikte hastane infeksiyonlar? etkenleri aras?nda yeri ve ?nemi olduk?a artt?. Bu bakterilere kar?? beta laktam antibiyotiklere ve aminoglikozidlere 1980?li y?llarda direncin ortaya ??kmas? ?zerine enterokok infeksiyonlar?n?n ?nemi daha da artm??t?r. Bu ?al??mada GATA E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi?nde hastane infeksiyonu etkeni olarak tespit edilen Enterococcus spp. izolatlar?n?n 2005 y?l? antibiyotik diren? paternlerini incelemeyi ama?lad?k. Ayr?ca bu bilgiler do?rultusunda, Enterokok diren? paternlerinin her iki y?lda bir yap?lacak olan hastane infeksiyonlar? kongrelerinde sunulmas?n?, diren? geli?iminin izlenmesini ve sonu?lar?n?n kat?l?mc?larla payla??lmas?n? hedefledik. ?al??mam?zda 2005 y?l?nda hastane infeksiyonu etkeni olarak saptanan 26 Enterococcus spp. izolat? incelenmi?tir. Antibiyotik direnci CLSI standartlar?na g?re Kirby-Bauer disk dif?zyon y?ntemi ile test edildi. Enterococcus spp. izolatlar?nda belirledi?imiz diren? oranlar?: Eritromisin %62, gentamisin %45, kloramfenikol %8, siprofloksasin %60, levofloksasin %60, ofloksasilin %63, penisilin %67, ampisilin %67, tetrasiklin %50, streptomisin %46 olarak bulunmu?tur. Bu izolatlarda vankomisin diren?i ise belirlenememi?tir. Son y?llarda kullan?m? gittik?e artan kinolonlara kar?? geli?en direncin de hi? de az?msanmayacak d?zeyde olmas? dikkat ?ekicidir.

 

P093

Di? Hekimli?i Fak?ltesinde ?al??an Personelin El Y?kama Konusu ile ?lgili Bilgi ve
Tutum De?erlendirmesi

Filiz Ar?k1, T?zenur ?enel1, Emel Bulut1, ?nci Devrim1, Mete ?zer1, H?lya K?pr?l?1

1 Ondokuz May?s ?niversitesi

Bu ?al??ma, Ondokuz May?s ?niversitesi Di? Hekimli?i Fak?ltesinde akademik, idari ve temizlik personeli olarak ?al??an bireylere uygulanan anket sonu?lar? de?erlendirilerek ger?ekle?tirilmi?tir. ?al??man?n amac?, infeksiyon kontrol?nde ?nemli rol oynayan el y?kama al??kanl??? hakk?nda, di? hekimli?i fak?ltesi ?al??anlar?n?n bilgi ve tutumlar?n?n belirlenmesidir. 22 sorudan olu?an bu anket; ya?lar? 21 ile 50 aras?nda de?i?en (ortalama 32.25 ? 6.46) 62 kad?n, 87 erkek 149 birey ?zerinde uygulanm??t?r. ?al??ma grubunun e?itim durumu incelendi?inde 10?u ilkokul, 7?si ortaokul, 39?u lise ve 93?? ?niversite mezunuydu. Bireylerin ya?, cinsiyet ve e?itim durumlar? anket sorular?na verilen cevaplara g?re de?erlendirilmi? ve sonu?lar istatistiksel olarak Ki-kare(X2) testi ile incelenmi?tir.

El yoluyla bula?an hastal???, infeksiyonun ?nlenmesinde en etkin yolu bilme durumu, eldivenlerin infeksiyonlardan y?zde y?z korudu?u bilgisi e?itim d?zeyi ile k?yaslanm?? ve ?niversite mezunu olanlar ve olmayanlar aras?nda istatistiksel olarak anlaml? farkl?l?k bulunmu?tur (p< 0.05, p< 0.001, p< 0.05). Yap?lan bir i?lemden di?er bir i?leme ge?me s?ras?ndaki eldiven ??karma durumunun cinsiyetlere g?re k?yaslanmas?nda da istatistiksel olarak anlaml? fark bulunmu?tur (p< 0.05)

Sonu? olarak, infeksiyon kontrol?nde sterilizasyon ve dezenfeksiyon kadar ?nemli yer tutan ki?isel bariyer teknik uygulamalar? ve el y?kaman?n bireylerin e?itim d?zeyleriyle ?nemli bir ili?kisi oldu?unu ortaya koymaktad?r. Bu konudaki bilgilendirme ?al??malar?n?n her kurumun kendi b?nyesinde d?zenli aral?klarla ger?ekle?tirmesiyle, etkin el y?kama al??kanl??? kazand?r?labilece?i ve infeksiyon kontrol?nde ciddi yol al?naca?? d???n?lmektedir.

 

P094

Ondokuz May?s ?niversitesi Di? Hekimli?i Fak?ltesi Olarak ?nfeksiyon Kontrol?n?n Neresindeyiz?

?nci Devrim1, Mete ?zer1, Emel Bulut1, T?zenur ?enel1, Filiz Ar?k1, H?lya K?pr?l?1

1 Ondokuz May?s ?niversitesi

Bir sa?l?k kurulu?unda infeksiyona ve infeksiyon konrol?ne verilen ?nem b?y?k ?l??de sunulan sa?l?k hizmetinin d?zeyi ile ili?kilidir. Sa?l?k hizmeti veren t?m kurulu?lar bu hizmetlerini: infeksiyon riskinden uzak, ?apraz infeksiyona neden olmayacak ?ekilde ve infeksiyon kontrol? a??s?ndan g?venilir bir ?ekilde vermelidirler. ?nfeksiyon kontrol?n?n hastaya ve kuruma getirece?i bir?ok yarardan daha ?nemli olan ve titizlikle ?zerinde durulmas? gereken konu; infeksiyon kontrol?n?n temelde ?ET?K B?R G?REV? olmas?d?r. ?nfeksiyon kontrol kurallar?n?n do?ru bi?imde konulmas?, konulan kurallar?n uygulanabilirli?i, denetim ve yapt?r?m mekanizmalar?n?n i?leyebilmesi ancak kurumlar?n ?a?da? y?netim anlay??? i?erisinde y?netilmeleri ile m?mk?n olacakt?r. Bu yap?lanmalar?n i?erisinde ??nfeksiyon Kontrol Komiteleri? ?nemli bir yer tutmaktad?r.

Bu do?rulardan hareketle fak?ltemizde 27.03.2002 tarihinde olu?turulan ?nfeksiyon Kontrol Komitesi: Sa?l?k personelinin e?itimi, kurum sterilizasyon politikalar?n?n belirlenmesi, personelin infeksiyonlardan korunmas? ana ba?l?klar?ndaki konulara ??z?m aramak amac?yla hizmetlerine ba?lam?? ve fak?ltemiz anabilim dal? ba?kanl?klar? ile komite aras?ndaki ileti?imi sa?lamak amac?yla g?revlendirilmi? ki?ilerden olu?an alt komite ile birlikte ?al??malar?n? s?rd?rmektedir. Komite ?al??malar? a?a??da sunulan genel ba?l?klar alt?nda ?zetlenebilir:

1. Olu?turulan ?Sterilizasyon G?venlik Program?? dahilinde uygulanan sterilizasyon kontrol uygulamalar?

2. ?apraz infeksiyon riskini azaltmaya y?nelik ?nlemler

3. ?evre At?k Yasas??n?n belirledi?i y?nergeler do?rultusunda olu?turulan ?At?k Y?netimi?

4. Kurum i?erisindeki birimlerde infeksiyon kontrol?nde kullan?lan sarf malzemeleri hakk?nda bilgi kaynaklar? olu?turularak etkin ve en ekonomik olanlar?n?n belirlenmesi ?al??malar?

5. Kurum ?al??anlar?n?n infeksiyon kontrol? konusunda e?itilmesi ve bu e?itimlerin s?reklili?inin sa?lanmas?

6. ?nfeksiyon kontrol? konusunda hasta e?itimini ama?layan ??nfeksiyon kontrol b?ltenleri? uygulamalar?

7. Komitenin s?rekli geli?imi i?in, infeksiyonla ilgili bilimsel etkinlikler ve bilgilendirme toplant?lar?na aktif kat?l?m?n sa?lanmas?

T?m bu ?al??malar infeksiyon kontrol?nde ge?erli olan uluslararas? ve ulusal genel kural ve kabuller ?er?evesinde y?r?t?lmekte olup, kurumumuzun infeksiyon kontrol? ile ilgili bu kabul ve kurallar?n uygulanmas?nda en ?st d?zeye gelmesini hedeflemektedir.

 

P095

GATA E?itim Hastanesi?nde 2004-2005 Y?llar?nda Saptanan
Hastane ?nfeksiyon Etkeni ESBL Pozitif Bakteriler

Zeynep ?enses1, Levent G?renek1, Hakan Aydo?an1, A. B?lent Be?irbellio?lu1,
Ahmet Celal Ba?ustao?lu1, Can Polat Eyig?n1, Alaaddin Pahsa1, Sadettin ?etiner1

1 GATA Hastane ?nfeksiyonlar? Kontrol Komitesi, Ankara

G?n?m?zde gram negatif basillerde g?r?len antibiyotik direnci infeksiyonlar?n ba?ar?l? tedavisi i?in b?y?k bir tehdit olu?turmaktad?r. Beta laktam antibiyotiklere direncin ?nemli bir mekanizmas?n? olu?turan geni?lemi? spektrumlu beta laktamaz (extended-spectrum beta-lactamase= ESBL) ?retimi ???nc? ku?ak sefalosporinlerin hastanelerde yo?un olarak kullan?lmalar?yla ortaya ??km??t?r. ESBL 1983 y?l?nda saptanm??, plazmid arac?l???yla bakteriler aras?nda kolayl?kla aktar?labildi?i i?in h?zla yay?lm??, ?nce E. coli ve Klebsiella sonra Citrobacter, Enterobacter, Morganella, Proteus, Providencia, Salmonella ve Serratia cinsinde raporlanm??t?r. S?kl?kla imm?n yetmezlik ve yo?un bak?m hastalar?nda eradikasyonu zor infeksiyonlar olu?turdu?undan bu infeksiyonlarda klinik yakla??m ve tedavi se?imleri ?nemlidir. Geni? spektrumlu antibiyotiklerin s?k re?etelendirildi?i g?n?m?zde rutin antibiyogram testleri ile belirlenemeyen ESBL ?zelli?i, belki de daha fazla bakteri taraf?ndan ta??nmakta ve yatan hastalar?n tedavi ba?ar?s?zl?klar?n?n ?nemli nedenlerinden birini olu?turmaktad?r.

?al??mam?zda, yatan hastalar?m?z?n ?e?itli ?rneklerinden izole edilen, 2004 y?l?na ait 93, 2005 y?l?na ait 47 ESBL pozitif izolat?n 2004 y?l?nda 20 (%21.5)?sinin, 2005 y?l?nda 15 (%31,9)?inin hastane infeksiyon etkeni oldu?u g?sterildi. ESBL pozitiflikleri 2004-NCCLS kriterlerine g?re seftazidim-klavulanik asit (30 mg/10 mg), sefotaksim-klavulanik asit (30 mg/10 mg) diskleri (Oxoid-?ngiltere) kullan?larak sinerji referans y?ntemiyle saptand?. Hastane infeksiyon etkeni izolatlar aras?nda ESBL pozitif oldu?u belirlenen 35 [20 (2004)/15 (2005)] izolat?n 16 (11/5)?s? Escherichia coli, 9 (2/7)?u Klebsiella spp., 3 (2/1)?? Proteus spp., 1?i (2004) Pseudomonas aeruginosa, 1?i (2004) Acinetobacter spp., 1?i (2004) Enterobacter spp., 1?i (2005) Morganella morganii, 1?i (2004) Serratia marcescens, 1?i (2004) Citrobacter amalonaticus, 1?i (2005) Burkholderia cepacia?yd?.

Sonu? olarak, ESBL pozitif hastane infeksiyon etkeni izolatlar?m?z?n ?o?unu Escherichia coli ve ikinci s?rada ise Klebsiella t?rlerinin olu?turdu?u belirlendi. Tedavide sorun olmaya devam edece?i d???n?len ESBL pozitif izolat oranlar?n?n hassasiyetle izlenip, ?lkemizdeki di?er verilerle de kar??la?t?r?larak gelecekteki izolasyon oranlar?n?n takibinin, yap?lacak di?er ara?t?rmalara ???k tutaca?? de?erlendirilmektedir. ESBL ?zelli?inin h?zla yay?lmas?n? ?n?ne ge?mek i?in, rutin antibiyogram testleriyle belirlenerek elde edilen veriler ?????nda.

 

P096

Postmortem Akci?er Doku Biyopsisi: Vankomisine Diren?li Enterokok

Meltem I??kg?z Ta?bakan1, Bilgin Arda1, Feza Bacako?lu2, H?sn? Pulluk?u1,
Ajda Turhan3, Murat Tombulo?lu4, Sercan Ulusoy1

1 Ege ?niversitesi T?p Fak?ltesi Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?,

2 Ege ?niversitesi T?p Fak?ltesi G???s Hastal?klar? Anabilim Dal?,

3 Ege ?niversitesi T?p Fak?ltesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabililm Dal?,

4 Ege ?niversitesi T?p Fak?ltesi ?? Hastal?klar? Hematoloji Bilim Dal?

Hematolojik maliniteli olgularda y?ksek doz kemoterapi sonras? ortaya ??kan imm?ns?presyon hastalar? a??r ve atipik seyirli infeksiyonlara yatk?n hale getirir. Bu hastalarda en ?nemli mortalite nedeni bakteriyel ve fungal infeksiyonlard?r. Bu infeksiyonlar?n tan?s?nda ayr?nt?l? laboratuar incelemelerine ra?men tan? koymak her zaman m?mk?n olmamaktad?r. Bu yaz?da postmortem akci?er doku biyopsisi ile VRE infeksiyonu tan?s? konan bir olgu sunulmu?tur.

Olgu: ?ki ay ?nce dizlerde morarma, diz eklemlerinde ?i?lik ve boyun b?lgesinde lenfadenopati geli?en 22 ya??nda bayan hastan?n yap?lan incelemelerinde l?kositoz (%80 blast) anemi ve trombositopeni saptanm??. Akut l?koz d???n?len hastan?n kemik ili?i incelemeleri sonucunda AML M4 tan?s? konarak Alexan, zavedos kemoterapisi uyguland?. Kemoterapi sonras? ate? y?ksekli?i olan hastan?n fizik bak?s?nda enfeksiyon oda?? saptanmad?, k?lt?rleri al?narak, febril n?tropeni olarak de?erlendirilen hastaya sefepim, amikasin tedavisi ba?land?. Ate? yan?t? sa?lanamayan hastaya 3. g?n teikoplanin, 4. g?n sefepim kesilerek meropenem, 5. g?n amfoterisin B eklendi. K?lt?rlerinde ?reme olmad?, galaktomannan antijen testi negatif bulundu. Ayr?ca bu d?nemde dahiliye klini?inde yap?lan VRE s?rveyans k?lt?rlerinde pozitiflik saptanmad?. Febril n?tropeni ata??n?n 13. g?n?nde hipotansiyon ve hipoksi geli?mesi ?zerine ent?be edilerek G???s Hastal?klar? yo?un bak?m ?nitesine yat?r?ld?. Hasta ayn? g?n ex oldu. Tan?sal ama?l?, k?rlemesine, akci?er ince i?ne aspirasyon biyopsisi yap?ld?. Doku ?rne?i mikrobiyolojik k?lt?rlerinde vakomisine diren?li enterokok ?redi. Doku biyopsisi incelemelerinde Pneumocystis jiroveci saptanmad?.

Sonu?: Febril n?tropenik hastalarda hastalar?n genel durumlar? ve sitopenileri infeksiyonlar?n kesin tan?s? i?in gerekli olan invaziv i?lemlere ?o?u zaman izin vermemektedir. ?lkemizde postmortem otopsi incelemelerinin yap?lmas? olduk?a sorunludur. Bu nedenle postmortem torasentez ve ince i?ne aspirasyon biyopsileri yap?larak mortalite nedenleri a??s?ndan daha sa?l?kl? verilere ula??labilir.

Bu olguda febril n?tropeni s?resince antimikrobiyal tedavilere yan?t vermeyen, mikrobiyolojik ve radyolojik incelemelerinde infeksiyon oda?? saptanamayan, s?rveyans k?lt?rlerinde VRE kolonizasyonu olmayan hastada postmortem akci?er doku biyopsi k?lt?rlerinde VRE saptanmas? olduk?a ?a??rt?c?d?r.

 

P097

Akdeniz ?niversitesi Hastanesi?nde Saptanan Acinetobacter baumannii Salg?n?

Nevg?n ?zen1, Dilek ?olak1, Dilara ???n?1, Dilara ?nan1, G?zde ?ng?t1, Meral G?ltekin1

1 Akdeniz ?niversitesi T?p Fak?ltesi

Acinetobacter baumannii; hastane infeksiyonlar? aras?nda ?zellikle yo?un bak?m ?nitelerinde salg?nlara yol a?arak y?ksek mortaliteyle seyretmesi ve ?oklu ila? direnci geli?tirebilmesi nedeniyle ?nemli bir yer tutmaktad?r. Bu ?al??mada A?ustos-Kas?m 2003 tarihleri aras?nda Akdeniz ?niversitesi Hastanesi Yo?un Bak?m ?nitesi?nde meydana gelen Acinetobacter baumannii salg?n?n?n molek?ler epidemiyolojisini ara?t?rmak ama?lanm??t?r. K?rk?? hastaya ait y?zk?rkd?rt klinik ?rnek ve onbir ?evre k?lt?r? ?rne?inden izole edilen toplam 159 izolat konvansiyonel y?ntemler ve API 20 NE (Biomerieux France) sistemiyle Acinetobacter baumannii olarak tiplendirilmi?tir. Su?lar?n antibiyotik duyarl?l?klar? disk dif?zyon ve E-test y?ntemiyle belirlenerek CLSI (NCCLS) kriterlerine g?re yorumlanm??t?r. Su?lar?n imipenem, meropenem, sefotaksim, seftazidim, sefoperazon, sefoperazon-sulbaktam, sefepim, piperasilin-tazobaktam, siprofloksasin, gentamisin, tobramisin, duyarl?l?klar? s?ras?yla %49, %60, %3, %3, %1.5, %91, %15, %10, %14, %9.5, %22 olarak bulunmu?tur. T?m izolatlar Pulsed field gel electrophoresis (PFGE) y?ntemiyle molek?ler olarak analiz edilmi? ve incelenen salg?n?n poliklonal oldu?u ortaya ??kar?lm??t?r.

 

P098

Nozokomiyal Kan Dola??m? ?nfeksiyonlar?, Gazi ?niversitesi T?p Fak?ltesi, 2004-2005

Murat Dizbay1, Serpil Ba?2, Ayhan G?rsoy2, Derya ?zcan Kanat1, Arzu Altun?eki?1,
?zlem G?zel1, Mustafa Nuri Ceyhan3, Birg?l Ka?maz4, I??l Maral3, Firdevs Akta?1

1 Gazi ?niversitesi T?p Fak?ltesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?,

2 Gazi ?niversitesi T?p Fak?ltesi Gazi Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Hem?iresi,

3 Gazi ?niversitesi T?p Fak?ltesi Halk Sa?l??? Anabilim Dal?,

4 Gazi ?niversitesi T?p Fak?ltesi T?bbi Mikrobiyoloji Anabilim Dal?

Ama?: Ama? Gazi Hastanesinde 2004-2005 y?llar?nda geli?en nozokomiyal kan dola??m? infeksiyonlar?n?n (KD?) etken ve diren? profillerinin belirlenmesi, gelecekte izlenecek s?rveyans programlar? ve infeksiyon kontrol?ne y?nelik ?nlemlerin planlanmas?d?r.

Y?ntem: KD?lerin izlemi Hastane ?nfeksiyon Kontrol Komitesinin (?KK) S?rveyans Alt Grubu taraf?ndan y?r?t?lm??t?r. KD?ler aktif prospektif s?rveyans y?ntemi ile izlenmi?tir. KD? tan?s? CDC kriterlerine g?re konulmu?tur. ?statistiksel de?erlendirme i?in SPSS 11.0 kullan?lm??t?r. Etkenlerin tan?mlanmas? i?in klasik y?ntemler ve  BBL Crystal GP ve E/NF (Becton Dickinson, USA) sistemi kullan?lm??t?r. KD? oran? ?bir y?ll?k s?re i?inde saptanan nozokomiyal KD? say?s?/ayn? d?nemde yatan toplam hasta say?s? x 100? form?l? ile hesaplanm??t?r (Tablo 1).

Bulgular: Gazi Hastanesi?nde 2004-2005 y?llar?nda geli?en hastane infeksiyonlar? aras?nda KD?ler en s?k g?r?len infeksiyonlar olmu?tur (%27.6). 2004-2005 y?llar?nda izole edilen etkenlere bak?ld???nda s?ras?yla Gram negatifler %52.9 ve %41.6, Gram pozitifler %44.3 ve %45.6 ve mantarlar %2.8 ve %12.8 oran?nda izole edilmi?tir. En s?k izole edilen ?? mikroorganizma s?ras?yla 2004 y?l?nda koag?laz negatif stafilokoklar (KNS) (%23.5), E. coli (%12.9) ve Acinetobacter spp. (%11.8) iken 2005 y?l?nda ise KNS (%21.1), Acinetobacter spp. (%13.6) ve Staphylococcus aureus?tur (%12.0) (Tablo 2).

KD? insidans? YB?lerde %22.9, dahili b?l?mlerde %2.5 ve cerrahi b?l?mlerde %0.3 olarak saptanm??t?r. YB?lerde geli?en infeksiyonlar?n %30?u Reanimasyon ?nitesinde g?r?l?rken dahili birimlerde geli?en infeksiyonlar?n %50?si Hematoloji b?l?m?nde ortaya ??km??t?r. Metisilin direnci KNS?lerde %78.9, S. aureus?da %62.2 olarak bulunmu?tur. Stafilokoklarda vankomisin direnci g?r?lmezken enterokoklar?n %8.3?? vankomisine diren?li olarak saptanm??t?r. E. coli i?in karbapenemler, Pseudomonas i?in siprofloksasin, Acinetobacter i?in sefoperazon-sulbaktam ve Klebsiella i?in karbapenemler en duyarl? antibiyotikler olarak saptanm??t?r.

Sonu?: KD?ler hastanemizde ?zellikle YB?ler, Hematoloji gibi vask?ler kateterlerin yo?un olarak kullan?ld??? b?l?mlerde ?nemli bir problemdir. ?KK kateter tak?lmas? ve takibi konusunda ulusal ve uluslararas? rehberler ?????nda ilgili b?l?mlerde aktif e?itimi s?rd?rmektedir. Kateter uygulamalar?n?n deneyimli bir ekip taraf?ndan y?r?t?lmesinin infeksiyon oran?n? azaltabilece?i belirtilerek, ?zel bir kateter ekibinin olu?turulmas? y?netime ?nerilmi?tir.

 

P099

Nozokomiyal Gram Negatif Bakteriyemi ve Diren?li Bakteriyemi ??in Risk Fakt?rleri

Tuba Kuruo?lu1, ?aban Esen1, Cafer Ero?lu1, Mustafa S?nb?l1, Hakan Leblebicio?lu1

1 Ondokuz May?s ?niversitesi T?p Fak?ltesi

Ama?: Antibiyotik diren?li nozokomiyal bakteriyemilerin tedavisi zordur ve tan?daki gecikme mortalite art???na neden olur. ?al??man?n amac? hastanede geli?en Gram negatif bakteriyemilerin karakteristik ?zelliklerini tan?mlamak ve diren?li bakteriyemiler i?in risk fakt?rlerini belirlemektir.

Hastalar ve Metod: Haziran 2004-Aral?k 2005 tarihleri aras?nda eri?kin hastalarda hastanede geli?en ve etkeni Gram negatif bakteri olan 100 bakteriyemi epizodu ?al??maya dahil edildi. ?zole edilen Gram negatif etken 3. ku?ak sefalosporin grubuna diren?li ise, Pseudomonas aeruginosa da ise siprofloksasin, seftazidim, piperasilin, imipenem?den birine diren?li ise diren?li bakteriyemi olarak kabul edildi. Hastalar?n demografik ?zellikleri ve ilaca diren?li bakteriyemi i?in olas? risk fakt?rleri kaydedildi. Olas? risk fakt?rleri tek de?i?kenli analiz ile belirlendi. Anlaml? bulunan risk fakt?rleri logistik regresyon analizi ile ba??ms?z risk fakt?r? olma a??s?ndan ara?t?r?ld?.

Bulgular: ?al??maya dahil edilen hastalar?n %56?s? erkek, ortalama ya? da 56.5 ? 15.3 idi. 100 bakteriyemik epizodun %36?s? diren?li bakteriyemi idi. Bu grupta en fazla A. baumannii 15 (%41.7), E. coli 7 (%19.4) ve P. aeruginosa 6 (%16.7) yer al?yordu. Tek de?i?kenli analizde yo?un bak?m ?nitesine yat??, mekanik ventilasyon deste?i gerektiren solunum yetmezli?i, akut b?brek yetmezli?i (ABY), endotrakeal t?p varl???, bakteriyemiden ?nceki bir ay i?erisinde tedavi ama?l? antibiyotik ve geni? spektrumlu sefalosporin kullanm?? olmak, etkenin A. baumannii olmas?, d???k Glasgow ve y?ksek ECOG skorlar? diren?li bakteriyemi i?in risk fakt?r? olarak belirlendi. Yap?lan logistic regresyon analizinde de yo?un bak?mda yat?? (p= 0.024), ABY (p= 0.005), etkenin A. baumannii olmas? (p= 0.0003) ve bakteriyemiden ?nceki bir ay i?inde geni? spektrumlu sefalosporin kullanmak (p= 0.012) diren?li bakteriyemi i?in ba??ms?z risk fakt?r? olarak saptand?.

Sonu?: Uygunsuz antibiyotik kullan?m? ve geni? spektrumlu sefalosporinlerin ampirik kullan?m?ndan ka??nmak diren?li bakteriyemi geli?mesini azaltabilir. Etkenin A. baumannii olabilece?i durumlarda tedavi planlan?rken y?ksek oranda diren?li olma olas?l??? g?z ?n?nde bulundurulmal?d?r.

 

P100

Akdeniz ?niversitesi Hastanesi?nde Vankomisin Diren?li Enterokok (VRE) Salg?n?

Betil ?zhak1, Dilara ???n?1, Dilek ?olak1, Dilara ?nan1, Nevg?n ?zen1, G?zde ?ng?t1,
Akif Ye?ilipek1, Meral G?ltekin1

1 Akdeniz ?niversitesi T?p Fak?ltesiy

Akdeniz ?niversitesi Hastanesi?nde Haziran 2005-Ocak 2006 tarihleri aras?nda ?ocuk Sa?l??? ve Hastal?klar? Servisi?nde vankomisin diren?li enterokok (VRE) salg?n? olmu?tur. ?lk VRE izolat?n?n saptanmas?n?n ard?ndan t?m hastalar?n d??k? ?rneklerinden s?rveyans ?al??malar? ba?lat?lm?? ve ?rnekler vankomisinli (6 ?g/ml) VRE Agar Besiyeri?ne (Oxoid,?ngiltere) ekilerek ?reyen koloniler konvansiyonel y?ntemler ve Phoenix (Becton Dickinson, USA) otomatize sistemi ile identifiye edilmi? ve antiyotik duyarl?l?k sonu?lar? belirlenmi?tir. S?rveyans ?al??mas? boyunca 8?i klinik ?rnek (5 kan, 3 idrar), 38?i d??k? ve bir yatak kenar? ?rne?inden toplam 47 adet VRE izole edilmi?tir. ?zolatlar?n 36?s?nda gerekli incelemeler tamamlanm?? olup, bu ?al??mada bu izolatlara ait sonu?lar verilmi?tir. Otuzalt? izolat?n t?m? Enterococcus faecium olup, polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) ile vanA genotipi pozitiftir; izolatlar?n vankomisin ve teikoplanin E-test M?K de?erleri s?ras? ile 128 ?g/ml ve 16 ?g/ml de?erlerinden b?y?k olarak bulunmu?tur. ?zole edilen su?lar pulsed-field gel electrophoresis (PFGE) y?ntemi ile tiplendirilerek salg?n?n poliklonal oldu?u saptanm??t?r.

 

P101

Nozokomiyal E. coli Bakteremilerinin De?i?en Diren? Profili:
Be? Y?ll?k Sonu?lar?n De?erlendirilmesi

Meltem I??kg?z Ta?bakan1, H?sn? Pulluk?u1, O?uz Re?at 1 Ajda Turhan2, Bilgin Arda1, Tansu Yamazhan1, Alper T?nger1, Sercan Ulusoy1

1 Ege ?niversitesi T?p Fak?ltesi Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?,

2 Ege ?niversitesi T?p Fak?ltesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?

Ama?: ?al??mam?zda 2001-2005 y?llar? aras?nda nozokomiyal bakteremi etkeni olarak soyutlanan E. coli k?kenlerinin ?e?itli antibiyotiklere duyarl?l?klar? saptamak; 2001-2002 d?nemi ile 2004-2005 d?nemlerinin kar??la?t?r?larak 2003 b?t?e uygulama talimat?n?n diren? oranlar?na etkisini incelemek. Metot: 2001-2005 y?llar? aras?nda kan k?lt?rlerinden E. coli soyutlanan olgular belirlenerek, hastane kay?tlar? retrospektif olarak incelendi. Hastaneye yat??tan 72 saat ve sonras?nda g?nderilen kan k?lt?rlerinden E. coli soyutlanan olgular hastane k?kenli bakteremi etkeni olarak kabul edildi. Ayn? hastan?n tekrarlayan ?remeleri ?al??ma d???nda b?rak?ld?. BactAlert (bioM?rieux Inc, Durham, NC, USA) kan k?lt?r? otomatize sisteminde ?reme saptand?ktan sonra, kanl? ve EMB (eozin metilen blue) agar besiyerlerine yap?lan subk?lt?rlerde izole edilen bakteriler konvansiyonel y?ntemler ve ID 32 E (bioM?rieux, Marcy I?Etoile, France) kitleri kullan?larak t?r d?zeyinde isimlendirildi. Antibiyotik duyarl?l?k testleri National Committee for Clinical Laboratory Standards kriterleri do?rultusunda disk dif?zyon y?ntemi ile yap?ld?. Kontrol k?keni olarak E. coli ATCC 35218 k?keni kullan?lm??t?r. Veriler SPSS 11.0 paket program? ile ki-kare testi kullan?larak de?erlendirilmi?tir.

Bulgular: E. coli k?kenlerinin y?llara g?re diren? oranlar? Tablo 1?de g?sterilmi?tir. ?al???lan t?m antibiyotiklere kar?? diren? ve ESBL oranlar? art?? g?stermektedir. 2001-2002 ile 2004-2005 d?nemleri kar??la?t?r?ld???nda kotrimoksazol d???ndaki t?m antibiyotik diren? oranlar?ndaki art?? istatistiksel olarak anlaml?d?r. ?al???lan k?kenlerin hi?birisinde karbapenem direnci saptanmam??t?r. Sonu?: Hastane k?kenli E. coli k?kenlerinin diren? oranlar? ?lke ortalamalar? ile benzerdir. B?t?e uygulama talimat? sonras?nda karbapenem kullan?m?n? olduk?a s?n?rland?r?lm??t?r. Buna paralel olarak 2. ve 3. ku?ak sefalosporin kullan?m?nda yo?un art?? g?zlenmi?tir. Bu antibiyotik politikas? de?i?ikli?inin GSBL ve diren? oranlar?n?n art???ndan sorumlu oldu?unu d???nmekteyiz (Tablo 2).

 

P102

Nozokomiyal Bakteremi Etkeni Pseudomonas aeruginosa K?kenlerinin
?e?itli Antibiyotiklere Diren? Durumu: Be? Y?ll?k Sonu?lar?n De?erlendirilmesi

H?sn? Pulluk?u1, O?uz Re?at Sipahi1, Meltem I??kg?z Ta?bakan1, Ajda Turhan2,
Bilgin Arda1, Tansu Yamazhan1, Alper T?nger2, Sercan Ulusoy1

1 Ege ?niversitesi T?p Fak?ltesi Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?,

2 Ege ?.T.F. Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?

Ama?: Hastanemizde 2001-2005 y?llar? aras?nda nozokomiyal bakteremi etkeni olarak soyutlanan P. aeruginosa k?kenlerinin ?e?itli antibiyotiklere duyarl?l?klar? saptanmas?; 2003 b?t?e uygulama talimat?n?n diren? paternlerine etkisini incelemek amac?yla 2001-2002 d?nemi ile 2004-2005 d?nemlerinin kar??la?t?r?lmas? ama?lanm??t?r.

Metot: 2001-2005 y?llar? aras?nda kan k?lt?rlerinden P. aeruginosa soyutlanan t?m olgular belirlendi. Bu olgular?n hastane kay?tlar? retrospektif olarak incelenerek, hastaneye yat??tan 72 saat ve sonras?nda g?nderilen kan k?lt?rlerinden P. aeruginosa soyutlanan olgular hastane k?kenli bakteremi etkeni olarak kabul edildi. Ayn? hastan?n tekrarlayan ?remeleri ?al??ma d???nda b?rak?ld?. BactAlert (bioM?rieux Inc, Durham, NC, USA) kan k?lt?r? otomatize sisteminde ?reme saptand?ktan sonra, kanl? ve EMB (eozin metilen blue) agar besiyerlerine yap?lan subk?lt?rlerde izole edilen bakteriler konvansiyonel y?ntemler ve API 20 NE (bioM?rieux, Marcy I?Etoile, France) kitleri kullan?larak t?r d?zeyinde isimlendirildi. Antibiyotik duyarl?l?k testleri National Committee for Clinical Laboratory Standards kriterleri do?rultusunda amikasin 30 ?g, netilmisin 30 ?g, aztreonam 30 ?g, siprofloksasin 5 ?g, seftazidim 30 ?g, Sefoperazon 105 ?g, sefepim 30 ?g, piperasilin/tazobaktam 110 ?g, imipenem 10 ?g, meropenem 10 ?g (Oxoid, England) diskleri kullan?larak, disk dif?zyon y?ntemi ile yap?ld?. Kontrol k?keni olarak P. aeruginosa ATCC 27853 kullan?ld?. Veriler SPSS 11.0 paket program? ile ki-kare testi kullan?larak de?erlendirildi.

Bulgular: 2001-2005 y?llar? aras?nda soyutlanan 345 k?kenin y?llara g?re diren? oranlar? Tablo 1?de g?sterilmi?tir. 2003 b?t?e uygulama talimat?n?n diren? paternlerine etkisini incelemek amac?yla 2001-2002 ve 2004-2005 d?nemi kar??la?t?r?ld???nda (Tablo 2); piperasilin/tazobaktam ve netilmisin direncinde artma g?r?l?rken, ?al???lan di?er antibiyotiklerin diren? oranlar?nda azalma g?r?lm??t?r. Meropenem ve amikasin direncindeki d???? istatistiksel olarak anlaml? bulunmu?tur.

Sonu?: Hastane k?kenli P. aeruginosa k?kenlerinin diren? oranlar? ?lke ortalamalar?na g?re d???k saptanm??t?r. B?t?e uygulama talimat? sonras?nda amikasin ve meropenem direncindeki istatistiksel olarak anlaml? d???? di?er antibiyotiklere kar?? diren?teki azalma ile birlikte de?erlendirildi?inde uygulaman?n faydas?n?n yaln?zca antibiyotik kullan?m?ndaki d???? ile s?n?rl? olmad??? sonucuna var?lm??t?r.

 

P103

Hastanemizde ?nfeksiyon Etkeni Acinetobacter T?rlerinin
Baz? Antibiyotiklere Duyarl?l?klar?n?n ?ncelenmesi

?brahim Erayman1, Mehmet ?zdemir2, Emel T?rk Ar?ba?1, Mahmut Baykan2,
Mehmet Bitirgen1

1 Sel?uk ?niversitesi Meram T?p Fak?ltesi Enfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?,

2 Sel?uk ?niversitesi Meram T?p Fak?ltesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?

Acinetobacter t?rleri Gram (-) basiller i?erisinde ?oklu antibiyotik diren?li olmalar? ve hastane infeksiyon etkenleri aras?nda s?kl?kla izole edilmeleri ve bir?ok antibiyoti?e diren?li olmalar? nedeni ile ?nem kazanmaktad?r. Bu ?al??mada Sel?uk ?niversitesi Meram T?p Fak?ltesi Hastanesinde 2005 y?l?nda prospektif ve aktif s?rveyans y?ntemi ile izlenen ve Centers for Disease Control and Prevention (CDC) kriterlerine g?re hastane infeksiyonu tan?s? alan hastalar?n ?e?itli klinik ?rneklerinden izole edilen Acinetobacter su?lar?n?n baz? antibiyotiklere duyarl?l?k oranlar?n?n incelenmesi ama?lanm??t?r.

1 Ocak-31 Aral?k 2005 tarihleri aras?nda farkl? kliniklerden al?nan hastane infeksiyonu etkeni ?e?itli ?rnekler Merkez Mikrobiyoloji Laboratuar?m?zda incelendi. Al?nan ?rnekler Kanl? Agar ve EMB Agara ekim yap?larak 37?C?de 18-24 saat ink?be edildi. Mikroskopi, koloni ve biyokimyasal ?zelliklerine g?re 187 adet Acinetobacter t?r? etken patojen olarak tesbit edildi. Antibiyotik duyarl?l?k testleri Kirby-Bauer disk diffuzyon y?ntemiyle CLSI kriterlerine g?re yap?ld?.

Hastane infeksiyon etkeni olarak izole edilen Acinetobacter t?rlerinin s?k kullan?lan ?e?itli antibiyotiklere duyarl?l?k oranlar? a?a??daki tabloda g?sterilmi?tir.

Buna duyarl?l?k oranlar?na g?re Meropenem, Netilmisin, Amikasin ve Sefoperazon-Sulbaktam di?er antibiyotiklere g?re daha duyarl? bulunmu? olup olu?an hastane infeksiyonlar?n?n tedavisinde daha etkin oldu?u kanaatindeyiz.

 

P104

Zonguldak Karaelmas ?niversitesi T?p Fak?ltesi Hastanesi Yo?un Bak?m ?nitelerinde
Tedavi Ama?l? Kullan?lan Antibiyotiklerin De?erlendirilmesi

G?ven ?elebi1, Hande Aydemir1, Nihal Pi?kin1, Nefise ?ztoprak1

1 ZK? T?p Fak?ltesi Hastanesi ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?

Ama?: Bu ?al??mada ZK? T?p Fak?ltesi Hastanesinde Ocak 2004-Ocak 2006 tarihleri aras?nda yo?un bak?m ?nitelerinde (YB?) tedavi ama?l? kullan?lan antibiyotiklerin de?erlendirilmesi ama?land?.

Y?ntem: Hastanemizde hastane infeksiyonlar?n? izlemek i?in Nosoline bilgisayar paket program? kullan?lmaktad?r. Hastane infeksiyonu ata??/ataklar? nedeniyle hastalara ba?lanan t?m antibiyotikler doz ve kullan?m s?resine bak?lmaks?z?n bilgisayara kaydedildi ve antibiyotik kullan?m?yla ilgili veriler bu programdan elde edildi. Bu ?al??mada sadece tedavi ama?l? olarak; ampirik veya k?lt?r sonucuna g?re ba?lanan antibiyotikler de?erlendirmeye al?nd?. Proflaktik olarak ba?lanan antibiyotikler ?al??ma d???nda tutuldu. Elde edilen verilerden antibiyotik kullan?m?n?n YB?ler aras?ndaki da??l?m? ve iki y?l i?inde YB?lerde antibiyotik tercihindeki de?i?iklikler incelendi.

Bulgular: YB?lerde 2004 y?l?nda tedavi amac?yla kullan?lan antibiyotiklerin %71?i etkene y?nelik, %29?u ampirik olarak ba?land?. En s?k ba?lanan antibiyotikler s?ras?yla; glikopeptidler (%20,2), karbapenemler (%16,5), ???nc? ve d?rd?nc? ku?ak sefalosporinler (%13) ve kinolonlar (%13)?d?. Antifungal antibiyotik ba?lanma oran? ise %9,7 idi.

2005 y?l?nda YB?lerde antibiyotiklerin %54,9?u etkene y?nelik, %45?i ampirik olarak ba?land?. En s?k ba?lanan antibiyotikler ve ba?lanma s?kl??? 2004 y?l? ile benzerlik g?steriyordu. Karbapanem ve glikopeptid grubu antibiyotiklerin en s?k N?roloji-N?ro?ir?rji YB?de, kinolon grubu antibiyotiklerin ise Dahiliye YB? ve N?roloji-N?ro?ir?rji YB?de ba?land??? g?r?ld?.

Sonu?: Hastanemizde ?ok ilaca diren?li bakterilerin neden oldu?u infeksiyonlar daha ?ok yo?un bak?m ?nitelerinde g?r?lmektedir. Bunun bir sonucu olarak; karbapenem, glikopeptid gibi s?n?rl? kullan?lmas? gereken antibiyotiklerin bu ?nitelerde s?k?a kullan?ld??? dikkat ?ekmektedir. ?nfeksiyon kontrol ?nlemlerinin etkili ve s?rekli bir bi?imde uygulanarak hastane infeksiyon s?kl???n?n azalt?lmas? ve ak?lc? antibiyotik kullan?m ilkelerinin hayata ge?irilmesi en do?ru yakla??m g?r?nmektedir.

 

P105

Zonguldak Karaelmas ?niversitesi T?p Fak?ltesi Hastanesinde Yo?un Bak?m ?nitesi
D???ndaki Servislerde Tedavi Ama?l? Kullan?lan Antibiyotiklerin ?ncelenmesi

Hande Aydemir1, G?ven ?elebi1, Nihal Pi?kin11, Nefise ?ztoprak1

1 ZK? T?p Fak?ltesi Hastanesi ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?

Ama?: Bu ?al??mada ZK? T?p Fak?ltesi Hastanesinde Ocak 2004-Ocak 2006 tarihleri aras?nda yo?un bak?m ?niteleri d???ndaki servislerde tedavi ama?l? kullan?lan antibiyotiklerin de?erlendirilmesi ama?land?.

Y?ntem: Hastanemizde hastane infeksiyonlar?n?n izlemek i?in Nosoline bilgisayar paket program? kullan?lmaktad?r. Hastane infeksiyonu ata??/ataklar? nedeniyle ilgili hastaya ba?lanan t?m antibiyotikler doz ve kullan?m s?resine bak?lmaks?z?n bilgisayara kaydedildi ve antibiyotik kullan?m?yla ilgili veriler bu programdan elde edildi. Bu ?al??mada sadece tedaviye y?nelik olarak; ampirik veya k?lt?r sonucuna g?re ba?lanan antibiyotikler de?erlendirmeye al?nd?. Proflaktik olarak ba?lanan antibiyotikler ?al??ma d???nda tutuldu. Elde edilen verilerden antibiyotik kullan?m?n?n klinikler aras?ndaki da??l?m? ve iki y?l i?inde antibiyotik tercihindeki de?i?iklikler incelendi.

Bulgular: 2004 y?l?nda servislerde saptanan toplam 421 infeksiyon ata??nda kullan?lan antibiyotiklerin %59,2?si etkene y?nelik, %40,8?i ampirik olarak ba?land?. En s?k kullan?lan antibiyotiklerin %19,5?ini kinolonlar, %14,9?unu ???nc? ve d?rd?nc? ku?ak sefalosporinler, %14??n? sulbaktam-ampisilin olu?turuyordu..

2005 y?l?nda ise 256 infeksiyon ata??nda kullan?lan antibiyotiklerin %45,3?? etkene y?nelik, %54,6?s? ampirik olarak ba?land?. Kullan?m s?kl???na g?re; bu antibiyotiklerin %22,6?s?n? glikopeptidler, %22,6?s?n? karbapenemler, %13,6?s?n? kinolonlar olu?turmaktayd?. ???nc? ve d?rd?nc? ku?ak sefalosporinler ise 2005 y?l?nda %8,4 oran?nda kullan?ld?.

Sonu?: Hastanemizde 2005 y?l?nda YB? d???ndaki servislerde; glikopeptid ve karbapenem grubu antibiyotik kullan?m s?kl???n?n artmas?n?n hastanemizdeki metisilin diren?li stafilokok ve geni?letilmi? spektrumlu beta laktamaz salg?layan gram negatif mikroorganizmalarla olu?an infeksiyon s?kl???ndaki art??la ili?kili oldu?u d???n?ld?.

 

P106

Atat?rk ?niversitesi T?p Fak?ltesi Ara?t?rma Hastanelerinde Bir Y?l Boyunca Saptanan
Hastane ?nfeksiyonlar?nda Etkenler ve Antibiyotik Duyarl?l?klar?

A. Esin Akta?1, ?lk? Altoparlak1, Ayten Kadanal?2, Serhat Van?elik3, Serpil Erol2,
Fehmi ?elebi4

1 Atat?rk ?niversitesi T?p Fak?ltesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?,

2 Atat?rk ?niversitesi T?p Fak?ltesi Klinik Bakteriyoloji ve ?nfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?,

3 Atat?rk ?niversitesi T?p Fak?ltesi Halk Sa?l??? Anabilim Dal?,

4 Atat?rk ?niversitesi T?p Fak?ltesi Genel Cerrahi Anabilim Dal?

Ama?: Bu ?al??mada 2005 y?l? boyunca hastanemizde kar??la??lan hastane infeksiyonlar?ndan izole edilen etkenler ve bunlar?n antibiyotik duyarl?l?k profilleri de?erlendirilmi?tir.

Y?ntem-Gere?ler: ?al??mam?zda Ocak 2005-Aral?k 2005 tarihleri aras?nda Atat?rk ?niversitesi T?p Fak?ltesi Ara?t?rma Hastaneleri?nde yatmakta olan hastalardan izole edilen hastane infeksiyon etkenleri incelendi. ?nfeksiyonun yerle?ti?i v?cut b?lgelerinden gelen ?rneklerin ekimleri yap?ld?ktan sonra ?reyen mikroorganizmalar klasik y?ntemlerle ve gerekti?inde API identifikasyon kitleri kullan?larak tan?mland?. Antibiyotik duyarl?l?k testi (disk diff?zyon y?ntemi) ve de?erlendirme, NCCLS (2005) k?lavuzuna g?re yap?lm??t?r.

Bulgular: ?al??ma periyodu i?erisinde hastanelerimizde 39054 hasta yatm?? bu hastalar?n 583??nde hastane infeksiyonu saptanm?? olup toplam 1164 mikroorganizma izole edilmi?tir. Bu mikroorganizmalar i?erisinde en s?k saptanan s?ras? ile koag?laz negatif stafilokoklar (KNS) (%23.4), Pseudomonas aeruginosa (%17.1) ve Escherichia coli (%16.5) olmu?tur. ?zole edilen mikroorganizmalar?n antibiyotiklere diren? y?zdeleri (Tablo 1 ve 2)'de g?r?lmektedir.

Sonu?: Hastane infeksiyonlar?n?n engellenmesine y?nelik standart infeksiyon kontrol ?nlemlerinin yan? s?ra her hastanenin hatta her birimin kendi floras?n?, infeksiyon etkeni mikro-organizmalar? ve bunlar?n antibiyotik duyarl?l?klar?n? bilmesi gerekir. Bulgular?m?z hastanelerimizde gram negatif ve pozitif bakterilerin bir?o?unda antibiyotiklere kar?? diren? geli?iminin artmakta oldu?unu ve hastanemiz i?in halen bir tehdit olu?turdu?unu ortaya koymaktad?r.

 

P107

Gazi Hastanesi Anestezi ve N?roloji Yo?un Bak?m ?nitelerinde 2005 Y?l? ??erisinde Saptanan Hastane ?nfeksiyonlar?

Murat Dizbay1, Arzu Altun?eki?1, Derya ?zcan Kanat1, B??ra Erg?t Sezer1, Serpil Ba?2, Fatma ?zer2, Dilek Arman1

1 Gazi ?niversitesi T?p Fak?ltesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastal?klar? Anabilim Dal?,

2 Gazi ?niversitesi T?p Fak?ltesi Gazi Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Hem?iresi

Ama?: Bu ?al??mada Anestezi (ARYB?) ve N?roloji (NYB?) Yo?un Bak?m ?nitesinde 2005 y?l? i?erisinde geli?en hastane infeksiyonlar?n?n da??l?m?, etken profilleri ve antibiyotik duyarl?l?klar?n?n saptanmas? ama?lanm??t?r.

Y?ntem: Hastane infeksiyonlar? klinik ve laboratuvar verilerine dayal? aktif prospektif s?rveyans y?ntemi ile izlenmi?tir. Veriler infeksiyon kontrol hem?ireleri taraf?ndan izlem formuna kaydedilmi?tir. Hastane infeksiyonu tan?lar? CDC kriterlerine g?re konulmu?tur. Verilerin istatiksel de?erlendirmesi i?in SPSS 11.0 program? kullan?lm??t?r. Etkenlerin tan?mlanmas? i?in klasik y?ntemler ve BBL Crystal GP ve E/NF (Becton, Dickinson and Company, USA) sistemi kullan?lm??t?r. Hastane infeksiyon h?zlar? ?bir y?ll?k s?re i?inde saptanan hastane infeksiyonu say?s?/ayn? d?nemde yatan toplam hasta say?s? x 100? form?l? ile hesaplanm??t?r.

Bulgular: ARYB?de 2005 y?l? i?erisinde yatan 145 hastan?n 58?inde 137 hastane infeksiyonu geli?mi?tir (?nfeksiyon oran? %94). NYB?de ise yatan 112 hastan?n 55?inde 101 hastane infeksiyonu (?nfeksiyon oran? %90) geli?mi?tir. Her iki b?l?mde tan?mlanan infeksiyonlar?n da??l?m? Tablo 1?de g?sterilmi?tir. ARYB?de geli?en 137 hastane infeksiyonunun 7?sinde (%5.6) etken saptanamam?? olup izole edilen mikroorganizmalar?n %63,07?si gram negatif, %21.54?? gram pozitif ve %15.39?u mantarlard?r. NYB?de ise geli?en 101 hastane infeksiyonunun 12?sinde (%13) etken saptanamam?? olup, izole edilen mikroorganizmalar?n %58,42?sini gram negatifler, %23,60??n? gram pozitifler, %17,98?ini mantarlar olu?turmu?tur (Tablo 2). Her iki yo?un bak?m ?nitesinde de en s?k saptanan gram negatif etken olan Acinetobacter?lerin en duyarl? oldu?u antibiyotikler karbapenemler ve sefoperazon sulbaktam olarak saptanm??t?r. Gram pozitif etkenler i?inde en s?k izole edilen S. aureus?da ise metisilin direnci ARYB?de %91,7, NYB?de %92,3?d?r.

Sonu?lar: Elde edilen sonu?lar her iki ?nitede de infeksiyon s?kl???n?n olduk?a y?ksek oldu?unu a??k?a g?stermektedir. NYB?de yatan hastalar?n bilinen ?zellikleri nedeni ile pn?moni olgular? infeksiyonlar?n yakla??k yar?s?n? olu?turmu?; s?kl?kla multiple travma hastalar?n?n izlendi?i ARYB?de ise kan dola??m? infeksiyonlar? en s?k saptanan infeksiyonlar olmu?tur. Her iki ?nitede de infeksiyon s?kl???na etki edecek, konak fakt?rleri de?i?tirilemez ise de, oranlar?n y?ksekli?i s?k? kontrol ?nlemlerinin gereklili?ine i?aret etmektedir.

 

P108

S.B. Ankara E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi?nde 2005 Y?l?nda Saptanan Hastane ?nfeksiyonlar?

F. ?. Erdin?1, M. A. Yetkin1, C. Bulut1, ?. Hatipo?lu1, E. Y?ld?z1, E. Karako?1, H. Irmak1,
G. Demir1, A. P. Demir?z1

1 S.B. Ankara E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi ?nfeksiyon Kontrol Komitesi

?al??mam?zda hastanemizde 2005 y?l?nda saptanan hastane infeksiyonlar? de?erlendirilmi?tir. Laboratuvara dayal? aktif prospektif s?rveyans y?ntemi uygulanm??, hastane infeksiyonlar?n?n tan?mlanmas?nda CDC kriterleri kullan?lm?? ve veriler NosONLINE program? ile de?erlendirilmi?tir. Genel nozokomiyal infeksiyon oran? %1.2 (431/36210) olarak bulunmu?tur. ?nfeksiyonlar?n servislere g?re da??l?m? incelendi?inde; en y?ksek oranlar yo?un bak?m ?nitelerinde (YB?) saptanm??t?r. Bu oranlar yatan hasta say?s?na g?re hesapland???nda; medikal YB?lerde %10,0 (93/914), cerrahi YB?de %8.8 (34/388), yenido?an ?nitesinde %6.0 (23/382) olarak bulunmu?tur. Bin hasta g?n?ne g?re hesapland???nda ise; s?ras?yla 67.3, 43.9 ve 19.2 olarak saptanm??t?r. YB? d???nda kalan servis gruplar? aras?nda ilk ?? s?rada beyin cerrahi (%3.7), n?roloji (%3.6) ve i? hastal?klar? (%2.3) klinikleri yer alm??t?r.

Hastane genelinde, ilk ?? s?rada; ?riner sistem infeksiyonu (%36), cerrahi alan infeksiyonu (%28) ve primer kan dola??m? infeksiyonu (%19) saptanm??t?r. Medikal YB?de ventilat?r ili?kili pn?moni (V?P) h?z? 35.4/1000 ventilat?r g?n?, santral ven?z kateter (SVK) ili?kili kan dola??m? infeksiyonu h?z? 22.5/1000 kateter g?n? ve kateter ili?kili ?riner sistem infeksiyon h?z? ise 18.5/1000 kateter g?n? olarak hesaplanm??t?r. Cerrahi YB?de saptanan ayn? infeksiyon h?zlar? s?ras?yla 48.8, 20.3 ve 8.5 olarak tespit edilmi?tir. Yenido?an ?nitesinde V?P h?z? ve SVK ili?kili kan dola??m? infeksiyonu h?z? 55.6 ve 45.4 olarak saptanm??t?r. Hastane genelinde izole edilen 485 etken aras?nda ilk s?ralarda E. coli (%23.1), Enterococcus spp. (%17.1), S. aureus (%12.4), Klebsiella spp. (%11.8) ve Acinetobacter spp. (%9.3) yer alm??t?r.

Enterobacteriaceae su?lar?na kar?? en etkili antibiyotiklerin karbapenemler, aminoglikozidler ve florokinolonlar oldu?u g?r?lm??t?r. Enterokok su?lar? aras?nda penisilin direnci %53 oran?nda saptanm??, y?ksek d?zey gentamisin direnci ise E. faecalis su?lar?nda %22, E. faecium su?lar?nda %44 olarak bulunmu?tur. Glikopeptid direnci bir E. faecium su?unda g?r?lm??t?r. S. aureus su?lar?nda metisilin direnci %45 olarak bulunmu?tur. Acinetobacter spp. su?lar?nda netilmisin, amikasin, tobramisin ve karbapenemlere kar?? d???k diren? oranlar? saptanm??t?r.

 

P109

S.B. Ankara E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi?nde 2004 Y?l?nda Saptanan Hastane ?nfeksiyonlar?

M. A. Yetkin1, C. Bulut1, F. ?. Erdin?1, ?. Hatipo?lu1, S. Ya?c?1, E. Karako?, H. Irmak1, Y. Yi?it1, N. T?lek1, A. P. Demir?z1

1 S.B. Ankara E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi ?nfeksiyon Kontrol Komitesi

Hastane infeksiyonlar?n?n ?nlenmesi i?in hastane infeksiyon oranlar?n?n, etkenlerinin ve antibiyotik duyarl?l?klar?n?n tespit edilmesi ve y?llar i?inde de?i?iminin izlenmesi gereklidir. ?al??mam?zda hastanemizde 2004 y?l?nda saptanan hastane infeksiyon oranlar?, etkenler ve antibiyotik direnci de?erlendirilmi?tir. Hastanemizde laboratuvara dayal? s?rveyans y?ntemi uygulanmaktad?r. Hastane infeksiyonlar?n?n tan?mlanmas?nda CDC kriterleri kullan?lm?? ve veriler NosoLINE program? ile de?erlendirilmi?tir. Hastanemizde genel nozokomiyal infeksiyon oran? %1.3 (419/33 165) olarak bulunmu?tur. Hastanemizde 14 servis grubu ve d?rt yo?un bak?m ?nitesi bulunmaktad?r. Bu infeksiyonlar?n servislere g?re da??l?m?na bak?ld???nda en y?ksek oranlar yo?un bak?m ?nitelerinde (YB?) yatan hastalarda saptanm??t?r. Bu oranlar; cerrahi YB?de %8.5 (37/438), medikal YB?lerde %6.6 (85/1298), yenido?an ?nitesinde %3.6 (15/422) olarak bulunmu?tur. YB? d???nda kalan servis gruplar? aras?nda ilk ?? s?rada n?roloji (%4.1), i? hastal?klar? (%3.5) ve beyin cerrahi (%2.5) klinikleri yer alm??t?r.

Hastane infeksiyonlar?n?n sistem tutulumuna g?re da??l?m?na bak?ld???nda; ilk ?? s?rada; ?riner sistem infeksiyonu (%47), cerrahi alan infeksiyonu (%23) ve primer kan dola??m? infeksiyonu (%16) oldu?u g?r?lm??t?r. Hastane genelinde nozokomiyal etken da??l?m?nda; izole edilen 504 etken aras?nda ilk s?ralarda E. coli (%20.2), Klebsiella spp. (%13.9), Enterococcus spp. (%13.3), Acinetobacter spp. (%10.9), Candida spp. (%8.5) ve S. aureus (%8.3) yer alm??t?r.

Enterobacteriaceae su?lar?na kar?? en etkili antibiyotiklerin karbapenemler, aminoglikozidler ve florokinolonlar oldu?u g?r?lm??t?r. Enterokok su?lar? aras?nda penisilin direnci E. faecalis izolatlar?nda %38, E. faecium su?lar?nda %88 oran?nda saptanm??t?r. Y?ksek d?zey gentamisin direnci ise E. faecalis su?lar?nda %28, E. faecium su?lar?nda %47 olarak bulunmu?, glikopeptid direnci saptanmam??t?r.

S. aureus su?lar?nda metisilin direnci %42 olarak bulunmu?tur. Acinetobacter spp. su?lar?n?n ise gentamisin, seftazidim, sefepim, siprofloksasin ve piperasilin-tazobaktama kar?? y?ksek oranlarda diren?li oldu?u saptanm??t?r. Netilmisin, amikasin, tobramisin ve karbapenemlere kar?? diren? oranlar? d???k bulunmu?tur.

 

P110

Karadeniz Teknik ?niversitesi T?p Fak?ltesi Hastanesinde
Bir Y?ll?k Hastane ?nfeksiyonu S?rveyans?

Ebru Emel S?zen1, Kemalettin Ayd?n1, G?rdal Y?lmaz1, Rahmet ?aylan1,
Saniye Y?ld?r?m1, ?ftihar K?ksal1

1 Karadeniz Teknik ?niversitesi T?p Fak?ltesi ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal?,

2 Karadeniz Teknik ?niversitesi T?p Fak?ltesi ?nfeksiyon Kontrol Komite Hem?iresi

Giri?: Hastane infeksiyonlar? (H?), modern tedavi se?enekleri ve uygulamalar? ile al?nan t?m kontrol ?nlemlerine ra?men ?nemli bir sa?l?k sorunu olma ?zelli?ini korumaktad?r. Bu infeksiyonlar?n ?nlenmesi ve kontrol?nde ilk basamak, yeterli ve g?venilir verilerin elde edilmesidir. Her hastanenin kendi hasta ve mikroorganizma profilini, H? da??l?m ve s?kl???n? bilmesi ve bunlar?n geri bildirimi, do?ru yakla??mlar?n geli?tirilmesini sa?lar.

Hastanemizde Ocak-Aral?k 2005 tarihleri aras?nda geli?en H? de?erlendirilerek, gelecekte al?nacak infeksiyon kontrol ?nlemlerine katk?da bulunulmas? ama?lanm??t?r.

Materyal ve Metod: Karadeniz Teknik ?niversitesi T?p Fak?ltesi 749 yatak kapasiteli hastanesinde Ocak-Aral?k 2005 tarihleri aras?nda yatan hastalar, hasta ve laboratuara dayal? s?rveyans y?ntemiyle prospektif olarak izlendi ve H? tan?s? CDC kriterlerine g?re konuldu.

Hesaplamalar, H? h?z?= (H? say?s?/Hasta g?n? say?s?) X 1000 form?l?yle yap?ld?.

Bulgular: ?al??ma d?neminde, 111666 g?n yat?r?larak takip edilen 18522 hastada 415 H? geli?ti. H? h?z? 1000 hasta g?n?nde 3.7 olarak hesapland?. H?n?n da??l?m? de?erlendirildi?inde; ilk s?ray? kan dola??m? infeksiyonu (%36.9) al?rken, bunu idrar yolu infeksiyonu (%27.5) ve pn?moni (%20) izlemekteydi. H?na neden olan etkenler de?erlendirildi?inde; ilk s?ray? %67.1 ile Gram negatif mikroorganizmalar al?rken, Gram pozitif mikroorganizmalar %20.8, funguslar %8.4 ve polimikrobiyal etkenler %3.7 oran?ndayd?.

Sonu?: Hastanemizde laboratuara dayal? s?rveyans sonu?lar?na g?re H?lerin da??l?m?nda ilk s?ray? kan dola??m? infeksiyonlar? al?rken, bunlar?n %41.8?inin intravaskuler kateter ili?kili bakteremi oldu?u saptanm??t?r. ?al??mam?zda H?ler i?erisinde kan dola??m? infeksiyonlar?n?n ilk s?rada yer almas?nda, bu grubun i?erisinde kateter ili?kili infeksiyonlar?n varl??? ve n?tropenik hastalarda geli?en infeksiyonlar?n da H?lere dahil edilmesinin etkili oldu?u d???n?lmektedir.

 

P111

Atat?rk E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi Genel Yo?un Bak?m ?nitesi ?nvaziv Alet ?li?kili Hastane ?nfeksiyonu S?rveyans Sonu?lar?

?erbet?i S1, Kaya Z1, Ta?er B2, Alt?nkaya S2, Akman S2, ?aylan R2

1 Atat?rk E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi ?nfeksiyon Kontrol Komite Hem?iresi,

2 Atat?rk E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi ?nfeksiyon Hastal?klar? ve Klinik Mikrobiyoloji Klini?i

Giri?: Yo?un bak?m ?niteleri hastane infeksiyonlar? a??s?ndan, di?er servislere g?re ?ok daha y?ksek oranda riskli b?lgelerdir. Gerek izlenen hastalar?n genel durumlar?n?n k?t?l???, gerekse invaziv alet kullan?m oran?n?n y?ksekli?i, bu ?nitelerdeki hasta infeksiyon h?zlar?n?n y?ksekli?inden sorumludur.

Ama?: YB?mizdeki invaziv alet ili?kili infeksiyon h?zlar?n?n hesaplanmas? ve infeksiyon kontrol uygulamalar?n?n incelenmesi.

Y?ntem: Atat?rk E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi, Genel Yo?un Bak?m ?nitesi 14 yo?un bak?m yata?? ile hizmet vermektedir. ?al??mam?zda 2005 y?l?nda yo?un bak?m ?nitesinde ?e?itli nedenlerle yat?r?larak izlenen 574 hastaya ait invaziv alet kullan?m? ve alet ili?kili infeksiyon oranlar? incelenmi?tir. Bu ama?la yap?lan hesaplamalarda, ventilat?r ili?kili pn?moni (V?P) h?z?= (V?P say?s?/ventilat?r g?n?) x 1000, ventilat?r kullan?m?= ventilat?r g?n?/hasta g?n?; ?riner kateter ili?kili ?riner sistem infeksiyonu (?K-?S?) h?z? = (?K-?S? say?s?/?riner kateter g?n?) x 1000, ?riner kateter kullan?m?= ?riner kateter g?n?/hasta g?n?; santral ven?z kateter ili?kili bakteremi (SVK-B) h?z?= (SVK-B say?s?/santral ven?z kateter g?n?) x 1000, santral ven?z kateter kullan?m?= santral ven?z kateter g?n?/hasta g?n? form?lleri kullan?lm??t?r.

Bulgular: YB?m?zde ventilat?r ili?kili pn?moni (V?P) h?z?= 27.2, ventilat?r kullan?m oran?= 0.5, ?K-?S? h?z?= 8.8, ?riner kateter kullan?m oran?= 0.98, santral ven?z kateter ili?kili bakteremi h?z?= 6.4, SVK kullan?m oran?= 0.6 olarak saptanm??t?r.

Sonu?: Yo?un bak?m ?nitemizde g?zlenen nozokomiyal infeksiyon s?rveyans ?al??malar?ndan elde edilen veriler de?erlendirildi?inde invaziv alet ili?kili infeksiyon h?zlar?m?z genel olarak y?ksek bulunmu? olup, infeksiyon kontrol ?nlemlerinde aksayan noktalar belirlenmi? ve e?itim ?al??malar?na a??rl?k verilmesi m?mk?n olmu?tur.

 

P112

GATA E?itim ve Ara?t?rma Hastanesinde Hastane ?nfeksiyonu Etkeni Olarak Tespit Edilen
Gram Pozitif Bakteri ?zolatlar?n?n 2005 Y?l? Antibiyotik Diren? Paternlerinin ?rdelenmesi

Levent G?renek1, A. B?lent Be?irbellio?lu1, Hakan Erdem1, Mustafa G?ney1,
Aysun ?zarslan1, Zeynep ?enses1, Ahmet Celal Ba?ustao?lu1, Can Polat Eyig?n1,
Alaaddin Pahsa1, Sadettin ?etiner1

1 GATA Hastane ?nfeksiyonlar? Kontrol Komitesi

Gram pozitif koklar?n ?zellikle diren?li su?lar?n?n neden oldu?u hastane infeksiyonlar? a??r klinik tablolar ve tedavide sorunlar olu?turmaktad?r. Bu ?al??mada GATA E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi?nde hastane infeksiyonu etkeni olarak tespit edilen gram pozitif koklar?n 2005 y?l? antibiyotik diren? paternlerini incelemeyi ama?lad?k. Ayr?ca bu bilgiler do?rultusunda, diren? paternlerinin her iki y?lda bir yap?lacak olan hastane infeksiyonlar? kongrelerinde sunulmas?n?, diren? geli?iminin izlenmesini ve sonu?lar?n?n kat?l?mc?larla payla??lmas?n? hedefledik. Antibiyotik direnci CLSI standartlar?na g?re Kirby-Bauer disk dif?zyon y?ntemi ile test edildi. ?al??mam?zda 2005 y?l?nda hastane infeksiyonu etkeni olarak saptanan 99 S .aureus,102 Koag?laz negatif stafilokok (KNS), 26 Enterococcus spp. izolat? incelenmi?tir. S. aureus izolatlar?nda belirledi?imiz diren? oranlar?: eritromisin %68, gentamisin %60, siprofloksasin %81, penisilin %95 tetrasiklin %56, azitromisin %77, amoksisilin-klavulanik asit %85, klaritromisin %59, klindamisin %24, oksasilin %84, TMP-STX %38 olarak bulunmu?tur. Bu izolatlarda vankomisin, teikoplanin ve linezolid direnci ise belirlenememi?tir. KNS izolatlar?nda belirledi?imiz diren? oranlar?: eritromisin %88, gentamisin %37, siprofloksasin %54, tetrasiklin %34, azitromisin %89, amoksisilin-klavulanik asit %94, Ampisilin-sulbaktam %93, klaritromisin %83, klindamisin %58, penisilin %96, oksasilin %92, TMP-STX %69, olarak bulunmu?tur. Bu izolatlarda vankomisin, teikoplanin ve linezolid direnci ise belirlenememi?tir. Enterococcus spp. izolatlar?nda belirledi?imiz diren? oranlar?: eritromisin %62, gentamisin %45, kloramfenikol %8, siprofloksasin %60, levofloksasin %60, ofloksasilin %63, penisilin %67, ampisilin %67, tetrasiklin %50, streptomisin %46 olarak bulunmu?tur. Bu izolatlarda vankomisin diren?i ise belirlenememi?tir. Son y?llarda kullan?m? gittik?e artan kinolonlara kar?? Enterococcus?lar?n da hi? de az?msanmayacak d?zeyde diren? geli?tirmi? olmas? dikkat ?ekicidir. Metisilin direncinin S. aureus?da %84, KNS?de %92 oran?na ula?mas?, ?zellikle kateter infeksiyonlar?n?n ?nlenmesi konusunda daha ciddi tedbirler al?nmas?n?n ?nemini ortaya ??karmaktad?r.

 

 

P113

GATA E?itim ve Ara?t?rma Hastanesinde Hastane ?nfeksiyonu Etkeni Olarak Tespit Edilen
Gram Negatif Basillerin 2005 Y?l? Antibiyotik Diren? Paternlerinin ?rdelenmesi

A. B?lent Be?irbellio?lu1, Levent G?renek1, Hakan Erdem1, Selim K?l??1,
?mit Do?ansel Do?anay1, Aysun ?zarslan1, Zeynep ?enses1, Hasan Ercan Abasl?1,
Ramazan G?mral1, Ahmet Celal Ba?ustao?lu1, Can Polat Eyig?n1,
Alaaddin Pahsa1, Sadettin ?etiner1

1 GATA Hastane ?nfeksiyonlar? Kontrol Komitesi

Hastane infeksiyonu etkeni gram negatiflerin son y?llarda artan diren? paternleri nedeniyle yak?n izlemi gerekmektedir. Bu ?al??mada GATA E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi?nde hastane infeksiyonu etkeni olarak tespit edilen 162 Escherichia coli, 62 Klebsiella spp, 85 P. aeruginosa 24 Acinetobacter spp. izolatlar?n?n 2005 y?l? antibiyotik diren? paternlerini incelemeyi ama?lad?k. Her iki y?lda bir yap?lacak olan hastane infeksiyonlar? kongrelerinde yeni diren? paternlerini sunmay? hedefledik. Antibiyotik direnci CLSI standartlar?na g?re Kirby-Bauer disk dif?zyon y?ntemi ile test edildi. E. coli izolatlar?nda belirledi?imiz diren? oranlar?: Ampisilin-sulbaktam %35, gentamisin %45, kloramfenikol %37, siprofloksasin %75, levofloksasin %78, ampisilin %86,amoksisilin-klavulanik asit %31, aztreonam %41, imipenem %4, meropenem %3, piperasilin-tazobaktam %13, sefepim %31, sefotaksim %70, seftizoksim %16, seftriakson %69, seftazidim %23, sulperazon %8, tobramisin %53, TMP-STX %58 olarak bulunmu?tur. Elde etti?imiz izolatlar?n %45?ini idrar yolu infeksiyonu, %23??n? ise kan dola??m infeksiyonu olu?turuyordu. Klebsiella spp. izolatlar?nda belirledi?imiz diren? oranlar?: Ampisilin-sulbaktam %40, gentamisin %31, kloramfenikol %47, siprofloksasin %26, levofloksasin %32, amoksisilin-klavulanik asit %40, aztreonam %44, piperasilin-tazobaktam %20, sefotaksim %79, seftazidim %51, tobramisin %47, TMP-STX %63 olarak bulunmu?tur. ?zolatlarda imipenem ve meropenem direnci saptanmam??t?r. Elde etti?imiz izolatlar?n %60?ini idrar yolu infeksiyonu ve kan dola??m infeksiyonu olu?turuyordu. P. aeruginosa izolatlar?nda belirledi?imiz diren? oranlar?: gentamisin %51, kloramfenikol %92, siprofloksasin %62, levofloksasin %74, aztreonam %22, imipenem %37, meropenem %38, piperasilin-tazobaktam %21, sefotaksim %53, seftazidim %33, seftizoksim %80, seftriakson %75, tobramisin %59, TMP-STX %98 olarak bulunmu?tur. Acinetobacter spp. izolatlar?nda belirledi?imiz diren? oranlar?: amikasin %56, gentamisin %83, kloramfenikol %82, siprofloksasin %58, aztreonam %94, imipenem %25, meropenem %31, piperasilin-tazobaktam %79, seftazidim %76, tobramisin %67, TMP-STX %92 olarak bulunmu?tur.